KT jkv. 2011.02.15

4. napirendi pont:              Előterjesztés a 14/2009. (II. 16.) KT határozat módosításáról

Baltigh Márta polgármester:
A Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság az együttes ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót az elnök uraknak.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság egyetért a határozati javaslattal.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyetért a határozati javaslattal.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011.(II.15.)K.t.                           H a t á r o z a t a
a 14/2009. (II. 16.) KT határozat módosításáról

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Boglárhegy területén fekvő
ingatlanok után fizetett építményadó és telekadó után az előző évi bevételének 10.000.-
forintra kerekített 30-30 %-át a terület ivóvíz-, és szennyvízcsatorna hálózatának
kiépítéséig, de legfeljebb 3 évig a terület infrastruktúrájának fejlesztésére fordítja, erre
évente céltartalékot képez.

Felelős:           Baltigh Márta polgármester
Határidő:        éves költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése