KT jkv. 2011.03.03

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

6/2011.  

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. március 3-án 18.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6   képviselőből  6 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

  1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

A polgármester meghívására dr. Dobos József SMJV jegyzője.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretettel köszöntöm a megjelenteket és az ülésen megjelent dr. Dobos Józsefet SMJV jegyzőjét. Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

Javaslatot teszek a napirendi pontra:

 

  1. Földhasználati jogot alapító szerződés (Fertőrákos Kőfejtő) és ehhez kapcsolódó megállapodások megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot 7 igen  szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

 

  1. napirendi pont:Földhasználati jogot alapító szerződés (Fertőrákos Kőfejtő)

és ehhez kapcsolódó megállapodások megtárgyalása

           

Baltigh Márta polgármester:

Egyetlen napirendi pont van. SMJV közgyűlésén február 24-én elfogadott szerződéstervezet, mely kiosztásra került. Ezt tárgyalnánk.

Múlt héten kedden (2011.02.22.) rendkívüli bizottsági és testületi ülés volt. A bizottságok elfogadtak 3 módosító javaslatot, ezt Sopron megkapta, a közgyűlésén megtárgyalta, két módosítást elfogadtak, a harmadikat nem egy az egyben fogadták el. Fertőrákos határozott idejű szerződést akart, Sopron határozatlan idejűt. A hatályos jogszabályok áttanulmányozása alapján megállapítható azonban, hogy földhasználati jogot nem lehet határozott időre adni, vagy az épületek fennállásáig lehet. Tegnap egyeztetésen voltunk Sopronban, ahol a Sopron város polgármestere, jegyzője, 2 alpolgármestere, valamint Fertőrákos jegyzője, alpolgármestere és a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke és én, mint Fertőrákos polgármestere vettünk részt.

A megbeszélés a 4-es pontról szólt. A megbeszélésen az is elhangzott, hogy Sopron már nem kíván ebben a témában testületi ülést tartani. Amennyiben a beterjesztett változatot nem fogadja el Fertőrákos, akkor Sopron el fog állni ettől a szerződéstől, a projekttől. Ebben az esetben kivonul Sopron és a 2034-ig érvényes Barlangszínház működtetésére szóló szerződést is felbontja és itt hagyja a Kőfejtőt.

2009-ben Fertőrákos aláírt egy megállapodást, melyben kifejtette azt a szándékát, hogy együttműködik Sopronnal ebben a projektben egyenrangú félként.

Amennyiben ezt Fertőrákos nem teljesíti, akkor Sopron biztatási kár címén pert fog indítani Fertőrákos ellen. Nem kevés pénzt fektetett eddig bele ebbe a projektbe.

Erre az ülésre most sokan eljöttek, aminek én nagyon örülök és kérem, hogy máskor is jöjjenek el és vegyenek részt az üléseken. Azok kedvéért, akik nem voltak itt az összes ülésen és ezért nincsenek tisztában előzményekkel, összefoglalnám a lényeget:

1994-ben Sopron és Fertőrákos között megállapodás jött létre. Sopronnak tulajdonrésze volt a Kőfejtő területében, ennek fejében a Barlangszínház használatát Sopronnak adták 25 évre. Az átvezetés a mai napig nem történt meg. A megállapodásban az is szerepelt, hogy Fertőrákos a Barlangszínházat évente 4 alkalommal ingyen használhatja.

1997-ben a megállapodás határideje módosítva lett 25 évről 40 évre, vagyis 2034-ig szól. Ebben a megállapodásban az szerepel, hogy Fertőrákos a Barlangszínházat évente 8 alkalommal használhatja ingyen.

2009.04.08-án együttműködési megállapodás került aláírásra, melyben Fertőrákos és Sopron kinyilvánítják, hogy a projekt megvalósulása érdekében együttműködnek.

2011-ben úgy tűnik, hogy ez a projekt megvalósulhat, de ehhez rendezni kell a tulajdonviszonyokat és meg kell kötni a földhasználati jogot alapító szerződést.

Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki megismerhesse ennek tartalmát, ezért egy pár pontot felolvasok belőle:

1.pont

Fertőrákos Község Önkormányzata jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja a Projekt megvalósításához, azzal a feltétellel, hogy Szerződő Felek között a Projekt kapcsán megvalósuló beruházással – Barlangszínház rekonstrukciója és a témapark kialakítása – közös tulajdon nem keletkezik, a fertőrákosi 344 helyrajzi számú ingatlan továbbra is Fertőrákos Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában marad.

 

  1. pont

A Felek megállapodnak abban, hogy a fertőrákosi 344 helyrajzi számú ingatlan földhasználati joga ellenértékeként Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Fertőrákos Község Önkormányzatának minden évben díjat fizet, ennek összege 2012. évre nettó 20 millió Ft+Áfa, azaz húszmillió forint plusz ÁFA, mely összeg minden évben a KSH által megállapított előző éves átlagos inflációs rátával automatikusan emelkedik. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a földhasználati jog tárgyévre vonatkozó éves díját a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követő 60 napon belül, de legkésőbb tárgyév május 1. napjáig utalja át Fertőrákos Község Önkormányzatának Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 59100700-11028921-00000000 számú bankszámlájára. A földhasználati jog első éves díját Fertőrákos Község Önkormányzatának 2013. május 1. napjáig utalja át Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata.

 

  1. pont

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés a fertőrákosi 344 hrsz. és a fertőrákosi 345 hrsz. Fertőrákos Község Önkormányzata 1/1 tulajdonába történő bejegyzését követően lép hatályba.

1994 óta vártuk arra, hogy a fertőrákosi 345 hrsz tulajdonrésze Fertőrákos 1/1 tulajdonába kerüljön. Ezzel a szerződéssel ez is rendeződik.

A használatért Fertőrákos évente nettó 20 millió Ft-ot fog kapni.

A Kőfejtő éves bevétele a parkoló díjakból és belépődíjakból kb. 20 millió Ft, ebből a kiadás kb. 12 millió Ft. A tiszta nettó bevétel évente kb. 8 millió Ft. Nagy különbség van a nettó 8 és a nettó 20 millió Ft között.

Megkaptuk Soprontól a tervdokumentációt, ügyfélfogadási időben meg lehet nézni. 1,3 milliárd Ft EU-s támogatás kerülhet ide. Óriási különbség lenne, egészen más látvány fogadná a turistákat, a XXI. század kincse lehetne Magyarországnak.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Dr. Dobos József SMJV jegyzője kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat?

 

Dr. Dobos József SMJV jegyzője:

Nagyon korrekt tájékoztatás volt, nem kívánom kiegészíteni, köszönöm.

Baltigh Márta polgármester:

Átadom a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság, és a Községfejlesztési Bizottság a közös ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek, a Községfejlesztési Bizottság 1 igen, 2 nem szavazattal nem javasolja elfogadásra a testületnek a földhasználati jogot alapító szerződést.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot és 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a módosításokkal a földhasználati jogot alapító szerződést.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

1992-ig a Kőfejtő a Magyar Állam tulajdona volt, a Ciklámen Idegenforgalmi Hivatal volt a kezelője. Sopron és Fertőrákos is szerette volna a Kőfejtő tulajdonjogát. Én akkor Fertőrákos jegyzője voltam, én képviseltem Fertőrákos Önkormányzatát a Belügyminisztérium ellen a Megyei Bíróságon. Én nagyon boldog voltam, amikor Fertőrákos kapta meg a Kőfejtő tulajdonjogát. Az akkori 6-7 fős hivatali apparátussal, szakmai hozzáértés és pénz nélkül nem tudtuk üzemeltetni. Ezért történt a 25 éves, ingyenes használatba adás. Olyan biztonságtechnikai követelményeknek kell megfelelni, melyek költségét Fertőrákos csak más tevékenység rovására tudja megfizetni. Évi 8 millió Ft marad tisztán a Kőfejtőből évente. Ez tényszám. Ez nem jelenti azt, hogy minden lehetőséget kiaknázott az önkormányzat. Lehet, hogy többet is ki lehet hozni a Kőfejtőből, lehet, hogy nem.

Arra írt alá a két önkormányzat 2009-ben megállapodást, hogy egyenrangú félként együttműködik. Az egyenrangúság nem valósult meg szerintem. Fertőrákos mindig lépéskényszerben volt. Jelenleg ez a megállapodás van előttünk, erről kell döntenünk.

