KT jkv. 2011.05.17

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

11/2011.  

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. május 17-én 16.00 órakor megtartott  képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 5 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról és a fontosabb eseményekről:

 

Lejárt idejű határozatok, események:

A határozatnak megfelelően pénteken délután Sopronban a jegyző úrral a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kezességvállalási dokumentációit aláírtuk.

 

Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem szavazzanak.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Áttérnénk a napirendi pontokra. Azt kérném, hogy a napirendi pontok sorrendjén változtassunk. A kiküldött meghívóban szereplő 3. napirendi pont (Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása) kerülne az 1. napirendi pont helyére, ezt követné a többi napirendi pont.

A 7. napirendi pontot (Állattartási rendelet-tervezet megtárgyalása.) nem fogom előterjeszteni, tekintettel arra, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta. Addig a képviselő-testület nem tárgyalhat róla. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a legközelebbi képviselő-testületi ülés előtt a bizottság ezt a napirendi pontot tárgyalja meg.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyszer az állattartási rendelet előterjesztését megtárgyalta. Tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangú szavazattal döntött arról, hogy nem javasolja a testületnek az állattartási rendeletet. Volt egy polémiánk Rajki János úrral (a Községfejlesztési Bizottság külső tagja), azóta nem találkoztunk. Én – mint a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke – úgy gondolom, hogy volt egy döntése a bizottságnak. Amennyiben a Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy gondolja, hogy az állattartási rendeletet a Rajki úr szája-ízének  megfelelően meg akarja tárgyalni, akkor tárgyalja, de én egy percet sem fogok ezzel a kérdéssel eltölteni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akkor a júniusi testületi-ülésre előterjesztjük az állattartási rendelet tervezetét.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 1. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Ambrózy Andrea beadványa.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Az ún. Képviselői Alapból és az ún. Alpolgármesteri Alapból elkészítendő buszváró-építmények kiválasztása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Önkormányzati dolgozók munkába járása saját gépkocsival.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Steinheimi Búcsú útiköltség térítése

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen  szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

 1. napirendi pont:                Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

                                                           Pedagógiai Programjának módosítása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Mindenki megkapta a pedagógiai programot és a szakértő véleményét. Megkérdezem az iskola igazgatónőjét, kíván-e valamit hozzáfűzni?

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

A szakértői vélemény alapján már javítottam a pedagógiai programon, ez a program került Önök elé.

 

Baltigh Márta polgármester:

A jelenlévő Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét megkérdezem, hogy egyetért-e az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosításával?

 

Pfeifer Ignác a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke:

Az anyagot megkaptuk, megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk.

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

Palkovits János a Német Önkormányzat elnöke is megkapta a pedagógiai programot, a Német Önkormányzat is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A szakértő nagyon szép véleményt adott a pedagógiai programról., 1-2 apróságot kért kijavítani, ez megtörtént.

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

A szakértői véleményt Földes Tamásné készítette el teljesen ingyen. Ez felajánlás volt az Ő részéről, hogy az iskolát, a közösséget támogassa, ezzel a nem kis munkával. Ezúton még egyszer megköszönöm Földes Tamásné munkáját és kérem a Tisztelt képviselőket, valamint a Polgármester asszonyt, hogy Ők is tegyék meg.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

47/2011.(V.17.)K.t.                           H a t á r o z a t a

Pedagógiai Programról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programját és azt változatlan formában jóváhagyta.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. május 31.

 

 

 

2.napirendi pont:                             Ambrózy Andrea beadványa

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztésben 3 szomszédos telektulajdonos szerepel, akiknek felkínálnánk megvételre az önkormányzati tulajdonú ingatlant. Ezt módosítanám 4 tulajdonosra, mert közben kiderült, hogy van még egy ingatlan, amely szomszédos ezzel az ingatlannal.

Közben Óvári Gusztávnétól érkezett egy kérelem, melyben szándékát fejezi ki arra, hogy bérelné, vagy megvenné az önkormányzati terület egy részét.

A Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és mindkét bizottság az 1. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Hogy tudunk igazságot tenni, ha mind a 4 szomszéd meg akarja venni az ingatlant?

 

Baltigh Márta polgármester:

Sopie Helene Hemberger, aki a 965 hrsz-ú szomszédos ingatlan tulajdonosa, évek óta bérli a most eladásra felkínált területet. Elővásárlási joga van – mint bérlőnek – én úgy tudom.

 

 

Puskás Csaba képviselő:

Ha ő nem tart rá igényt, akkor a másik 3 tulajdonos következik, de milyen sorrendben? Aki többet igér?

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Az elővásárlási jog csak akkor érvényes, ha ő is megadja a legmagasabb árat, amit felkínáltak.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Adva van egy csatorna, amit le akarnak fektetni. Valamilyen módon ezt biztosítani kell, valamilyen előnyt biztosítani kell az eladásnál ezért a kérelmezőnek.

Ami még fontos, hogy a 971 hrsz-ú terület jelenleg egy zárvány. Közterületről nem lehet megközelíteni. 6 méteren határos az önkormányzati területtel ez a telek. Jelenleg a 970 és a 971 hrszú ingatlanok tulajdonosa azonos, ezért nem gond ez még most, de később ez is gond lehet. Ezen is el kell gondolkodni.

Az osztrák hölgy, aki az önkormányzati területet bérli, közterületet is lezárt egy kapuval, ezt a térkép is bizonyítja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Van egy kapu, de az nyitva van.

A csatornabekötést nem feltétlenül kell ilyen módon megoldani. Figyelembe kell venni, de nem kötelező. Az önkormányzat érdekeit kell képviselni.

Felteszem szavazásra az 1. számú határozati javaslatot javítva 4 tulajdonosra. Elfogadásához minősített többségre van szükség, valamint az SzMSz alapján név szerinti szavazás szükséges.

 

Szentesi Ervin:           igen

Földes Tamás:            igen

Puskás Csaba:             igen

Dr. Ecsédi Károly:     igen

Kovács Pál:                igen

Baltigh Márta:                        igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

48/2011.(V.17.)K.t.                           H a t á r o z a t a

Ambrózy Andrea beadványáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ambrózy Andrea 2011. április 8-án kelt kérelmét. Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a fertőrákos 973 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant értékbecslővel becsültesse fel. Az értékbecslő által felbecsült áron a fertőrákosi 973 hrsz önkormányzati ingatlant a szomszédos négy tulajdonosnak ajánlja fel megvételre.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. július 31.

 

 

 

 1. napirendi pont:           Az ún. Képviselői Alapból és az ún. Alpolgármesteri Alapból

                                                        elkészítendő buszváró-építmények kiválasztása

 

Baltigh Márta polgármester:

Összesen 3 árajánlat érkezett, ezekből kellene most választanunk. A teljes ügyintézés, engedélyek beszerzése benne van az árajánlatban.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

6.840.000,-Ft van a 2 alapban összesen. Amennyiben a buszvárók ára meghaladja ezt az összeget, akkor a különbözetet a tartalék terhére minősített többséggel meg kell szavazni.

Baltigh Márta polgármester:

Először felteszem a kérdést, hogy kérjünk-e a buszvárókhoz hirdetőtáblát és hulladékgyűjtőt?

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag egyetért abban, hogy nem kérünk hirdetőtáblát és hulladékgyűjtőt, csak buszvárót.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Meg kell próbálni megbeszélni a nyertes céggel, hogy ebben az összegben legyen benne a hirdetőtábla és a hulladékgyűjtő is.

 

Baltigh Márta polgármester:

Döntsünk az ajánlatokról. Egyenként felteszem szavazásra:

Rokó               br.8.300.547,-Ft        0 szavazat

Ubrankovics   br. 7.840.000,-Ft        5 szavazat

E csoport        br. 8.045.000,-Ft        1 szavazat

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

49/2011.(V.17.)K.t.                           H a t á r o z a t a

az ún. Képviselői Alap és az ún. Alpolgármesteri Alap felhasználásáról.

