KT jkv. 2011.10.25

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

23/2011. 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. október 25-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 4 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint,

valamint Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja és Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

Lejárt idejű határozatok:

          Bursa Hungarica ösztöndíjról és a helyi felsőoktatási támogatásról a felhívást a honlapunkon és a hirdetőtáblákon közzétettük. A pályázatok beadási határideje: 2011.11.14.

          Temető parkolónak a műszaki átadása megtörtént.

          A dohányzási tilalomról szóló rendeletről a tájékoztatást kifüggesztettük a buszmegállókba és a középületekbe. A dohányzást tiltó táblák is megérkeztek ma.

          Kátyúzás pótmunkái és a Patak sori árokjavítás elkészült.

          A zárt ülésen megszavazott határozat végrehajtása is megtörtént.

 

Előző ülés óta történt események:

          szeptember 28. Sopronban a Fertő-táj Világörökség Egyesület gyűlésén voltam.

          szeptember 29. Meglátogattam a fertőrákosi iskola és az óvoda rendezvényeit.

          október 6. Sopron-Fertőd Kistérségi elnökségi ülésén voltam.

          október 8. A Fertőszéplaki Tökfesztiválon vettünk részt, Fojtyik József készített finom étkeket.

          október 10. Steinheim képviselői jártak itt a búcsú ügyében.

          október 11. Az iskolakonyha átadásán voltunk bejáráson.

          október 12. Kistérségi közgyűlésen vettem részt Lövőn.

          október 13. A tűzoltószertárban polgári védelmi alapképzésben részesült az a 15 személy, aki a polgári védelmi alapszervezetben tag, illetve az intézményvezetők.

          október 15. Piknik emlékhelynél egy osztrák községből érkező látogatókat kalauzoltam.

          október 17. Sopronban Kistérségi elnökségi megbeszélésen vettem részt.

          október 21. Az iskolában az október 23-i megemlékezésén vettünk részt a jegyző úrral, valamint Földes Tamás és Puskás Csaba képviselő urakkal

          október 25. Kapuvári Vízitársulat megbeszélésen vettem részt.

A mai napon a Vízügy munkatársa járt itt, a patakot végigjártuk. Az iskolával szembeni surrantó miatt érkezett, de a Patak sort is megnéztünk. Az ecetfákat ritkítani fogják. Megmutattam neki, hogy milyen balesetveszélyes az út és a patakmeder közötti rész. Kérte, hogy ezt fényképezzük le és a képeket Győrbe a Vízügyhöz küldjük el. A Patak soron megmutattam azt is, hogy a patakmeder támasztó kövei megcsúsztak, de azzal nem tudnak semmit kezdeni. Azt is megnéztük, hogy az ott lakók hogyan tartják rendben a kertjük végében elhelyezkedő patakmedret.

Ennyit szerettem volna elmondani. Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

 1. Gömöri Zsolt beadványa.

Előterjesztő:    Baltigh Márta polgármester

 

 1. Hajdú Tamás kérelme (önkormányzati szőlőterületek 25 éves bérlete)

Előterjesztő:   Baltigh Márta polgármester

 

 1. Közmeghallgatás időpontja.

Előterjesztő:    Baltigh Márta polgármester

 

 1. 70. életévüket betöltött személyek köszöntése.

Előterjesztő:    Baltigh Márta polgármester

 

 1. A temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2001. (IX. 1.) Ör. módosítása.

Előterjesztő:    dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Szabályozási Terv módosítása.

Előterjesztő:    dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Előterjesztés Sopron Holding Zrt. pótmunka árajánlat megtárgyalására.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Előterjesztés Fő utca padkarendezés pótmunka árajánlat megtárgyalására.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Előterjesztés Fertőrákos buszforduló engedélyeztetési és kiviteli terveinek elkészíttetésére.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Egyebek.

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

1.napirendi pont:                             Gömöri Zsolt beadványa

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság az ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, ismerve a család nehéz anyagi helyzetét.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

105/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Gömöri Zsolt beadványáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gömöri Zsolt (Fertőrákos, Kőbánya sor 17.) 2011. szeptember 8-án kelt beadványát és azt az alábbi feltételekkel támogatja:

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő fertőrákos 386/6 hrsz. ingatlanból a földmérés eredményeként jelzett 18 m területet az önkormányzat 18.000.- Ft, azaz tizennyolcezer forint összegben ajánlja fel megvételre.

 

A vételárat a Vevő a szerződés aláírásától számított 30 napon belül egyösszegben köteles befizetni az önkormányzat számlaszámára.

