KT jkv. 2011.09.27

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

21/2011. 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. szeptember 27-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 5 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

  1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint

valamint Huber Hedvig gazdálkodási előadó.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

Lejárt idejű határozatok, előző ülés óta történt események:

          Az együttműködési megállapodást megkötöttük a Német Önkormányzattal és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.

          Szept. 1-én befogadták a testvérvárosi találkozóra beadott pályázatot.

          A határőrbódé ingyenes átadásáról szóló kérelmünk visszavonásáról a levelet elküldtük.

          A mellékutak kátyúzásának határideje szept. 30. , majdnem teljesen elkészültek a munkák.

          A polgári védelmi iratok rendezése, aktualizálása megtörtént.

          Szept. 21. Fertődön Világörökségi Tervtanács ülésen a Kultúrház tervei voltak napirenden. Elág sok kérdést tettek fel. Megdicsérték a terveket és a szándékot, hogy szeretnénk tartalommal megtölteni az épületet.

          Szept. 22-én kaptam időpontos Dr. Fodor Tamás úrtól (SMJV polgármestere) a Kőfejtővel kapcsolatos megbeszélésre. Az 1. levelünkre is kaptunk választ. Ebben az áll, hogy külső tényező miatt (szakhatósági határozat) kellett elzárni a látogatók előtt a barlang részt. Jelenleg SMJ Városnak nem áll rendelkezésére pénzügyi forrás a kieső bevételek pótlására. Türelmet és támogatást kérnek. Polgármester úr a személyes találkozó alkalmával is hasonlóan nyilatkozott és ígéretet kaptam arra, hogy a 2. levelünkre is hamarosan választ kapunk. Megkérdeztem a projekttel kapcsolatban is. Bíznak benne, hogy december 31-ig lesz döntés.

          Szept. 23-26 között 5-en voltunk Grossengottern-ban testvérvárosi találkozón. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket, szép ünnepségek voltak.

          Temető parkoló beruházás elindult.

          Levél érkezett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségétől, a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából. Megköszönték a polgármesterek és a képviselők munkáját és elismerésüket fejezték ki.

          Magyar Közút válaszolt a Fő utcával kapcsolatos beadványunkra. A Fő utca balesetmentes, kimosódott részeit a fertőszentmiklósi üzemmérnökség szeptemberben javítani fogja, de véleményük szerint a hosszú távú megoldás a korrekt vízelvezetés önkormányzati megoldása.

          A Vízügytől  is kaptunk választ a patakkal kapcsolatban. Költségvetési zárolás miatt eddig a medrek tisztítását nem tudták elvégezni, de a pénzügyi forrás most már rendelkezésre áll, ezért a mederrel kapcsolatos munkákat elvégzik.

          A Községfejlesztési Bizottság az ülésén határozatot hozott Weiss úr Meggyesi úti beadványával kapcsolatban. Az a döntés született, hogy írjunk Weiss úrnak egy levelet, melyben tájékoztatjuk arról, hogy az önkormányzatnak nincs anyagi forrása a beruházás megvalósításához.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Grossengotterni látogatáshoz szeretném elmondani, hogy ez volt az első testvérvárosi kapcsolata Fertőrákosnak. Úgy érzem, az utóbbi években formálissá kezdett válni ez a kapcsolat. Szeretném kérni az önkormányzatot és a képviselő-testületet, hogy tekintsük át ezeket a testvérkapcsolatokat és fektessünk bele szervezőmunkát és energiát abba, hogy az a jó kapcsolat, ami a kezdet-kezdetén volt és cseregyerekek, programok legyenek újra. Annak, hogy kedvesen fogadtak benneteket, az a magyarázata, hogy ápolva volt ez a kapcsolat. Örülök, hogy ilyen tapasztalatotok volt nektek is.

 

Baltigh Márta polgármester:

A testvérvárosi kapcsolatok közül Karcfalva kereste meg legelőször az új testületet. Grossengotterni önkormányzat sokáig nem válaszolt a levelemre. Ezért voltak fenntartásaim, de kellemesen csalódtunk. Rapolano városával is szeretném a kapcsolatot élővé tenni.

 

Felteszem szavazásra a beszámolót.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

A kiküldött meghívóban szereplő 1. napirendi pontot a Kőfejtő beruházás miatt bezárásról visszavonom.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Miért került le a napirendről?

