KT jkv. 2011.08.30

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

19/2011. 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. augusztus 30-án 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 6  képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

Heizer Csabáné óvodavezető,

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató,

Huber Hedvig gazdálkodási előadó.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról és a fontosabb eseményekről:

 

Lejárt határidejű határozatok:

Fő u. 165 sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadása a szerződést megkötöttük, be is költöztek a bérlők.

Rákosiné Balla Márta a felajánlott önkormányzati ingatlant megvásárolta.

Juhász Mária által a felajánlott önkormányzati ingatlant megvásárolta.

Varga István által a felajánlott önkormányzati ingatlant megvásárolta.

Dr. Liedermann Gabriel és Szűts Róbert még nem válaszolt az önkormányzati ingatlan megvásárlásával kapcsolatban.

Kovácsdombi tükör és tábla elhelyezésre került.

Sopron Holding Zrt-nek a pótmunka díja átutalásra került.

Ki lett hirdetve, hogy a Kőfejtő ingyenesen látogatható, illetve a parkolás is ingyenes.

TAEG Zrt.-t értesítettük a pályázattal kapcsolatos döntésünkről.

Magyar Telekommal a bérleti szerződés megkötése folyamatban van.

A hátralékosok felszólítása megtörtént. Kevés befizetés érkezett. Sok még a kintlévőség.

Közétkeztetési pályázat kiírása megtörtént. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékozatóját ezzel kapcsolatban.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A közétkeztetési pályázatra egy jelentkező volt, aki 100 %-ban megfelelt a kiírásnak.

A Pénzügyi Bizottság elfogadta a pályázót és a pályázatát, a bizottság felhatalmazza a hivatalt, hogy a szerződés megkösse a képviselő-testület által jóváhagyott tartalommal.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Ki volt a pályázó ?

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Séf-Mogul Kft. képviseletében Fojtyik József.

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Lejárt határidejű határozatok:

Temető parkoló kivitelezésével kapcsolatban Sopron Holding Zrt értesítve lett, a szerződés megkötése folyamatban van.

Dr. Bóna István értesítést kapott határozatunkról.

A 2 ápolási díj visszavonásáról értesítettük az érintetteket.

 

Események:

Páneurópai Piknik bejárás volt 3 alkalommal.

A rendezvény 2 részből állt: aug.19. könyvbemutató és koszorúzás volt.

Aug.20-án volt a piknik nap, a megjelenést köszönöm Földes Tamás, Puskás Csaba és Szentesi Ervin képviselő uraknak és a jegyző úrnak.

Aug. 1. A kitelepítettek ügyében Ringbauer Úrral megbeszélés volt. Új helyszínt kell keresnünk a búcsúnak a Kőfejtő felújítása miatt.

Aug.6. Zarándok csoport érkezett. Celldömölkről- Mariacell-ig zarándokolnak, zászlójukra Fertőrákos nevében felkötöttem egy szalagot.

A virágtartókat az iskola előtt elhelyeztük Tatai László, Pataki József és a tűzoltó egyesület tagjainak a segítségével. Varga Józseftől kaptunk textilt, amit a kavics és a föld közé kell elhelyezni, így azt nem kellett megvásárolni. A növényeket szeptemberben ültetjük be.

Aug.14. Rapolano most jelentkezett tavaly októberi megkeresésünkre. Testvérvárosi találkozóval kapcsolatos pályázathoz adatokat kértem tőlük. Ők most ebben nem tudnak részt venni, de  indítanak ilyen pályázatot, amibe minket is szeretnének bevenni.

Aug.30. Fertő-táj Világörökség Közgyűlés volt, ahol döntés született arról, hogy a tűzoltó egyesület megkapja azt a támogatást, amit a tűzoltónaphoz kért.

 

Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Megállapítom, hogy a beszámolót a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Javaslom új pont felvételét a napirendre a kőfejtőben elmaradó bevételek miatt.

Sopron egy hónapja átvette határozatunkat arról, hogy a barlangrész lezárása miatt kieső bevételünket térítse meg nekünk. Eltelt egy hónap. Válasz nem érkezett. Javaslom, hogy vegyük napirendre, határozati javaslatom is van.

 

Baltigh Márta polgármester:

SZMSZ-ünk alapján új napirendi pontra csak a polgármester tehet javaslatot.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Akkor kérem a polgármestert, hogy javasolja ezen új pont felvételét a napirendre.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ma ezt a témát nem kívánom felvenni a napirendre. A Kőfejtő felújításával kapcsolatos projekt szeptemberben fog indulni, akkor majd döntünk, hogy milyen lépéseket teszünk.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Ennek semmi köze a kőfejtő projekthez, egy 1994-es szerződéshez van köze, amit a két település polgármestere aláírt. 5 millió Ft bevétel kiesés lesz emiatt.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Megvárjuk a végleges döntést Soprontól. Ma nem kívánom napirendre tűzni.

