KT jkv. 2011.11.29

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

24/2011. 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 4 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket.

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 2 képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

 

Lejárt idejű határozatok, előző ülés óta történt események:

          Október 27-én Gömöri Zsolt részére kikézbesítettük a határozatot, választ még nem kaptunk.

          Hajdu Tamással a bérleti szerződést megkötöttük a határozatnak megfelelően.

          A 70 éven felülieket köszöntöttük november 22-én, köszönöm szépen még egyszer Vécsei Krisztinának, Kovács Pálnak, Puskás Csabának, Szentesi Ervinnek, Tatai Lászlónak, Havasiné Szalai Mónikának, Babosné Fritz Júliának és a fellépő gyerekeknek a segítségét.

          A temető melletti padka és árok, valamint a középső iskolával szemben a vízlevezető surrantó elkészült.

          A buszforduló ügyében sikerült az ingatlan tulajdonosokkal megállapodni abban, hogy eladnak területet az önkormányzatnak, hogy ki lehessen alakítani a buszfordulót. A jegyző úr már el is indította az eljárást.

          Nagy Márta újságírónő itt járt, december 13-án jelenik meg a fertőrákosi különszám a Kisalföldben.

          Október 26-án a Világörökség  Magyar Tanácsa Egyesülettel tanulmányúton voltunk Pannonhalmán.

          November 2-án Dr. Brummer Krisztián úrral találkoztam Sopronban a Piknikkel kapcsolatos egyeztetésen. Hiánypótlásokra várunk, addig nem tudunk fizetni.

          November 3-án Freiler László tervező úr volt itt a Fő utca tervezésével kapcsolatban egyeztetésen.

          November 11-én Nagy Gábor úr (az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke) segítségével a 2 szirénát kellett ellenőriznünk. Az egyik működött, a másikat nem tudtuk kinyitni.

          November 14-én Márton napi rendezvényen vettünk részt.

          November 14-én Nagy Márta újságírónő volt itt, vele és az alpolgármester úrral egyeztettük, hogyan képzeljük el az újságcikket.

          November 16-án Fertődön Világörökségi Egyesület megbeszélés volt, mert az egyesület pályázott egy sátorra, a pályázatot támogatták, ezért az egyesület megvásárolta a sátrat, de a támogatást később visszavonták. Azonnal megfellebbezték, de most hiányzik 2 millió Ft. Kérik, hogy a jövő évi tagdíj 30 %-át minden település fizesse be, így pótolható ez az összeg. Fertőrákosnak 185.892,-Ft-ot kell befizetni. Jövőre ennyivel kevesebb tagdíjat kell fizetni, így most ezt befizetjük.

          November 21-én sziréna próba volt.

          November 28-án Vízmű közgyűlésen vettem részt, ahol többek között a közüzemi díjakról volt szó.

Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

 1. Geisz Ádám kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Dr. Liedermann Gabriel kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Pfeiffer Lajos kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetése I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Igazgatási szünet elrendelése.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. A fertőrákosi Kőfejtő ideiglenes bezárása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákos Község Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Terve és 2012. évi Belső Ellenőrzési Terve.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Fertőrákos, Strand út vízelvezetési munkálatok kivitelezése

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Egyebek.

 

Zárt ülés:

 

 1. Ápolási díjak.

      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. BURSA HUNGARICA felsőoktatási támogatási kérelmek elbírálása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Felsőoktatási támogatás iránti kérelmek

      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

 

1.napirendi pont:                                         Geisz Ádám kérelme

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A kérelmező a Patak soron szeretne megvenni egy önkormányzati tulajdonú telket idegenforgalmi tevékenység céljára. Pénzügyi Bizottság az ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Van-e kérdés, hozzászólás?

 

Wild Róbert képviselő:

Azt szeretném kérni, hogy ha a jövőben ilyen helyrajzi számmal ellátott előterjesztések lesznek, akkor mellékeljetek hozzá helyszínrajzot, vagy térképet, amin be lehet azonosítani, hogy hol van a megjelölt ingatlan. Ne csak a helyrajzi számra való hivatkozás legyen mellette.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Elfogadásához minősített többség és névszerinti szavazás szükséges.