 

Az adásvételi szerződés összes költségét – így különösen a földmérés, az adásvételi szerződés megkötésének és a földhivatali ügyintézés díját – a Vevő állja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. december 15.

 

 

 

2.napirendi pont:                               Hajdú Tamás kérelme

(önkormányzati szőlőterületek 25 éves bérlete)

 

           

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság az ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt az ügyet és úgy gondoljuk, hogy jobb lenne, ha értékbecslés alapján megvásárolná ezeket a területeket és úgy telepítené be. A szerződésbe azt is kértük bevenni, hogy amennyiben 2 éven belül nem történik meg a szőlővel való betelepítés, akkor a bérleti szerződés felmondásra kerüljön. A Pénzügyi Bizottság ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadásra az előterjesztést.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az értékbecslés megtörtént. Elővásárlási jogként beleírjuk a szerződésbe a területek megvásárlásának lehetőségét ezen a vételáron a mindenkor hatályos Földtörvényre hivatkozva, azzal a kiegészítéssel, hogy ezek az összegek 3 évig érvényesek, a külföldiek földvásárlási moratóriumának várható feloldásáig (2014.), tekintettel arra, az értékbecslő szakvéleménye szerint a földterületek értéka a moratórium feloldása után várhatóan megemelkedik.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Mi a ráció abban, hogy most valakinek 25 évre kiadunk földet, 25 évre elkötelezzük magunkat,. Gyakorlatilag lemondunk erről a területről és elővásárlási jogot biztosítunk neki.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Legalább valaki gondozza azt a területet, ami eddig parlagon hevert.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ez most egy elhagyatott, gazos terület. Ráadásul, mivel szőlőként van nyilvántartva, a hegyközségnek fizetni kell díjat ezután a terület után. A terület megvásárlása is szerepel a bérlő terveiben, azonban most nem tudja meg is vásárolni és szőlővel is betelepíteni a területet. Amennyiben termőre fordul a szőlő, meg kívánja vásárolni ezeket a területeket.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Minden ilyen bérleményt el kellene adni.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Hogyan fog alakulni a bérleti díj 25 évre előre?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az benne van a szerződésben, hogy minden évben felülvizsgálja a képviselő-testület a bérleti díjat és az infláció mértékével, valamint a felek megállapodása alapján emelhető.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Határozatlan időre kellene megkötni a bérleti szerződést.

 

Baltigh Márta polgármester:

Azért kell 25 éves szerződés, mert csak így tud állami támogatást kérni.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

106/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Hajdú Tamás kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hajdu Tamás (9421 Fertőrákos, Platán utca 13.) a Fertőrákos 0124/23 hrsz., Fertőrákos 0124/24 hrsz. és a Fertőrákos 0180/38 hrsz. szántó és szőlő besorolású ingatlanok 25 évre szóló haszonbérletéről szóló kérelmét és azt az alábbi feltételekkel támogatja:

 

 1. A fenti helyrajzi számok tekintetében az önkormányzat által megbízott értékbecslő becslésén alapuló összeg elővásárlási jogként a szerződésekbe rögzítésre kerül.

 

 1. A haszonbérbevevő vállalja, hogy 2013. december 31-ig a területeket betelepíti szőlővel, melyet a Hegyközség által kiállított nyilatkozattal igazol.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződéseket ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. november 1.

 

 

3.napirendi pont:                              Közmeghallgatás időpontja

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A novemberi képviselő-testületi ülés előtt tartanánk meg 16.00 órakor a közmeghallgatást.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

107/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Közmeghallgatás időpontjáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi közmeghallgatás időpontjára 2011. november 29-én 16.00 órát jelöli meg.

Helyszín: Fertőrákos Polgármesteri Hivatal I. emeleti KT terem (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.).

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2010. november 30.

 

 

 

4.napirendi pont:                  70. életévüket betöltött személyek köszöntése

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A 70 év felettieknek 2000,-Ft-os ajándékutalványt adnánk, melyet a Fő utcai boltokban válthatnának be, a felhasználási idő hosszabb lesz, mint tavaly. Az iskola tornatermében tartanánk a köszöntőt 2011. 11. 22-én kedden 15 órakor. Forralt borral és pogácsával fogadnánk az időseket. Tatai Lacit újra megkérném egy kis muzsikálásra, mert tavaly is nagy sikere volt. A legidősebb embert külön köszöntenénk.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

108/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

 1. életévüket betöltött személyek köszöntéséről

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 70. életévet betöltött fertőrákosi lakosok részére 2.000 Ft értékben ajándékutalványt szerezzen be, valamint ezek átadására ünnepséget szervezzen.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében erre a célra fordítható összeget (450 e Ft) – az általános tartalék terhére – 70 e Ft-tal megnöveli.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. november 30.

