KT jkv. 2011.09.06

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

20/2011. 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. szeptember 6-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 4 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

  1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra

 

  1. Großengottern testvérvárosi találkozóra útiköltség térítése.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

  1. Fertőrákos Fő utca padkarendezésének és vízelvezetésének tervezési költsége.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

  1. A 71/2011. (VII. 26.) KT határozat módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

  1. A Fertőrákosi Kőfejtőben kialakult helyzet miatti perindításról való döntés meghozatala.

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly képviselő

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

1.napirendi pont:                  Großengottern testvérvárosi találkozóra útiköltség térítése

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeptember 23-án pénteken utaznánk a testvérvárosi találkozóra. Szombaton és vasárnap van az ünnepség. Hétfőn délelőtt indulnánk haza. Csak az utazási költséget kellene megtéríteni.

 

Wild Róbert képviselő megérkezik.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Hivatalos küldöttség megy. Biztosítás lett kötve?  Névre szóló, személyi biztosítás kell.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

A Takarékszövetkezetnél tudunk kötni személyre is és autóra is.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

97/2011.(IX.06.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Großengottern testvérvárosi találkozóra útiköltség térítésről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Großengottern település 1200 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségsorozaton való részvétel céljára – az általános tartalék terhére – biztosítja az utazással kapcsolatos költségeket legfeljebb 250.000,- Ft. erejéig (így például gépkocsi bérlésének díja, üzemanyagár, autópálya matrica, biztosítások díja).

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az útiköltség szabályszerű elszámolásáról gondoskodjék.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. október 15.

 

 

 

2.napirendi pont:                  Fertőrákos Fő utca padkarendezésének és vízelvezetésének

tervezési költsége

 

Baltigh Márta polgármester:

A Magyar közútnak küldtünk egy levelet fényképekkel alátámasztva arról, hogy milyen állapotban van a Fő utca. Most kaptunk rá választ e-mail –ben. Ebből kiderül, hogy tőlük nem várhatunk megoldást, szerintük nekünk kell megoldanunk a csapadékvíz elvezetését.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A csapadékvíz elvezetése valóban az önkormányzat feladata, de először meg kell csinálni az utat, az meg a közútkezelő feladata.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Minden önkormányzat megkeresi őket ezekkel a problémákkal. Ez egy településen keresztül vezető út, sokat nem fognak vele foglalkozni.

 

Wild Róbert képviselő:

Nem fogadom el a közútkezelő válaszát, a csapadékvíz elvezetése megoldott a faluban, rendezett árkok vannak. Nem az árokból folyik ki a víz, ami kimossa a Fő utcát.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Az árkok a Fő utcán nincsenek olyan jó állapotban. Vannak beszakadt, nem tisztítható árkok is.

 

 

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A közútnak is igaza van, már sokadszor mondom, hogy hívhatok szakaembert a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban. 17 szabálytalan esővízcsatorna bekötés van, szólítsa fel a tulajdonosokat a közút a szabályos vízelvezetésre. Az árkok nincsenek kitakarítva, karbantartva. Nem szabad a járdára vezetni a vizet, mert onnan nem folyik az árokba. Ezt a járdát Fertőrákos önkormányzata építtette. A kivitelezés nem szakszerűen lett elvégezve, így a Közútnak nem hiszem, hogy ebben felelőssége lenne.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A Közútnak az a felelőssége, hogy a közúton lévő hordalék miatt, hogy folyik be a víz az árokba. Lehet-e kötelezni az ingatlan tulajdonosokat, akik nem az árokba vezetik a csapadékot?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Amikor azokat a házakat építették, akkor szabályos volt, hogy a járdára vezetik a csapadék vizet, csak a téli síkosság-mentesítést kell megoldaniuk, ezért kötelezni nem lehet a tulajdonosokat utólag az árokba való bekötésre.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Sopronban a Vízmű kötelezi a társasházak tulajdonosait, és ha nem hajtják ezt végre, akkor jegyzői hatáskörben kell végrehajtatni.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

13 ingatlannak nincs csatornája, 7 ingatlan udvara teljesen le van betonozva, kövezve, azokról dől ki a víz. A járda elkészítése előtt nem volt ilyen probléma. Szerdahelyi előtt sincs még megoldva az árok problémája.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk vissza a napirendi pontra.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Kint voltunk a tervezővel, a Templomtértől az alsó várfalig szólna a megbízása. A polgármesteri hivatal oldalán „K” szegéllyel, vagy egy emelt szegéllyel lehet végigvinni a szegélyrendezést, aszfaltszélesítést, több helyen bevezetve az út vizét a meglévő árokba. A polgármesteri hivatal előtt 3 parkolót lehet kialakítani, a Fő utca 143-145 előtt a meglévő parkolók leaszfaltozása megtörténne. Ezen felül a Püspöki Palotánál az autóbuszöböl tervezése is ide kerül.