 

Az ún. Képviselői Alap és az ún. Alpolgármesteri Alap terhére megvalósuló buszvárók kivitelezésére beérkezett árajánlatokat a Képviselő-testület megtárgyalta, és az Ubrankovics Erdészeti és Faipari Kft. (9423 Ágfalva-Liget 800/4 hrsz.) cég által tett árajánlatot fogadja el, összesen bruttó 7.840.000 Ft, azaz hétmillió-nyolcszáznegyvenezer forint összegben.

 

A tervezett beruházás az ún. Képviselői Alapban és ún. Alpolgármesteri Alapban meghatározott összegén felüli költségeket (1.640.000,-, azaz egymillió-hatszáznegyvenezer forint) a költségvetési tartalék terhére kell elszámolni.

 

A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a buszvárók beszerzésére, engedélyeztetésére és kivitelezésére a fenti céggel kössön szerződést, melyben a kivitelezés határideje 2011. július 15.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2011. július 15.

 

 

 

 1. napirendi pont:Önkormányzati dolgozók munkába járása saját gépkocsival

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót.

 

 

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a munkatársainak gépkocsival történő munkába járását, annak költségeinek kifizetését,  – amennyiben az az önkormányzatnak a tömegközlekedési eszközök igénybevételénél kisebb kiadással jár. Aki gépjárművel jár a munkahelyére, az választhatja a költségtérítést, de az adózással kapcsolatos összes problémát vállalnia kell. Önadózó lesz és ebből költségtérítésből is adóznia kell.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

50/2011.(V.17.)K.t.                           H a t á r o z a t a

Önkormányzati dolgozók munkába járása saját gépkocsival

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Védőnő, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az Óvoda munkatársainak gépkocsival történő munkába         járását, annak költségeinek kifizetését, melyet – amennyiben az az önkormányzatnak a tömegközlekedési eszközök igénybevételénél kisebb kiadással jár –  támogat. Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a támogatást igénybe venni kívánó munkatársak figyelmét arra, hogy a hatályos törvények által kifizethető összeg nem adómentes, és azt a személyi jövedelemadó bevallásnál – mint nem önálló tevékenységből származó jövedelem – figyelembe kell venni.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a munkatársakat – az intézményvezetőkön keresztül – tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. május 31.

 

 

5 napirendi pont:                              Steinheimi Búcsú útiköltség térítése

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Június 2-án szerdán délután az alpolgármester úrral utazunk és pénteken jövünk vissza.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

51/2011.(V.17.)K.t.                           H a t á r o z a t a

Steinheimi Búcsú útiköltség térítéséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a steinheimi Búcsún való részvétel céljára – a költségvetési tartalék terhére – biztosítja egy darab személygépkocsi igénybevételének útiköltségét (üzemanyagár és autópálya matrica).

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az útiköltség szabályszerű elszámolásáról gondoskodjék.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. június 30.

 

 

 1. napirendi pont:Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatok ellátásáról                  

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokról május 31-ig jelentést kell írni, melyet a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalni és el kell fogadnia. A Sopron és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, illetve a mi Polgármesteri hivatalunk szociális előadója megírták ezt a jelentést, ez került bele az előterjesztésbe.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

52/2011.(V.17.)K.t.                           H a t á r o z a t a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról   szóló jelentésről

 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést.

Felkéri az jegyzőt, hogy az értékelést az illetékes gyámhivatalnak küldje meg.

 

Felelős:           dr. Nagy Attila

Határidő:        2011. május 31.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A napirendi pontok tárgyalásának a végére értünk.

 

Egyebek:

 

Baltigh Márta polgármester:

Tegnap volt Sopronban a városi könyvtárban az iskola rajzkiállításának a megnyitója. A megyei rajzversenyen iskolánk több diákja helyezést ért el. 2 hétig lehet megnézni a kiállítást.