Én ma úgy érzem, hogy szinte„ a saját gyerekemet ölném meg,”ha úgy szavaznék, hogy Sopron kezébe kerüljön a teljes üzemeltetése a Kőfejtőnek. Kár volt akkor olyan vehemenciával küzdeni azért, hogy Fertőrákosé legyen a Kőfejtő tulajdonjoga.

Szavazáskor kérem, hogy név szerint szavazzunk.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra Dr. Ecsédi Károly javaslatát, hogy a napirendi pontról név szerint szavazzunk. Kérem, szavazzanak.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Települési képviselőként Fertőrákos fejlődéséért tettünk esküt. Ennek a projektnek a megvalósulása tökéletesen eleget tesz ennek. Én a projekt megvalósulása mellett vagyok. Alaposan gondolja át mindenki és a lehető legjobbat próbáljuk meg kihozni ebből. Akkor herdáljuk el a Kőfejtőt, ha ez a projekt nem valósul meg. Sopron kivonul, mert évek óta deficitet termel a Barlangszínház. Amennyiben Sopron kivonul, nem tudunk mit kezdeni vele, nem tudjuk üzemeltetni, fejleszteni, de még karbantartani is nehezen tudnánk.

Igen, legyen projekt – mindenki ezt mondta 2009-ben.

Amennyiben kitáncolnánk, az inkorrekt és még kártérítést is fizethetünk. Amennyiben megvalósul, akkor Európa egyik legszebb barlangszínháza, kőfejtője lesz. Fertőrákos csak profitál belőle. Én nem látom úgy, hogy Fertőrákost lehúznák, megvezetnék, kiszúrnának vele. Nagyon jó lenne a településnek, nagyon sok embert vonzana ide. Támogassuk ezt a projektet. Döntsük el, hogy akarjuk-e a fejlődést.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Én is úgy érzem, hogy nem tekintette egyenrangú partnernek Fertőrákost Sopron városa. Az is tény, hogy a fertőrákosi önkormányzat nem jól menedzselte a Kőfejtőt.

Felolvasnám a hozzászólásomat, melyet kérek szó szerint jegyzőkönyvezni:

 

„Tisztelt Képviselő-testület Tisztelt Hallgatóság!

Mivel a Kőfejtő milliárdos beruházása, illetve a vele kapcsolatos döntések rendkívüli érdeklődést váltottak ki községünkben, fontossága miatt méltán. Valakik hangulatot próbálnak egyes képviselők ellen kelteni, hazugságok terjesztésével, továbbá az interneten egy arctalan hozzászólás miatt az ügyben érintetté váltam, szükségesnek tartom ismertetni véleményemet az ügyről.

 

A beruházás megvalósítását támogatom, mert ez a kisebbik rossz. Ha szavazati jogom lenne, a megvalósítására szavaznék. A Községfejlesztési Bizottság elmúlt heti ülésén nem támogattam Sopron javaslatainak elfogadását, szerettem volna számunkra kedvezőbb feltételeket elérni.

Időközben független jogászoktól kértem véleményt lehetőségeinkről.

Sajnos, az a vélemény alakult ki, hogy Fertőrákos komoly, akár több tíz milliós veszteség árán tudna csak kihátrálni ebből a beruházásból. Sopron városa olyan helyzetbe került, hogy szinte diktálhatja a feltételeit.

 

Hogy ez a helyzet hogyan alakult ki, bizony megérne egy misét. A községben valaki, vagy valakik, nem vállalva nevüket, hanem egy senki által nem ismert Civilek elnevezés mögé bújva, azt próbálják elhitetni a lakossággal, hogy néhány képviselő el akarja adni a Kőfejtőt, ami szemen szedett hazugság és jogi képtelenség.

 

Ezek után néhány tény ismertetése nem kerülhető el.

A szóban forgó beruházást, pontosabban Sopronnal közösen történő megvalósítását nem a jelenlegi polgármester és képviselő testület, hanem az előző határozta el. Az előterjesztést a megvalósításra az előző polgármester tette meg. Ez nem is volt baj. Kárt községünknek nem okoz.

A haszon – ha lesz – mértékét pedig az általam már korábban is hiányolt üzemeltetési vagy társasági szerződésben kellett volna megállapítani, ami a mai napig nem készült el.