 

 

5.napirendi pont:                  A temetőkről és a temetkezésekről szóló

    11/2001. (IX. 1.) Ör. módosítása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, a Jogi és Ügyrendi Bizottság az ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és annak elfogadását egyhangúlag támogatja.

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a rendelet módosítását. Elfogadásához minősített többségre van szükség.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2011. (X.28.) rendelete

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2001. (IX. 1.) Ör. módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

6.napirendi pont:                             Szabályozási Terv módosítása

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Tegnap volt egy megbeszélés a Regioplan Kft. képviselőivel. A tegnapi megbeszélés alapján az előterjesztésben foglaltakat módosítottam. Ezt a tervezetet elküldtem a Regioplan Kft-nek, számukra ez elfogadható, de kell egy képviselő-testületi határozat ennek a tervezetnek az elfogadásáról.

A Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tegnapi ülésén, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Községfejlesztési Bizottság az előterjesztésben szereplő módosításokkal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a Községfejlesztési Bizottság által támogatott határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

109/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Szabályozási Terv módosításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Regioplan Kft. által készített, Rp.259-1. munkaszámú, Szabályozási Terv és helyi építési szabályzatmódosítás, Vizsgálati, értékelési és javaslattételi dokumentáció című munkarészben foglaltak alapján megindítja a szabályozási tervét és a helyi építési szabályzatát szükséges mértékben módosító tervezést.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2008. (X.21.), a 2/2009. (II.5.), 3/2011. (III.1.) rendelettel módosított, a Fertőrákos Község Szabályozási Tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) rendeletét és mellékleteit az alábbiak szerint kívánja módosítani:

 

 1. Az ún. kőhídi lakóterület-fejlesztési területen:

A jelölt beépítési ütem határát északi irányban terjeszti ki, úgy, hogy a tervezett út mindkét oldalán az I. ütemben kialakíthatók legyenek telkek. Az egyes ütemek közötti váltás feltétele a megelőző ütem területén alakítható telkek legalább 60 %-ának főépülettel való beépítése. A területet feltáró utak szakaszosan is kialakíthatók, az egyes szakaszokon végforduló létesíthető. A szennyvíztisztító jelölt védőtávolsága és a védőtávolságon belüli területekre vonatkozó előírás törlésre kerül.

 

 1. A Kiserdő utca és a Meggyesi út csomóponti területén és ezen utak területén:

A Kiserdő utca közterületi határát a meglévő állapot figyelembevételével állapítja meg 12,0 méter szélességgel. A Meggyesi út közterületi szélessége a Kiserdő utcától északkeleti irányban a meghatározott 22 méterről folyamatosan csökkentésre kerül a kialakult állapot szerinti szélességre.

 

 1. A Kőfejtőtől délre elhelyezkedő lakóterület-fejlesztési területen:

A jelölt feltáró út határát úgy pontosítja, hogy a tervezett körforgalom helyett végforduló legyen kialakítható.

 

 1. A védett pajtasor terület jelölést és a szolgalmi joggal alakítható gyalogútra vonatkozó előírást törli.

 

5.A Kovácshegy utcától északra eső lakóterület fejlesztési terület megközelítését a Fertő-Hanság N. P. területén, a Pataki István utcáig kijelölt úton biztosítja.

 

 1. A 1132/9 és a 0235/21 hrsz-ú területen a tervezett autóbusz-forduló számára szükséges területet biztosítja.

 

 1. A helyi építési szabályzatot kiegészíti a kedvező utcakép kialakítására és védelmére vonatkozó azon előírásokkal, melyek meghatározzák, hogy a szomszédos telkeken az utcaképet meghatározó épületek egymáshoz viszonyított homlokzatszélessége és –magassága, valamint az alakítható telkek egymáshoz viszonyított szélessége közötti eltérés mekkora lehet.

 

 1. A 916 hrsz-ú telek és a tőle délre eső, 921 hrsz-ú telekig terjedő telkek közterületi kapcsolatát a meglévő állapotok figyelembe vételével biztosítja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. január 31.

 

 

 

7.napirendi pont:                  Előterjesztés Sopron Holding Zrt pótmunka

árajánlat megtárgyalása

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság az ülésén megtárgyalta ezt a napirendi pontot is.