A Fő utca vízelvezetése nem a Vízimalomnál menne, hanem tovább a Püspöki Palota előtt, ahol viszont nagyon beszűkül az út és van egy nagy szintkülönbség. Itt csak lefedve menne az árok, ami drágább. Van egy másik variáció is: átvezetni a túloldalra a csapadékvizet, megmélyíteni az árkot, majd onnan visszavezetni erre az oldalra. Végül a Madonna szobornál bevezetni a patakba.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A lehető legrövidebb úton kellene vinni a vizet.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

98/2011.(IX.06.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Fő utca padkarendezésének és vízelvezetésének tervezési költségéről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Freiler László által a Fertőrákos Fő utcájának (csak a Polgármesteri Hivatal oldalán) a Templom-tértől az alsó-várfalig történő vízelvezetésére, padkarendezésére és parkolók kialakítására szóló 300 e Ft Ft + ÁFA, azaz háromszázezer forint + általános forgalmi adó összegű tervezői ajánlatát, melyet – az általános tartalék terhére – elfogad.

 

A tervszállítási határidő: 2011. október 15.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalommal elkészített megbízási szerződést ellenjegyezze, annak kifizetéséről határidőben gondoskodjon.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. október 31.

 

 

 

3.napirendi pont:                         A 71/2011. (VII. 26.) KT határozat módosítása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A temető parkoló kialakításáról szóló Kt. határozatban a kiviteli határidő október 1. Szeretnénk ezt most módosíttatni október 26-ra.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Jövő hét utáni héten kezdik és úgy számolnak, hogy ez kb. 2,5 heti munka., a kötés és száradással együtt kb. 1 hónap. November 1-re mindenképp elkészül.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A temető környéke és a csatlakozás, valamint a vízelvezetés is kész lesz addig.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A szobor előtt átjön egy árok, ennek a rendbetétele is meg fog történni?

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Igen, erre direkt felhívtam a figyelmet.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

99/2011.(IX.06.)K.t.                          H a t á r o z a t a

71/2011. (VII. 26.) KT határozat módosításáról

(temető parkoló)

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2011. (VII. 26.) KT határozatát akként módosítja, hogy a fertőrákosi Temető előtti parkoló kialakítására, leaszfaltozására és a vízelvezetésre vonatkozó beruházás befejezési határideje 2011. október 26.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a vállalkozási szerződést a módosított határozatban foglaltak szerint kösse meg.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. október 31.

 

 

 

 

4.napirendi pont:                  A Fertőrákosi Kőfejtőben kialakult helyzet miatti

       perindításról való döntés meghozatala

 

Baltigh Márta polgármester:

Átadom a szót a napirendi pont előterjesztőjének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Az elmúlt testületi ülésen nem lett napirendre véve a Kőfejtőben kialakult helyzet tisztázása. A képviselő-testület hozott egy határozatot arról, hogy a Kőfejtő ingyenesen látogatható 2011.augusztus 1-től. Nekünk kell üzemeltetni továbbra is a kőfejtőt, a személyzet is ott van. Az iskola szezonban rengetegen jönnek kirándulni, de a barlangrész nem látogatható. A bevételkiesést kiszámolta a Pénzügyi Bizottság és írt a polgármester asszony egy levelet SMJV polgármesterének, hogy ezt a bevételkiesést térítse meg, ellenkező esetben peres úton érvényesítjük az érdekeinket. A levél átvételétől eltelt 1 hónap és még válaszra sem méltattak bennünket. Ezért javasoltam a napirendre vételt és úgy gondolom, hogy a polgármester asszonynak, mint a falu legjobban fizetett önkormányzati dolgozójának, kötelessége lett volna azt magáévá tenni. Az SZMSZ szerint csak ő javasolhat egy téma napirendre vételét. Ez akár neki is eszébe juthatott volna már. Itt minden egyes testületi tagnak az a feladata, hogy az önkormányzat érdekeit képviselje. Engem nem az tesz boldoggá, ha Fertőrákos önkormányzata pert indít SMJV önkormányzata ellen, nem a pereskedés a célom, hanem az, hogy a bevétel kiesés megtérüljön, mert ez nem kevés pénz. Sérelmezem a hivatali hozzáállást a tekintetben, hogy amikor kértem a polgármester asszonyt, hogy hívjon össze rendkívüli testületi ülést, határozati javaslatot is előterjesztettem, de nem látom a testületi ülés anyagában, pedig jó lett volna, ha mindenki látná azt a határozati javaslatot, amit előterjesztettem. A hivatalnak rendelkezésére áll az 1994-es megállapodás a Kőfejtő 25 évre való átadásáról. Ennek a szerződésnek a 3. pontjában a két önkormányzat megállapodott arról, hogy az ingyenes használat ideje alatt a tulajdonost terhelő valamennyi kötelezettség SMJV önkormányzatát terheli, így különösen a használó és működtető Sopron város kötelezettségét képezi a Barlangszínházban bekövetkező esetleges élet– és balesetveszély elhárításával, valamint az állagvédelemmel kapcsolatos munkák elvégzése. 1994-ben is már milliós összeget képviselt a Bányakapitányság éves felülvizsgálata, ezért is született ez a szerződés.

Ezek alapján haladéktalanul meg kell indítani a pert, de ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a két önkormányzat peren kívül megegyezzen. Az vita tárgyát képezheti majd, hogy szükséges volt-e a teljesen ingyenessé tétel a belépőjegyek és a parkolás esetében, vagy lehetett volna az korlátozott összegű. Mérget arra nem lehet venni, hogy a bíróság megítéli az általunk kért összeget, de nekünk képviselőknek a feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a település ne veszítsen Sopron város szerződésszegése miatt.

Nem várom el Földes Tamás képviselő úrtól, hogy ebben a kérdésben érintettsége miatt szavazzon, ha nem kíván állást foglalni.

A határozati javaslatomnak megfelelően a képviselő-testület döntsön arról, hogy indítsuk meg a polgári peres eljárást SMJV önkormányzata ellen, képviselje az önkormányzatot a polgármester asszony és a jegyző úr.

 

Baltigh Márta polgármester:

Nem tűztem ezt a témát napirendre az előző testületi-ülésen az SzMSz-ünkre hivatkozva, mert a szerint határozati javaslat kell. Úgy gondolom, hogy Dr. Ecsédi képviselő úrnak lett volna ideje megtenni a javaslatát korábban írásban, ha ezt napirendre kívánta tűzni. Az ülések iratanyagát 2 héttel a testületi ülés előtt mindenki megkapja és mindenki láthatja, hogy mik a napirendi pontok. Most is tartom azt az álláspontomat, hogy a képviselő-testületi ülés előtt 2 perccel, határozati javaslat nélkül ne tűzzünk ki napirendi pontot.

 

Wild Róbert képviselő:

A teljes ülés anyagát nem 2 héttel az ülés előtt kapjuk meg, hanem egy részét az ülés előtt osztjátok ki. Mindig kapunk meghívót egy pár napirendi ponttal, ami kiegészül még napirendi pontokkal. Az írásbeliséggel egyetértek.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezért mondtam azt, hogy, ha aznap délelőtt bejött volna Dr. Ecsédi képviselő úr, akkor még napirendre lehetett volna tűzni halaszthatatlan ügyként.

Dr. Ecsédi Károly jelenlegi határozati javaslatát biztosan nem fogom támogatni, mert már hoztunk ebben az ügyben határozatot, annak megfelelően a levél el is ment. Igaz, hogy 30 nap eltelt és nem válaszoltak még, de úgy gondolom, hogy nem kell rögtön bírósági útra terelni a dolgot, nem csorbul az önkormányzat semmiben sem, ha esetleg várunk, írunk még egy levelet, időpontot egyeztetek a polgármester úrral és személyesen beszélek vele. Amennyiben ezek sem hoznak eredményt, akkor még mindig fordulhatunk bírósághoz. Nem szeretnénk Fertőrákos község vagyonát elherdálni, szeretnénk megkapni, ami nekünk jár, de szerintem itt nem az a legjobb megoldás, ha azonnal bírósághoz fordulunk. Van a körünkben 3 jogi végzettségű ember, először ők beszéljék ezt át, tárgyalják meg, mik lehetnek az esetleges következmények.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Sopron szerződésszegésével kapcsolatban én nem érzem ennyire a szerződés megszegését. Egy más helyzet állt elő. Kezdődik a felújítási projekt, Sopron nem akar már addig védőhálót erősíteni stb.