 

Wild Robert képviselő:

Akkor sem lehet felvenni napirendre, ha több képviselő támogatja?

 

 1. Nagy Attila jegyző:

SZMSZ 16. § (3) bekezdése alapján nem lehet.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Kérdezd meg a FIDESZ központot, hogy mi a teendő magatartás ebben az ügyben, hogy a soproni önkormányzattal szemben érvényesíthessük a követeléseinket.

 

Baltigh Márta polgármester:

Javaslatot teszek az előterjesztés szerinti napirendi pontokra

 

 1. Az oktatási intézmények tanévzáró beszámolója.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Általános iskola kerítésépítése.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Együttműködési megállapodás a kisebbségi önkormányzatokkal.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Szabályozási Terv módosítására beérkezett árajánlatok értékelése.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Testvérvárosi találkozó pályázatra való jelentkezés.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Meggyesi határátkelőhelynél lévő határőrbódé ingyenes tulajdonba adása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákos önkormányzati kezelésében lévő utak kátyúzása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Buszvárók engedélyezési eljárási kérelem visszavonása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Kultúrház felújításra vonatkozó kiviteli terv ajánlat

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Német Dal és Kultúregyesület támogatása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Egyebek

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen, 2 nem szavazattal elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

 

1.napirendi pont:                  Az oktatási intézmények tanévzáró beszámolója

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Megkérdezem az intézményvezetőket, hogy  kívánnak-e hozzászólni ?

 

Heizer Csabáné óvodavezető:

Nem kívánok hozzászólni.

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

Nem kívánok hozzászólni.

 

Wild Robert képviselő:

A Német Önkormányzat megtárgyalta a beszámolókat. Elfogadja azokat.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A képviselő-testület nevében megköszönöm az iskola és az óvoda minden dolgozójának a munkáját. Az új tanévhez sok erőt és kitartást kívánok.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra az előterjesztés szerinti 1. számú határozatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7  igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

84/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

iskola tanévzáró beszámolójáról

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. éves beszámolóját.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. augusztus 30.

 

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra az előterjesztés szerinti 2. számú határozatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7  igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

85/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

óvoda tanévzáró beszámolójáról

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Fertőrákosi Óvoda 2010/2011. éves beszámolóját.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. augusztus 30.

 

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

Már a múlt héten jeleztem, hogy gond van a gyermekek dohányzása miatt. Az iskolán belül a házirendben szabályozhatjuk ezt, de iskolán kívül sajnos nem. Van-e mód rendeletben betiltani a 18 év alattiak dohányzását az iskola 100 m-es körzetében? Ha igen, akkor be is lehet-e tartatni?

 

Baltigh Márta polgármester:

Írásban is megkaptuk a levelet az iskolától.

 

 1. Nagy Attila jegyző:

Vannak ilyen rendeletek a környező településeken. A szabálysértési törvény bírságolást tesz lehetővé 18 éves kor alatt. Aki 14 év alatti, arra nem vonatkozik. Ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor táblát kell kirakni, hogy hol nem szabad dohányozni. A betartatásról annyit, hogy csak tettenéréssel lehet bizonyítani a dohányzást, esetleg fényképekkel lehet még bizonyítani.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Ha 100 m-el arrébb toljuk, akkor is megvan a probléma.

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

Legalább az iskola környékén ne dohányozzanak.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Tavasszal törvény született a dohányzás ellen.  2012. ápr. 1-től lesz hatályos?

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

Igen, az iskola mindkét épületében kifüggesztettük a törvényt. Az iskolán belül nincs dohányzás, ez rendben van.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A végrehajtással van a gond.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A büntetés 50.000.-Ft-nál kezdődik. A TB nem fedezi majd a dohányzás káros hatásainak kezelését.

Fiatalkorúak dohányzása esetén a szülőtől megvonható a szociális támogatás.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Javaslom, hogy a következő testületi ülésen hozzunk rendeletet arról, hogy hol tiltjuk be a dohányzást.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Felkérjük a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy tegyen a rendeletre javaslatot.

 

 

 

 

2.napirendi pont:                              Általános iskola kerítésépítése

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az iskola igazgatónője fordult kéréssel az önkormányzathoz.

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

Köszönöm, hogy most foglalkozik ezzel a képviselő-testület. A gondnokunk elment és érdeklődött az árakról, ezek az összegek kerültek bele a levélbe, de én ehhez nem tudok hozzá szólni.

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság az ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Ennek a kerítésnek a megvalósítását a Pénzügyi Bizottság szükségesnek tartja, maximum bruttó 1 millió Ft összeg erejéig. Olcsóbb beszerzési helyet is lehetne keresni, esetleg a tűzoltó egyesület is besegíthetne a kivitelezésbe.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A sportpálya alsó részén a kőkerítés véget ér, én azt lezárnám és ezt a patak oldalán lévő, sűrű növényzettel tele részt, ami átjárhatatlan, azt hagynám. Annál jobb kerítés nem kell és így a költségeket lehet csökkenteni.

