KT jkv. 2011.05.25

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

12/2011.  

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. május 25-én  17.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 4 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról és a fontosabb eseményekről:

 

Események, lejárt határidejű határozatok:

          Május 21-én szombaton Világörökségi nap volt, amely jól sikerült.

          Május 23-án Oláh Annamária volt itt a VÁTI-tól a kerékpárutas pályázattal (ÖKOVELO) kapcsolatban.

          Május 24-én megbeszélés volt az érintettekkel a Mithrasz étterem és a Meggyesi út közötti szakasszal kapcsolatban. Itt volt Czupy Ferenc, a Szerdahelyi házaspár és Pfeiffer Lajos. A másik 2 érintett tulajdonos; Borsos Ferenc és a Tatay család nem jelentek meg sajnos.

          Május 24-én Ambrózy Andrea kérelme ügyében megtörtént az értékbecslése az önkormányzati tulajdonú 972 hrsz-ú ingatlannak.

          Farkas Gábor parancsnok úrnak írtunk levelet, melyben kértük, hogy a körzeti megbízottunk többet tartózkodjon Fertőrákoson.

          Dr. Varga Szabolcs úr jelezte a hársfával kapcsolatban, hogy a statikus jövő héten jön ki megnézni.

          A buszváróknál a 3 pályázót értesítettük.

          Szeretném megkérni Földes Tamás képviselő urat, hogy az önkormányzat köszönő levelét adja át a feleségének, Földes Tamásnénak az iskolai szakértői vélemény elkészítéséért.

          Az önkormányzati dolgozók munkába járásáról szóló határozatot az intézményvezetők holnap megkapják.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

A napirendi pontokhoz szeretnék felvenni plusz 1 pontot sürgősséggel, a buszforduló tervezését.

Ez lenne a 7. napirendi pont.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

 1. Tájékoztató az önkormányzatra vonatkozó általános forgalmi adó szabályokról.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Tájékoztató a Fertőrákos, Fő utca 53. számú (Kultúrház) önkormányzati tulajdonban lévő épületen található parabola-antennákról.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 1. Általános Iskola és AMI fűtéskorszerűsítési pályázatára való jelentkezés.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákos Meggyesi út felújítása

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákos Fő utcáján megvalósítandó fejlesztések megtervezésére megbízás kötése.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Vámos Lászlóné beadványa.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Buszforduló tervezése.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 5  igen  szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

1.napirendi pont:               Tájékoztató az önkormányzatra vonatkozó általános

forgalmi adó szabályokról

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az előző ülésen az ÁFA körrel kapcsolatosan voltak kérdések. Ezeket átnéztük a gazdálkodási előadóval, írtunk egy tájékoztatót. Az önkormányzat negyedéves ÁFA bevalló. Azt állapítottuk meg a jogszabályok alapján , hogy a buszvárók után nem tudjuk visszaigényelni az ÁFA-t.

Az ingatlaneladás pedig nem ÁFA körös. 2010 év májusában született 2 db határozat 2 önkormányzati ingatlan (Fő u. 212. és Fő u 165.) eladásáról. A határozatokat módosítani nem kell, mert a megjelölt nettó összeg egyenlő a bruttó összeggel.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A jelenlegi járda építés és buszforduló esetében fordított ÁFA-s lesz?

 

Huber Hedvig gazdálkodási előadó:

Azt a vállalkozóval kell megbeszélni. Meg kell határozni, hogy milyen szempontok szerint kérjük a tervezést és az építést. Amennyiben építési engedély köteles, akkor fordított ÁFA-s számlát fog adni. Nem teszi rá az ÁFA összegét, hanem azt mi számoljuk ki és fizetjük be.

 

Wild Róbert képviselő megérkezik az ülésre.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Jelen pillanatban is még negyedéves ÁFA bevallást készít az önkormányzat?

