KT jkv. 2011.06.14

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

13/2011. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. június 14-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 4 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket, a megjelenteket és Mentes Gábor építész urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 

 

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról és a fontosabb eseményekről:

 

Események, lejárt határidejű határozatok:

Az iskola fűtéskorszerűsítésének pályázata ügyében átadom a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az összes iratot – amit tőlünk kértek – bevittem az Impulsus Kft. irodájába. Ők jelezték, hogy minden irat meg van. A pályázati anyagot ők elkészítik és várjuk a mérnökök által beadandó anyagot. A tulajdoni lap és a térképmásolat nem lehet 30 napnál régebbi. Arra várunk, hogy megnyissák a pályázatot és azonnal beadható a pályázatunk.

 

Baltigh Márta polgármester:

          A Fő utcán megvalósuló fejlesztésekről szóló szerződést aláírtuk és elküldtük a Freiler úrnak.

          A buszforduló tervezését áttesszük jövőre, mert rendkívül sok probléma merült fel, így ebben az évben már úgysem lehet megvalósítani. Jövőre a HÉSZ-t is módosítani kell.

          Vámos Lászlónét kiértesítettük az ügyében született döntésről és a táblák ki lettek helyezve a Meggyesi útra.

          Fő u. 43. ingatlan előtti esővíz elvezetésének problémája miatt kint voltunk Giczi Zsolt úrral és Shmilliár Tamás (műszaki ellenőr) úrral. Ők megbeszélték, hogyan lehet a problémát megoldani. Giczi Zsolttól kaptunk egy 304.100,-Ft-os árajánlatot. 500.000,-Ft lett elkülönítve erre a költségvetésben. A csapadékvíz elvezető elemet megrendeltük, amint megérkezik, nekiállnak a munka elvégzésének.

          Május 26-án Fertőhomokon voltam tájékoztatón a várható Leader pályázatokról.

          Május 27-én a jegyző úr volt bejáráson a kultúrházban. 

          Május 30-án a Kőfejtőben voltunk Sopron képviselőivel, a Veszprémi Bányakapitányság munkatársaival, illetve Vass úrral, aki havonta ellenőrzi a Kőfejtőt. Azonnal le kellett zárnunk egy részét a Kőfejtőnek. Köszönöm Puskás Csaba képviselő úrnak, hogy azonnal jött és segített ebben az ügyben is.

          Június 1-3-ig az alpolgármester úrral voltunk Steinheimben a búcsún, a kitelepített fertőrákosiaknál. Megismerkedtünk a polgármester úrral és meghívtuk Fertőrákosra.

          Június 6-án köszöntöttük a pedagógusokat és átadtuk az ajándékokat is. Minden pedagógus megköszönte a képviselő-testületnek, hogy megemlékeztek róluk.

          Június 7-én Varga József úrral megnéztük a hivatal pincelejáratát, mivel ázik a pince, az ereszcsatornák oda vannak levezetve.

          Június 8-án a CKÖ vezetőjével és a Szociális Bizottság elnökével kimentünk a Felsőszikla sor 28-ba, mert problémák merültek fel lakbérfizetés és egyebek miatt. Erről a júliusi testületi ülésre készítünk egy előterjesztést.

          Július 11-12-én a Kőfejtőben a gyalogtúrázok országos találkozójának a résztvevői voltak látogatáson.

          Múlt hét csütörtökön beszéltem Körmendy János úrral, a Tervtanács elnökével. A Tervtanács június 22-én ülésezik, ezért előzetes véleményt kértem tőle a buszvárók ügyében. Mivel pozitív volt a vélemény, szóltam az Ubrankovicséknak, hogy előkészíthetik a szerződést.

          A Templomtéren a növények egy részét újratelepítették.

          Ahogy jövünk be Sopronból, a nagy kanyar után a közút kihelyezett 70-es és 50-es sebességkorlátozó táblát, de a többi kérésünknek még sajnos nem tettek eleget.

          Ma voltunk helyszíneken a jegyző úrral, a temetőben is jártunk. A temető falának egy szakaszát meg kell csináltatni, mert nagyon rossz állapotban van.