A bevételkiesés kompenzációról meg annyit, hogy Fertőrákos képviselő-testülete mondta azt, hogy legyen ingyenesen látogatható a Kőfejtő.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A két önkormányzat között szerződés van. Fertőrákos 2012.01.01-től adta át a Kőfejtő használati jogát SMJV részére. Július végén küldtek egy levelet arról, hogy augusztus 01-től bezárják a barlangrészt.

Valóban mi döntöttünk arról, hogy ingyenesen legyen látogatható a Kőfejtő, mert, ha nem szolgáltatunk, akkor ne is kérjünk érte pénzt.

 

Wild Róbert képviselő:

Sopron lezárta a barlangrészt, ezután hoztuk meg azt a határozatot, hogy ingyen legyen látogatható. Valószínűleg SMJV már egy fél évvel ezelőtt is tudta, hogy be fogja zárni most. Folyamatosan az erő pozícióját látom velünk szemben.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Jövő év január 1-től van jogosultsága az egész Kőfejtő birtokba vételére.

 

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Az előterjesztéssel kapcsolatban vannak problémáim. Dr. Ecsédi képviselő úr sérelmezte a polgármesteri hivatal hozzáállását az előterjesztéshez. Jelzem, hogy a jegyző e-mail  -ben elküldte a képviselő úr határozati javaslatát a rendkívüli képviselő-testületi ülésre szóló meghívóval együtt, tehát azt és annak tartalmát minden képviselő megismerhette.

Én, mint a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagja, kifejezetten sérelmezem, hogy egy perindításról szóló előterjesztést nem tárgyalt a Jogi és Ügyrendi Bizottság. A szakmai okokat végig kellett volna gondolni, hogyan indítsunk pert stb., mielőtt ez a téma a képviselő-testület elé kerül. Ez a határozati javaslat végrehajthatatlan, hiszen nem szerepel benne összeg. Az elmaradt bevétel nem feltétlenül kár, ahhoz tartoznak költségek is, ezért kell pontosítani.

Egyetértek az alpolgármester úrral és én úgy gondolom, hogy a hosszú távú jogviszonyokban történhetnek változások, az 1,3 milliárdos beruházás megváltoztatja a helyzetet.

Az is tény, hogy a hatályos SzMSz szerint az előterjesztőnek az előterjesztéshez az előzményt be kell csatolni.

Én nem javasolom a képviselő-testületnek, hogy ezen határozati javaslat alapján kötelezze a polgármestert, hogy indítson pert az önkormányzat SMJV önkormányzata ellen.

 

Puskás Csaba képviselő:

Wild Róbert képviselő úr hozzászólásához annyit szeretnék mondani, hogy sajnálom, hogy nem volt itt az előző üléseken, mert ezt már SMJV képviseletében megjelentek elmondták, hogy a színházi előadások után lezárják a Barlangszínházat, mert nem fognak tovább a Bányakapitányságnak fizetni. Tudunk a 25 éves szerződésről is, de bejött ez a projekt és változott a helyzet.  Azzal is egyetértek, hogy jó gazdának kell lenni, de fejjel ne menjünk a falnak és perrel fenyegetőzve azonnal ugorjunk neki Sopronnak. Sopron mondhatja azt is, hogy senki nem mondta nekünk, hogy a Kőfejtőt tegyük ingyenesen látogathatóvá.