 

Baltigh Márta polgármester:

Úgy gondolom, hogy ameddig nincs döntés arról, hogy mi lesz a Kőfejtő sorsa, addig miért zárjuk be a kőfejtőt és küldjük el az alkalmazottakat? Utána esetleg kiderül, hogy nem is lett volna erre szükség. Később nekünk jóval többe kerülhet, mit hogy ha most kifizetjük a hátralévő 1,5 hónapra  a munkabért.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Beszéltünk arról, hogy október 1-től zárjuk be a Kőfejtőt. Decemberben egyébként sem lenne bevétel, csak kiadás.

 

Baltigh Márta polgármester:

Most ez kiadás lesz, ha nem zárjuk be a Kőfejtőt, de senki sem kért meg minket arra, hogy zárjuk be és, ha bezárnánk esetleg később rosszabb tárgyalási pozícióba kerülnénk emiatt.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Az nagyon furcsa lenne, hogy a képviselő-testület úgy dönt, hogy bezárjuk a Kőfejtőt és ezek után SMJV-t pereljük kártérítésért.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Ennek a másik oldala is igaz. Nem zárjuk be a Kőfejtőt december 31-ig és nem is próbáljuk meg az igényünket érvényesíteni peres úton. Erről még nincs szó, csak arról beszélek, ha netán ez a helyzet következne be.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretném, ha rátérnénk a napirendi pontokra. Ez most nem napirendi pont, mert visszavontam.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Átsiklott az SzMSz elfogadásakor a képviselő testület azon, hogy csak a polgármester vehet fel témát napirendre. Ez csorbítja a képviselői tevékenységet és ez nem jó, ezért SzMSz módosítást kell majd előterjesztenem, mert ez így nem demokratikus.

 

Baltigh Márta polgármester:

SzMSz szerint az előterjesztő visszavonhatja az előterjesztését. Én ezt tettem azért, hogy ne hozzunk elhamarkodott döntést.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

 

  1. Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

  1. Temető-parkoló beruházás pótmunkái.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

  1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 1.) Ör. módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

  1. Egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról szóló rendelet.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

  1. Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 23.) rendelete módosításáról.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

  1. Önkormányzati kezelésben lévő utak kátyúzása (pótmunkák)

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

  1. Méhesi Zoltán méltányossági kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

 

 

1.napirendi pont:                  Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Évek óta csatlakozik Fertőrákos a pályázathoz. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

101/2011.(IX.27.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozására.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Csatlakozási nyilatkozat” aláírására, és a támogatási pályázatok kiírására, valamint felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésénél az elfogadott pályázatokra tekintettel szükséges költségvetési előirányzat előterjesztéséről gondoskodjék.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. október 15.

  1.              évi költségvetési javaslat előterjesztése

 

 

 

2.napirendi pont:                             Temető-parkoló beruházás pótmunkái

             

 

Baltigh Márta polgármester:

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, egyetértve a pótmunkákkal annyi kiegészítést tett, hogy az út elején és végén 1-1 db 3,5 tonnás súlykorlátozó táblát helyezzünk ki. Ez a határozati javaslatban nem szerepel, mert kb. 6 ezer Ft a táblák ára, így ezt a polgármester saját hatáskörben meg tudja rendelni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Pénzügyi bizottság az általános tartalékot jelölte meg forrásként erre a célra.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Nem vitatva a Sopron Holding korrekt árajánlatát, de azt szeretném kérni a jövőre vonatkozóan, hogy ha bármilyen munkálatok megrendelésébe fogunk, akkor előre döntsük el, mit szeretnénk, kiírnánk pályázatra és ebből kiválasztanánk a legkedvezőbbet. Ez most úgy néz ki, hogy kérünk 3 árajánlatot meghívásosan, vagy meghirdetjük. Elfogadjuk a legalacsonyabb összegűt, utána a nyertes pályázónak pótmunkaként még kifizetünk bizonyos összegeket. Nem vitatom, hogy most ezeket a pótmunkákat mi kértük, de ha előtte jobban végiggondoljuk, akkor már az eredeti kiírásba bele lehetett volna venni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezeket a plusz munkákat mi kértük. Ők a temető parkoló kiépítésére adták be az árajánlatot. Törekedni fogunk arra, hogy a jövőben előre átgondoltan írjuk ki a munkákat.