 

Óriási hiba (nem bűn, mert az utóbbira lehet bocsánat) volt, hogy Fertőrákos nem vett részt a beruházás előkészítésében. A miértről itt is kellene beszélni.

 

Tény, hogy a képviselő-testület rendre Sopron javaslatait fogadta el, vagy próbálta módosítani. Önálló kezdeményezés soha nem volt. Tulajdonképpen csak követtük (ha követtük) az eseményeket.

 

A beruházás megvalósításának körülményeit, következményeit a jelenlegi képviselő-testület kezdte el vizsgálni. Éppen ezért lett községünkben fontos téma. Korábban mit tudott a lakosság az ügyről ? Szinte semmit.

 

Mindent figyelembe véve a jelenlegi képviselő-testület mozgástere igen korlátozott.

Egy kényszer pálya. Egy örökölt, kellően nem előkészített, mondhatnám hanyagul kezelt ügyből kell a legkisebb hátránnyal kikerülni.

 

Még egy gondolat a Kőfejtő eladásáról. Miért kellett a barlangszínpadot 1997-ben 2034-ig ingyen átadni Sopronnak? Ezzel 40 évre ottani jogainkról gyakorlatilag lemondani. Magyarul a Kőfejtő jelentősebb része (ugyan de jure nem, azonban de facto) 2034-ig el van adva. Utóbbiakat az ismeretlen és arctalan Civilek figyelmébe ajánlom. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.”

 

 

Wild Róbert képviselő:

A képviselő-testületnek az a feladata, hogy elfogadja, vagy elutasítja ezt a megállapodást. Én ezt az előterjesztést a jelenlegi formájában nem tudom elfogadni, a fertőrákosi kőfejtőt ezekkel a feltételekkel nem szabad odaadni Sopronnak. E szerződés alapján a tulajdonjog a községé marad, de a Kőfejtő egész területe átkerül Sopron kezelésébe. Mi ezzel a döntéssel örökre átengedjük Sopronnak, mert nincs beépítve semmisségi feltétel, időbeli korlát és felülvizsgálat. Nem építünk bele magunknak garanciát? Aláírhat a képviselő-testület egy ilyen szerződést? Nem szólhatunk semmibe bele, ezért kapnánk 20 millió Ft-ot. Kérdés, hogy megéri-e? Szerintem nem. Nem vagyunk lépéskényszerben, a Kőfejtő nem veszteséges. Évi 8 millió Ft-ot termel. Az utolsó nagy fertőrákosi vagyontárgy. Így lemondunk róla végérvényesen.

Egyetértek azzal, hogy ezt a projektet megvalósítsuk, jó döntés volt, de ne diktátumként, időbeli nyomásként. Két fél üljön le, tárgyalja végig. Ezekkel a feltételekkel, ezzel a tartalommal, így nem tudom elfogadni. Amire az előző testület kötelezettséget vállalt, – hogy Sopronnal közösen valósítsa meg ezt a projektet – azt támogatom, de nem így és nem most. Sopron folyamatosan azt mondja, hogy időbeli kényszer van. 2011. március 30. hangzott el, mint végső határidő. A jelenlegi előterjesztésben 2012. december 30 szerepel. Amennyiben így van, akkor nem vagyunk időbeli nyomás alatt mi sem. Garanciákat építsünk be. Sopron nem adja visszavonhatatlan hozzájárulását semmihez, Fertőrákos viszont igen. Lehessen felülvizsgálni a szerződést és semmissé tenni, ha nem valósul meg.

Fertőrákosi képviselő fertőrákosi érdeket védjen.

 

Baltigh Márta polgármester:

Többször elhangzott, hogy Sopron nem egyenrangú félként kezeli Fertőrákost. Több alkalommal – mielőtt a képviselő-testület elé kerültek volna a szerződések – Weinbergerné Dr. Zsirai Erzsébet jogtanácsos asszony, Dr. Dobos József SMJV jegyzője, valamint Fertőrákos jegyzője és a testület jogi szakemberei egyenrangú félként leültek tárgyalni. Próbálták jogi szempontból körüljárni, megvizsgálni. Jogi kérdéseket jogi szakemberekre kell bízni, ezután kerül ide a szerződés tervezet képviselő-testület elé.