 

Puskás Csaba képviselő:

Én elég sokat tartózkodom az iskola környékén. Az igazgatónőnek abban igaza van, hogy ott a gyerekek dohányoznak, trágár szavakat használnak és ezt meg kell szüntetni.

A kerítés kérdésében Szentesi Ervin képviselő úrral értek egyet és, ha a kerítésre szánt összegből marad, akkor kamerát kellene felszerelni. Este 10 órakor ott randalíroznak a gyerekek az iskola területén.

 

Baltigh Márta polgármester:

Galambos György úr kér szót. Megadja a szót a testület?

 

A képviselő-testület hozzájárulásával megadom a szót Galambos Györgynek.

 

Galambos György:

Véleményem szerint, amit javasolnak, ez az 5×5-ös háló nagyon drága megoldás lenne. Ráadásul az ilyen betonhálót festeni sem nagyon lehet. Ehelyett betonoszlopokat és dróthálót javaslok. Az oszlopok darabja 1000,-Ft, a drótháló kb. 70.000,-Ft (120 m). Az jó ötlet, hogy tűzoltók is segítsenek a kivitelezésben. A kamerarendszerrel is meg lehetne fogni a rongálókat.

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

A középső iskolánál is drótkerítés van, oda alsósok járnak csak, mégis a gyerekek szétszedték a kerítést.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Módosító javaslatom: Patak mellett a zöld növény marad, hátsó rész erősített drótfonattal készüljön. Ahol szükséges, ki kell javítani. Utcafronti kerítés is rossz állapotban van, ezt is javítani kell.  Ezen kívül egy 4 kamerás rendszer kb. 250.000,-Ft a felvételt rögzítő számítógépes rendszerrel együtt. Az utcafrontra, a sportpályára és a hátsó részre kell kihelyezni. Ezek a kamerák éjjel is látnak, 2 hétig őrzi meg a rendszer a felvételt. A kerítésnek és a kamerarendszernek az összeg bruttó 1 millió Ft-ba bele kell, hogy férjen.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a módosító javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a módosító javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra a módosítással együtt a határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

86/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

Iskola kerítésének építéséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fertőrákosi Általános Iskola és AMI Igazgatójának 2011 augusztus 19. napján kelt kérelmét, melyben az önkormányzat anyagi támogatását kéri az iskola kerítésének rendbehozatalára.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési tartalék terhére Egymillió Ft, azaz egymillió forintot elkülönít a fertőrákosi Általános Iskola és AMI kerítésének megépítésére, az utcafronti kerítés kijavítására, 4 kamerás kamerarendszer kiépítésére.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a fertőrákosi Általános Iskola és AMI Igazgatóját, hogy az építési munka teljes lebonyolítását intézze (így különösen megbízási szerződés megkötése, anyagrendelés) és a számlákkal az önkormányzat felé elszámoljon.

 

Felelős:           Horváthné Bóka Zsuzsanna Általános Iskola és AMI Igazgató

Határidő:        2011. október 30.

 

 

 

 

3.napirendi pont:                  Beszámoló az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének

 1. félévi végrehajtásáról

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság a múlt heti ülésén megtárgyalta az első félév pénzügyi teljesítését. Mindenki megkapta a szöveges előterjesztést. Néhány dologra kitérnék:

          Kőfejtő aug. 1-el bezárt, így 7.000.000,-FT bevétel kiesik. Ezt kompenzálnunk kell a tartalékból,

          a beruházásaink sajnos elhúzódnak, átcsúsznak 2012-re, így a beruházásokra tervezett összeg töredéke került csak felhasználásra,

          az oktatási intézmények étkezési költségtérítése is probléma lesz, módosítani (emelni) kell a tervezett összegen,

          az adóknál az iparűzési és a gépjárműadó jól lett tervezve, a bírságolás is emelkedett, az IFA alul maradt.

 

Az a kérésem, hogy ha bármilyen pénzügyet érintő határozatot hozunk, akkor mindig pontosan jelöljük meg azt, hogy az általános, vagy a költségvetési tartalék terhére biztosítjuk.

Az I. félévi gazdálkodás nagyon takarékos volt, működéshez szükséges feladatok nem maradtak el, a beruházások összege is biztosított, emellett magas tartalékkal rendelkezünk.

 

Wild Róbert képviselő:

Ezt a napirendi pontot a Német Önkormányzat megtárgyalta és az intézményeinkkel kapcsolatosan elfogadásra javasolja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

87/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének

 1. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        azonnal

 

 

 

4.napirendi pont:                  Együttműködési megállapodás a kisebbségi önkormányzatokkal

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Mindkét kisebbségi önkormányzattal együttműködési megállapodást kell kötnie az önkormányzatnak. Elkészítettem az együttműködési megállapodás tervezeteket, azok szövegét egyeztettem a kormányhivatallal, továbbítottam a tervezetet a kisebbségi önkormányzatok elnökeinek. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy ezt a két határozati javaslatot fogadja el.