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Minden beruházás műszaki tartalommal rendelkezik. Nem a Pénzügyi Bizottságnak kellene erről dönteni, hanem a Községfejlesztési Bizottságnak, ami erre hivatott. Meg kellene vizsgálni a beruházásnak és az árajánlatnak a műszaki tartalmát. Nem biztos, hogy az a legolcsóbb árajánlat, ahol a legalacsonyabb összeg szerepel. Kérem a tisztelt képviselő-testülettől és a polgármester asszonytól, hogy ezentúl a beruházások előkészítésénél a Községfejlesztési Bizottság vegyen részt. Ez szakmai dolog, ehhez én értek, a végzettségem is predesztinál erre. Vitassa meg a Községfejlesztési Bizottság.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Bizottsági üléstől függetlenül Rajki János úr ezen szakmai segítségét, amivel rendelkezik mindenkor a testület elé tárhatja, mert minden egyes testületi ülésen ugyanúgy hozzászól, mint bármelyik képviselő. A képviselők is el tudják dönteni azt a kérdést, hogy mit szeretnénk megvalósítani.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

 

Szó szerinti jegyzőkönyvezést kér

 

„Ha tudok róla! Fel tudnék sorolni 4-5 dolgot, amiről csak úgy szereztem tudomást, hogy a Tamás például megkérdezte tőlem, hogy tudod, hogy nem tudtuk megcsinálni ezért, meg ezért? Mondom, mit? Csatorna, olajfogó. Mondom, nem is hallottam róla. Mi a francnak is halljak róla? Én vagyok az egyetlen, aki értek hozzá. Na ezt csak nem azért mondom, hogy azért az információáramlás nem biztos, hogy tökételes.”

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Rajki János úr azt akarja, hogy a faluban a műszaki jellegű beruházások úgy történjenek, hogy a Községfejlesztési Bizottság ezt alaposan körbe járja, majd javaslatot tesz a képviselő-testületnek. Azt szeretné, ha a bizottság aktívabban működne.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Rajki János egy nyugdíjas fiatalember temérdek idővel. Én annyit fordítok erre a tevékenységre, amennyit tudok.

 

Baltigh Márta polgármester:

Én is jogosnak érzem Rajki János kérését, mert az ilyen beruházásoknál, pótmunkáknál mindig elmondja ezt. Sokkal könnyebb lenne mindenkinek, ha minden bizottság megtárgyalná azt, ami az ő asztala és így tenne javaslatot. A bizottságokat a bizottság elnöke tudja összehívni az ügyrendje szerint, illetve az ügyrend rendelkezik arról, ha más módon is összehívható a bizottság. Dr. Ecsédi Károly úr által vezetett bizottság a mai napig nem adta le az ügyrendjét. Múltkor erre a jegyző úr is felhívta az elnök úr figyelmét. Szeretettel várjuk az ügyrendeket és akkor fogjuk tudni, hogyan lehet összehívni a bizottságot és a bizottság hogyan tudja megtárgyalni az előterjesztéseket.

Térjünk vissza a fertőrákosi temető parkolójának pótmunkáihoz. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Meddig tart ez az út?

 

Baltigh Márta polgármester:

A parkoló végén tovább megy még. Megnéztük, hogy a csapadékvíz hol és hova mossa ki a kavicsokat. Ott fogják átvinni a másik oldalra, kicsit lejjebb a ház sarkától. Folyóka át fogja vezetni a vizet és ezzel a beton folyókával zárják le az aszfaltot.

Kovács Pál képviselő:

Sárrázó köveket is lehetne odatenni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Most már nem tudjuk megoldani, majd legközelebb.

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

102/2011.(IX.27.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

Temető-parkoló beruházás pótmunkáiról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sopron Holding Zrt. Fertőrákosi temető parkolójának felújítása pótmunkáira 2011. szeptember 8-án tett árajánlatát 2.997.041 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-kilencszázkilencvenhétezer-negyvenegy forint + általános forgalmi adó összeggel – az általános tartalék terhére – elfogadja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sopron Holding Zrt.-vel a pótmunkák elvégzéséről szóló vállalkozási szerződést – 2011. október 26-i befejezési határidővel – megkösse, azt ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. október 31.

 

 

 

3.napirendi pont:                  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

szóló 4/2011. (III. 1.) Ör. módosítása

 

 

Dr. NagyAttila jegyző:

Az önkormányzat szociális rendeletének módosításáról van szó. A gázár-támogatást kivezette a kormány és ezért a lakhatási támogatás rendszerét módosítani szükséges. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az ülésén a rendelet módosítását és egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra.

