KT jkv. 2011.04.19

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

9/2011.  

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. április 19-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 5 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket, a megjelenteket és az újságíró urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról és a fontosabb eseményekről:

 

Lejárt idejű határozatok:

          Kiss Balázs a Boglárhegyi út átadásával kapcsolatban március 23-án személyesen átvette a határozatot és elfogadta a döntést.

          Kőfejtőben a 345 hrsz-ra való átjegyzés a földhivatalban március 23-án megtörtént és Sikora úr szolgalmi joga is át lett vezetve. A parkoló bővítése miatt még van egy kis rész, mely a 345 hrsz-ról a 344 hrsz-ra kerülne, ennek átjegyzése folyamatban van.

          Április 7-én Dr. Fodor Tamásnak SMJV polgármesterének levelet küldtünk, melyben kértük, hogy a Kőfejtőben a tervezettnél több buszparkolót alakítsanak ki.

          A fűnyírót sikerült eladni 80.000,-Ft-ért.

          Április 9-én megtörtént  a falutakarítás. Reméljük, jövőre többen leszünk. Akik ott voltak, mind nagyon lelkesek voltak, köszönöm mindenkinek a segítséget.

 

Események:

          Március 23-án Sopronban lakossági fórum volt a Kőfejtővel kapcsolatban, kevés érdeklődővel.

          Március 28-án Alpolgármester úrral voltunk a Meggyesi polgármesternél. A kerékpárúttal kapcsolatos projektről ő semmit nem tud.

          Március 30-án a Meggyesi úti kerékpárúttal kapcsolatos projekt megbeszélésen voltunk Szombathelyen. Azt tapasztaltuk, hogy az ott lévő egyesületek osztrák képviselői megdöbbentek, hogy mit keres egy autóút építése a kerékpáros projektben. Ott ígéretet kaptunk egy közös megbeszélésre, ahol arról lenne szó, hogy mit szeretnének a magyarok és mit szeretnének az osztrákok. A pénzügyi helyzet is máshogy alakul az előzetes tájékoztatáshoz képest. Utófinanszírozású a projekt és arról volt szó, hogy kb. 90 nap múlva kapjuk vissza az összeget. Most kiderült, hogy ez nem 90 nap, hanem kb. 3-9 hónap lesz. Ez egészen más banki költségeket jelent. Szeretném, ha a májusi testületi ülésen döntést hoznánk ezzel az ÖKOVELO projekttel kapcsolatban. Fertőrákos nincs elkötelezve, mert a partnerségi szerződést még nem írtuk alá. Ezek után Április 12-én a határon ezzel kapcsolatban létrejött egy osztrák-magyar megbeszélés. Jegyző úrral, Alpolgármester úrral és Freiler László úrral voltam ott, valamint a Nemzeti Park munkatársai is jelen voltak. Az osztrákok nem is hallottak még az autóútról. Elővettük a Freiler László úr által készített terveket. Az osztrákok is elővettek egy térképet. Arról, amit a Freiler úr megtervezett – a kerékpározható út – szó sem lehet, nem egyeznek bele. Lehet autóút, de akkor ettől függetlenül egy teljesen más nyomvonalon kerékpárutat kell kiépíteni. Mutattak 3 lehetséges nyomvonalat, melyekből 2 lehetőségre a Nemzeti Park munkatársai – a terepviszonyok és a terület vizesedése miatt – nemet mondtak. A harmadik lehetőség a régi Meggyesi út, ami a temetőnél jönne ki.

          A Nemzeti Park munkatársai nem értik, hogy miért akarunk oda egy autós utat, hiszen nincs messze a Margitbánya felé kivezető autós út. Rengeteg autó közlekedne itt, amik csak keresztülhajtanának. A mi utunk lenne, nekünk kell karbantartani. Május 17-én erről döntést kell hozni. A VÁTI illetékese május 3-án kedden kijön és lesz egy megbeszélés.

          Április 6-án voltam egy megbeszélésen Sopronban a Páneurópai Piknik projekttel kapcsolatban, ami augusztus 19-én lesz. Minden segítséget megígértek. Sopronnal együtt összehangolva fogjuk ezt lebonyolítani.

          Április 8-án itt volt Csiszár János úr foci ügyben. Felajánlotta, hogy a Soproni Labdarúgó Egyesület 13-14 éves korig edzést tartana. Nekünk ez pénzbe nem kerülne, csak a focipályát kérik. Majoros Zoltán helyi lakos tartaná az edzéseket.