 

Tegnapelőtt éjjel az iskola udvarán kidőlt egy nyárfa a kőkerítésre. A Nemzeti Park munkatársai megnézték és megállapították, hogy csak kisebb gyökerek tartották. A biztonság érdekében a többi fát is javasolják kivágni, amelyek közel lettek ültetve a kerítéshez, ezeket az igazgatónő ki is vágatta.

 

Május 24-én 15 órakor megbeszélés lesz itt a hivatalban a Mithrasz étterem és a Meggyesi kerékpárút közötti szakasszal kapcsolatban. Sok probléma van, a tulajdonosokat is meghívtuk. Kérem a Tisztelt képviselő urakat és a bizottságok tagjait, hogy vegyenek részt ezen a megbeszélésen.

 

Közúttal bejáráson vettünk részt, melyről elküldtük nekik az emlékeztetőt. Erre választ is írtak, melyben az áll, hogy nincs lehetőség megállapodás megkötésére azzal kapcsolatban, hogy az épületek falától az árok külső részéig húzódó terület az önkormányzat kezelésébe kerülne.  Kizárólag akkor lehetne szerintük rendezni a tulajdonviszonyokat, ha átadnák ezeknek a területeknek a tulajdonjogát és ezt be is jegyeznék a Földhivatalnál.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Szabó Csaba osztályvezető úr elmondta, hogy elvileg faltól-falig a Közút tulajdona a Fő utca. Arról beszéltünk a bejáráson, hogy a faltól az árok külső széléig tartó területnek a kezelését, hasznosítását átadnák az önkormányzatnak.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Rengeteg tennivaló van. Azt javaslom, hogy földmérőtől meg kell kérdezni, mennyibe kerülhet ez az átvezetés, telekkönyvileg rendbe kell tenni, mert örökké gondunk lesz.

 

Baltigh Márta polgármester:

Levelet is írtunk a Közútnak, melyben felhívtuk a figyelmüket, hogy pályázatot írtak ki 4 számjegyű utak javításának 100 %-os támogatására. Az önkormányzatok nem pályázhatnak.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Én azt mondom, hogy ki kell hívni a Kisalföldet, el kell mondani, hogy tarthatatlan az állapot. Minden Fertőparti település közútját rendbe tett a Magyar Közút és az elődje, kivéve Fertőrákosét.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Arra is lehet hivatkozni az árok és telekhatár közötti területnél, hogy az önkormányzatnak van egy szabályozási igénye, hogy a településkép szempontjából mit nem enged. Ha nincs rendelkezési jogosultsága a területre, akkor nem tud érvényt szerezni ezen közakaratnak.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Meg kell nézni, hogy a kezelésbe  vételre van-e jogi lehetőség.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A kezelésbe adásba nem mennek bele, csak ha tulajdonjogilag is átvesszük a területet.

 

Baltigh Márta polgármester:

A közterület használati rendelet módosítását a júniusi testületi ülésre terjesztjük elő. Kérem, hogy mindenki nézze át, a díjakat kellene aktualizálni. A Jogi és Ügyrendi Bizottságot kérem, hogy tárgyalja meg.

 

Puskás Csaba képviselő úrnak köszönöm, hogy mindig hoz benzint a fűnyíróba.

 

Érkezett egy e-mail Pácser Attilától, melyben visszavonja a vételi ajánlatot a Fő u. 212. számú ingatlanra. A Műemlékvédelem előírásai tetemesen megnövelnék a felújítás költségeit.

A 2 önkormányzati ingatlan eladásán is el kell gondolkodnunk, a júniusi ülésen ezt is megbeszéljük.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Hirdetni kell tovább a jelenlegi áron.

 

A tűzoltók is visszavonták a kérelmüket a tűzoltóautó megvásárlására, nem megfelelő az autó.