Wild Róbert képviselő hozzászólásával kapcsolatban szeretném felolvasni a szerződés 4. pontjának utolsó mondatát: Szerződő felek jelen szerződésben foglalt szerződéses feltételeket 2034-ben ismét felülvizsgálják és az időközben bekövetkező, megváltozott viszonyoknak megfelelően módosítják.

 

Átadom a szót Dr. Dobos Józsefnek.

 

Dr. Dobos József SMJV jegyzője:

Wild Róbert képviselő úr hozzászólását nem szeretném minősíteni, de jogilag értékelhetetlen. Gondolom, hogy azt ő is tudja, – mivel a bizottsági üléseken elhangzott – hogy földhasználati szerződésbe nem lehet határozott időtartamot beletenni, mert tiltja egy jelenlegi magyar jogszabály a PTK. Ezért nincs benne határozott időtartam.

 

Igenis időkényszerben vagyunk, mert a jelenlegi engedélyünk 2011. március 30-ig szól. Addig el kell készülni a projekt összes terveinek és be kell adni. Azért írtuk be a 2012-es dátumot, mert úgy érezzük a késlekedések miatt, hogy nem fogjuk tudni az építési engedélyt – már csak ez hiányzik -addig az időpontig megszerezni. Amennyiben maradt volna az eredeti dátum és Sopron nem szerzi meg az építési engedélyt, akkor felbomlik a szerződés. Ezért írtuk be a meghosszabbított dátumot és írni fogunk egy kérelmet az irányító hatóságnak, aki a projektet elbírálja, hogy engedje meg, hogy meghosszabbítsuk a projekt beadásának időtartamát.

 

Semmiféle zsarolási pozíciónk nincsen, mindig egyenrangú félként kezeltük Fertőrákost, hiszen azokat a módosító javaslatokat, melyeket Fertőrákos javasolt a szerződésbe, egy kivétellel belefoglaltuk. Azt az egyet pedig nem lehetett belefoglalni, mert nem engedi meg a jelenleg hatályos magyar törvény.

Itt van ez a szerződés, erről kell dönteni. Felhatalmazást Kaptam Dr. Fodor Tamás polgármester úrtól, hogy elmondjam, ha ma Fertőrákos ezt a szerződést nem fogadja el, mi nem nyújtunk be határidőpótlást, hanem ezt a projektet visszaadjuk.

 

Ez a regionális operatív program keretében meghirdetett projekt volt. Kezdetben lett volna lehetőség arra, hogy Sopron és Fertőrákos közösen pályázzon, ha vállalta volna a fertőrákosi önkormányzat az önrész felét, azaz 150 millió Ft-ot. Ezt Fertőrákos nem vállalta, ezért pályázott Sopron egyedül és próbálja megvalósítani. Nem azért, mert csak magunknak akartuk, Önök nem vállalták a közös indulást.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Wild Róbert képviselő úrtól kérdezem, hogy ha ilyen jól felkészült, akkor a múlt héten megtartott bizottsági ülésen miért nem tette meg a javaslatait? Csak én tettem 3 javaslatot, ez került bele a tervezetbe. Bárki tehetett volna javaslatot. Sőt, meg sem kellett volna várni, hogy Sopron jöjjön ezzel a szerződéssel. Mi is benyújthattunk volna Sopronnak egy tervezetet, de ez nem történt meg.

Valóban fel lett ajánlva a közös projekt, de nem tudtuk befizetni a ránk eső önrészt.

 

Aki valahová 1,3 milliárd Ft értékű beruházást betesz, az joggal várja el birtokon belül azt csináljon, amit akar. Itt a lényeg az, hogy Fertőrákosra kerül egy 1,3 milliárd Ft értékű beruházás, vagy nem.

20 év alatt nem tudtunk mit kezdeni a Kőfejtővel. Amennyiben Sopron elmegy és itt hagyja a Kőfejtőt, akkor lehet, hogy 2 év múlva nem tudjuk kifizetni a bányakapitányság költségeit.

Én arra kérem a tisztelt képviselőket, szavazzák meg és hatalmazzák fel a polgármestert, hogy ezt a szerződést aláírja, mert meggyőződésem, hogy a falu érdekét szolgálja.