          Április 14-én Balfon volt a Világörökség Egyesület megbeszélése. Az egyesület idén 10 éves. A Világörökség napja május 21-én lesz, Fertőrákoson a helyszín a Fertő tónál a Drescher kikötő lesz, ahol programok várják az érdeklődőket. Akik ezen a rendezvények részt vesznek, aznap ingyen hajthatnak be a kikötőhöz.

Osztrák oldalon szeptember 3-ra szervezik a 10 éves jubileumot, határon átnyúló rendezvényekkel. Minket még nem kerestek meg. Először lenne egy „Wandertag” Fertőrákoson keresztül ki a kikötőbe, át hajóval Meggyesre. Ott 3 stand lenne, német, magyar és horvát nyelvű. Rendezvények lesznek, ahová már spanyol, olasz és magyar borászokat is meghívtak. Húsvét után keresni fognak bennünket ezzel kapcsolatban.

 

Wild Róbert képviselő:

Fel kellene hívni a figyelmüket, hogy vannak fertőrákosi borászok is.

 

Baltigh Márta polgármester:

          Április 15-én itt voltak a Közúttól, akikkel bejáráson vettünk részt. Kértük, hogy tegyenek ki pl. „várakozni tilos” táblákat a Fő utcára több helyre a közlekedés biztonsága miatt. Próbáltunk állásfoglalást kapni, hogy meddig a közúté a közterület. A járdáig, az ingatlanig? Pontos választ nem kaptunk.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Földhivatali nyilvántartás szerint háztól-házig terjed a közút területe. Polgárjogi szerződést próbálunk velük kötni, a jogászaik előkészítik. A két vízelvezető árok külső széle közötti rész, tehát az út illetve a két vízelvezető árok az mindenképp az övék és a vízelvezető árok külső része és házak fala közötti részt kapná meg kezelésbe az önkormányzat. Innentől kezdve mi dönthetnék arról például, hogy ott ki-milyen táblát helyezhet el és mi szedhetnénk a közterület-használati díjat.

Írtam egy emlékeztetőt, elküldtem Szabó Csaba osztályvezető úrnak, ebben leírtam a kéréseket, kérdéseket, melyeket a bejáráson megbeszéltünk. Ígéretet kaptunk az abban leírtak orvoslására.

 

Baltigh Márta polgármester:

          Az iskola idén is kompetenciamérésen vett részt. Az eredmények alapján nagyon büszkék lehetünk az iskolásainkra és az iskolára.

          Bursa Hungarica ösztöndíjnál minden pályázónk elnyerte a támogatást.

          Templomtér átadása április 28-án 09. órakor lesz.

          Tegnap (2011.04.18.) érkezett e-mail Horváth Szilviától, hogy a kultúrház pályázatunk 11.602.167,-Ft támogatást nyert el a Leader pályázaton.

          Június 2-án lesz Steinheim-ben a búcsú, ahová a képviselő-testület tagjait meghívták.

 

Wild Róbert képviselő:

A kórusunk is kapott meghívást, busszal megyünk, június 1-én utazunk és szombat reggel jövünk vissza, a fertőrákosi búcsúra hazaérünk. Szeretettel várjuk, hogy a képviselő-testület is csatlakozzon hozzánk a buszon.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem szavazzanak.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

Napirendi pontok:

 

 1. Pácser Attila kérelme

         Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. A Fertőrákos, Kőbánya sor 16. számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan

        értékbecslésének tárgyalása és vételi árának megállapítása.

         Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákos Község Önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetéséről szóló

2/2010. (II. 24.) Ör. módosításáról

         Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.

         Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Éves Ellenőrzési jelentés megtárgyalása

            Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Törvényességi észrevételek megtárgyalása és a szükséges rendelet-tervezetek elfogadása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Technikai deregulációval kapcsolatos önkormányzati rendelet alkotás

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Előterjesztés az ún. Képviselői Alap és az ún. Alpolgármesteri Alap felhasználásának

         céljáról.

         Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületének

         fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrásokkal.

         Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1.  Körzeti Megbízott jutalmazása

         Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1.  Víziközmű vagyon működtetési és vagyonkezelési szerződés módosítása

         Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fő utcában megvalósuló járdafelújításhoz lakossági hozzájárulás kérése

         Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen  szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

1.napirendi pont:                             Pácser Attila kérelme

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság az ülésén tárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot fogadta el:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Pácser Attila 2011. március 30-án kelt, a Fertőrákos, Fő utca 212. számú önkormányzati ingatlan bruttó 4.500.000 Ft vételáron történő megvételére vonatkozó ajánlatát és azt a képviselő testületnek elfogadásra javasolja. A kialkudott 4.500.000 Ft vételárat a Vevő a szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben köteles befizetni az önkormányzat számlaszámára.

Az adásvételi szerződés költségeit – a hiteles tulajdoni lap költségét kivéve – a Vevő állja.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hatalmazza fel a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződést ellenjegyezze.

 

Baltigh Márta polgármester:

Katasztrofális állapotban van az ingatlan. Az elmúlt időszakban több érdeklődő volt, de nem vette meg senki.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Szabaduljunk meg minden olyan ingatlantól, ami költséggel jár, bevételt nem hoz. Az ingatlanárak lejjebb mentek az előző évekhez képest.

 

Wild Róbert képviselő:

Pár hónappal ezelőtt is volt itt már egy vételi ajánlat és akkor azt mondtuk, hogy az értékbecslés szerinti összeg alatt ne adjuk el.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Az előző ajánlat 1 millió forint volt, ez azért nagy különbség. A 3 évvel ezelőtti értékbecslés 4,7 millió Ft+ÁFA volt.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Jelenleg eladhatatlanok az ingatlanok. Most egy fertőrákosi polgár megvenné, rendbe rakná. Nem így nézne ki ez a Fő utcán lévő ingatlan, mint ahogyan most kinéz. Én, ha szavazhatnék, az eladásra szavaznék.

 

Baltigh Márta polgármester:

Itt szeretném elmondani, hogy van még egy önkormányzati ingatlan, a volt orvos lakás, amit szintén el szeretnénk adni. Mérlegelni kellene ott is az eladási ár lejjebb vitelét, hogy el tudjuk adni.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Visszatérve a Fő u. 212. számra, én az eladás mellett vagyok. Ennek az ingatlannak az állaga folyamatosan romlik. A közös udvar is csökkenti az értékét.

 

Puskás Csaba képviselő:

1 jelentkező van az ingatlanra, 1 komoly ajánlatunk van.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem a határozati javaslatot szavazásra, elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2011.(IV.19.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Pácser Attila önkormányzati ingatlan vásárlási kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pácser Attila 2011. március 30-án kelt, a Fertőrákos, Fő utca 212. számú önkormányzati ingatlan bruttó 4.500.000 Ft vételáron történő megvételére vonatkozó ajánlatát és azt elfogadja. A kialkudott 4.500.000 Ft vételárat a Vevő a szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben köteles befizetni az önkormányzat számlaszámára.

Az adásvételi szerződés költségeit – a hiteles tulajdoni lap költségét kivéve – a Vevő állja.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. május 31.

 

 

 

2.napirendi pont:      A Fertőrákos, Kőbánya sor 16. számú önkormányzati tulajdonban

lévő ingatlan értékbecslésének tárgyalása és vételi árának megállapítása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság az ülésén tárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot fogadta el:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a D és K Ingatlanforgalmazó Kft. ügyvezetője által elkészített, a 9421 Fertőrákos, Kőbánya sor 16. (Fertőrákos 386/6 hrsz) számú önkormányzati ingatlanra vonatkozó értékbecslését, melyre tekintettel az ingatlan vételárát javasolja a képviselő-testületnek – a jelenlegi bérlőknek megvásárlás céljából – 4.350.000, azaz négymillió-háromszázötvenezer Ft vételáron meghatározni.

A Pénzügyi Bizottság javaslata: Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza meg a polgármestert, hogy a bérlőket tájékoztassa az ingatlan eladási áráról. Amennyiben ezen vételár kifizetését a bérlők vállalják, az arról szóló polgári jogi megállapodás megkötésére megbízást kössön egy ügyvéddel, és az elkészített adásvételi szerződést ellenjegyezze.

Az esetleges spekulációs célzat kiszűrésére tekintettel az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell az ingatlanra bejegyzett 10 év elidegenítési tilalmat.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

2 módosító javaslatom lenne:

          amikor az önkormányzat értékesít egy ingatlant, akkor az ügyvédi költségeket mindig a vevő viselje. Most is így kellene megfogalmazni.