          A régi buszvárók elbontásáról és anyagának elszállításáról gondoskodnunk kell.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Fel kell ajánlani a Pfeiffer Ferencéknek, hogy bontsák el és vigyék el.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Elhangzott, hogy a buszforduló ügye át lesz téve a jövő évre. Miért tervezünk akkor az iskolához új buszvárót, ha nem lesz új buszforduló?

 

Baltigh Márta polgármester:

Nyári időszakban, amikor lemegy a busz a Fertő-tóra, ott meg fog állni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Hiba volt annak idején az önkormányzattól, hogy megengedte odaépíteni a Kőbánya soron azt a többlakásos épületet.

Az országos főközlekedési útjának szalagkorlátját kivágták és ott közlekednek. Közlekedjenek a kőbánya soron.

Hiba az is, hogy kitették ott az 50-es és 70-es sebességkorlátozó táblákat.

 

Baltigh Márta polgármester:

A buszmegállók és az átjárás miatt kértük, hogy kitegyék a sebességkorlátozást.

 

Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

 1. Tájékoztató a Kultúrház felújítás aktuális kérdéseiről (parabola-antenna elhelyezés).

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Igazgatási szünet elrendelése.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. ÖKOVELO pályázatban való részvétel.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Állattartási rendelet-tervezet.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Közterületek használatról szóló 9/2007. (VII. 1.) Ör. módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megkeresése

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Pótmunkák a fertőrákosi Általános Iskolánál megvalósuló autóbuszöblök és járdaépítésnél

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

Zárt ülés:

 

 1. Ápolási díj.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Első lakáshoz jutásról szóló rendelet alapján beérkezett pályázatok értékelése.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

1.napirendi pont:               Tájékoztató a Kultúrház felújítás aktuális kérdéseiről

(parabola-antenna elhelyezés).

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Május 27-én helyszíni bejáráson voltunk a kultúrházban a T-Com munkatársaival és Mentes Gábor építész úrral, akinek megbízást adtunk, hogy a belső felújítási munkákra készítsen tervet a vizesblokkokra illetve a fűtési rendszer kiépítésére.

Az antennák áthelyezéséről is beszéltünk. Az áthelyezés költsége kb. 8 millió forinttól indul. Van egy bérleti szerződés az antennákra, ezen mindenképp változtatni kell.

Vagy otthagyjuk az antennákat, vagy egy pici áttervezéssel egy falmegoldással áttenni a vizesblokk tetejére, ott nem látszana.

 

Mentes Gábor:

Először is köszönöm a megbízást. Egyeztettem az építéshatósággal és a szakhatósággal is. Nem merült fel kifogás az ügyben, hogy az antennák ottmaradjanak.

Az átalakítás során nemcsak a belső átalakításra, hanem a külső homlokzatra is új építési tervet javasolok beadni, mivel a külső homlokzaton is lenne pár kisebb átalakítás és ezek a változtatások építési engedély kötelesek.

A felmérés megtörtént. A tervezett állapot funkciós sémáját hoztam el magammal, ezekből pár rajzot most kiosztok.

Az fontos kérdés, hogy milyen létszámra méretezzünk és mire akarja hasznosítani a testület ezt az épületet. Kb. 50 fő befogadó képességű épület lehet.  Női, férfi, valamint akadálymentes vizesblokkot kell kialakítani. Ebben az alapterületben kell gazdálkodnunk. Azt a toldalékot, ami később épült (jelenleg a vizesblokkok vannak és egy kis iroda) kell felhasználnunk a vizesblokkok kialakítására. Új bejáratot is ki kell alakítani, mert ez egy kultúrház és jelenleg a vizesblokkba érkezünk be. Minimális költségráfordítással próbáltam ezt kezelni. Új ajtónyílást terveztem. A homlokzatokon az utcától a bejáratig előtetőt alakítanánk ki, de ez később is ütemezhető lenne, ha a költségvetés úgy engedné meg.

A színpad alatti süllyesztéket is hasznosítani kell. Színpadkiszolgáló funkciója lenne, esetleg vizesblokk is, ha elfér.

Az üzemeltetés és fenntarthatóság kapcsán a T-Com -tól olyan összeget kell kérni bérleti díjként, hogy a fenntartási költségeket fedezze.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Korrekt, arányos bérleti díjat kell kérni.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Az előterjesztés a parabolaantennákkal kapcsolatos tájékoztatásról szólt. Jó, ha beszélünk a tervezésről, de először az épület funkcióját kellene végig gondolni. Utána lehetne az építész úrnak instrukciókat adni.