 

Az iskola KEOP pályázatát módosítottuk, ma jött egy e-mail.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

KEOP 4.2.0 pályázatban indulnánk, erről volt döntés. Ma jött e-mail Vén Tamás úrtól , amiben tájékoztatott, hogy ebben a pályázatban akkor érhetnénk el eredményt, ha az épületet beburkolnánk, külső hőszigeteléssel ellátnánk. Ebben az esetben felelne meg az épület eredeti és jövőbeni energetikai állapota a pályázatban leírtaknak. Viszont a KEOP 4.2.0 –ban nem lehet külső hőszigetelésre pályázni. 3 lehetőséget javasolt:

1, az önkormányzat a külső hőszigetelés árát (4 millió Ft) pályázaton kívül kifizeti, vagy

2, ezt az összeget a pályázat összegébe bele kell tenni, vagy

3, az eredeti pályázat a KEOP 4.9.0 szeptemberben újra megnyílik és erre adjuk be majd a pályázatot.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Az eredeti Keop 4.9.0 pályázatot készre kellene csinálni, és amikor megnyílik a lehetőség a beadásra, akkor azonnal be lehet adni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ÖKOVELO projekttel kapcsolatban a VÁTI kérte, hogy júniusban döntsünk, ne ma.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi Bizottság elég hosszasan tárgyalt erről az ülésén és a jelenlegi információk és adatok ismeretében a pályázat megvalósítását kétségesnek tartja és nem támogatja, mivel az önkormányzat részére magas anyagi kockázattal jár.

 

Baltigh Márta polgármester:

Meggyesi polgármester úrtól jött e-mail. 2009-ben Meggyes képviselő-testülete kinyilvánította azt a szándékát, hogy külön autóút és külön kerékpárút legyen. 3 feltételt is szabott:

          csökkentett forgalom lehet csak ezen az úton

          csak enyhe turista forgalom és nem átmenő

          külön kiépített gyalogos és biciklis út, de ettől az autóúttól messze kell megépülnie.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A döntés formálissá válik, ha ezeket a feltételeket nyilvánvalóan nem tudja teljesíteni a másik fél.

           

Baltigh Márta polgármester:

A kerékpárútnál a határőrállomás miatt ismét írtunk a NAV-nak.

 

Csütörtökön Sopronban kistérségi megbeszélés lesz a kerékpárúttal kapcsolatban. Földes Tamás képviselő úr vesz részt ezen a megbeszélésen, mert én Budapesten leszek.

 

Rajki János urat szeretném megkérni arra, hogy a Meggyesi kerékpárúton található behajtani tilos tábla alatt jelenleg kint lévő „Üdvözöljük Fertőrákoson” táblát vegye le.

 

Puskás Csaba képviselő:

A hajóállomás táblát is megint az iskola elé rakták ki. Megint oda fog lemenni az összes kirándulóbusz és vissza kell fordulniuk a Yacht kikötőnél.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Le kell vetetni azt a táblát.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A tervezett buszfordulóval kapcsolatban problémák merültek fel. Kétféle változatot terveztünk meg Freiler úrral és Bunyevácz úrral, de egyiket sem lehet megoldani. A területek tulajdonosainak hozzájárulását kérjük és területcserével, vagy megvásárlással tudnánk megoldani a helyzetet, de van olyan terület, aminek több, mint 30 tulajdonosa van, köztük külföldi állampolgárok is. Az építésügyi előadóval beszéltem, szerinte az a megoldás, hogy a HÉSZ alól 2-3 hrsz-ot ki kell vonni. Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy gondolkodjanak el ezen. Amennyiben ez így megoldható, akkor előterjesztjük a júniusi ülésen. Ha nem megoldható, akkor más területet kell kijelölni a buszforduló megterveztetésére. Vagy megvárjuk 2012-t, amikor felülvizsgáljuk a HÉSZ-t.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Ez közösségi érdek, az egész falut érinti. Szerintem módosítani kell a HÉSZ-t. Épüljön meg a buszforduló.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Van egy előterjesztés, azt vagy megszavazza a képviselő-testület, vagy nem. Egyetértek az alpolgármester úrral, ez közérdek.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Ez igaz, de az önkormányzati ingatlankataszter és a földmérési nyilvántartás, ami Fertőrákoson van, az egyenlő a nullával. A sok tulajdonost el kellene kerülni. 27 m lóg bele másik területbe. 3 hrsz-ot kellene kivenni a HÉSZ hatálya alól. Amennyiben a HÉSZ alól kivesszük, az a rész az új rendezési terv elkészültéig kivettként szerepel.