Egyetértek azzal, hogy név szerint szavazzanak a képviselők. Minden képviselő nyilatkozzon, aki nemmel szavaz, hogy vállalja a saját vagyonából az esetleges biztatási kár miatti visszatérítést.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Minden ilyen hozzászólásnak ellene vagyok, amikor az egyik fél a másikat kérdőre és felelősségre vonja. Az tény, hogy Dr. Horváth Ákos tett 3 módosító javaslatot az előző bizottsági ülésen. Az egyikről a jegyző úr és én is elmondtam, hogy nem megoldható a határozott időre kötött megállapodás, mert ha lejár a határidő, akkor mit csinálnak az épületekkel? Tehát nem lennék ennyire büszke erre a javaslatra.

 

A közös beruházás felmerült, most azt mondják, hogy ez azért nem valósult meg, mert a fertőrákosi önkormányzat nem tudta hozzátenni a 150 millió. Viszont mi hozzáadtuk a Kőfejtőt. Nekünk van egy Kőfejtőnk, ami magában megér legalább 300 milliót. Tehát Sopron adta volna az önrészt, Fertőrákos a Kőfejtőt. Lehetett volna ez közös beruházás. Amikor elkészült volna és közös tulajdonként lett volna telekkönyvezve az összes felépítmény, akkor Fertőrákos átadta volna az üzemelési jogot Sopronnak. Teljesen jogos igénynek tartom Sopron részéről azt, hogy nem akar Fertőrákossal közösködni az üzemeltetésben. Viszont más lett volna a kiindulási alap. Már a kiinduláskor félresiklott a két önkormányzat közötti partnerkapcsolat és így kerültünk el ide. Most erről kell szavaznunk.

 

Baltigh Márta polgármester:

Arról felesleges beszélni, hogy mi lehetett volna két évvel ezelőtt. Nekünk most arról kell beszélni, ami a mostani helyzet.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Dr. Ecsédi képviselő úr elmondta, hogy 1994-ben ő maga is úgy gondolta, hogy Fertőrákos nem tudna mit kezdeni a Kőfejtővel, ezért adtátok oda ingyen és bérmentve a Barlangszínház használatát.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Én azt mondom, hogy nem vagyok híve annak, – mint földi halandó – hogy 2011-ben olyan döntést hozzunk a falu legnagyobb vagyonával kapcsolatban, ami nem csak a gyerekeinktől, hanem az unokáinktól is elveszi azt a lehetőséget, hogy valaha valamit csinálhatnak a Kőfejtővel, mert ez a földhasználati jog örök.

Más helyzet lehetett volna, ha megvalósítjuk közös beruházásban ezt a projektet, utána tulajdonosként egyezkedünk Sopronnal a felépítmények tekintetében

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Mielőtt bárki ezek alapján úgy gondolná, hogy az előző testület nem járt el kellőképpen, elmondanám, hogy határozott döntése volt az akkori képviselő-testületnek, hogy semmiféle közös tulajdon nem keletkezhet. Én erre konkrétan emlékszem. Ezért tartunk itt.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szabó László kér szót. Megadja a testület a szót?

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület megadja a szót Szabó Lászlónak.

 

Szabó László:

Más szemszögből szeretném ezt megvilágítani. Nem vagyok képviselő, de Fertőrákoson születtem és a szüleim is fertőrákosiak voltak. A Kőfejtőt nem szabad eladni, vagy bérbe adni. Az is hiba volt, hogy 2034-ig odaadták a színház területét ingyen és bérmentve. Fizessen Sopron bérleti díjat a színház területéért. Ez egy tárgyalási alap lehet.

Nincs zsarolás? Akkor az mi, hogy Sopron akkor kivonul, ha ez a szerződés nem kerül elfogadásra?

A Kőfejtő nem a színháztól lett híres. Amíg nem volt a színház, addig is jöttek az emberek megnézni a Kőfejtőt.

Fertőrákos ne adja ilyen hosszú távra oda a Kőfejtőt, új szerződést kell kötni, a színház területéért bérleti díjat kell kérni.

 

Baltigh Márta polgármester:

2034-ig érvényes szerződés van.