 

Huber Hedvig gazdálkodási előadó:

Idéntől negyedéves bevalló az önkormányzat.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A buszvárónál nem értem, hogy miért nem igényelhetjük vissza az ÁFA-t.

Huber Hedvig gazdálkodási előadó:

A buszvárónál nincs áthárított adó. Csak olyan szolgáltatásoknál, értékesítéseknél igényelhetünk vissza, melyek tekintetében felmerül ÁFA bevételünk és azt tovább számláznánk végfelhasználóknak. Ilyen például az étkezés, a sírhely. Nem tudunk a járda és buszváró építése kapcsán olyan bevételre szert tenni, amit tovább számlázhatnánk.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Fel kell venni a kapcsolatot a közlekedési vállalat vezetésével.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Történik egy beruházás nagy ÁFA tartalommal. Utána kell nézni, hogy van-e arra lehetőség, hogy az ÁFA visszaigényelhető legyen.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, rátérünk a 2. napirendi pontra.

 

 

2.napirendi pont:                  Tájékoztató a Fertőrákos, Fő utca 53. számú

(Kultúrház) önkormányzati tulajdonban lévő

 épületen található parabola-antennákról

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Sikerült felvennem a kapcsolatot a T-Com  illetékeseivel. Május 27-én, pénteken 11 órakor kijönnek a helyszínre. Akkor tudjuk megbeszélni velük, hogy az 5 db parabola antennával mi lesz a felújítás során és utána.

Amikor a Hajnal&Hegyi átadta ezt a kiépített kábeltévét a Matávnak, az akkori önkormányzat kötött egy szerződést a Matávval, hogy ezeknek a készülékeknek az áramfelvételéért cserébe a kultúrház villanyszámláját a Matáv, illetve most már T-Com fizeti ki. A kultúrház számláját jelen pillanatban is a T-Com fizeti.

A tervezővel is beszéltem, akit megbíztunk, ő is kijön pénteken a helyszínre.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Amennyiben felmerül, hogy át kell helyezni az antennákat, javasolom a középső iskola tetőterét, a védett övezeten  kívül van.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Nem tud abból a körzetből elmenni, az egész kábelrendszert nem fogják elvinni.

 

Wild Róbert képviselő:

A templom mögötti iskolára is át lehetne tenni  az antennákat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Majd a szakértők eldöntik.

A bérleti díjat is át kell gondolni. A kultúrházban szinte nincs áramfogyasztás, így most nem fizet semmit a T-Com.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Szeretném javasolni, hogy akárhová kerül a rendszer, a régi szerződést meg kell szüntetni, újat kell kötni. Nevetséges a jelenlegi használati díj. A csatorna kiosztási kérelmet sem veszik figyelembe. Új alapokra kellene helyezni az együttműködést. Mit kérünk, hogyan szolgáltat és a helyet mennyiért bérelhetik stb.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, rátérünk a következő napirendi pontra.

 

3.napirendi pont:                  Általános Iskola és AMI fűtéskorszerűsítési pályázatára

      való jelentkezés

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Azt szeretnénk, ha ősszel újra be lehet adni az eredeti KEOP 4.9.0 pályázatot, akkor a pályázatunk olyan állapotban legyen, hogy amit megnyílik a lehetőség, azonnal be lehessen adni.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi Bizottság egyszer már megtárgyalta ezt a KEOP 4.9.0 pályázatot és elfogadásra javasolta. Valószínűleg szeptember 15-től 1 hónapra nyílik meg a beadási lehetőség. Előre el kell teljesen készíttetni, rögtön beadni, ahogy megnyílik.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Megbeszélem az Impulsus Kft-vel, mindent előkészítünk. A jövő héten készen lesz a pályázati anyag a tulajdoni lap és a térképmásolat kivételével, melyeknek 30 napnál nem régebbieknek kell lenniük.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

53/2011.(V.25.)K.t.                           H a t á r o z a t a

Általános Iskola és AMI fűtéskorszerűsítési pályázatára való jelentkezésről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaépületének fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrással c. KEOP 4.9.0 pályázati jelentkezést.