Kicsit próbáljunk meg közeledni, megegyezni, de ha mereven elzárkóznak, akkor fussunk neki a pernek.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Van egy alaphelyzet. Elment egy levél, melyben benne van az, hogy amennyiben nem téríti meg SMJV a kiesett bevételt, akkor Fertőrákos jogi útra tereli a kérdést. Igaz, lehetett volna csökkentett árú belépőjegyet is megállapítani, de ki szavazta meg az ingyenességet? Innentől kezdve a képviselő-testület vigye el ezt a balhét. Akkor, amikor ez a döntés születetett az ingyenességről, akkor a képviselők is máshogy beszéltek. Amennyiben ez helytelen döntés, akkor meg kell fizetni a következményeit. Érvényes szerződés van, amit be kell tartatni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Ez nem keresetlevél, majd abban le kell írni számítások alapján az összeget, amit követelünk. Ne menjünk fejjel a falnak, de Sopron minden esetben kész tények elé állított bennünket és azonnali döntést várt tőlünk. Ezzel szemben a megkeresés több, mint egy hónapja elment és nem érkezett rá válasz. Attól félek, hogy a településnek ez a kieső bevétele „el lesz tapsolva”, vagyis az önkormányzat egy fillért sem fog látni.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Én itt voltam azon a testületi ülésen, amikor úgy döntött a testület egyhangú szavazással, hogy Fertőrákos nem blamálja magát azzal, hogy idejönnek a turisták és nem tudják megnézni az egész Kőfejtőt. Az ingyenes látogathatóság egy gesztus a turisták felé.

 

Puskás Csaba képviselő:

Én felvetettem akkor, hogy próbáljunk a Bányakapitánysággal egyezkedni, hogy hetente, vagy havonta jöjjenek ki ellenőrizni és akkor nem kellene bezárni a Kőfejtőt. Akkor elhangzott, hogy ebbe Sopron nem egyezik bele.

Baltigh Márta polgármester:

Vass László úr havonta jön és ellenőrzi a ránk eső felszíni területet a Kőfejtőben és megdicsérte Fertőrákos önkormányzatát, hogy mindent betartunk, amit kér.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Azt eldöntöttük már, hogy perre megyünk az érdekeink érvényesítésért, de Fertőrákos polgármestere hívja fel SMJV polgármesterét, ebben a témában kezdeményezzen egy tárgyalást és megállapodnának abban, hogy 15 napon belül a levelünkre korrekt választ kapunk.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Meg kell adni azt az esélyt, hogy valamilyen válasz szülessen, abból majd el lehet dönteni, hogy egy kétes kimenetelű perre vigyük-e az ügyet, vagy ne. Szeretném, ha a jogi végzettségű szakemberek tájékozatnának a per esetleges kimeneteléről, költségeiről stb. A Jogi és Ügyrendi Bizottság konkrétan foglaljon állást ebben az ügyben.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Egy per kimenetelét nem lehet megjósolni.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Az önkormányzat illetékmentes, de a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit köteles lesz megtéríteni a pernyertesség – pervesztesség arányában.

A polgármester asszony képviseli az önkormányzatot, de feltételezem, hogy nem a polgármester asszony és nem a jegyző úr kívánja képviselni a bíróságon az önkormányzatot.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Mi ketten Dr. Horváth Ákos úrral képviseljük az önkormányzatot ingyen.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Megkérem Dr. Ecsédi Károly urat, hogy csak a maga nevében beszéljen. Én ezt a pert még ingyen sem vállalnám el.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Van egy ilyen követelésünk SMJV felé és azt nem tudjuk peren kívül, békésen rendezni, akkor kényszerű kötelességünk, hogy megpróbáljuk polgári peres úton az igényünket érvényesíteni.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Kérdés, hogy ez mennyi idő és mennyibe fog ez kerülni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Egyetértek Dr. Horváth Ákos véleményével.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Azt tudtuk.

 

Baltigh Márta polgármester:

Nem mindenben értek vele egyet, úgyhogy megkérem Dr. Ecsédi képviselő urat, hogy az ilyen megjegyzésektől tartózkodjon.

Amikor pénzügyi döntést hozunk, a döntést megelőzően a Pénzügyi Bizottság mindig megtárgyalja az előterjesztéseket. Úgy gondolom, hogy amikor olyan döntést kell hoznunk, ami jogi ügyeket érint, akkor a Jogi és Ügyrendi Bizottság kutya kötelessége azt megtárgyalni. Ezt a határozati javaslatot a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta meg, ezért nincs itt mellette a javaslata sem, ezért úgy gondolom, hogy ezt a napirendi pontot napoljuk el, ne hozzunk most döntést. Tárgyalja meg előtte a Jogi és Ügyrendi Bizottság és tegyen javaslatot a következő képviselő-testületi ülésre. Addig is megpróbálom felvenni a kapcsolatot Sopronnal.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Nem megpróbálni kell, hanem kötelezően meg kell csinálni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Azért hoztunk létre bizottságokat, hogy a rájuk vonatkozó döntések előtt tegyenek javaslatot, megkönnyítve a képviselő-testület munkáját. A Pénzügyi Bizottság nagyon sokat dolgozik, a Jogi és Ügyrendi Bizottság valamikor ülésezik, a Községfejlesztési Bizottság egyáltalán nem működik.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Akkor lemondok az elnökségről, hogy más láthassa el ezt a feladatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