 

Szabó László:

Ezt a projekttámogatást az EU adja. Hitelből is ki lehetett volna fizetni a ránk eső 150 milliót, akkor egyenrangú partnerként lehet bent Fertőrákos. Nem szabad ilyen szerződést aláírni, hogy Soproné a Kőfejtő üzemeltetése.

Amennyiben Sopron kivonul, akkor kivonul, akkor is van 8 millió Ft évente.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Nincs, mert a bányakapitányság felülvizsgálata 6 millió Ft, amit a hatályos szerződések szerint Sopron (Pro Kultúra Kft.) fizet.

 

Szabó László:

Akkor bezárjuk a Kőfejtőt, de azt úgy sem lehet megtenni, mert akkor az állam majd megfinanszírozza. A Világörökség részét nem lehet csak úgy bezárni.

Olvastam a civil kezdeményezést és én aláírásokat fogok gyűjteni, hogy ilyen jellegű szerződést nem írhat senki alá. Ez zsarolás.

 

Baltigh Márta polgármester:

Galambos György kér szó. Megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület megadja a szót Galambos Györgynek.

 

Galambos György:

2007 óta figyelem az önkormányzat tevékenységét. Ez idő alatt 13 alkalommal tárgyaltak a Kőfejtővel kapcsolatban. Az is igaz, hogy az üléseken alig volt érdeklődő. Emlékszem, amikor az előző testület kimondta, hogy 20 milliót kérnek Soprontól a használatért és belép Fertőrákos ebbe a projektbe, ami 1,3 milliárd Ft támogatást hoz. Ennyi pénzt soha nem tud Fertőrákos ide hozni semmilyen támogatással. A falu csak profitálhat belőle. Nem értek azzal egyet, hogy érzelmi alapon feldobunk kérdéseket, de nem járunk utána, hogy ez jogilag mit jelent. A jelenlegi képviselők közül többen nem vették arra sem a fáradtságot, hogy az előző testület döntéseit megnézze. Mindent meg lehet változtatni, de hitelét veszti az a testület, amelyik ma ezt mondja, holnap pedig mást.

Amennyiben Sopron kivonul, annak jogi következményei is lesznek, ami kb. 50-60 millió Ft-tal jár.

Fertőrákos önmaga nem tudja finanszírozni, működtetni a Kőfejtőt. Arra kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzák meg, mert ez csak előrelépés lenne.

 

Baltigh Márta polgármester:

Palkovits János kér szó. Megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület megadja a szót Palkovits Jánosnak.

 

Palkovits János polgármester:

Mint a falu volt polgármestere szeretném elmondani, hogy az 1994-es szerződés nem csak azt tartalmazta, hogy 25 évre szerződést kötünk a Barlangszínház működtetésére. Ennek fejében a város magára vállalta az állagmegóvást és a balesetveszély elhárításáét. Ez ma kb. 7 millió Ft, tehát nem ingyen adtuk oda, hanem használatba adtuk és tudomásul vettük, hogy a színház területe nem látogatható.

 

Mindenki egyetértett azzal, hogy a Kőfejtő fejlesztését meg kell csinálni. Azért nem került aláírásra egészen október 3-ig sem Sopronnal a szerződés, mert a város olyan feltételeket szabott, amiket nem voltunk hajlandóak elfogadni. Garanciát akartunk arra, hogy a város nem fog minket kitúrni.

Elhangzott egy értékbecslés is Sopron részéről, hogy a Kőfejtő kb. 300 millió Ft-ot ér. A Kőfejtő felbecsülhetetlen érték, tehát nem lehet forintosítani. Aggályunk volt afelől, hogy bármikor a város kisemmizhet minket, mert az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével oda jutottunk volna el. Ezért mi beleírtuk azt a kitételt, hogy a becsült érték hatszorosát kell fizetni annak, aki a másik tulajdonát meg akarja szerezni. A város hallani sem akart erről. Már régen alá lett volna írva a szerződés, már rég elindulhatott volna a beruházás, ha nem ezen megy a vita.

 

Nem szabad megakadályozni a beruházás megvalósulását, mert a Kőfejtő érték. A színház még nagyobb érték, mert ehhez foghatót nem lehet találni. Van egy osztrák vállalkozó, aki egész nyáron programokat hoz ide. Olyan vállalkozókat kell ide csalogatni, akik programokkal tudják megtölteni és innentől kezdve gazdaságos lesz.