 

A pályázat adatai:

 

A pályázati konstrukció sorszáma: KEOP-2011-4.9.0

 

A pályázati konstrukció címe: “Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”

 

Pályázat megvalósulási helyszíne: 9421 Fertőrákos, Fő utca 236/a (Fertőrákos 1134. hrsz).

Pályázat címe: Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaépületének fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrással.

Pályázati konstrukció: KEOP 4.9.0.

Tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 52.370.500 Ft, azaz ötvenkettőmillió háromszázhetvenezer-ötszáz forint.

Tervezett beruházása támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 52.370.500 Ft, azaz ötvenkettőmillió háromszázhetvenezer-ötszáz forint.

 

Tervezett beruházása önkormányzati önrésze: 7.855.575 Ft, azaz hétmillió nyolcszázötvenötezer ötszázhetvenöt forint.

Támogatás igényelt összege: 44.514.925 Ft, azaz negyvennégymillió ötszáztizennégyezer-kilencszázhuszonöt forint.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaépületének fűtéskorszerűsítése megújuló energiaforrással c. KEOP 4.9.0 pályázatot az alábbi feltételekkel támogatja:

 

 1. A meglévő gázfűtés korszerűsítése (2 darab kondenzációs kazán beszerzése és beépítése),
 2. Pellett kazán és kb. 20 m3pellett-tároló beszerzése és a rendszer kiépítése,
 3. Radiátorok cseréje,külső hőszigetelés és – ahol szükséges – nyílászárócsere,
 4. A konyha használati melegvíz szükségletét napkollektorokkal, az iskolaépület elektromos áram termelését pedig napelemekkel való biztosítása,

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázat önrészét, 7.855.575 Ft, azaz hétmillió nyolcszázötvenötezer ötszázhetvenöt forintot saját forrásból biztosítja, a 2011. évi költségvetésében elkülönített Pályázati Alap terhére.

Amennyiben Fertőrákos Község Önkormányzata a fenti pályázatot elnyeri, az önrész összegét a 2011. évi költségvetésében elkülöníti.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Impulsus Oktatóközpont Kft. képviselőjével a pályázat lebonyolítására szerződést kössön, és a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett a beruházás ügyeit intézze, a szükséges iratokat ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 30., illetve folyamatos a pályázat elszámolásáig.

 

 

 1. napirendi pont:           Fertőrákos Meggyesi út felújítása

 

Baltigh Márta polgármester:

A múlt héten kaptunk 1 árajánlatot, most érkezett még 2 db.

Galambos úrral megnéztük az utat kb. 10 nagy és 10 kicsi lyuk van jelenleg. Kértem árajánlatot csak kátyúzásra, az árajánlat 715.000,- Ft+ÁFA.

A zöldnövényzet levágását a falugondnokok meg tudják csinálni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Akkor egyszer van a kátyúzás kb. 1 millió Ft-ért, vagy az út rendbe tétele kb. 10 millió Ft-ért. Szerintem nem lenne helyes döntés, ha erre az útra az önkormányzat 10 millió Ft-ot ráköltene. Kerékpárutakra sok pályázatot írnak ki, ahol csak az önrészt kell fizetni.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Egyik árajánlatot sem tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

 

Baltigh Márta polgármester:

A júniusi ülésen döntünk ebben és az ülés előtt tárgyalja meg ezt a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság.

Legyenek kedvesek a képviselő urak, és menjenek ki a Meggyesi útra és nézzék meg.

 

Galambos György kér szót. Megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület megadja a szót Galambos Györgynek.

