KT jkv. 2011.05.09

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

10/2011.  

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. május 9-én 20.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 5 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról és a fontosabb eseményekről:

 

Lejárt idejű határozatok:

          Pácser Attila az értesítést a Fertőrákos, Fő u. 212. sz. ingatlan részére történő értékesítéséről a döntést megkapta, saját ügyvéddel intézi az adás-vételt.

          A Kőbánya sor 17. szám alatti bérlő Horváth Mátyás személyesen járt bent a hivatalban és átvette a levelet a jegyző úrtól.

          Patzner László az éves ellenőrzési jelentésről a határozatot megkapta.

          A törvényességi észrevételeket továbbítottuk a kormányhivatal részére.

          Körzeti megbízottunk a jutalmat átvette a hivatalban, Farkas Gábor rendőr alezredes urat erről levélben tájékoztattuk.

          Ma délután voltam bent a Vízműnél, a vagyonkezelési szerződést aláírtuk, de nem volt ott minden polgármester.

          A járdafelújítással kapcsolatban szerdán volt lakossági fórum, melyen 4 érdeklődő volt jelen. A szerződés aláírására és a munkaterület átadására holnap kerül sor.

 

Események:

          Április 26-án bontottuk fel a közbeszerzési ajánlatokat. Két ajánlat érkezett.

          Április 27-én Sopronban a Hulladékgazdálkodási Társulásnak volt megbeszélése.

          Április 28-án volt a Templomtér átadása. a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel mindent megbeszéltünk.

          Szintén április 28-án voltam a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlésén.

          Május 3-án Vén Tamás úr volt itt pályázati megbeszélésen, délután ÖKOVELO  pályázattal kapcsolatos megbeszélés volt a VÁTI – val.

          Május 4-én Freiler László úr volt itt az esővíz elvezetésről, a Kastélynál a buszmegálló elhelyezésről és a Hősi emlékmű előtti résznél a parkolók kialakításáról volt szó.

          Május 5-én a kultúrház nyertes pályázatáról volt megbeszélés.

          Május 6-án Fertőszentmiklóson volt Kistérségi megbeszélés.

          Május 9-én Vízmű, Vízkincs alapítvány közgyűlés volt.

          Május 7-én Dr. Varga Szabolcs bejegyzett szakértő járt itt a védett hársfa miatt. Kutató árok és statikus kellene, csak akkor tudja biztosan megmondani, hogy a fa gyökerei okozzák-e a problémát.

 

 

Kovács Pál képviselő:

Pár évvel ezelőtt bent a lakás alatt is gyökerek voltak. Én is láttam, bemennek a gyökerek a ház alá.

 

Baltigh Márta polgármester:

A pincében nincsenek gyökerek sehol. Megvárjuk a szakértői véleményt.

Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem szavazzanak.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

 1. Általános Iskola fűtéskorszerűsítése megújuló energia forrással című pályázatra való jelentkezés és a szükséges szerződések megkötésére felhatalmazás adása

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Kultúrház felújítással kapcsolatos tájékoztatás és a szükséges szerződések megkötésére felhatalmazás adása

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Villanyautók behajtása a fertőrákosi Kőfejtő területére.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kötvénykibocsátás kezességvállalása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Traktor eladás.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. SMJV Ivóvízbázis védelem konstrukcióban beadott pályázatához való csatlakozás.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatásának pályázata

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen  szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

           

 

1.napirendi pont:      Általános Iskola fűtéskorszerűsítése megújuló energia forrással

   című pályázatra való jelentkezés és a szükséges szerződések

 megkötésére felhatalmazás adása

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, átadom a szót.

 

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a 31 millió forint összegű pályázatot támogatja. A pályázat tartalmazza az napelemeket, napkollektort, a kondenzációs kazánt és a pellet kazán, illetve tároló megvalósítását. A szigetelés és az ablakcsere nincs ebben benne.

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra az előterjesztés szerinti 2. számú határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

38/2011.(V.9.)K.t.                             H a t á r o z a t a                                 

Iskola fűtéskorszerűsítéről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív Program keretében, a KEOP 4.2.0/A kódszámú pályázatra való jelentkezést.

 

A pályázat adatai:

 

A pályázati konstrukció sorszáma: KEOP-2011-4.2.0/A

 

A pályázati konstrukció címe: „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”

 

Pályázat megvalósulási helyszíne: 9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A (Fertőrákos 1134. hrsz).

Pályázat címe: Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaépületének fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrással.

Pályázati konstrukció: KEOP 4.2.0/A

Tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 31.057.500 Ft, azaz harmincegymillió-ötvenhétezer-ötszáz forint.

Tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 31.057.500 Ft, azaz harmincegymillió-ötvenhétezer-ötszáz forint.

 

Tervezett beruházás önkormányzati önrésze (15%): 4.658.625 Ft, azaz négymillió-hatszázötvennyolcezer-hatszázhuszonöt forint.

Támogatás igényelt összege (85%): 26.398.875 Ft, azaz huszonhatmillió-háromszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhetvenöt forint.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaépületének fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrással c. KEOP 4.2.0/A pályázatot az alábbi feltételekkel támogatja:

 

 1. A meglévő gázfűtés korszerűsítése (2 darab kondenzációs kazán beszerzése és beépítése),
 2. Pellet kazán és kb. 20 m3pellet-tároló beszerzése és a rendszer kiépítése,
 3. Radiátorok cseréje,
 4. A konyha használati melegvíz szükségletét napkollektorokkal, az iskolaépület elektromos áram termelését pedig napelemekkel való biztosítása,

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázat önrészét, 4.658.625, azaz négymillió-hatszázötvennyolcezer-hatszázhuszonöt forintot saját forrásból biztosítja, a 2011. évi költségvetésében elkülönített Pályázati Alap terhére.

Amennyiben Fertőrákos Község Önkormányzata a fenti pályázatot elnyeri, az önrész összegét a 2011. évi költségvetésében elkülöníti.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Impulsus Oktatóközpont Kft. képviselőjével a pályázat lebonyolítására szerződést kössön, és a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett a beruházás ügyeit intézze, a szükséges iratokat ellenjegyezze.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2011. május 31., illetve folyamatos a pályázat elszámolásáig.

 

 

2.napirendi pont:        Kultúrház felújítással kapcsolatos tájékoztatás és a szükséges

szerződések megkötésére felhatalmazás adása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, átadom a szót.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Mindkét bizottság egyetért az előterjesztéssel, azzal a megkötéssel, hogy a szerződésben a tényleges kifizetések a pályázatíró részére csak abban az esetben következzenek be, ha az első etap befogadása megtörténik, az összeg kiutalásra kerül és az önkormányzat számlájára beérkezik.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérdés, hozzászólás?

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

39/2011.(V.9.)K.t.                             H a t á r o z a t a                                 

Kultúrház felújításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. 12. 21-én beadott falumegújításra és fejlesztésre beadott 2071856537 azonosító számú, ún. Kultúrház felújításra beadott pályázatot és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága határozatában megállapított elnyert összeget.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, arra, hogy

 

 1. a támogatási szerződést ellenjegyezze,
 2. a projekt lebonyolítására – a projekt költségére – az Impulsus Oktatóközpont Kft-vel szerződést kössön,
 3. a belső felújítás és vizesblokk kialakítás megtervezésére tervezővel szerződést kössön,
 4. a pályázatban leírt Béke utca – Fő utca útcsatlakozás megtervezéséhez tervezővel szerződést kössön,
 5. a felújítás műszaki ellenőrével – a projekt költségére – szerződést kössön,
 6. a közbeszerzés kiírására és lebonyolítására – a projekt költségére – szerződést kössön.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a projekt lebonyolításáról a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. május 31, illetve folyamatos a projekt befejezéséig.

 

3.napirendi pont:                  Villanyautók behajtása a fertőrákosi Kőfejtő területére

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, átadom a szót.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Mindkét bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

40/2011.(V.9.)K.t.                             H a t á r o z a t a                                 

Villanyautók behajtásáról a fertőrákosi Kőfejtő területére

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. április 15-i KT ülésén meghozott, a villanyautók Kőfejtő területére vonatkozó behajtásáról szóló 55/2008. (IV. 15.) Kt. határozatot.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a villanyautók behajtását a Kőfejtő területére, amennyiben – minden egyes behajtásnál – a buszokra vonatkozó parkolási díjat megfizetik.

 

A Kőfejtő területén található mellékhelyiség használata továbbra is csak akkor ingyenes, ha a látogató a belépőjegyet megváltotta.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a villanyautókat üzemeltető vállalkozókat értesítse jelen határozatról.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. június 15.