 

Földes Tamás képviselő megérkezik az ülésre.

 

 

 

2.napirendi pont:                              Igazgatási szünet elrendelése.

   

 

Dr. Nagy Attila:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Augusztus 8-12-ig igazgatási szünetet rendelnénk el. Erre az 1 hétre bezárnánk a polgármesteri hivatalt. Halaszthatatlan ügyekben telefonos ügyfélszolgálatot tartanánk.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

58/2011.(VI.14.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Igazgatási szünet elrendeléséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 8. és augusztus 12-e között 5 munkanapra igazgatási szünetet rendel el.

Ezen időszak alatt telefonos ügyeletet kell tartani a halaszthatatlan ügyek (pl. anyakönyvezés) intézésére.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a település lakosságát minél nagyobb számban tájékoztassa.

 

Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        2011. augusztus 15.

3.napirendi pont:                  ÖKOVELO pályázatban való részvétel.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót a bizottság elnökének.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság szerint túlzott anyagi kockázatot jelentene a pályázatban való részvétel, ezért nem javasolja a projektben való részvételt.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Szomorúan veszem tudomásul, hogy a legnagyobb volumenű tervünk nem valósul meg, de lehet, hogy nem veszít ezzel a falu, hanem nyer.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Végig azt szerettem volna, ha megvalósul, de nem minden áron. Az utófinanszírozás és annak anyagi többletköltségei és az osztrák fél hozzáállása miatt támogatom a határozati javaslatot.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Én nem szavazhatok, de egyetértek az előterjesztéssel. Információhiányban szenvedett a testület és az akkori polgármester is és teljesen jó szándékkal hozta be az akkori testület elé. Az akkori képviselők is jó szándékkal és nagy lehetőséget látva benne szavazták akkor meg. A részleteknél derültek ki a turpisságok.

 

Baltigh Márta polgármester:

Át kellett gondolni, mit hozna ennek az útnak az elkészülése nekünk. Átmenő forgalmat. Inkább legyen az az út egy jó kerékpárút.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Mi lettünk volna a projektgazdák. Mi nem vállaljuk fel ennek az anyagi vonzatát, de ha bárki a továbbiakban meg kívánja valósítani, akkor a területet átadjuk.

 

Baltigh Márta polgármester:

Már próbáltak keresni mást, de nem sikerült.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Örülök, hogy így dönt a testület. Annak az útnak horribilis lenne a fenntartási költsége.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Most is minket terhel a fenntartás.

 

Baltigh Márta polgármester:

Galambos György kér szót. Megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a képviselő testület megadja a szót Galambos Györgynek.

 

Galambos György:

A Meggyesi úttal kapcsolatban javaslom, hogy a testület gondolja át a behajtási engedélyek rendszerét. Például olyan embereknek is adnak engedélyt, aki a gyermekét szállítja ki iskolába, óvodába, valamint kint dolgozik. Az osztrák oldalon viszont nem lehet áthajtani, ez szabálytalan. Az önkormányzat elősegíti a törvénysértést. Télen például, ha baleset történik az önkormányzat által fenntartott úton, akár kártérítési perek is lehetnek.

 

Baltigh Márta polgármester:

Javaslom, hogy térjünk vissza erre, a behajtási engedélyek év végéig érvényesek, előtte meg lehet ezt beszélni.

Amennyiben a napirendi ponthoz nincs további kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.  

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

59/2011.(VI.14.)K.t.                          H a t á r o z a t a

ÖKOVELO pályázatról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programban kiírt, Határon átnyúló ökomobilitás és kerékpáros élmény a Borostyánkő út és a Vasfüggöny mentén (projektazonosító: ÖKOVELO AT-HU L00108) c. projektet, és a partnerségi szerződés aláírását nem támogatja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Projektpartnereket és a Vezető Partnert tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. június 30.

