KT jkv. 2011.02.15

3. napirendi pont:                 Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
házirendjének fenntartói elfogadásáról

Baltigh Márta polgármester:
Az igazgatónő a változásokat leírta, a Német Önkormányzatnak is megküldte, ők tegnap tartottak ülést.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011.(II.15.)K.t.                           H a t á r o z a t a
iskola házirendjéről

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény új házirendjét, melyet módosítás nélkül elfogadott. Felkéri a polgármestert, hogy a fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjét az elfogadott határozatról tájékoztassa.

Felelős:           Baltigh Márta polgármester
Határidő:        2011. március 1.