 

Baltigh Márta polgármester

Felteszem a rendelet módosítását szavazásra, elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2011. (X. 15.) rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

4/2011. (III. 1.) Ör. módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.

 

4.napirendi pont:         Egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról szóló rendelet

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az előző testületi ülésen felkérést kaptam a rendelet tervezetének előterjesztésére, mert az iskola igazgatónője felvetette ezt a problémát. A Jogi és Ügyrendi Bizottság pontról-pontra megtárgyalta a tervezetet. A bizottság módosító javaslatait átvezettem a tervezetben. A Jogi és Ügyrendi Bizottság ezekkel a módosításokkal egyhangúlag támogatja a rendelet tervezet elfogadását. A módosításokat mindenki írásban megkapta.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Határidőt fűzzünk a kiplakátoláshoz, meddig kell megtenni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Október 15. a határidő a kiplakátoláshoz is.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Helyben szokásos mód az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztés és a honlapon való megjelentetés. Itt a szélesebb körben való közhírré tételről, kiplakátolásról volt szó.

 

Baltigh Márta polgármester

Október elején áll össze a Rákosi Hírmondó anyaga, ebben is meg kívánjuk jelentetni, hogy minden háztartáshoz eljusson.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Kérem, hogy időben történjen meg a kihirdetés.

 

Baltigh Márta polgármester

Felteszem a rendeletet szavazásra, elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról.

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 2. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

5.napirendi pont:      Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2011. évi

költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 23.) rendelete módosításáról.

 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatja a rendelet módosításának elfogadását.

 

Baltigh Márta polgármester

A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatja a rendelet módosításának elfogadását.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az előirányzatok módosításának átvezetése történt meg. Év közben történt döntések alapján pl. ÖKOVELÓ pályázatára elkülönített összeg átcsoportosítása, vagy az általános tartalék terhére megszavazott fejlesztések, beszerzések átvezetése történt meg az eredeti, február 15-én elfogadott költségvetéshez képest. Ezáltal a tisztelt képviselő-testület egy pontosabb képet kaphat arról, hogyan áll pénzügyileg az önkormányzat.

 

Baltigh Márta polgármester

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem a rendelet módosítását szavazásra, elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2011. (X. 15.) rendelete

Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló

2/2011. (II. 23.) rendelete módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 3. sz. mellékletét képezi.

 

 

6.napirendi pont:      Önkormányzati kezelésben lévő utak kátyúzása (pótmunkák)

 

Baltigh Márta polgármester

Lakossági kérésre a Patak sor 40-41 előtti árok kijavítása és a plusz kátyúzások szerepelnek a pótmunkákban. Szentesi Ervin alpolgármester úr és Puskás Csaba képviselő úr megnézték, hogy az eddigi munkák hogyan készültek el.

 

Puskás Csaba képviselő:

Ezek a munkák előre nem voltak láthatóak. Gyalázatos állapotban vannak az utak, akár ötször ennyit lehetne még rákölteni. Egyetértek azzal, hogy igenis, ha valaki bead egy árajánlatot, akkor próbálja ahhoz tartani magát. Elfogadjuk a legjobbnak tűnő árajánlatot, de végül az olcsóbb lehet a drágább. Megnéztük és ezek a legszükségesebb munkák pl. 20 ma Meggyesi úton, a Patak sort meg folyamatosan lehetne csinálni.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Már felvetettem, hogy a magtár előtt nincs árok, ott nem megy el a víz. Hiába csináljátok meg előrébb, ha a vége, ahol el kellene folynia a víznek, az meg hiányzik.

 

Baltigh Márta polgármester:

A vízelvezető árkaink nagy részét újra meg kellene csinálni.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem a határozati javaslatot szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

103/2011.(IX.27.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

Utak kátyúzásáról (pótmunkák)

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati kezelésben lévő utak kátyúzása pótmunkáira beérkezett árajánlatot, melyet 851.400 Ft + ÁFA, azaz nyolcszázötvenegyezer-négyszáz forint + általános forgalmi adó összegben, és a Fertőrákos, Patak sor 40-41. számú ingatlan vízelvezető árok helyreállításának költségére beadott árajánlatot 392.100 Ft + ÁFA, azaz háromszázkilencvenkettőezer-egyszáz forint + általános forgalmi adó összegben – az általános tartalék terhére – elfogad.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyertes céggel vállalkozási szerződést kössön és a munkálatok elkészülte után az önkormányzat műszaki ellenőrével ellenőrizze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 30.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A testület zárt üléssel folytatja munkáját.