 

Galambos György:

Szakemberekkel voltam kint a Meggyesi úton. 1 maszfalt 4 cm vastagon 30 m -re elég elterítve. Jelen pillanatban zúzott kőre van ráhengerelve az aszfalt, nincs az útnak beton alapja. Csak hígkátrányos leszórás után zúzalék egységes letételével lehetne az utat helyreállítani rendesen. A többi megoldás hosszútávon csak pénzkidobás. Én azt javaslom, hogy maradjon az önkormányzat a kisebb javításoknál. 25 lyukat számoltunk meg összesen, ha ezt kijavítják, akkor lehet rajta biciklizni.

 

Puskás Csaba Képviselő, a Pénzügyi, illetve a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja:

1 maszfalt 30 m2-re elég, akkor legyen összesen 50 m2 a javítás, akkor a 715.000,-Ft-ot is soknak tartom. Gyorsítva kellene tárgyalni, mert most van az idegenforgalmi szezon. Ne várjuk meg, hogy baleset legyen.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Van egy kivitelező, aki itt dolgozik most a településen, meg kellene kérdezni, hogy mennyiért csinálná meg.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Azzal egyetértek, hogy ne foglalkozzon az önkormányzat nagyfelújítással. Beszéljünk a belső útjainkról is. Máshol is történtek már balesetek, nem csak a Meggyesi úton. Például a Dobos néni is összetörte magát a Kovács hegyen. Javaslom, hogy a képviselő urak oda is menjenek fel és hallgassák meg az ott élő embereket is. A Patak sort is meg lehet nézni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, rátérünk a következő napirendi pontra.

 

 

5 napirendi pont:                  Fertőrákos Fő utcáján megvalósítandó fejlesztések

megtervezésére megbízás kötése

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A bizottság megtárgyalta és egyetért a határozati javaslattal.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Béke utca – Fő utca csatlakozásánál megnézte-e azt valaki, hogy az árok szintezése nem jó, lejjebb kell vinni. Nem jön ott le a csapadékvíz, mert nincs esése. A Bögiék fölötti buszmegállónál kell lejjebb vinni.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Fel kell hívni a tervező figyelmét.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

54/2011.(V.25.)K.t.                           H a t á r o z a t a

Fő utcán megvalósítandó fejlesztések megtervezésére megbízás kötéséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Freiler László által a Fertőrákos Fő utca, Polgármesteri Hivatal előtti csapadékvíz elvezetés tervezésére, Fertőrákos Fő utca, ún. Püspöki Palota  előtti buszmegállópár tervezésére, az ún. Alsó várfal előtti tér és útcsatlakozás tervezése, illetve gépkocsi parkolók kialakítására, illetve a Béke utca – Fő utca csatlakozásának megtervezése adott bruttó 650 e Ft + ÁFA, azaz hatszázötvenezer forint + általános forgalmi adó értékű árajánlatát, melyet elfogad.

 

A tervszállítási határidő: 2011. június 30.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalommal elkészített megbízási szerződést ellenjegyezze, annak kifizetéséről határidőben gondoskodjon.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. június 30.

 

 

 1. napirendi pont: Vámos Lászlóné beadványa

 

Baltigh Márta polgármester:

A kérelmet mindenki megkapta. Vámosék a Meggyesi úton laknak kint és az a kérésük, hogy az ő telkük végére tegyük ki (az Újhegy-felső után) a „Behajtani tilos, kivéve engedéllyel” táblát, hogy hozzájuk látogatók be tudjanak járni. Eddig sem mehettek volna be, eddig nem tudom hogyan tudtak bemenni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Nekik ez az állandó lakcímük? Be vannak oda jelentkezve?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Igen, be vannak jelentkezve, ez a lakóhelyük.

 

Kovács Pál képviselő, a Pénzügyi illetve a Szociális Bizottság tagja:

Nem lehet korlátozni a bejutását, ha ott bejelentett lakcímmel rendelkezik.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amikor ő megvette azt a területet, tudta azt, hogy az egy kerékpárút és korlátozott az autós forgalom.