A képviselő úr ezt elvállalta, és én úgy gondolom, hogy ha valaki elvállalja, hogy egy bizottságban tevékenykedik, kutya kötelessége a vállalt feladat elvégzése. Mint, ahogy nekem is kutya kötelességem, hogy hajtsam be a pénzt.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Tény az, hogy a Pénzügyi Bizottságot érintő összes kérdést megtárgyalja a bizottság és mindig van Pénzügyi Bizottsági határozat.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Az tény, hogy a Pénzügyi Bizottság többet ülésezik, mint a képviselő-testület. A Jogi és Ügyrendi Bizottság hatásköre pl., hogy a díszpolgári cím adományozására tegyen javaslatot, valamint a rendelet tervezeteket tárgyalja meg és tegyen javaslatot.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A hivatalnak már szólnia kellett volna, hogy jogilag ez nem megy.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Bizottságoknak nincsenek kötelezően megtárgyalandó feladataik, kivéve a költségvetés. Nekem, mint jegyzőnek nincs jogom összehívni a bizottságot.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Indítványozni lehet.

 

Baltigh Márta polgármester:

Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan súlyú ügy, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak meg kell tárgyalnia és várjuk a javaslataikat is. Itt milliókról van szó.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Én meg úgy gondolom, hogy ha nem tesszük meg az összes lehetséges intézkedést a kár megtérítésére, akkor felelősséggel tartozunk a falu népének.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Én meg óva intem a képviselő-testületet, hogy egy finoman szólva kétes kimenetelű perbe meggondolatlanul menjen bele.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Erről már egyszer született egy határozat.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Minden határozatot vissza tud vonni, vagy módosítani tud a képviselő-testület.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nem most azonnal kezdünk el pereskedni, akkor „sem tapsolunk el” semmit. Ez a kifejezés egészen mást jelent, így ez a megjegyzés nagyon helytelen volt. Semmiről nem mondunk le és nem herdáljuk el Fertőrákos vagyonát akkor sem, ha átgondoljuk és körbe járjuk a lehetőségeket.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A következőket javasolom: az ülések előtti 15 napos határidő után érkezett ügyek kerüljenek át a következő havi ülésre, illetve csak rendkívüli sürgősségi esetben lehessen csak előterjeszteni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A hatályos SzMSz szabályozza, azt a polgármester dönti el, mi halaszthatatlan és mi nem az. Nem én döntöm el, hogy mi a halaszthatatlan és nem én kezdeményezek ilyen jellegű üléseket. Nem az én jogköröm.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Javaslom az SzMSz módosítását úgy, hogy a bizottsági ülés előtt 1 nappal lehet új előterjesztést beterjeszteni a soron következő testületi ülésre.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A jelenlegi SzMSz szerint minden ilyen ügyet be lehet hozni. Új napirendi pontra a polgármester asszony tehet javaslatot. Lehet módosítani az SzMSz-t, de ez eddig működött.

 

Wild Róbert képviselő:

Módosítani szeretném Dr. Ecsédi Károly határozati javaslatát. Határidőt is meg kell adnunk. Október 15-ig a polgármester vegye fel a kapcsolatot SMJV polgármesterével, Fertőrákos képviselő-testületét tájékoztassa a megkeresés sikerességéről, vagy sikertelenségéről és sikertelenség esetén készítse elő a 76/2011. számú Kt. határozat alapján a polgári peres eljárást.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeptember végén derül ki, hogy milyen döntés születik a Kőfejtő projekttel kapcsolatban. Először ez dőljön el, mert mindkét esetben más a szituáció, ha megy a projekt, vagy, ha nem. Feleslegesnek tarom az október 15-i határidőt. Mindennap felhívhatom SMJV polgármesterét, de akkor lesz értelme, ha már ő is és mi is tudjuk milyen szituációval állunk szemben.

Kérem, hogy arra ne utasítson a testület, hogy jogi pert készítsek elő. Erre engem senki ne utasítson.