 

A testület a zárt ülés után ismét nyílt üléssel folytatja munkáját.

 

Egyebek:

 

Rajki János a községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Bizottsági ülésen szó volt arról, hogy egy rendelet annyit ér, amennyire betartatják, vagy amennyire betartják. A játszótéren és temetőben a mai napig nincs kiírva, hogy kutyát bevinni tilos. Tegnap vita volt emiatt, valaki kutyát vitt be a temetőbe és rászóltak, de a gazdája azt mondta, hogy nem csinál az kárt és különben is más is beviszi a kutyát. Valamit tenni kell. Ma is jöttem az ülésre és a hölgy jött a kiskutyájával és odacsinált a közterületre.

Mikor adta át a kivitelező a posta előtti parkolót a községnek? Nem tegnap, nem 1 hónapja, nem 2 hónapja, több hónapja. Én rákérdeztem a képviselő-testület egyik tagjára, hogy mi a fene van a feliratozással. A testület egy tagja azt mondta, hogy már meg van, csak egy piktogram hiányzik. Így volt Szentesi úr?

 

Szentesi Ervin képviselő. alpolgármester:

Így van.

 

Rajki János a községfejlesztési Bizottság külső tagja:

 

Szó szerinti jegyzőkönyvezést kér

 

„Az a tiszteletteljes kérésem, vagy kérdésem, hogy igaz-e az, hogy az ott lakóknak, a templom környékén lakóknak építtette az önkormányzat parkolót, avagy nem? Ha nem, akkor mért nincs kitéve a parkolást rendező feliratozás? Mert én azt már meguntam, hogy 50-100 embernek próbáljak kiselőadást tartani, hogy miért nincs ott. Sok mindent tőlem kérdeznek. Én szerettem volna azt, ha bekerül a dohányzás elleni rendeletbe a táblák kirakásának határideje.”

 

Az is igaz, hogy nem kell rögtön nekiugrani a Kőfejtő bezárásával kapcsolatban a soproni polgármesternek, nem kell elsietni az alkalmazottak elbocsátását. Kármérséklési kötelezettség van.

 

Még azt szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen, ha szankcionálni akarunk és nincs kitéve a tábla jól látható helyre, akkor mondhatja az illető, hogy nem tudok róla, nem láttam, miért nem láttam? Innentől kezdve én szeretném, ha írásban is ott lennének a dohányzás elleni tiltótáblák. Mikor kerülnek ki?

 

Dr. Kozma József a Szociális Bizottság külső tagja:

Én meg azt kérdezem, hogy meddig lesz kint? Az összest le fogják tépni.

 

Baltigh Márta polgármester:

A parkoló táblát azért nem tettük ki, mert arról szólt a döntés, hogy maximum 2 órát lehessen parkolni. Ez nem jó, mert akkor éjjel akkor büntethetőek lennének az ott parkoló autók.

 

Rajki János a községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Javaslom, hogy ezt írassuk rá: 8-18 óráig maximum 2 óra.

 

Baltigh Márta polgármester:

Nem erről szólt a döntés. Milyen új táblát készíttessünk.

 

Rajki János a községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Nem kell új tábla, csak ki kell egészíteni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Javaslom, hogy hétfőtől-péntekig 8-18 óráig szabályozzuk, legfeljebb 2 órát parkolhassanak ebben az időszakban.

 

Baltigh Márta polgármester:

Mindenkinek be kell szereznie egy órát, amit be kell állítani, amikor megkezdi a parkolást.

 

Wild Róbert képviselő:

A következő Hírmondóba bele kell tenni erről a tájékoztatást.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Javaslom, hogy ez legyen a táblán a kiegészítés: 8-18 óra között maximum 1 óra.

A temető kapura és a játszótérre tegyük ki a „kutyát bevinni tilos” táblát.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A dohányzási tilalomról elfogadott rendeletünk alapján a táblákat el kell készíttetni és a polgármester asszony eldönti, hogy hova kell kitenni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

 

 

                                                                    Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                                              dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                     jegyző