KT jkv. 2011.02.15

5. napirendi pont:                       Előterjesztés a 7/2011. (I. 18.) KT határozat módosításáról

Baltigh Márta polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadom a szót az elnök úrnak.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
A kerékpárútra szóló behajtási engedélyekről hoztunk egy határozatot, de több pontja módosításra szorul. A 2.,4.,8-as pontokra a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatot tett, melyet az előterjesztés tartalmaz.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011.(II.15.)K.t.                           H a t á r o z a t a
Meggyesi útra való behajtási engedélyekről

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Meggyesi útra való behajtási engedélykérelmek elbírálása során csak az alábbi kérelmezőknek adjon engedélyt:
1. Meggyesi úti bejelentett lakcímmel rendelkezők részére,
2. Kizárólag a Meggyesi útról megközelíthető ingatlan tulajdonosa, vagy bérlője (melynek fennállását okirattal igazolja) tulajdonában álló összes mezőgazdasági gépre, és ingatlanonként az ingatlan tulajdonosa vagy bérlője családjának tulajdonában álló kettő darab személygépjárműre vagy motorkerékpárra,
3. Kisvonatot üzemeltető vállalkozók részére,
4. Lovaskocsik részére azzal, hogy a működésből keletkezett szennyeződést a behajtási engedéllyel rendelkező eltakarítani köteles,
5. Képviselő-testületi tagok részére,
6. Községfejlesztési Bizottság tagjai részére,
7. Jegyző részére,
8. Fertőrákosi lakóhellyel rendelkező, Fertőmeggyesen és Ruszton dolgozó, vagy tanuló személyek törvényes képviselője részére, akik munkaviszonyukat munkáltatói igazolással, vagy tanulói jogviszonyukat iskolalátogatási igazolással igazolják,
9. Fertőmeggyesen és Ruszton bejegyzett vállalkozás részére, melynek Fertőrákoson van telephelye.
Felelős:           Baltigh Márta polgármester
Határidő:        folyamatos