 

Wild Róbert képviselő:

A Német Önkormányzat megtárgyalta a tervezetet és ebben a formában elfogadta.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Elfogadásához minősített többség szükséges

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

88/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

kisebbségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodásról (német)

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Község Önkormányzata és a Német Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást és azt elfogadja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodást ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 30.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

89/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

kisebbségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodásról (cigány)

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Község Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást és azt elfogadja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodást ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 30.

 

 

 

5.napirendi pont:                  Szabályozási Terv módosítására beérkezett

árajánlatok értékelése

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság a múlt heti ülésén megtárgyalta a szabályozási tervet. A jelenleg érvényben lévő HÉSZ nem mindenben felel meg a követelményeknek, ezért szükséges a részleges módosítása. Az árajánlatok bekérése megtörtént. Ezek közül a legkedvezőbb, a győri Regioplan Kft. 2,2 millió forint +ÁFA-s ajánlata került kiválasztásra. Ez a részleges rendezési terv elkészítését tartalmazza 2011. december 31-i határidővel. Amit ez nem tartalmaz, de szükség van egy digitális alaptérkép beszerzésére. A jegyző úr a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-től kért erre árajánlatot, mely bruttó 660.000,-Ft, amit a módosított határozati javaslat tartalmaz.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Az a kérdésem, hogy a Kft. mi alapján alakította ki a 2,2 millió forintos árajánlatát? Úgy gondolom, hogy akkor tudna ajánlatot tenni, ha mi megmondanánk, hogy mit akarunk.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Adtam egy listát nekik, amit az előző képviselő-testületi ülésen átbeszéltünk. Legfontosabbnak ítélte a testület a buszforduló, Fő utca, Pajta sor, Kőhíd tábla, Kiserdő utca stb. kérdését.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Úgy gondolom, hogy a képviselők nincsenek pontosan tisztában azzal, hogy mi-mit jelent egy rendezési terven. Nézzük végig kockáról-kockára a jelenleg hatályos rendezési tervünket és beszéljünk arról, hogy milyen változást szeretnénk.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Ez most egy egyszerűsített eljárás, itt tömbökről van szó, utcák által határolt területeket vesznek bele. Fertőrákosnak nincsen településfejlesztési koncepciója. Ha mindent meg szeretnénk csináltatni, akkor ez kb. 10 milliós összeg és kb. másfél év lenne.

 

Baltigh Márta polgármester:

Erre most azért van szükség, hogy a buszforduló ügyében előre tudjunk jutni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Galambos György úr kér szót. Megadja a szót a testület?

 

A képviselő-testület hozzájárulásával megadom a szót Galambos Györgynek.

 

Galambos György:

A Kőhíd táblánál az utak kialakításánál a képviselő-testület vegye figyelembe azt is, hogy osztatlan közös tulajdonban vannak. Nehogy az legyen, hogy annak a költségét az önkormányzat magára vállalja, szemben a boglárhegyi 125 teleknél, ahol a tulajdonosokat terhelik ezek a költségek.

A Kőhíd tábla külterület, szántóföld, a HÉSZ mellékletében viszont belterületként szerepel.

Megfontolásra javaslom, hogy ugyanazokat a jogokat adja meg a képviselő-testület a Boglárhegy, mint a Kőhíd táblának. A besorolás legyen egyenrangú. A Kőhíd tábla előnyöket élvez. Nem fizetnek adót, pályázatban vehetnek részt, ellenben a Boglárhegy. Diszkrimináció most ez a helyzet.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az nagyon előnyös lenne az önkormányzatnak, ha adó alá tudná vonni a Kőhíd táblában elhelyezkedő telkeket. Az egyik részén már van pár belterületi telek, amit adóztatunk, ott már laknak, viszont nincs út, közvilágítás, gáz. Amíg a területet nem rendezzük le, addig nem tudunk fejleszteni. Ez a terület 5 hektár. Az, hogy diszkrimináció lenne, arról meg annyit, hogy a 2011 évi költségvetésben a környezetvédelmi alapba bele van rakva 8 millió Ft., a Boglárhegy közművesítésére. Tény, hogy több adót fizetnek az ott lakók, de amikor megvásárolták a telkeket, akkor is tudták, hogy több adót kell fizetni, mert üdülőövezet. Pár éve hozott az önkormányzat egy olyan döntést, hogy az onnan befolyt adók összegének egy részét visszaforgatja azért, hogy ezek a beruházások megvalósulhassanak.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Nem lenne helyes lakóterületként kezelni a Kőhíd-táblát. Látok jogi buktatókat. 180 telektulajdonos van, őket mind ki kell értesíteni, nem tudunk mindenkit elérni stb. Az utaknak a tulajdonosok leadtak egy területet, de nincs meg az út. Sok idő lesz még a közművesítés is.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Van arra lehetőség hatóságilag, hogy ne kelljen kiértesíteni 180 telektulajdonost. Felépült több, mint 10 ház ott már. Megvették a telkeket, de nincs út, egy magánúton közlekednek, nincs közvilágítás.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Visszatérve a HÉSZ módosításra, ha december 31. a tervező cég határideje, akkor kb. mikor lesz elfogadott HÉSZ időpontja?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Tervszállítási határidő a szerződéskötéstől számított 3-4 hónap. Jövő héten jönnek a tervezők megbeszélésre. Több variációt javasolnak majd. Ezekről a javaslatokról dönt majd a testület és, ha ezt elfogadja, akkor 4 hónapon belül szakhatósági egyeztetésekkel együtt kész lesz. Ez egy egyszerűsített eljárás. Ebben az árban benne van a szakhatóságok megkeresése, közmeghallgatás megtartása. Ezt a tervező cég bonyolítja le. Ha minden jól megy, akkor 2012. jan. 31-ig, vagy február 28-ig lehet elfogadott HÉSZ.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Legvégső határidő a január 31, mert a költségvetés tervezésekor tudnunk kell a buszforduló költségeit, tovább nem lehet húzni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az előterjesztés csak a tervezésről szól. Nem tudom előre, hogy a képviselő-testület mikor dönt. Ne tervszállítási határidő legyen, hanem elfogadott HÉSZ?