          Az elidegenítési tilalom bejegyzésére nincs jogalap amennyiben a vételárat a vevő megfizeti. Ha fizetési kedvezményt adnánk, akkor jegyeztethetnénk be annyi időre, ameddig a teljes vételárat meg nem fizeti.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem a határozati javaslatot szavazásra Dr. Ecsédi Károly képviselő módosító javaslataival. Elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2011.(IV.19.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Kőbánya sor 17. számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékbecsléséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a D és K Ingatlanforgalmazó Kft. ügyvezetője által elkészített, a 9421 Fertőrákos, Kőbánya sor 16. (Fertőrákos 386/6 hrsz) számú önkormányzati ingatlanra vonatkozó értékbecslését, melyre tekintettel az ingatlan vételárát – a jelenlegi bérlőknek megvásárlás céljából – 4.350.000, azaz négymillió-háromszázötvenezer Ft vételáron határozza meg.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert, hogy a bérlőket tájékoztassa az ingatlan eladási áráról és amennyiben ezen vételár kifizetését a bérlők vállalják, az arról szóló polgári jogi megállapodás megkötésére megbízást kössön egy ügyvéddel, és az elkészített adásvételi szerződést ellenjegyezze.

Az adásvételi szerződés költségeit – a hiteles tulajdoni lap költségét kivéve – a Vevő állja.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. július 31.

 

 

3.napirendi pont:                  Fertőrákos Község Önkormányzat és szervei 2010. évi

                                               költségvetéséről szóló 2/2010.(II.24.) Ör. módosítása

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Jogi és ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a rendeletmódosítást.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Község Önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv.  1. sz. mellékletét képezi.

 

 

4.napirendi pont:                  Beszámoló az önkormányzat és szervei 2010. évi

költségvetésének végrehajtásáról

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Jogi és ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a rendelet tervezetet.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadás elfogadásáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 2. sz. mellékletét képezi.

 

 

5.napirendi pont:                             Éves ellenőrzési jelentés megtárgyalása

 

Baltigh Márta polgármester:

Átadom a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

2009-ben a Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás ellenőrzést tartott az önkormányzatnál. Megállapított néhány szabálytalanságot. Erre intézkedési tervet készítettem 2010. májusban. 2011. év elején kijött a belső ellenőr, hogy megnézze, eleget tettünk-e ennek az intézkedési tervnek. Egy csekély jelentőségű észrevételt tett, de ezen kívül mindent rendben talált.

A 2009-es jelentésükben 2 jelentős észrevétel volt. Az egyik, hogy a könyvelésünket nem lehet ellátni vásárolt szolgáltatással, ezért 2011. 01.01-től felvettük Huber Hedviget gazdálkodási előadónak. A másik észrevétel az volt, hogy az egyesületeknek adott összegre támogatási szerződést kellett kötni és az elszámolást szigorúbbá kellett tenni. Ennek is eleget tettünk.

Erről szól ez az éves jelentés. Várják az intézkedési tervünket erre az utóellenőrzésre az 1 db csekély jelentőségű megállapításra.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2011.(IV.19.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Éves ellenőrzési jelentésről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Patzner László belső ellenőrzési vezető által előterjesztett Éves ellenőrzési jelentést és azt változatlan formában elfogadta.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. május 1.

 

 

6.napirendi pont:      Törvényességi észrevételek megtárgyalása és a szükséges

rendelet-tervezetek elfogadása

Baltigh Márta polgármester:

Átadom a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

2 törvényességi észrevétel érkezett a Kormányhivataltól. Az egyik a hatályos SzMSz – szel kapcsolatban, a másik a helyi kommunális adóval kapcsolatban. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Két esetben volt ellenvélemény.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Az ÖTV-re való hivatkozásra tekintettel a törvényességi észrevétel nem kardinális jelentőségű, – hogy most hivatkozunk, vagy nem hivatkozunk – sok nem múlik rajta. Ennél lényegesebb az önkormányzati kapcsolattartókra vonatkozóan tett törvényességi észrevételt a hatóság. Nekem az volt a véleményem – de a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén leszavazásra került -, hogy a törvényességi észrevétel megállja a helyét, mert az önkormányzati kapcsolattartók az rendszeridegen és a képviselői jogosultság, feladat és hatáskör csorbítását eredményezi. Elvi jellegű a kérdés, de ha valami törvénysértő, akkor miért ragaszkodunk hozzá?