 

Baltigh Márta             igen

Kovács Pál                 igen

Puskás Csaba              igen

Szentesi Ervin            igen

Wild Róbert               igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

113/2011.(XI.29.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

Geisz Ádám kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Geisz Ádám a fertőrákosi 832. hrsz. ingatlan részére történő eladására vonatkozó kérelmét és azt támogatja azzal, hogy az adásvételi szerződéssel kapcsolatos összes költség (így különösen az adásvételi szerződés elkészítésének díja, földhivatali ügyintézés díja) a kérelmezőt terheli.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan vételárát 1.600.000.-Ft, azaz egymillió-hatszázezer forintban határozza meg.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kérelmezőt a határozatról tájékoztassa és az adásvételi szerződést ellenjegyezze.

 

            Felelős:            Baltigh Márta polgármester

            Határidő:         2011. december 31.

 

 

 

 

2.napirendi pont:                   Dr. Liedermann Gabriel kérelme

 

                      

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a következő kiegészítéssel: Az önkormányzat vizsgálja felül a Dr. Liedermann Gabriellel kötött szerződést, hogyan került oda az a kapu és hogyan lehet azt megszüntetni. 30 napon belül a két fél egyezzen meg a kapu sorsáról és a terület használatáról.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a Pénzügyi Bizottság által megszavazott határozati javaslatot. Elfogadásához minősített többség és névszerinti szavazás szükséges.

 

Baltigh Márta             igen

Kovács Pál                 igen

Puskás Csaba              igen

Szentesi Ervin            igen

Wild Róbert               igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

114/2011.(XI.29.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

Dr. Liedermann Gabriel kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Liedermann Gabriel a fertőrákosi 345 hrsz. önkormányzati ingatlan terhére és a fertőrákosi 419 hrsz. ingatlan javára telki szolgalom bejegyzésére való kérelmét és azt nem támogatja.

 

Az önkormányzat vizsgálja felül a Dr. Liedermann Gabriellel kötött szerződést, hogyan került oda az a kapu és hogyan lehet azt megszüntetni. 30 napon belül a két fél egyezzen meg a kapu sorsáról és a terület használatáról.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Kérelmezőt a határozatról tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. december 31.

 

 

 

3.napirendi pont:                             Pfeiffer Lajos kérelme

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a következő módosítással és kiegészítéssel: Fertőrákos Önkormányzata egy nagyméretű villanyautó tárolására lehetőséget ad a fertőrákosi Kőfejtő területén 2011. november 20. napjától 2011. december 31. napjáig úgy, hogy a Kőfejtő beruházás lebonyolítását a jármű nem zavarhatja.

A járműben esetlegesen keletkező károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.      

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a Pénzügyi Bizottság által megszavazott határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

115/2011.(XI.29.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

Pfeiffer Lajos kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pfeiffer Lajos kérelmét és azt támogatja azzal, hogy egy nagyméretű villanyautó tárolására lehetőséget ad a fertőrákosi Kőfejtő területén 2011. november 20. napjától 2011. december 31. napjáig úgy, hogy a Kőfejtő beruházás lebonyolítását a jármű nem zavarhatja.

A járműben esetlegesen keletkező károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.              

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kérelmezőt a határozatról tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. január 1.

 

 

 

 

4.napirendi pont:                             Tájékoztató az önkormányzat és szervei

 1. évi költségvetése I-III. negyedévi végrehajtásáról

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását.

 

Wild Róbert képviselő:

A Német Önkormányzatot érintő részekkel kapcsolatban tájékoztatom az önkormányzatot, hogy a Német Önkormányzat egyet tud érteni, de ülést még nem tudott tartani ezzel kapcsolatban.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

116/2011.(XI.29.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

 1. évi költségvetése I-III. negyedévi végrehajtásáról tájékoztató

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetése I – III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        azonnal

5.napirendi pont:                  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az idei évből indultunk ki a jövő évi koncepció tervezésénél. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a koncepciót.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Hiányolom, hogy a költségvetési koncepciót a Községfejlesztési Bizottság nem tárgyalta meg. Mikor lesz a Községfejlesztési Bizottságnak ügyrendje? Anélkül nem tudunk, mi tagok lépni. A Pénzügyi Bizottság meg tudja tárgyalni, a Községfejlesztési Bizottság nem. Pedig a koncepcióban a fejlesztések nem is akármilyen súllyal szerepelnek. Akkor minek van Községfejlesztési Bizottság? Azt kérem a polgármester asszonytól, hogy amennyiben a Községfejlesztési Bizottság elnöke nem lép ez ügyben, akkor vagy oszlassa fel ezt a bizottságot, vagy ha nem oszlatja fel, akkor én tisztelettel kilépek.