 

Csóka Zoltánné a pénzügyi Bizottság külső tagja:

Fel vannak háborodva a faluban, hogy olyanok kapnak behajtási engedélyt, akik kint dolgoznak Ausztriában és 1 Ft adójuk nem jön ide. Ők minden további nélkül kaphatnak engedélyt. Aki itt lakik és 1 évben egyszer szeretne kimenni oda valakihez, az viszont nem kaphat.

 

Puskás Csaba Képviselő, a Pénzügyi, illetve a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja:

Jogosnak tartom ezt a felháborodást.

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A képviselő-testület szabályozta, hogy kinek adhatunk behajtási engedélyt. El kell dönteni, hogy a testület tartja-e magát ehhez a szabályozáshoz, vagy sem. Elvileg az az út nemzetközi forgalomban nyilván tartott kerékpárút.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Szerintem meg ez egy kerékpár út és aki élvezi ennek az előnyeit, hasznát, akkor az fizessen érte.

 

Wild Róbert képviselő:

Egyenlő elbírálást kell alkalmazni. Vagy vissza kell hozni a táblát az út elejére, vagy a kérelmező ingatlana fölé kell elhelyezni.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester megérkezik az ülésre.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Bejelentett állandó lakcímmel nem tagadhatjuk meg azt a jogot tőle, hogy a saját ingatlanát megközelítse.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Ők kaphatnak behajtási engedélyt, itt most arról van szó, hogy a rokonok, barátok, ismerősök nem tudnak hozzájuk bemenni.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Az az út nem alkalmas gépkocsi forgalomra.

 

Kovács Pál képviselő, a Pénzügyi illetve a Szociális Bizottság tagja:

Amikor nem volt még nyitva a határ, akkor is ugyanúgy közlekedtek rajta a gépkocsik. Mentek a szőlőbe dolgozni stb.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

55/2011.(V.25.)K.t.                           H a t á r o z a t a

Vámos Lászlóné beadványáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vámos Lászlóné (Fertőrákos, Meggyesi út 12.) 2011. május 23-án kelt, a Meggyesi úton elhelyezett „Behajtani Tilos, kivéve engedéllyel” tábla áthelyezéséről szóló beadványát, és azt támogatja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tábla áthelyezéséről gondoskodjon.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. június 15.

 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő eltávozik az ülésről

 1. napirendi pont: Buszforduló tervezése

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Múlt héten beszéltem Freiler László tervező úrral az áttervezésről, de sajnos nem férünk bele olyan módon, ahogyan szerettük volna az eredeti terv szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Azon is gondolkodtunk, hogy tegyük máshová a buszfordulót.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Javasolom, hogy tegyük át a laktanya mellé a buszfordulót.

 

Baltigh Márta polgármester:

Járdát, villanypóznát kell kiépíteni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Amennyiben így dönt a testület, akkor kimegyek a Freiler úrral és megnézzük a lehetőségeket.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Próbáljuk meg a laktanya melletti variációt. Eleve kevesebb a tulajdonos is, akivel meg kell egyezni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

56/2011.(V.25.)K.t.                           H a t á r o z a t a

A buszforduló tervezéséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és nem támogatja a település Balf felőli végén buszforduló kialakításának lehetőségeit, a földmérés eredményét és az elkészült munkaközi terveket.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2011. július 31.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra az új javaslat szerinti határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

57/2011.(V.25.)K.t.                           H a t á r o z a t a

A buszforduló tervezéséről

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a település Balf felőli végén buszforduló kialakításának lehetőségeit, a földmérés eredményét és az elkészült munkaközi terveket.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a buszfordulót terveztesse meg, az ahhoz szükséges földterületet (volt Laktanya melletti területet) méresse ki, az értékbecslővel becsültesse fel és az értékbecslő által megállapított összegen a buszforduló területére tegyen vételi ajánlatot. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy – amennyiben a vételi ajánlatot az érintett terület tulajdonosai elfogadták – az adásvételi szerződés megkötésére és a telekalakításra ügyvéddel szerződést kössön.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2011. július 31.