 

 

4.napirendi pont:                  Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Társulás kötvénykibocsátás kezességvállalása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, átadom a szót.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Ez egy technikai jellegű döntés. Azért, hogy a hulladékgazdálkodási projekt elindulhasson, szükség van hitelfelvételre, melynek fedezete a későbbi Kft-nek a működésből befolyó bevétele. Az önkormányzat ezt anyagi kockázat és gond nélkül vállalhatja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal , 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

41/2011.(V.9.)K.t.                             H a t á r o z a t a                                 

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Társulás kötvénykibocsátás kezességvállalásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/2F/09-2011-0002 azonosító számú projektben megvalósuló Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer önrészének biztosítására és a közszolgáltatást végző gazdasági társaság megvásárlása érdekében  kiírt kötvénykibocsátását és a Fertőrákosra lakosságszám alapján jutó 43.781.701 Ft, azaz negyvenhárommillió-hétszáznyolcvanegyezer-hétszázegy forint készfizető kezességvállalást.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 43.781.701 Ft, azaz negyvenhárommillió-hétszáznyolcvanegyezer-hétszázegy forint készfizető kezességvállalásról szóló szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        2011. június 15.

 

 

5.napirendi pont:                                         Traktor eladás

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, átadom a szót.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

            Mindkét Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. A traktor és az utánfutó eladási ára 300.000,-Ft+ÁFA összegben kerüljön meghatározásra.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

            Dr. Nagy Attila jegyző:

Név szerinti szavazásra van szükség, mivel tulajdon eladásról dönt a testület.

 

Baltigh Márta polgármester:              igen

Földes Tamás:                                    igen

Kovács Pál:                                        igen

Puskás Csaba:                                    igen

Szentesi Ervin:                                   igen

Wild Róbert:                                      igen

  

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

42/2011.(V.9.)K.t.                             H a t á r o z a t a                                 

Traktor eladásról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat tulajdonában álló SLAVIA TV824S TÍPUSÚ traktor (ALVÁZSZÁM: 1185) és SLAVIA PPK-1.8 TÍPUSÚ utánfutó (ALVÁZSZÁM 006) 300.000 Ft + ÁFA nyító áron, nyílt liciten történő értékesítésével. Amennyiben az első liciten nem jelenik meg egy érdeklődő sem, a második licit 10 %-kal kisebb összegről indul. Amennyiben a második liciten sem jelenik meg egy érdeklődő sem, a második licithez képest 10 %-kal csökkentett összeggel licit nélkül eladható a két jármű.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. június 15.

 

 

6.napirendi pont:                 SMJV Ivóvízbázis védelem konstrukcióban beadott

                                                           pályázatához való csatlakozás

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Ezt a napirendi pontot a bizottságok nem tárgyalták, mivel anyagi vonzata nincs. Kérdés, hozzászólás?

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra az 1. számú határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

43/2011.(V.9.)K.t.                             H a t á r o z a t a                                 

SMJV Ivóvízbázis védelem konstrukcióban beadott

pályázatához való csatlakozásról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a – Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt – (KEOP 2.2.3.a) Ivóvízbázis-védelem konstrukcióban kiírt, Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata tárgyú, 60 millió forint becsült költségű, nulla százalékos önrész biztosítása mellett 100 §-os, vissza nem térítendő támogatású pályázaton történő részvétellel.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tómalom-csalánkerti vízbázisok diagnosztikai vizsgálata c. pályázatot készítesse el, a szükséges nyilatkozatokat tegye meg és nyújtsa be a pályázati kiírásnak megfelelően.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2011. június 15.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra az 2. számú határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

44/2011.(V.9.)K.t.                             H a t á r o z a t a                                 

SMJV Ivóvízbázis védelem konstrukcióban beadott pályázathoz

szükséges társulási megállapodás megkötéséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy a tómalom-csalánkerti vízbázisok diagnosztikai vizsgálata c. pályázathoz szükséges – Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza, és Sopron önkormányzat között létrejövő – társulási megállapodás megkötésére.

 

 

 1. napirendi pont:Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatásának pályázata

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Tavaly nem volt pályázati rendszer, 14 főre kértünk támogatást és 100%-ban az állam térítette meg. Az idei évtől pályázati rendszer van és a költségek 50 %-át kapná meg az önkormányzat. Úgy számoltunk, hogy idén is kb. 14 fő várható. Az önkormányzatnak ebben az esetben 130.000,- Ft-ot kellene fizetnie, mert ennyi az 50 %. Ez nem volt betervezve a költségvetésbe, hiszen tavaly 0 ,-Ft volt. Az általános tartalék terhére kellene megszavazni, ha elfogadja a testület. Minősített többség szükséges.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

45/2011.(V.9.)K.t.                             H a t á r o z a t a                                 

Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatásának pályázatáról

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelete alapján a támogatásra pályázik.

Az Önerő biztosításához 150.000,-Ft-ot elkülönít a költségvetési tartalék terhére.