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Igen.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Nem biztos, hogy a tervező felelősséget tud vállalni, hogy a szakhatóságokkal mikorra tudja lebonyolítani az egyeztetést, mert nem rajta múlik.

 

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az igazgatási eljárásban max. 60 nap a határidő. Minél hamarabb tervezzenek.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem a Községfejlesztési Bizottság aktív közreműködését ebben az ügyben véleményezésben, tárgyalásban.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Jegyző úr értesítsen minket és ha tudunk mindenképpen részt veszünk ezeken a bejárásokon.

 

Wild Róbert képviselő:

Akkor a határozatban maradjon a december 31-i tervszállítási határidő és amikor az itt van, akkor beszéljük meg konkrétan a továbbiakat.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Szerintem is maradjon az eredeti előterjesztés szerinti határidő.

 

Baltigh Márta polgármester:

Jegyző úrnak volt egy módosító javaslata a digitális alaptérképpel kapcsolatban. Szavazzunk erről.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a módosító javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra a módosítással együtt a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

90/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

Helyi Építési Szabályzat módosítására beérkezett árajánlatok értékeléséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Építési Szabályzatának módosítására beérkezett árajánlatokat, és ezek közül a Regioplan Környezet és Településszervező Kft.  2.200.000 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-kettőszázezer forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatát fogadja el.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat felkéri a Jegyzőt, hogy az árajánlatot tevőket a Képviselő-testület döntéséről értesítse, valamint az eljárás egésze alatt a munkálatokat koordinálja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy Fertőrákos digitális állami földmérési alaptérképei beszerzésére a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által adott árajánlatok alapján, belterületre 329.174.-Ft +ÁFA, külterületre 198.925.-Ft+ÁFA, összesen 528.099.-Ft+ÁFA összegben a digitális alaptérképet Fertőrákos község egész területére megrendelje és a szerződést ellenjegyezze.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozó szerződést ellenjegyezze.

 

A tervszállítási véghatáridő: 2011. december 31.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő:        2011. december 31.

 

 

 

6.napirendi pont:                  Testvérvárosi találkozó pályázatra való jelentkezés

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja a határozati javaslat elfogadását.

 

Baltigh Márta polgármester:

Európai uniós és kulturális vonala is van a rendezvényeknek. A pályázat utófinanszírozású, vagyis előre ki kell fizetni, de ez az összeg a jövő évi költségvetést fogja terhelni.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

91/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

Testvérvárosi találkozó pályázatra való jelentkezésről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Testvérvárosi kapcsolatok ápolása – Európa a Polgárokért pályázatra való jelentkezést és azt támogatja úgy, hogy a pályázat a 70 fő részvételét támogató kategóriába adható be (legfeljebb 9.000 euro).

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati összeget a 2012. évi költségvetésbe tervezze be, a pályázati adatlapokat ellenjegyezze, és a pályázati szakértővel a pályázat teljes körű lebonyolítására és elszámolására vonatkozó megbízási szerződést kössön legfeljebb 75.000 Ft, azaz hetvenötezer forint összegig.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 1., illetve a pályázat befejezéséig.