 

 

 

4.napirendi pont:                             Állattartási rendelet-tervezet.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt a napirendi pontot a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság ismételten megtárgyalta a rendelettervezetet. A bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal támogatja, hogy e témában rendeletalkotásra kerüljön sor.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Én készítettem a rendelettervezetet. Van egy 2013.01.01-ig szóló átmeneti rendelkezés és egyedi ügyekben a Községfejlesztési Bizottság eljárhat. Nem azonnal kell ezeket a számokat betartani. A külterületet nem szabályoztuk az állattartást.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Igen nagy veszekedés volt a játszótéren az egyik nap kutyák miatt. A játszótérre egyáltalán nem lehet kutyát bevinni és, amikor ezt egy hölgy szóvá tette, akkor még az egyik kutya kiskorú gazdájának állt feljebb és minősíthetetlen hangnemben és szavakkal illette az idősebb hölgyet.

Kell az állattartási rendelet.

 

Kovács Pál képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:

A játszótéren táblát kell kihelyezni, hogy kutyát bevinni tilos.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A Fertő utcában az ott lakók által kialakított, rendbetett park tele van kutyaürülékkel, a Fő utcán a lovas kocsisoktól származó trágyát kell eltűrni.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Egyetértek azzal, hogy kell állattartási rendelet. Az anomáliákat nem fogja megszüntetni, de arra jó, hogy a jegyző úr ez alapján el tudjon járni. A rendeletben szereplő számokról meg az élet fogja eldönteni, hogy megfelelőek-e. Később lehet módosítani.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ez egy falu, falusias környezet. Az itt élő embereknek a mozgásszabadságát korlátozza ezzel a rendelettel a testület. Ez a magánéletbe való beavatkozás. A döntési szabadság korlátozása. Az állatok száma ingatlanonként értendő, vagy tulajdonosonként?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Helyrajzi számonként.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Tekintsük egy alap kiindulási rendeletnek. Fogadjuk most el, majd folyamatosan jobbítsuk, egészítsük ki. Ez nem állampolgári jogokat csorbító, hanem segítő, mindenki számára elfogadható rendelet lesz. Elég hosszú türelmi időt ad.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A rendelettervezetet nyilvánosságra hozva be kellett volna gyűjteni az esetleges javaslatokat.

 

Dr. Nagy Attila:

2 hónapja kiküldtük minden képviselőnek, de nem kaptam módosító javaslatokat.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Fogadjuk el, a számokat majd az élet igazolja, de a 13.§ bekezdésben a 20 cm marmagasságot módosítani kell, mert az nagyon kicsi, a legkisebb kutyákra is akkor szájkosár kellene.

 

Baltigh Márta polgármester:

Legközelebb tudjuk kivenni, mert most módosítani nem lehet. Vagy elfogadjuk így, vagy későbbre halasztjuk a döntést.

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a rendelettervezetet. Elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem szavazattal, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2011.(VI.30.)Ör.

a helyi állattartás szabályairól

 

A rendelet hatályos szövege a jkv.  1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

 

5.napirendi pont:                             Közterületek használatról szóló

9/2007. (VII. 1.) Ör. módosítása

 

         

Dr. Nagy Attila jegyző:

A rendelet nem változna, csak a mellékletben szereplő bérleti, illetve használati díj mértékét emelnénk. 5 éve nem történt módosítás. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a rendelet módosítását.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Módosítást javasolnék: a vásár, kereskedés, egyéb felemelném 300,-Ft/m2/nap összegre és a lakóépületnél lecsökkenteném 100,-Ft/m2/nap összegre. Építkezőkre gondolnék elsősorban.

 

Puskás Csaba képviselő:

Lehetne türelmi idő. Építkezésnél pl.: 10 nap után kellene csak használati díjat fizetni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Módosítani most nem lehet, mivel a hatályos SzMSz szerint rendelethez módosító indítványt a képviselő-testületi ülést megelőző 5 napig lehet írásban benyújtani. Ez nem történt meg és a Jogi és Ügyrendi Bizottság sem tárgyalta meg a módosítást. Erre tekintettel vagy elfogadásra kerül a rendelet módosítás, vagy a döntést el lehet halasztani.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Írásban mindenki hozzászólhatott volna. Volt rá idő és az SzMSz előírja. Egyébként az építkezésnél a Tüzép tárolja az építőanyagot és ütemezve szállítja ki.