Nem lehet úgy variálni a tervezést, hogy az a 27 m ne kerüljön bele? Meg kell nézni még egyszer.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Amikor helyszíni szemlén voltunk, megkértük Freiler urat, hogy a Fő utca vízelvezetésének megoldására, és buszváró megtervezésére adjon árajánlatot. erre kaptunk egy bruttó 812.500,-Ft-os árajánlatot.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Ebben benne van a Kastély előtti buszmegálló, városfal előtti tér átépítése,parkoló, a Béke utca és a Fő utca csatlakozása, illetve a Fő utca csapadékvíz elvezetése. Ez engedélyezési terv.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A kultúrház pályázattal kapcsolatban is felkértünk egy tervezőt, ő is adott árajánlatot. Pár  probléma felmerült a homlokzat felújítással kapcsolatban. A tervező javaslata, hogy a már meglévő, érvényes építési engedéllyel rendelkező részt is egy kicsit áttervezné, a vízszintes vízszigetelést meg szeretné oldani, ablakcseréket, ablakbefalazást + a belső átalakítást.

          Tervezési díj   780.000,-Ft+ÁFA (építési engedélyek, tervdokumentáció elkészítése, belső átalakítás, homlokzat felújítás módosítása)

          Kiviteli tervdokumentáció a homlokzat felújításnál             300.000,-Ft+ÁFA

                                            a belső átalakításnál       430.000,-Ft+ÁFA

Ebben nincsen benne a belső épületgépészeti, illetve villamossági munkák megtervezése.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Az alapvető probléma az, hogy a kultúrház a világörökségi részen van, ahol parabolaantenna nem helyezhető el a tetőn. Az összes kábel tévé 6 db parabola antennája rajta van a kultúrházon. Hogy került oda?

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Amikor az az antenna odakerült, Fertőrákos még nem volt a világörökség része. Meg kell keresni az antenna tulajdonosát, fel kell venni velük a kapcsolatot azzal, hogy az önkormányzatnak beruházási tervei vannak és 2001-től a 2 várfal közötti terület a világörökség része és nem lehet kihelyezni parabolaantennát.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Helyszíni szemlén voltunk az építéshatósággal a Kőbánya 16. szám alatti önkormányzati ingatlannál.  A szomszéd 18 m–en önkormányzati tulajdonú telken építkezett. Vagy visszabontatja az önkormányzat azt a részt, vagy megvásároltatja az építtetővel. A másik 2 szomszédnál is megkezdjük a birtokvédelmi eljárást.

Horváth Mátyásék nem tudják megvenni az önkormányzati ingatlant, mert BAR listán vannak.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Mikor döntünk a Freiler úr tervezési ajánlatáról? Mikor döntünk a kultúrház kiviteli és engedélyezési tervéről? Az utóbbiról van döntés, de nem tudtuk, hogy problémák lesznek.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Jövő héten össze kell hívni egy rendkívüli képviselő-testületi ülést.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Határozzuk meg a napirendi pontokat.

 1. Fertőrákos Fő utcáján megvalósítandó fejlesztések megtervezésére megbízás kötése. Ez most az engedélyezési tervre szól, majd lesz kiviteli terv is.
 2. A kultúrház épületen található parabola-antennák tulajdonosával kapcsolatfelvétel.
 3. Általános Iskola és AMI fűtéskorszerűsítési pályázatára való jelentkezés. Az eredeti KEOP pályázatot tervezzék meg készre és a pályázat megnyitásánál azonnal beadható.
 4.  Meggyesi út felújítása.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Az út felújítására 3 árajánlatot be kell kérni, eddig csak 1 van a Sopron Holdingtól.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Swietelsky és a Stettin biztosan tud árajánlatot adni.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Az árajánlatoknak tartalmaznia kell 4 méter szélességben az út helyreállítását padkarendezéssel, gallyazással, az útburkolat kijavítását, ahol szükséges, szőnyegezést, valamint az űrszelvény kitisztítását.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Az elvégzendő munkák tételes mennyiségi felsorolása legyen benne az árajánlatokban.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Mennyi a szőnyegezés, mennyi a kátyúzás, mennyi a földelszállítás, a padka nyesése, padka  javítás, feltöltés és végig az űrszelvény tisztítása. Alvállalkozót egyik sem vehet igénybe.