 

 

 

7.napirendi pont:                  Meggyesi határátkelőhelynél lévő határőrbódé

ingyenes tulajdonba adása

 

Baltigh Márta polgármester:

2010 áprilisa óta húzódik a megüresedett határbódé ingyenes tulajdonba adása. Sok levelet írtunk ez ügyben. Az utolsó válaszukban előírtak olyan feltételeket, melyeknek a beszerzése nagyon meghosszabbítaná megint az ügyet, ezért javasolom, hogy a tulajdonba kérési kérelmünket vonjuk vissza, mert az épület egyre rosszabb állapotban van és mire megkapnánk már nem tudnánk semmire sem használni. Visszavonnánk a kérelmet és egyben felkérjük a tulajdonost, hogy a bódét távolítsák onnan el.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

92/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

Meggyesi határátkelőhelynél lévő határőrbódé

ingyenes tulajdonba adásról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Meggyesi határátkelőhelynél lévő határőrbódé ingyenes tulajdonba adását és az ügyben korábban hozott 21/2010. (IV. 13.) KT határozatot.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete eláll a 21/2010. (IV. 13.) KT határozatban és a 2010. május 4. napján kelt kérelemben leírt Meggyesi határátkelőhelynél lévő határőrbódé ingyenes tulajdonba kérésétől.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett szervek felé írásban jelezze a Képviselő-testület döntését, illetve kérje az érintett szervek intézkedését a felhagyott határőrbódé elszállítatásáról mielőbb gondoskodjanak.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 30.

 

 

 

 

8.napirendi pont:                  Önkormányzati kezelésben lévő utak kátyúzása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A mellékutcákat rendbe kell tenni. Puskás Csaba és Szentesi Ervin képviselő urak végigjárták a falut, felmérték, hol kellene javítani. Horváth András urat kerestem meg, aki a Meggyesi úton is végezte a kátyúzást. Ő a lista alapján végigment és adott egy árajánlatot. Kértünk még 2 árajánlatot is. Elég tetemes összeg szerepel mindegyikben. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az árajánlatokat, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

3 árajánlat érkezett, egy peresztegi cégtől, egy fertőszentmiklósi vállalkozótól és Horváth Andrástól, aki a Meggyesi út kátyúzási munkáit elvégezte. A 3 ajánlat közül most is Horváth Andrásé a legolcsóbb 8600,-Ft/m+ÁFA. Kb. 280 mösszesen + 2 aknafedő. Ez összesen kb. 2,5 millió forint. Ennek részben meg van a forrása a költségvetésben. A fennmaradó összeget biztosítani kell a költségvetési tartalék terhére.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A költségvetésben bruttó 3.302.226,-FT lett betervezve útjavításra, kátyúzásra, a Meggyesi út kátyúzása után maradt 2.827.226.,-Ft. A fennmaradó cca. 470.000,-Ft-ot az általános tartalék terhére kellene biztosítani.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Amikor megkötjük a szerződést, garanciamunkákat is kellene kérni Horváth Andrástól, mert a Meggyesi úton is a befoltozott kátyúk mellett újabbak keletkeztek.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt nagyon nehéz megítélni, hogy ha mellette van kilyukadva. Mi akkor felmértük, együtt voltunk kint és az alapján kátyúztak.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Én javasoltam a Meggyesi út teljes javítását a kátyúzás helyett.

 

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A Közút Kht. értesítve lett-e erről a kátyúzásról? Hátha pénzért ők is vállalták volna. Talán akkor rá lehetett volna bírni, hogy a Fő utcán is csináljon valamit.

Van-e a Pénzügyi Bizottságnak, vagy a Községfejlesztési Bizottságnak, vagy akár a képviselő-testületnek elképzelése  a Fő utca javításával, kátyúzásával kapcsolatban?

 

Baltigh Márta polgármester:

A múltkori nagy esőzések után Pataki József végig lefényképezte a Fő utcán az eső által kimosott részeket. Elküldtük a levelünket fényképekkel a közútkezelőhöz és felhívtuk a figyelmüket arra, hogy ez milyen balesetveszélyes. Kértük, hogy sürgősen javítsák ki. A fertőszentmiklósi egységüket felhívtam telefonon és kértem, hogy mielőtt még baleset történne, javítsák ki. Válasz még nem érkezett.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A médiához kellene fordulni.

 

Baltigh Márta polgármester:

A levélbe beleírtuk, hogy esetlegesen a médiához fordulunk.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

93/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

Önkormányzati kezelésben lévő utak kátyúzásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati kezelésben lévő utak kátyúzására beérkezett árajánlatokat, melyek közül Horváth András Kfc. (9400 Sopron, Madách u. 31.) cég által tett 2.562.800.-Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió-ötszázhatvankettőezer-nyolcszáz Forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatot fogadta el.

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében útkarbantartásra elkülönített összegen felüli összeget az általános tartalék terhére számolja el az önkormányzat.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyertes céggel vállalkozási szerződést kössön és a munkálatok elkészülte után az önkormányzat műszaki ellenőrével ellenőrizze.

 

A munkálatok befejezésének határideje: 2011. szeptember 30.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. október 30.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

10 perc szünetet rendelek el.