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

A Kormányhivatal nem azt írta le, hogy törvénysértő, hanem hogy szokatlan. Lényeges különbség. Törvénysértést természetesen ne kövessen el az önkormányzat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a rendelet tervezeteket.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellet, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2011.(IV.27.) rendelete

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2011.(II.1.) Ör.  módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 3. sz. mellékletét képezi.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2011.(IV.27.) rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2008.(XII.23.) Ör. módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 4. sz. mellékletét képezi.

 

 

7.napirendi pont:                  Technikai deregulációval kapcsolatos

                                                     önkormányzati rendelet alkotás

 

Baltigh Márta polgármester:

Átadom a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Beszéltem telefonon a Kormányhivatallal, megelőzve azt, hogy törvényességi észrevétel érkezzen. Jelezték szóban azt a problémát, hogy az 1991-es rendeletünket 2002-ben hatályon kívül helyezte az önkormányzat, de az 1991-es módosító rendeleteket (5db) nem helyezte hatályon kívül, ezért hatályon kívül kell helyezni, így helyre áll a törvényes állapot. Előzetes véleményezésre elküldtem a Kormányhivatalhoz és nem emeltek kifogást a rendelet tervezet szövege ellen.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag egyetért az előterjesztéssel.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a rendelet tervezetet.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2011. (V. 1.) rendelete

egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs hatályon kívül helyezéséről

 

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 5. sz. mellékletét képezi.

 

 

8.napirendi pont:                        Előterjesztés az ún. Képviselői Alap és az

ún. Alpolgármesteri Alap felhasználásának céljáról

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság az ülésén hosszasan tárgyalt erről. Mielőtt árajánlatokat kérek, szeretném pontosítani, hogy hány db-ot szeretnénk, milyet, mekkorát, mennyi pénz van rá. 4 db kellene : az iskolánál, kastélynál, kultúrháznál és a Szikla sornál. A másik oldalon inkább csak leszálló megállóhelyek vannak, épület oda nem kell. A Szikla soron pedig a bejövő oldalon nagyon költséges lenne, most nagyon kevés ott a hely, mert ott egy meredély található, amit fel kellene tölteni.

Több árajánlat érkezett. Az alapokban összesen 6.480.000,-Ft van. Több is lehet akkor a költségvetési tartalék , vagy oldjuk meg ebben a keretben?

Árajánlat érkezett Győrből a 4 db 6.980.000,-Ft, de kőművesmunkák nélkül, csak a fölső rész.

Az Ubrankovics féle ajánlat 4 db. 5.896.000,-Ft (1.474.000,-/db), kőműves munkával együtt.

A Balf és Sopron között lévő fa buszvárók nagyon szépek, véleményem szerint arra is kérjünk árajánlatot.

 

Wild Róbert képviselő:

Egyetértek, kérjünk árajánlatot, de nézem a Soprontól-Kőhidáig épülő buszvárókat, ezeknek a stílusa hasonlít a Győriére, azt is érdemes lenne megkérdezni, hogy mennyibe kerül.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Az Ubrankovicsék csinálták, bármit meg tudnak csinálni. Azt kell eldönteni, hogy mit akarunk? Kő lábazatot?

 

Puskás Csaba képviselő:

A Sopron-Balf közötti buszvárók nagyon szépek. Beton alapja van.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Hatalmazzuk fel a polgármestert további árajánlatok bekérésére.

 

Baltigh Márta polgármester:

Pontosítani kell azt is, hogy akkor fa legyen az oldalszerkezet és a tető. A méret 3,6 méter x 1,8 méter. Kellene még hulladékgyűjtő és hirdetőtábla (70 x 100 cm) is.

 

Földes Tamás képviselő megérkezik az ülésre

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi bizottság elnöke:

Sopron és Kőhida közötti buszvárók br. 1,3 millió forintba kerültek. Az árajánlatban az aljzat nincs benne. Az iskolánál az út és járda kivitelezés tartalmazza a buszváró fogadó szintjének a kiépítését. A Béke közzel szemben is van alap. A többi helyen alapot kell készíteni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akkor kérek árajánlatot 4 db buszváróra hulladékgyűjtővel és hirdetőtáblával.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2011.(IV.19.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Képviselői Alap és Alpolgármesteri Alap felhasználásának céljáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Község Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 23.) Ör.-ben az ún. Képviselői Alapban és ún. Alpolgármesteri Alapban elkülönítésre került pénzösszeg felhasználásának módját.