Két munka szerepel az árajánlatban: az egyik a temető parkolónál az árok és a folyóka kiépítése,

a másik a surrantó elkészítése a középső iskolával szemben, ami sürgős lenne.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

110/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Sopron Holding Zrt pótmunka árajánlatról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sopron Holding Zrt. 2011. október 24. napján beérkezett pótmunka árajánlatát és azt az alábbi tartalommal elfogadja:

 

Fertőrákos Fő utca vízelvezető árok javítás és folyóka építés: 616.306 Ft + ÁFA, azaz hatszáztizenhatezer-háromszázhat forint + általános forgalmi adó;

 

Fertőrákos Fő utca folyóka és surrantó építés: 79.805 Ft + ÁFA, azaz hetvenkilencezer-nyolcszázöt forint + általános forgalmi adó;

 

Kivitelezési határidő: 2011. november 30.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést ellenjegyezze, a munkálatokat – az önkormányzati műszaki ellenőr segítségével – folyamatosan ellenőrizze, az elkészült munkát átvegye, az elkészült munkáról kiállított számlát határidőben – az önkormányzat általános tartalékának terhére – a vállalkozó részére kifizesse.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. november 30.

 

 

 

8.napirendi pont:                    Előterjesztés Fő utca padkarendezés

pótmunka árajánlat megtárgyalására

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A padkarendezés tervezésére kértünk ajánlatot.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Ez a Fő utcán a Hegy utca és a Madonna szobor közötti rész padkarendezésének tervezésére kaptunk árajánlatot a polgármesteri hivatal oldalán. A tervezési díj 80.000,-Ft+ÁFA november 15-i átadási határidővel.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a Községfejlesztési Bizottság által támogatott határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

111/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Fő utca padkarendezés pótmunkáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Freiler László által a Fertőrákos Fő utcájának (csak a Polgármesteri Hivatal oldalán) a Fő utca Hegy utca csatlakozásától az alsó-várfalig történő padkarendezéséről szóló 80 e Ft + ÁFA, azaz nyolcvanezer forint + általános forgalmi adó összegű tervezői ajánlatát, melyet – az általános tartalék terhére – elfogad.

 

A tervszállítási határidő: 2011. november 15.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalommal elkészített megbízási szerződést ellenjegyezze, annak kifizetéséről határidőben gondoskodjon.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. november 15.

 

 

 

9.napirendi pont:                    Előterjesztés Fertőrákos buszforduló engedélyeztetési és

                       kiviteli terveinek elkészíttetésére

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Kértünk árajánlatot a tervek elkészítésére Freiler László tervezőtől. Tegnap egyeztettünk a Regioplan Kft. munkatársaival is, hogy mit és hogyan lehet. A Regiplan Kft. munkatársai és Freiler úr is egyeztettek azért, hogy mindenben megfelelő és a HÉSZ-ben is szereplő terv szülessen. Freiler úrtól kaptunk egy 40.000,-Ft+Áfa-s és egy 60.000,-Ft+ÁFA-s árajánlatot az engedélyezési és kiviteli tervekre, de ezekben nincs benne a közvilágítás csak a buszforduló és a járda.

A laktanyával szemben áll egymás mögött 2 ház, hömpölyög be a víz hozzájuk. Oda tennénk a járdát, ami terelné a vizet is.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Kiemelt szegély kell, ami tereli a vizet.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A másik oldalon nagyon rossz állapotban van a járda. Azt kellene inkább megcsinálni és zebrát.

 

Dr. Horváth Ákos a jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A zebrát kiépíteni sokkal drágább lenne.

 

Puskás Csaba képviselő:

A Kastély előtti buszmegállóval mi a helyzet?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A tervező utána nézett és a jogszabály lehetőséget ad bizonyos esetekben öböl nélküli buszmegállóra, de a Közút preferálja a buszöblöt.

 

Baltigh Márta polgármester:

Évek óta simán megáll a busz a Kastély előtt, ami lemegy a Fertő-tóra és visszafelé is.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A terveztetésben a buszöböl is benne van, ha ezt kivesszük, akkor újra kell terveztetni, de az autóbuszöblök kivitelezése drágább, mint az öböl nélküli megálló.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Amennyiben a Kastély előtt buszöböl lesz kialakítva, akkor kerékpárutat már nem lehet kialakítani.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Mikor lesz itt kerékpárút? Kb. 2 milliárd Ft-os költségen lehetne a falun átvezetni egy kerékpárutat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szakaszolni is lehetne.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Javasolom, hogy jövő évtől a képviselői alapból évente 1-1 szakaszt csináltassunk meg a kerékpárútból.

 

Dr. Horváth Ákos a jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Vagy a járdát is lehet szélesíteni és „kerékpárút” jelet felfesteni.