 

Wild Róbert képviselő eltávozik az ülésről

 

 

9.napirendi pont:                  Buszvárók engedélyezési eljárási kérelem visszavonása

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

94/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

Buszvárók engedélyezési eljárási kérelem visszavonásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fertőrákosi buszváró épületek engedélyeztetésére Sopron Megyei Jogú Város Építéshatósági Osztályához benyújtott kérelmet vonja vissza.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 15.

 

 

 

10.napirendi pont:                Kultúrház felújításra vonatkozó kiviteli terv ajánlat

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Gyakorlatilag a kiviteli tervek elkészítését tartalmazza ez az ajánlat. A forrás biztosított a költségvetés általános tartalékából. A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

95/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

Kultúrház felújításra vonatkozó kiviteli terv ajánlatról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ARC Építész Műterem Kft.-vel (Sopron, Kitaibel Pál u. 42., képviselője Mentes Gábor ügyvezető) a Kultúrház (9421 Fertőrákos, Fő utca 53., hrsz 719) felújítási projekt kiviteli terveinek elkészítésére 1.805.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-nyolcszázötezer forint + általános forgalmi adó összegben – az Általános tartalék terhére – szerződést kössön.

 

            Tervleadási határidő: A jogerős építési engedélyről szóló határozat kézhezvételétől számított 6 hét.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 15.

 

11.napirendi pont:                Német Dal és Kultúregyesület támogatása

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A civil egyesületeknek megszavazott támogatás összegéből megmaradt 650.000,-Ft. Az a javaslat, hogy a Német Dal és Kultúregyesület, ezen belül a fúvószenekar kapja meg. Évi 30-35 rangos fellépésük van és nincs rendes egyenruhájuk.

A tűzoltó egyesületnél kizárólag gépjármű beszerzésre ennek az összegnek az erejéig biztosítva van a fedezet.

A költségvetés bevételi oldalát a tartalékok magas száma miatt 41 millióval meg kell emelni, hogy az egyensúly helyre álljon. Ennyi tartalékunk van, ami a későbbiekben felhasználható.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Az nem tetszik, hogy valami megmarad és gyorsan adjuk oda valakinek. Tájékoztatni kellett volna  a civil szervezeteket, hogy ez az összeg megmaradt és milyen formában lehetett volna rá pályázni. Akkor a testület eldönthette volna, mire használjuk fel a megmaradt pénzt.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

96/2011.(VIII.30.)K.t.                                   H a t á r o z a t a

Német Dal és Kultúregyesület támogatásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Dal és Kultúregyesület Rákosi Fúvósok részére – egységes fellépő ruhák beszerzésének támogatására – a 2011. évi költségvetésben az Egyesületek részére megmaradt forrást felhasználva 650 e Ft, azaz hatszázötvenezer forint támogatást nyújt.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a megítélt támogatás szabályszerű kifizetésére.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 650 e Ft, azaz hatszázötvenezer forint támogatást nyújt a fertőrákosi Tűzoltó Egyesület részére a 2011. évben, amennyiben a tárgyévben új tűzoltó autót vásárolnak. Az összeg kizárólag újonnan beszerzett tűzoltó autó vásárlásakor utalandó.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 15, illetve 2011. december 31.

 

 

 

 

 

 

Egyebek

 

Baltigh Márta polgármester:

Weiss úrtól újabb beadvány érkezett a Meggyesi kerékpárúttal kapcsolatban. Tájékoztattam róla, hogy erről már van erről egy döntésünk. Gondolja át a testület, hogy tűzzük-e újra napirendre ezt a kérdést.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Nagyon fontos lenne Fertőrákosnak, Fertőmeggyesnek, hogy ez az út átjárható legyen. A Fertőmeggyesi képviselő-testületet meg kellene keresni, hogy mi a véleményük erről.

 

Baltigh Márta polgármester:

A Meggyesi polgármester már elmondta azt, hogy mely esetekben hajlandók engedni ezt az utat. Külön, más nyomvonalon lévő kerékpárút stb. Ők előírják, hogy nekünk mit kell megcsinálnunk, de arról egy szó nem esik, hogy ők mit fognak csinálni. 2010-es áron 120 millió forint lenne ennek a megvalósítása. Ebben a gazdasági helyzetben belevághat-e Fertőrákos abba, hogy ezt megvalósítja pl. hitelfelvétellel? Nincs rá pénzünk.

 

Kovács Pál képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:

Ha valamit nem akarunk, akkor nem is fog megvalósulni. Földdel fel lehetne tölteni, 1 métert lehetne szélesíteni, de semmit sem lehet.

 

Baltigh Márta polgármester:

Miből csináljuk meg?

 

Kovács Pál képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:

Civil pénzgyűjtést is lehetne. Lépni kellene, a miénk az az út.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az osztrákok meg előírják, hogy mit csináljunk.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Az egy dolog, hogy mit írnak elő, mi, ha akarunk 6 sávos autópályát is csinálhatunk. Mindaddig, amíg nem fejezik ki azt a szándékot, hogy ők is partnerek az út kialakításában, addig nekünk teljesen fölösleges bármit is csinálni.