 

Kovács Pál képviselő:

A mozgóárusokra is vonatkozik ez a rendelet? Sokaknak nagyon zavaró a hangos zenélés. Volt, hogy egy temetést végigzenélt az autó.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A mozgóárusításra nem vonatkozik ez a rendelet. Helyi rendelettel nem lehet szabályozni a mozgóárusok működését.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a rendelet módosítását. Elfogadásához minősített többség kell.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2011. (VI. 30.) rendelete

A közterületek használatáról szóló 9/2007. (VII. 1.) Ör. módosításáról.

 

A rendelet hatályos szövege a jkv.  2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

6.napirendi pont:                  Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megkeresése        

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Mindenki megkapta az előterjesztést.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az intézményeket összevonja, csökkenti a megyei önkormányzat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

60/2011.(VI.14.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában

lévő intézmények átszervezéséről    

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények átszervezésének Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete általi állásfoglalásáról szóló kérelmét, és az átszervezéshez hozzájárul.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatot tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. június 30.

 

 

7.napirendi pont:                  Pótmunkák a fertőrákosi Általános Iskolánál megvalósuló

                            autóbuszöblök és járdaépítésnél

       

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A pótmunkákat a kiviteli terv nem tartalmazta, egyeztetésre kerültek a műszaki ellenőrrel. A pótmunkákat a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Shmilliár Tamás küldött e-mailt, melyben felsorol 8 munkát, melyek nem voltak betervezve és nem is szerepel az árajánlatban, nem kerülnek elszámolásra, de a Sopron Holding (kivitelező) elvégezte ezeket. Ezeknek a munkáknak az összege bruttó 1.036.000,-Ft.

 

A III. pontban az élelmiszerüzletnél külön költség lenne a megerősítés, hogy a teherautók be tudjanak járni és a járda ne menjen tönkre. Ez 476.000,-Ft plusz költséget jelentene az önkormányzatnak, ezért a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy csak abban az esetben kerülne megerősítésre az élelmiszerbolt előtti bejáró, ha az ingatlan tulajdonosa, illetve üzemeltetője a plusz költség 50 %-át kifizeti.

Amennyiben ezt a költséget nem vállalják, akkor ugyanolyan járdát kapnak, mint a többiek, valamint, ha a járdában kár keletkezik a szállító járművek behajtása miatt, akkor az ő feladatuk a helyreállítás.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Miért fele-fele? Miért vagyunk ilyen nagyvonalúak?

 

Baltigh Márta polgármester:

Ők pár éve megcsinálták maguknak a bejáratot.

 

Puskás Csaba képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja:

Közterületen. Ugyanazt kapja, mint az összes többi ingatlantulajdonos.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Ugyanolyan járdát kapjon, mint bárki más, ha megerősítést akar, akkor fizesse ki a költségét.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Nem hiszem, hogy bárkinek is lehetne adni, akár 10 fillért is. Kovácshegy milyen állapotban van, mi lesz azzal az utcával például?

Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság meg tudta tárgyalni, volt rá ideje. Tisztelettel kérdezem, hogy a Községfejlesztési Bizottság minek van Fertőrákoson?

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Nagyon szívesen átadom bárkinek a Községfejlesztési Bizottság vezető tisztségét és akkor ülésezhet hétről-hétre.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A választáskor – aki valamilyen tisztségre pályázott – mindenki vállalt valamit. Ez unfair válasz.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Én többet nem tudok vállalni, nekem erre van időm.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Visszatérve a napirendi pontra, ha a sorházak előtt elkészül a járda, ott a járda és az úttest között szintkülönbség lesz. Javasoljuk, hogy az út jelenlegi vonalához vágják egyenesre, helyezzenek el egy „K” szegélyt végig és a többit földdel, vagy murvával töltsék föl. Polgármester asszony javaslata volt, hogy bizonyos távolságra egy fagyalsövényt lehetne telepíteni, mely részben szűri a port és ténylegesen elválasztja a gyalogos forgalmat a gépjármű forgalomtól, megszakítva a sövényt a telektulajdonosoknak kialakított bejáratoknál.

A Fő u. 175/B előtti rész megerősítését húzzuk ki a költségekből, helyette tegyük be a „K” szegélyt a páratlan oldalon.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akkor a „K” szegélyt betesszük 6. pontnak, 7. pontba bekerül a 2 iskola bejáratához 1-1 db korlát. A munkák összegénél az összesen helyett pedig a legfeljebb szót tesszük be a határozatba.