 

Puskás Csaba képviselő:

A falun keresztül egyszerű kerékpárlogót felfesteni is lehetne, több helyen van ilyen Ausztriában is.

 

Baltigh Márta polgármester:

A buszöböl már meg van terveztetve, menjen most már így.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Csak úgy lehetne egyébként is kerékpárút, ha az egyik oldalon nem lesz járda.

 

Baltigh Márta polgármester:

A kerékpárút most nem aktuális.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Akkor soha nem lesz.

 

Baltigh Márta polgármester:

Vagy itt a Kastély előtt levisszük a Patak sorra a kerékpárutat és a Puskás Étterem előtt vezetnénk vissza a Fő utcára.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Ez egy jó ötlet, de akkor a jelenlegi kis hidat meg kell erősíteni és szélesíteni itt a Patak sornál.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akkor maradunk az autóbuszöbölnél és a buszforduló engedélyezési tervét kiegészíttetjük elektromos tervezéssel.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

112/2011.(X.25.)K.t.                         H a t á r o z a t a

buszforduló engedélyeztetési és kiviteli terveiről

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Freiler László által a Fertőrákos buszforduló engedélyeztetési és kiviteli tervezésére vonatkozó ajánlatát és azt az alábbi tartalommal elfogadja:

 

 1. Fertőrákos buszforduló engedélyeztetési terv:

Vállalkozási díj: 60.000 Ft + Áfa, azaz hatvanezer forint + általános forgalmi adó.

A tervszállítási határidő: 2011. november 30.

 

 1. Fertőrákos buszforduló kiviteli terv:

Vállalkozási díj: 40.000 Ft + ÁFA, azaz negyvenezer forint + általános forgalmi adó.

A tervszállítási határidő: a jogerős építési engedélytől számított 2 hét.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalommal elkészített megbízási szerződést ellenjegyezze, annak kifizetéséről – az önkormányzat általános tartalékának terhére – határidőben gondoskodjon.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a buszforduló megvalósításához szükséges területek megvásárlásáról haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a tulajdonosokkal, és annak eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a területre vonatkozó kisajátítási eljárást indítsa el.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. november 30., illetve folyamatos a terület önkormányzati tulajdonba

kerüléséig.

 

 

 

 

Egyebek

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A Nemzeti Park munkatársaival beszéltem a sportöltöző – focipálya közötti részen kialakítandó ideiglenes, murvával leszórt közösségi tér ügyében. A Nemzeti Parknak semmi kifogása nincs, ha nem lesz betonozás, aszfaltozás. Itt meg lehet majd tartani a jövő évi búcsút.

 

Baltigh Márta polgármester:

Villanyszerelővel meg kell nézetni az áramvételi lehetőséget és a kapacitást, milyen villanypózna van.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Ott sátrat majd fel lehet állítani, amit hoznak a vállalkozók.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Volt egy olyan határozata a képviselő-testületnek, hogy a polgármester Asszony október 25-ig beszámol arról, hogy SMJV Polgármesterével milyen tárgyalásokat folytat a Kőfejtő ügyében.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előző testületi-ülésen elmondtam, hogy voltam megbeszélésen a SMJV polgármesterénél. December előtt sajnos nem tud semmit sem mondani, mert akkor fog kiderülni, hogy mi lesz a projekt sorsa. Azonnal fog szólni, ahogy tud valamit.

Kérem a tisztelt képviselő urakat, hogy a novemberi ülésig gondolkodjanak el azon, hogy decemberben nyitva tartsuk-e még a Kőfejtőt.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A zenekar fellépő ruhájának beszerzése hogy áll?

 

Baltigh Márta polgármester:

Pénteken lesz méretvétel, decemberben elkészülnek a ruhák.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Gondolkodjunk-e abban, hogy decemberben a Kisalföldben megjelentessük az elmúlt 1 évben megvalósult beruházásokat, újdonságokat?

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Igen, a Kisalföldben fontos a megjelenés, a Rákosi Hírmondótól függetlenül. A Hírmondó a fertőrákosi embereknek szól, a Kisalföldet mások is olvassák.

 

Földes Tamás képviselő, 1 év történetét Pénzügyi Bizottság elnöke:

Le lehetne írni az elmúlt 1 év történetét és fotóssal megörökíttetni az elkészült újdonságokat, beruházásokat. Meg kellene jelölni a napot, amikor meg szeretnénk jelentetni.

 

Baltigh Márta polgármester:

A Hírmondót november elején, de legkésőbb november közepén meg kellene jelentetni, az adventi hétvégék programjait is bele kell venni.

Az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

 

 

                                                                    Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                                                     dr. Nagy Attila

polgármester                                                                                            jegyző