Erre a beadványra választ kell adni, ebben döntést kell hozni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Most nem napirendi pont, kérem a Községfejlesztési Bizottságot, hogy tárgyalja meg és tegyen javaslatot ebben a témában.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Van-e ennyi pénzünk? Ki tartja fenn utána az utat? Évente költsünk rá 4-5 millió Ft-ot? Fertőrákosnak ez az egyetlen dűlő útja, ami aszfaltozott.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kormányhivatalból jött egy megkeresés, hogy egy kárpátaljai óvodának anyagi támogatást kérnek a határon túli magyarok támogatása érdekében.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A cél nemes, de nincs rá pénzünk.

 

Baltigh Márta polgármester:

Megkeresés érkezett a jelenlévő két fiatalembertől, átadom a szót.

 

Horváth László:

A Kőfejtőben szeretnénk megrendezni az Illegal Drums nevű rendezvényt. Van-e erre lehetőség?

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

2013-ig felújítás alatt áll a Kőfejtő, utána pedig Sopron MJV kezelésében lesz.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Beépítési tervek szerint beépítenek mindent, nem lesz rá hely.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Ingyenes, közösségi célú önkormányzati rendezvények megtartására lesz lehetősége Fertőrákosnak, de ezeket tovább nem értékesíthetjük a hatályban lévő szerződés alapján.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Örülök minden rendezvénynek, ami a fertőrákosi Kőfejtőhöz kötődik. Sopronnak földhasználati joga van az egész területen. Fertőrákos önkormányzati rendezvényeket tarthatna. Amennyiben a mindenkori testület akarná ezt a rendezvényt, akkor el kell gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt önkormányzativá tenni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A képviselő-testület most nem tud ebben állást foglalni, 2013-ban visszatérhetünk rá.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszönöm a tűzoltó egyesületnek a tűzoltónaphoz megszervezését. Gratulálok a jelenlévő Pácser Attilának, sikeres volt a rendezvény. Szeretnénk, ha lenne folytatása jövőre, de ehhez új helyszínt kell majd időben találni.

 

Pácser Attila a Tűzoltó Egyesület titkára:

Köszönjük szépen.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet egy sajnálatos eseményről, szombaton éjjel fel akarták törni a tűzoltó szertárt. Rendeltem riasztó rendszert. Vannak éjszaka járkáló, nem idevalósi személyek, szólni kellene Dobos Béla rendőrnek. Nem tettünk feljelentést.

 

Puskás Csaba képviselő:

Vendéglátósként tudom, hogy a rendezvény költségének a legnagyobb részét a sátor összege viszi el. Ki kellene erre a jövőben találni valamit, hogyan lehetne csökkenteni sátor árát.

 

Baltigh Márta polgármester:

A Világörökségi támogatást a tűzoltó napra kértük. A Világörökség Egyesület sátrat vásárolt, amit 2 alkalommal igényelhet a település rendezvényhez, de az jóval kisebb sátor.

 

Pácser Attila a Tűzoltó Egyesület titkára:

Ez most 675 m–es sátor volt, ekkora még nem volt Fertőrákoson.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Egyéb beruházások helyzetéről szeretnék pár szót.  A buszvárókra elkülönített pénzből maradt meg, azt áthoznánk a Fő utca rendbetételére a Templomtól a Madonna szoborig. Ez a 2 összeg 11,5 millió Ft összesen. Ebben az évben mindenképp el kell kezdenünk ezt a beruházást.

Temető parkoló az ÖKOVELO program keretéből valósul meg, a temető bekötő út viszont pluszköltség, ez kb. 2-3 millió Ft.

Buszvárók megvannak, ott a kiegészítés megtörtént.

Kultúrház tervezésére is van 18,6 millió Ft. erre az évre, ami átmegy a jövő évre.

Pluszba jött hozzá az iskola kerítésére 1 millió Ft.

Azt a 41 millió Ft-ot, ami maradványként volt, azt beemeltük a költségvetésbe.

Mindenképp idén el kellene kezdeni a rendezvény tér kialakítását a sportpálya mellett. Közművesítést pl. el lehetne kezdeni. Őszi időszakban ezt meg kellene tárgyalni és el kell dönteni.

 

Baltigh Márta polgármester:

A sportöltöző és a focipálya közötti részen gondolkodjunk el. Kell-e oda csatorna stb. Nem minden héten lesz ott rendezvény.

Kovács Pál képviselő úr már javasolta, hogy zöldhulladék lerakót (önkormányzati telephelyet) alakítsunk ki. Ezt a kettőt egybe lehetne venni.

 

Kovács Pál képviselő, a Szociális Bizottság elnöke:

Közben érdeklődtem, de ott belefog szólni a Vízmű és a hatóságok is.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

 

                                                                      Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                                     dr. Nagy Attila

polgármester                                                                            jegyző