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a felmért igények alapján a pályázat beadásáról, elszámolásáról gondoskodjon.

 

Felelős:           Dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        2011. május 16., illetve a pályázat elszámolásáig.

 

 

 

Egyebek.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kértem, hogy a közterület használati rendeletünket nézzük át. Jegyző úr és Rajki János úr megnézte. Át kellene tekinteni a díjakat is, amit jelenleg a közterület használatért fizetni kell. Nagyon alacsonyak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A rendelet mellékletében van szabályozva a díj és a rendelet mellékletét mindig rendeletben kell módosítni.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Azt kellene figyelembe venni, hogy az a tevékenység, amire kéri a helyfoglalást, az mit eredményez. Érték-ár arányt kellene kialakítani.

 

Baltigh Márta polgármester:

Grossengottern városa idén szeptember 24, 25-én ünnepli fennállásának 1200 éves jubileumát, amire bennünket is meghívtak. Kérem, hogy péntekig mindenki jelezzen vissza, tud-e jönni, vagy nem.  Szeptember 23-án pénteken utaznánk ki és 26-án hétfőn jönnénk vissza.

 

Lövőn a Takarékszövetkezet rendezvényén kaptam ajándékot. Egy dobozban pálinka és lekvár. A dobozon  a Takarékszövetkezet logója van.

Arra gondoltam, hogy ezt meg lehetne rendelni Fertőrákos címerével és kitűnő ajándék lehetne akár a Steinheim-i, vagy Grossengottern-i utazáshoz is. Nemsokára pedagógusnap lesz és a köztisztviselők napja is közeledik. Kértem árajánlatot is ezekre az ajándéktárgyakra. A lekváros-teás 1950,-Ft/db a pálinkás-lekváros 5200,-/db. A dobozon Fertőrákos Község Önkormányzata felirat és Fertőrákos címere lenne.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Jandl bort is lehetne vinni emellé. 1 Rosé, 1 vörös és fel kell cimkéztetni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az árajánlatot most kiosztom a határozati javaslattal együtt, mert szeretném, ha sürgősséggel döntene a testület erről.

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, feleszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

46/2011.(V.9.)K.t.                             H a t á r o z a t a                                 

Önkormányzati ajándékról

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati ajándék, valamint pedagógusnapra és a köztisztviselői napra való megemlékezésre 150.000,-Ft erejéig külön keretet biztosít a költségvetési tartalék terhére.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. július 01.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy május 19-én és 20-án szabadságon leszek.

 

Kovács Pál képviselő:

Önkormányzati telephely létrehozását javasolom.

 

Baltigh Márta polgármester:

A júniusi ülésre kerülhet be. Milyen célt szolgálna?

 

Kovács Pál képviselő:

Önkormányzati építőanyag tárolására, vagy a lakosok is díj ellenében letehetnék oda törmeléket.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Be kellene a területet keríteni és egy könnyűszerkezetes épületet felállítani.

Valamint traktor és egyéb járművek tárolására is alkalmas lenne.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Lerakatunk oda konténert és, ha valaki törmeléket tesz bele, az díjat fizet.

 

Baltigh Márta polgármester:

Tájékoztatom a testületet, hogy a védőnél probléma volt az emésztőnél, 3 hete nem ment a szivattyú. Kiszippantották, átmosták ezután  kiderült, hogy másik szivattyú kell, mert a régi 5 m-re van kalibrálva, viszont 20 m-en kellett volna átnyomnia. Kovács Pál képviselő úr segített a szivattyú beszerzésében, amit ezúton is köszönök. Nem darálós szivattyút kellett vásárolni, hanem vákumos  rendszerűt, ez a munkadíjjal együtt 390.000,-Ft volt. A derítőre zárható tető kellene, hogy ne lehessen semmit beledobni.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Szeretném megkérni a jegyző urat, szólítsa fel a bizottságokat a bizottsági ügyrendek megalkotására május 31-ig.

A május 17-ei ülésre az autóbuszvárókat fel kell venni napirendre.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A posta előtti parkoló sorsáról is sürgősen kellene dönteni. Ki kell táblázni, hogy mikor és ki parkolhat ott. Már megy a faluban a szöveg, hogy az ott lakóknak csináltatott az önkormányzat parkolót. Ki kell tenni táblát, hogy várakozni tilos, kivéve …

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Ki kell tenni egy olyan táblát, hogy 2 óránál tovább parkolni tilos.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Reggel 8 és 18 óra között kell szabályozni.

 

Baltigh Márta polgármester:

A megjelenést köszönöm, az ülést bezárom.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                                                     dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                            jegyző