Ezzel a szerződéssel Sopron örökös földhasználati jogot kap a Kőfejtő egész területére. Nem a színház, vagy a fogadóépület területére, hanem az egész Kőfejtő területére.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akárki bejöhet és megnézheti a terveket. Nem csak egy fogadóépület kerül ide a Kőfejtő területére.

 

Wild Róbert képviselő:

Elhangzott az, hogy a múltkori bizottsági ülésen miért nem tettem előterjesztést. Azért, mert a képviselő-testületi ülésen szerettem volna, de a testület akkor nem vette napirendre.

Az elmúlt ciklusban azért nem jártam be az ülésekre, mert nem volt arról szó, hogy a Kőfejtőről lemond a falu örökre.

 

Az új testületnek új gondolatai vannak, nem lehet elvitatni az új testülettől azt a jogot, hogy felülvizsgálhasson. A FIDESZ mást sem csinál országos gyakorlatban, mint hogy felülvizsgálja az előző ciklus dolgait. Mi nem vizsgáljuk felül, de a joga meg van mindenkinek, hogy megnézze a régebbi ügyeket.

 

A Páneurópai Piknikkel kapcsolatban, amikor Fertőrákos lemondott a terület megszerzéséről, Sopron vállalta ennek fejébe, hogy a piknik területére 2014-ig látogatóközpontot csinál. Eddig nincs semmi, pedig ez egy aláírt szerződés. Mi a garancia arra, hogy ez meg fog valósulni? Az nem lenne konkurencia a Kőfejtőben megépülő épületeknek?

Ez a szerződés ezzel a tartalommal nem vállalható amellett, hogy magát a projektet meg kell valósítani, de a jelenlegi megállapodás nem aláírható.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kis János kér szó. Megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület megadja a szót Kis Jánosnak.

 

Kis János:

Amennyiben megvalósul, készen van, de Sopron nem tudja megfelelően üzemeltetni akkor mi lesz? Ott van a mélygarázs és Sopron nem talált rá üzemeltetőt. Mi van akkor, ha a Kőfejtőnél ugyanígy járunk. Az épületek ott állnak, Fertőrákos visszavásárolni nem tudja.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Nem a mi gondunk.

A legnagyobb üzlet az lett volna a mostani megállapodás mellett, ha a felbecsülhetetlen értékű Kőfejtő tulajdonjogát felbecsülhetetlen összegért átruházta volna Sopronra Fertőrákos, mert a pénzt megkaptuk volna és a Kőfejtőt nem lehet innen elvinni. Mindegy, hogy tulajdonosként ki van bejegyezve a Földhivatalban. Igaz, annyit nem fizetett volna Sopron, mint amennyit ér a Kőfejtő.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszönöm a hozzászólásokat, a vitát lezárom.

Szavazásra bocsátom a kiosztott, Sopron által beterjesztett földhasználati jogot alapító szerződést.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Abc sorrendben mondom a neveket. Kérem, hogy mindenki határozott igennel, vagy nemmel, illetve tartózkodását kifejezve válaszoljon.

 

Baltigh Márta             igen

Dr. Ecsédi Károly      nem

Földes Tamás             igen

Kovács Pál                 nem

Puskás Csaba              igen

Szentesi Ervin            igen

Wild Róbert               nem

 

Megállapítom, hogy 4 igen, 3 nem szavazattal a határozati javaslat elfogadásra került.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2011.(III.03.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Földhasználati jogot alapító szerződésről (Fertőrákos Kőfejtő)

és ehhez kapcsolódó megállapodások megtárgyalásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. február 24-én elfogadott, 18/2011.(II.24.) számú közgyűlési határozatát a fertőrákosi Kőfejtő-Barlangszínház földhasználati jogot alapító szerződéstervezetéről, melyet változatlan formában elfogadott. A szerződés szövegét az 1. sz melléklet tartalmazza.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás  ellenjegyzésére.

 

Határidő:        2011. március 16.

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

 

 

Baltigh Márta polgármester

A napirendi pont tárgyalását befejeztük. Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Baltigh Márta                                                                                       dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                              jegyző