Az Alapok felett rendelkező Képviselők és Alpolgármester Fertőrákos Község fejlesztésére tekintettel az egységes utcaképnek megfelelő szép és kulturált buszmegállók kiépítésére 4 darab új buszváró beszerzését és kivitelezését támogatja.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a buszváró beszerzésére, engedélyeztetésére és kivitelezésére kérjen be legalább 2 árajánlatot, melyeket a következő képviselő-testületi ülésre terjesszen elő.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2011május 31.

 

Wild Róbert képviselő eltávozik az ülésről.

 

9.napirendi pont:      Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

      épületének fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrásokkal

 

Baltigh Márta polgármester:

Átadom a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Ma beszéltem az Impulzus Kft-vel. Előzetesen azt mondták, hogy kb. 30 millió forint az összes költség és ebből 4,5 millió forint lesz az önrész. Most az a helyzet az elküldött költségvetés szerint, hogy kb. 52 millió forint lesz az egész, ebből 7,8 millió forint lesz az önrész.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Minél magasabb a beruházás mértéke, annál nagyobb értékű támogatást tudunk ide vonzani, ami az önkormányzat által fenntartott intézményt korszerűsíti.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Nekem rossz véleményem van ezzel az energetikai pályázattal kapcsolatban, ha már az első körben 70%-ot tévednek az összeg meghatározásánál.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Ez egy pályázat, legfeljebb nem veszed igénybe.

 

Puskás Csaba képviselő:

Én sem értem ezt a nagy különbséget, a pályázati összegnél, de támogatni fogom, mert 52 millió összegű beruházás jön létre ezáltal.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Ez utófinanszírozású?

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi bizottság elnöke:

Nem. Itt volt Vén Tamás az előző ülésen. Ő laikus, mondott egy számot. Felkértek egy mérnököt, aki a számítási normák, árkalkulációk alapján számolta ki az 52 millió forintot. Mindig a maximumot veszik és tartalékot is beletettek, mert kértük.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2011.(IV.19.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

épületének fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrásokkal

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaépületének fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrással c. KEOP 4.9.0 pályázati jelentkezést.

 

A pályázat adatai:

 

A pályázati konstrukció sorszáma: KEOP-2011-4.9.0

 

A pályázati konstrukció címe: “Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”

 

Pályázat megvalósulási helyszíne: 9421 Fertőrákos, Fő utca 236/a (Fertőrákos 1134. hrsz).

Pályázat címe: Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaépületének fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrással.

Pályázati konstrukció: KEOP 4.9.0.

Tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 52.370.500 Ft, azaz ötvenkettőmillió háromszázhetvenezer-ötszáz forint.

Tervezett beruházása támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 52.370.500 Ft, azaz ötvenkettőmillió háromszázhetvenezer-ötszáz forint.

 

Tervezett beruházása önkormányzati önrésze: 7.855.575 Ft, azaz hétmillió nyolcszázötvenötezer ötszázhetvenöt forint.

Támogatás igényelt összege: 44.514.925 Ft, azaz negyvennégymillió ötszáztizennégyezer-kilencszázhuszonöt forint.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaépületének fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrással c. KEOP 4.9.0 pályázatot az alábbi feltételekkel támogatja:

 

 1. A meglévő gázfűtés korszerűsítése (2 darab kondenzációs kazán beszerzése és beépítése),
 2. Pellett kazán és kb. 20 m3pellett-tároló beszerzése és a rendszer kiépítése,
 3. Radiátorok cseréje, külső hőszigetelés és – ahol szükséges – nyílászárócsere,
 4. A konyha használati meleg víz szükségletét napkollektorokkal, az iskolaépület elektromos áram termelését pedig napelemekkel való biztosítása,

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázat önrészét, 7.855.575 Ft, azaz hétmillió nyolcszázötvenötezer ötszázhetvenöt forintot saját forrásból biztosítja, a 2011. évi költségvetésében elkülönített Pályázati Alap terhére.