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

61/2011.(VI.14.)K.t.                          H a t á r o z a t a

A fertőrákosi Általános Iskolánál megvalósuló autóbuszöblök és járdaépítés pótmunkáiról

                                              

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kovács Antal, a Sopron Holding Zrt divízióvezetője által 2011. június 8-án kelt pótmunkákra vonatkozó ajánlatát, melyet a következő tartalommal és összegben fogad el:

 

 1. Ereszcsatornák bekötése a vízelvezető árokba (80.957 Ft + ÁFA)
 2. Áteresz átmosás (206.442 Ft + ÁFA)
 3. Szőlős utca ívszélesítés (211.817 Ft + ÁFA)
 4. Ált. Isk. személyi bejárójának akadálymentesítése (32.930 Ft + ÁFA)
 5. Gyalogátkelőhely átfestése (77.760 Ft + ÁFA)
 6. K szegély a páratlan oldalán a Fő u. 175/A-tól a 175/G-ig
 7. A 2 iskola bejáratával szemben korlát kihelyezése ( 2 x 85.150,-Ft+ÁFA)

 

A pótmunkák összege legfeljebb 1.102.010 Ft + Áfa, azaz egymillió-egyszázkettőezertíz forint + általános forgalmi adó.

 

A pótmunkák befejezési határideje: 2011. június 30.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótmunkákról szóló szerződést ellenjegyezze, és a műszaki átadás után a 2011. évi költségvetésben erre a célra elkülönített alapból szabályszerűen fizesse ki.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2011. július 15.

 

Ezt követően a testület zárt üléssel folytatja munkáját.

 

Ezt követően a testület ismét nyílt üléssel folytatja munkáját.

 

 

Egyebek:

 

Baltigh Márta polgármester:

A júliusi rendkívüli testületi ülésre már van 4 napirendi pont

          Páneurópai piknik projekt

          Iskolakonyha szerződése, közétkeztetés

          Temető parkoló rendbetétele

          Munkarend módosítása a Pénzügyi bizottság javaslata szerint. Minden hó utolsó keddje lenne a testületi ülés, az előtti héten a bizottsági ülések.

A júliusi rendkívüli testületi ülés időpontja: július 26. 16 óra.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Beszéltem a közbeszerzési tanácsadóval, mert az iskolakonyha nem szerepel a közbeszerzési tervünkben. 8 millió forint alatt nem kell közbeszerzést kiírni. A 8 milliót időszakra kell érteni és nem évre. 4 évre adtuk ki, ha a bérleti díjat felemeljük, akkor is 8 millió forint alatt van az összeg. Október 31-én jár le a jelenlegi szerződés. Úgy kellene a következő szerződést megkötni, hogy nyáron járjon le, ne októberben, amikor már elkezdődik az iskola és az óvoda.

Tisztelt Képviselőktől kérek arra javaslatokat, hogy kit kérjünk fel a pályázati anyag összeállítására, mennyiért adjuk ki a konyhát, milyen tartalmi követelmények, milyen súlyozás szerepeljen a kiírásban.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Nyilvánosan meg kell hirdetni és a bérleti díjat a jelenlegi összeg legalább négyszeresére fel kell emelni.

 

Baltigh Márta polgármester:

A vállalkozási szerződést ne a polgármesteri hivatal, hanem ügyvéd készítse elő.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Azon is el kell gondolkodnunk, hogy akarunk-e ott egy egész nyáron is üzemelő vendéglőt, vagy csak a gyermek és közétkeztetést akarjuk megoldani.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Folyamatban van a terveztetése a csapadékvíz elvezetésnek a polgármesteri hivatal előtt, a 2 buszöböl kialakítása a kastélynál, lent a Madonna szobor előtt a parkoló kialakítása, illetve az új buszvégállomás kisajátítása és tervezése.

 

Baltigh Márta polgármester:

Itt volt a Freiler úr az új buszforduló ügyében, elmondta az aggodalmait a tervezéssel kapcsolatban. Úgy döntöttünk, hogy a felmerülő problémák miatt az új buszforduló ügyét áttesszük jövőre, amikor a HÉSZ-t módosítjuk.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A HÉSZ módosítása elég hosszadalmas lesz, 1 évig is eltarthat.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Kb. 30 szakhatóság, hatóság nyilatkozatát be kell szerezni, ha közben módosítás kell, akkor újra be kell szerezni ezeket a nyilatkozatokat. Hosszadalmas eljárás.