 

Wild Róbert képviselő:

A módosított határozati javaslat a következő:

Fertőrákos képviselő-testülete utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testület 76/2011. (VII.26.) Kt. számú határozatát figyelembe véve ismételten keresse meg szóban és írásban SMJV képviselő-testületét és polgármesterét a Kőfejtőben elmaradt biztonsági felülvizsgálat miatt keletkezett bevételkiesés megtérítése iránt.

A polgármester köteles a képviselő-testületet a megkeresésre adott válaszról tájékoztatni.

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő:  2011.10.15.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Én azt javasolom, hogy ne hozzunk most határozatot, hanem várjuk meg a projekt kimenetelét és a személyes tárgyalás eredményét. Utána lehet erről a kérdésről tárgyalni.

Földes Tamás képviselő távozik az ülésről

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra a módosított határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

100/2011.(IX.06.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

Fertőrákosi Kőfejtőben kialakult helyzet miatti perindításról

 

Fertőrákos képviselő-testülete utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testület 76/2011. (VII.26.) Kt. számú határozatát figyelembe véve ismételten keresse meg szóban és írásban SMJV polgármesterét a Kőfejtőben elmaradt biztonsági felülvizsgálat miatt keletkezett bevételkiesés megtérítése iránt.

A polgármester köteles a képviselő-testületet a megkeresésre adott válaszról tájékoztatni.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011.10.15.

 

 

 

Egyebek:

 

Baltigh Márta polgármester:

          A mellékutcák kátyúzása tegnap megkezdődött.

          A buszvárók alapozását a jövő héten kezdik meg, addig a 2 meglévőt le kell bontani.

 

A Kőfejtő meddig legyen látogatható? Ezt tisztázni kellene.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Javaslom az október 15-ét.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Az alkalmazottaknál mennyi a felmondási idő? Meg kell nézni. Erről döntést kell hozni a képviselő-testületnek. Október 31-ét javasolom a bezárásra.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A határozatlan idejű szerződéssel dolgozónál 1 hónap a felmondási idő. Egy teljes állású kolléga határozott idejű szerződése október 17-én, egy félállású kolléga szerződése december 31-én jár le. Meg kell nézni a szabadságokat is. Akkor a szeptember 27-i ülésre legyen erről egy előterjesztés október 31-i dátummal és a dolgozókat is informálhatjuk előzetesen?

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Igen. A szabadságokat is ki kell adni.

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az egyik kollégának december 31-ig szól a határozott idejű szerződése. Őt át lehet irányítani más helyre, vagy közös megegyezéssel megszüntetni a jogviszonyt.

 

Baltigh Márta polgármester:

Most szombaton volt az Osztrák Világörökségi Jubileumi 10 éves ünnepség. Először úgy volt, hogy az összes Fertő parti magyarországi település önkormányzata képviselteti magát, de végül a többi polgármester nem jött el, mert rendkívül méltatlan módon bántak az osztrákok a magyar féllel. A Fertőhomoki Tamburazenekar sem ment el végül, mert nem tudtak volna fellépni, mert sem hangosítást, sem színpadot nem kaptak. Sátorral sem lehetett kipakolni. Végül arra a következtetésre jutottunk, hogy szerencse, hogy ebbe a rendezvénybe nem fektettünk bele több energiát és pénzt.

Magyarországon az ünnepség decemberben lesz, Ivanics Ferenc elnök úr meg is hívta az osztrák tartományfőnök urat erre a rendezvényre.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Jelezni szeretném, hogy a Felső bolttal szemben nagyon veszélyes az útpadka. A lépcsőknél rossz a korlát, el van görbülve. A gesztenyefa alatt sokszor azt hiszik, hogy le lehet fordulni az alsó útra, de van egy 20 cm-es ugrató, de ezt nem lehet látni. Többen megpróbálnak lekanyarodni és már csak későn veszik észre az ugratót. Régen volt ott korlát, de az le lett vágva. Valamit el kellene oda helyezni, hogy ne tudjanak oda befordulni.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A Patak sor alján kátyúznak. Nekem az a véleményem, hogy felesleges pénzkidobás. Egy talicska betont kellett volna belerakni. Nincs alap, mire teszik az aszfaltot?

 

Wild Róbert képviselő:

Többen megdicsérték a plébánia hivatal előtti kosárszerű beton virágládát.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést bezárom. Köszönöm a megjelenést.

 

 

                                                          Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                                   dr. Nagy Attila

polgármester                                                                           jegyző