Amennyiben Fertőrákos Község Önkormányzata a fenti pályázatot elnyeri, az önrész összegét a 2011. évi költségvetésében elkülöníti.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Impulsus Oktatóközpont Kft. képviselőjével a pályázat lebonyolítására szerződést kössön, és a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett a beruházás ügyeit intézze, a szükséges iratokat ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. május 31., illetve folyamatos a pályázat elszámolásáig.

 

 

 

10.napirendi pont:                           Körzeti Megbízott jutalmazása

 

Baltigh Márta polgármester:

A Soproni Rendőrkapitányságtól alezredes úr megkeresett, hogy a megyei rendőrnap alkalmából szeretné, ha a körzeti megbízottunkat jutalomban részesítenénk. Idén nem támogatnánk a rendőrség alapítványát, hanem a körzeti megbízottat részesítenénk jutalomban. Bruttó 105.000,-Ft-ot kapna + járulékok, ez összesen 133.350,-Ft, amiből a körzeti megbízott megkap nettó 65.289,-Ft-ot. Én elmondtam, azt elvárjuk a körzeti megbízottunktól, hogy többet tevékenykedjen itt a faluban.

 

Kovács Pál képviselő:

Egyetértek azzal, hogy kapjon jutalmat, de el kellene vele beszélgetni, hogy a körzeti megbízottnak nem csak az a munkája, hogy kiválogatja az ittas egyéneket. Ott volt a temető rablás, a temetőnél az autók feltörése, volt traktorlopás és semmi nincs felderítve. Mit mutatott fel eddig?

 

Baltigh Márta polgármester:

Én felvetettem azt is, hogy soha nincs itt a faluban. Ő elmondta, hogy nem csak Fertőrákos a működési területe, hanem Sopron egy része is, ott is körzeti megbízott, így a fogadóóráját is Sopronban kell tartania.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Ezen az előterjesztésen elgondolkodtam és egy kicsit fel is háborodtam. Lehet, hogy a rendőrség szempontjából a minőségi munkavégzésnek az a fokmérője hogy több, mint 50 jogosítványt vett el a fertőrákosi körzeti megbízott. Nekem az a véleményem, hogy egy falusi körzeti megbízottnak úgy kell tevékenykedni az önkormányzat területén, hogy együtt éljen a lakossággal. Nem az én tisztem, hogy az ő szakmai munkáját megítéljem, de vannak nekünk pedagógusaink, óvónőink, köztisztviselőink, akik a munkavégzési kötelezettségüknek ugyanolyan jó színvonalon eleget tesznek, mint a körzeti megbízott és nem részesülnek jutalomban. Minden munkáltató a saját dolgozóit részesítse jutalomban.

Az önkormányzat ne vállalja fel ezt a szerepet, amikor semminemű ráhatása nincs még arra sem, hogy mikor van itt a körzeti megbízott Fertőrákoson.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Annyiban egyetértek, hogy talán nem ilyen formában kellene jutalmat adni. Azt el tudom fogadni, hogy valamilyen segítséget adjunk a körzeti megbízottnak. Érezze ő is úgy, hogy a testület direkt neki ad valamilyen támogatást, ne nevezzük jutalomnak. Például engedjünk el neki pár havi lakbért.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

A polgármester asszonyt felkérte Sopron Város Rendőrkapitánya erre a jutalmazásra. Tavaly a rendőrségi alapítványba fizettünk 150.000,-Ft-ot, most ilyen módon támogatnánk az együttműködést.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

35/2011.(IV.19.)K.t.                          H a t á r o z a t a

körzeti megbízott jutalmazásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Farkas Gábor r.alezredes, Soproni Rendőrkapitányság vezetője megkeresését és Dobos Béla Fertőrákoson szolgálatot teljesítő Körzeti Megbízottnak – munkája elismeréseként – bruttó 105.000 Ft, azaz egyszázötezer forint jutalmat ad.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetén belüli önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat terhére a jutalom összegének és járulékainak kifizetéséről gondoskodjék, az érintetteket tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. május 31.

 

 

11.napirendi pont:                Víziközmű vagyon működtetési és vagyonkezelési

szerződés módosítása

 

Baltigh Márta polgármester:

Az elmúlt ülésen már tájékoztattam a testületet ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Május 9-én lesz közgyűlés, ha minden érintett település polgármestere aláírja a szerződés módosítását, akkor történik meg a pénz utalása.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

36/2011.(IV.19.)K.t.                          H a t á r o z a t a                                 

Víziközmű vagyon működtetési és vagyonkezelési szerződés módosításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. 2011. május 9-én a viziközmű vagyon tulajdonos önkormányzatok gyűlésén a Működtetési és Vagyonkezelési szerződés módosítását ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. május 31.