Egyébként az a véleményem, hogy a Kisalföld Volán, mint szolgáltató cég élvezi majd ennek az új buszfordulónak és buszváróknak az előnyét, de nem tesz hozzá semmit. Ehhez a beruházáshoz valamilyen formában hozzá kellene járulnia.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A többi tervezésnek mi a határideje? Csapadékvíz elvezetés, Madonna szobornál parkoló és útcsatlakozás, kultúrháznál útcsatlakozás.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Június 30.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Akkor a júliusi ülésre fel kell venni napirendre. Kiírás a csapadékvíz elvezetésre, kivitelező pályáztatás, szerződéskötés és egyebek. Már előzetesen kivitelezőket is meg kellene kérdezni, mire fogja megcsinálni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Június 30-án hozza a terveket a Freiler úr, július 4-én felveszem a kapcsolatot 3 kivitelezővel.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Béke út, kultúrház pályázattal kapcsolatban szerződéskötés?

Dr. Nagy Attila jegyző:

Nem kaptunk még semmit.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Értesítés van, 30 napon belül szerződést kell kötni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Mentes Gábor úr elmondta, hogy a kiviteli terveket is szeretné módosítani a kultúrháznál.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A projekt kivitelezését szerződéskötés után lehet módosítani. Rá kell kérdezni a szerződésre.

A település látványában meghatározó dolgok fognak születni.

 

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A Fő u. 41-43 ingatlanoknál mi fog történni?

 

Baltigh Márta polgármester:

A Sopron Holding a hídtól fölfelé az útig 3 ház előtt a dudoros útpadkát le fogja tolni, hogy az esővíz belefolyjon az árokba.7 méter hosszan rácsos átfolyóka készül a járdával párhuzamosan. Olyan erős lesz ez a rács, amin teherautóval is át lehet hajtani. A vizet csővel belevezetik a vízelvezető árokba.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Ez nem rossz, de még mindig nem oldja meg azt a problémát, hogy fentről a járdán jön le a víz.

 

Baltigh Márta polgármester:

2 műszaki ember megnézte, ők azt mondták, így jó. Én is megnéztem eső után és ott állt meg a víz.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A járdáról is odafolyik a víz azoktól az ingatlanoktól, amelyeknek a csapadék vize a járdára folyik.

 

Baltigh Márta polgármester:

A járdának van egy lejtése arrafelé.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Beszéltem az építéshatósággal és megkonzultálva az ügyet megállapítható, hogy sem az építéshatóságnak, sem nekem, mint jegyzőnek nincs hatáskörünk arra, hogy az ingatlan tulajdonosokat felszólítsuk az ereszcsatornák bekötésére. Amikor ezek a tulajdonosok megkapták sok évvel ezelőtt az építési és a használatbavételi engedélyt, akkor az építéshatóság megengedte azt, hogy a járdára vezessék az ereszcsatornát, azzal a kikötéssel, hogy a jegesedést meg kell szüntetniük. Ez áll az építési engedélyükben. Nem lehet őket felszólítani ezért 30-40 év múlva. Ráadásul a terület a közút tulajdona, ezért sem szólíthatjuk fel őket.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Ezért javasoltam, hogy írjunk a közútnak levelet. Nem is az ereszcsatornákkal van a legnagyobb baj, hanem a lebetonozott udvarokkal. Azoknak a vize mind kifolyik.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A csapadékvíz elvezetését mindig a tetőről értik. A domborzati viszonyok miatt akkor is kifolyna, ha nem lennének lebetonozva az udvarok.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Az a véleményem, hogy ezzel nem oldjuk meg a problémát.

 

Következő észrevételem, hogy nem csak a mozgó árusok hangosak –amit sokan kifogásolnak – hanem a Ráspi hangos madárriasztója. Belterületen ne engedje meg az önkormányzat a hangos madárijesztést.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Engem is nagyon zavar ez a hangos riasztás.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

 

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                                                           dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                                  jegyző