 

Baltigh Márta polgármester:

A napirendi pontok tárgyalását befejeztük.

 

Egyebek:

Ambrózy Andrea kérelmével kapcsolatban tegnap kint volt az értékbecslő. Jegyző úr és alpolgármester úr voltak kint a helyszínen. Átadom a szót.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Két probléma merült fel. Az értékbecslő elmondta, hogy az önkormányzati telek fele 45 fokos rézsü. Szerinte ez akkora lejtés, hogy ott nem fogják tudni lefektetni a csatornát. A másik probléma az, hogy az egyik szomszéd pincéje az teljesen az út alá nyúlik. Ő attól fel, hogy ha az utat felbontják, beszakadhat a pincéje. A közműtérképről viszont kiderült, hogy egy darabig ki van építve  a csatornavezeték és nem is kellene az utat feltúrnia elvileg.

Óvári Gusztávné már adott be kérelmet bérlésre, vagy megvételre.

 

Baltigh Márta polgármester:

A 4 szomszédos ingatlan tulajdonosának felajánljuk megvételre. Amennyiben nem Ambrózy Andrea veszi meg, akkor egyezkednie kell a csatornafektetésről a tulajdonossal.

 

Bizottsági elnökök figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a bizottságok ügyrendét szíveskedjenek kialakítani május 31-ig.

 

A júniusi ülésre előterjesztjük az állattartási rendelet tervezetét. A Jogi és Ügyrendi Bizottságot megkérem, hogy előzetesen tárgyalja meg.

 

Május 28-án szombaton a Német Dal- és Kultúregyesületnek lesz jubileumi rendezvénye. az énekkar 20 éves, a zenekar 10 éves évfordulóját ünnepeljük. A rendezvény ¾ 2-kor kezdődik a Madonna szobornál.

Wild Róbert képviselő urat megkérem, hogy önkormányzati koszorút is rendeljél légy szíves.

Mindenkit szeretettel várunk. A Kőfejtőben lesz műsor a koszorúzás után.

 

Az óvoda és az iskola vezetőivel egyeztetve június 06-án, hétfőn délben köszöntenénk a hivatalban a pedagógusokat, pedagógusnap alkalmából.

 

Szemben az önkormányzati lakás ablakát bedobták. Halmozódnak a problémák, megoldást kell rá találni.

 

Nagyon sok égetni való régi iratanyag gyűlt össze. Több hónapig kellene égetni. Hol lehetne elégetni?

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Se az erőműben, se a hő központban nem lehet égetni.

 

Wild Róbert képviselő:

Sopronban a városházán az alagsorban darálják le az iratokat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt megkérdezzük.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A zebra az iskolánál, óvodánál alig látszik, vissza kellene festetni.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A „Hajókikötő” táblát le kell szedetni a Fertő utca – Fő utca kereszteződésnél.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

A plébánia előtti parkolóban nem lehet megállni.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Szögletes P (parkoló) tábla kell. Alá kiírni: várakozási idő: 2 óra.

 

Kovács Pál képviselő, a Pénzügyi illetve a Szociális Bizottság tagja:

A telephely, amiről beszéltünk, meg kellene nézni, hogy önkormányzati tulajdon-e.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A múlt ülésen kértem, hogy írjunk a Közútnak a Fő utca csapadékvíz elvezetésének megoldása miatt. A költségvetésben elkülönítésre került erre 400 ezer forint. Ismételten kérem, hogy írjon levelet az önkormányzat a közútkezelőnek ez ügyben.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szerintem nem lehet úgy, hogy csak azon a szakaszon szólítjuk fel a tulajdonosokat.

 

A megjelenést köszönöm, az ülést bezárom.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                                                  dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                          jegyző