 

 

12.napirendi pont:                Fő utcában megvalósuló járdafelújításhoz 

           lakossági hozzájárulás kérése

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta a Fő utcai járdafelújításhoz kérünk lakossági hozzájárulást.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Keveslem a 10.000,-Ft-ot. A kezdet-kezdetén is ennyit fizettek és az már 6 éve volt.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Szerintem az összeg legyen egységes, ne kérjünk most sem többet.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

37/2011.(IV.19.)K.t.                          H a t á r o z a t a                                 

Fő utcában megvalósuló járdafelújításhoz lakossági hozzájárulás kérése

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben a Fő utca Strand utca és Fertő utca, illetve a Fő utca Hegy utca és Kápolna utca közötti szakaszán megvalósuló járda építés, illetve a járda felújítás költségeihez az érintett ingatlantulajdonosoktól 10.000.- Ft/ingatlan hozzájárulást kér.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. június 15.

 

 

 

Egyebek

 

Baltigh Márta polgármester:

A közterület használati rendeletünket át kellene nézni. Kérném ezt elsősorban a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjaitól, de mindenki nézze át azt a rendeletet és alkosson véleményt. Javaslatokat kérünk a változtatásokra. Szeretnénk napirendre tűzni a májusi testületi ülésre.

 

Van egy 2008. évi határozata a képviselő-testületnek, ami arról szól, hogy a Kőfejtő területére villanyautók nem hajthatnak be. Csoportok érkeznek, autóbusz beparkol a Kőfejtőbe, a kisautók nem mehetnek be, forgalmi akadályt képeznek és balesetveszélyes. Nem lehetne ezt megváltoztatni valamilyen módon. Kérem, hogy ezen is gondolkodjunk.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A buszoknak biztonságos helyen kell parkolnia, ezt évek óta mondjuk. Egyetértek, hogy menjenek be a villanyautók, de küldjék be a buszt is. Nem véletlenül született 2008-ban az a határozat, mert a villanyautósok kivitték a Kőfejtőből a vendégeket azzal, hogy ne oda vegyék meg a belépőt, hanem pl. a Mithrasz szentélybe. Ott ment az egymásra licitálás és a buszok meg máshol parkoltak. Amennyiben az a határozat következetesen végre lesz hajtva és az eredeti állapot visszaállításra kerül, a buszok bemennek a parkolóba, akkor természetesen bemehetnek a kisautók is a Kőfejtőbe.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Határozott időre szóló határozatot kell majd csak hoznunk, kb. októberig.

 

Ne feledkezzünk meg róla, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a helyi állattartásról szóló rendelettervezetét, amit a jegyző úr mindenkinek kiküldött. Arra az álláspontra jutott, hogy nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy e tárgykörben rendeletet alkosson.

 

Megkeresés érkezett az ügyben, hogy mit tud tenni az óvoda és az iskola, ha fejtetves gyerekek vannak rendszeresen az óvodában, iskolában.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az iskolában és az óvodában is – amióta világ a világ – fejtetves gyerekek előfordulnak. A legelitebb budapesti, belvárosi iskolában is. A védőnő megy rendszeresen és ellenőriz. Amint előfordul, a pedagógusok tájékoztatják a szülőket a teendőkről. Amit megtehet egy iskola és egy óvoda azt megteszik az intézmények. Kimentek a családhoz és fertőtlenítés is volt.

 

Visszatérve a villanyautókra az igaz, hogy csak pár hónapról van szó, de nagy gondot okoz. A Kőfejtő pénztárosok telefonálnak, hogy a kisautók behajtanak és mit tegyenek.

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Van egy határozat, Mithrasz étterem mellett meg kell szűntetni a parkolás lehetőségét. Oda kell vinni 3 virágládát. A buszok beparkolnának akkor a kőfejtő parkolójába és a kisautók is behajthatnának.

 

Baltigh Márta polgármester:

Májusi ülésre kérem a javaslatokat.

 

A megjelenést köszönöm, az ülést bezárom.

 

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                                                        dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                                jegyző