Határidő június 30. Én megkérem mind a két árajánlatot.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Javasolom a nyárra vonatkozóan a Fő utcára a 30 km-es sebességkorlátozó táblát kitetetni.

 

Puskás Csaba képviselő:

Javasolom, hogy kérjük a rendőrségtől a körzeti megbízott fokozott jelenlétét a faluban az idegenforgalmi szezon alatt.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Fő utcára visszatérve a Közútnak küldeni kellene egy viszontválaszt, Földhivataltól megkérdezni, hogy ilyen hosszan mennyiért csinálják meg az átvezetést.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Földhivatalt írásban nyilatkoztatni kell erről.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Földmérővel meg kell rajzoltatni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Én nem vagyok biztos benne, hogy az jó nekünk, ha ezt az utat átvesszük.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Rá kell venni a Közutat, hogy kezdje el ezt az utat rendbe tenni.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Nem fogja rendbe tenni, mert nincs rá pénze.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Akkor viszont javaslom a képviselő-testületnek, hogy nyáron demonstráljunk, félpályás útlezárásokkal.

 

Kovács Pál képviselő:

Meg kellene tudniuk az embereknek is, hogy a Fő utcának nem az önkormányzat a tulajdonosa.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Kérdés, hogy felvállaljunk-e egy újságcikket, melyben elmondanánk, hogy a Fő utca országos közút, a Magyar Közút a tulajdonosa és a kezelője. Amit eddig tett a község, azt a saját erejéből tette, a Közút nem tett semmit.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

A Fertőrákosi emberek úgy tudják, hogy ez az út az önkormányzaté.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Van még egy probléma, a Fő u. 41-42 csapadékvíz elvezetése. Megnéztem hol vannak szabálytalan bekötések, illetve hol nincsenek bekötések. Én ezeket felírtam, de nem történt semmi. Írjunk a Közútkezelőnek, jelöljük meg ezeket az ingatlanokat. Szólítsa fel őket a Közútkezelő a szabálytalan bekötéssel, vagy bekötéssel nem rendelkező ingatlanok tulajdonosait. Ha ezt nem teszik rendbe, csinálhatunk mi bármit, a Fő utcán akkor is hömpölyögni fog a víz.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Minden második ingatlant fel lehet akkor szólítani.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Több, mint a fele rendben van. Sokan bekötötték, amikor a járda felújítása volt.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Fél Sopron úgy néz ki, – ahol családi házas övezet van – hogy az esőcsatorna lejön, jön a vízköpő és a járdára köpi a vizet.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Akkor el lehet menni a Speier –ékhoz és ki lehet nekik fizetni azt a kárt, ami őket érte éveken keresztül, amit a víz okozott. A biztosító felmondta a biztosításukat azzal az indokkal, hogy ez nem elemi kár, ez nem biztosítási kockázati tényező. A képviselő-testületnek az a feladata, hogy a választópolgárok érdekeit képviselje.

Szentesi Ervin alpolgármester:

Költségvetésben szerepel ez a tétel.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Addig nem lehet semmit csinálni, amíg meg nem oldod a szabálytalanul bekötött, vagy a nem bekötött esővíz csatornák ügyét.

 

Baltigh Márta polgármester:

Azt nem lehet, hogy csak egyes utcán szólítjuk fel a tulajdonosokat, akkor az egész településen fel kell szólítani.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Én most azzal foglalkozom, ami a költségvetésben is szerepel. Nem tudunk addig semmit sem csinálni, amíg ezt meg nem oldjuk.

 

Baltigh Márta polgármester:

A megjelenést köszönöm, az ülést bezárom.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                                                    dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                           jegyző