 

Baltigh Márta polgármester:

Én is már többször kértem a bizottság elnökét, hogy hívja össze a bizottságot, valamint, hogy adja be a Községfejlesztési és a Jogi és Ügyrendi Bizottság ügyrendjét.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A polgármester asszonynak nincs joga feloszlatni a bizottságot. Dr. Ecsédi Károly elnök urat többször megkértük, hogy adja be az ügyrendeket és megígérte, hogy elkészíti.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Mondja ki az elnök úr, hogy nem ér rá megcsinálni, és akkor megcsináljuk.

 

Baltigh Márta polgármester:

Többször megkértük szóban, most írásban is megkérjük arra, hogy adja be az ügyrendeket. Kiküldjük levélben.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Azért, hogy legyen súlya és a képviselő-testület a Kormányhivatal előtt is lefedje magát, hogy miért nem működik ez a két bizottság, ezért tisztelettel javaslom a képviselő-testületnek, hozzon egy olyan határozatot, melyben felszólítják a két bizottság elnökét, hogy a normális és jogszerű működés érdekében a bizottságok ügyrendjét készítse el. Felelős a két érintett bizottság elnöke Dr. Ecsédi Károly képviselő úr, határidő 2011. december 15.

 

Wild Róbert képviselő:

Ezzel nem értek egyet. Azzal egyetértek, hogy írásban kérjük fel, hogy készítse, vagy készíttesse el a bizottságok ügyrendjét.

 

Puskás Csaba képviselő:

Nem gondolod komolyan, hogy nem tudja ezt megcsinálni? Egy óra alatt elkészítené. Egyszerűen csak elfelejti, szerintem. Meg kell kérni levélben.

 

Baltigh Márta polgármester:

Én Dr. Horváth Ákos úr javaslatát támogatom. Számtalanszor megkértük már a képviselő urat az ügyrendek megírására. A bizottságoknak működnie kellene.

 

 

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Ahhoz, hogy helyi rendeletet alkosson az önkormányzat, ahhoz a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslata szükséges. „De jure” a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem működik, mert nincs egy olyan irat, ami alapján működhetne. Attól tartok, hogy az eddig megalkotott önkormányzati rendeletek nem is léteznek, jogszabályellenesek.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

„De facto” nem működik, nem „de jure”. „De jure” működik, mert a hatályos SzMSz-ben benne van, alakuló ülés is meg lett tartva mindkét bizottság esetében, csak a saját ügyrendjét nem alakította ki ez a két bizottság. Joghézag van, „de facto” nem működik a két bizottság.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

„De facto” működik, hiszen hozott határozatokat mindkét bizottság.

 

Wild Róbert képviselő:

A bizottsági ülések, határozatok fontosak, de a képviselő-testületi döntés felülírhatja a bizottsági döntést. Azzal én is egyetértek, hogy működjön jogszerűen minden bizottság.

 

Puskás Csaba képviselő:

A bizottsági üléseken szoktuk hosszan megtárgyalni az előterjesztéseket, így előkészítve a testületi döntést.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben ezzel mindenki egyetért, akkor javaslom, hogy levélben kérjük meg Dr. Ecsédi Károly képviselő urat, hogy szíveskedjen elkészíteni az ügyrendeket, hogy a bizottságok tudjanak dolgozni. Megírjuk, hogy az ügyrendeket 2011.12.13-ig készítse el és amennyiben eddig a napig nem érkezik meg a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság ügyrendje, akkor a december 20-i képviselő-testületi ülésre előterjesztést készítünk és így tudunk hozni határozatot ebben az ügyben.

 

Térjünk vissza a napirendi ponthoz. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

117/2011.(XI.29.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

 1. évi költségvetési koncepcióról

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felkéri Baltigh Márta polgármestert, hogy az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetése tervezésénél a koncepció irányelveit vegye figyelembe.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        A 2012. évi költségvetés előterjesztése

 

 

 

      

 

 

6.napirendi pont:                             Igazgatási szünet elrendelése

 

 1. Nagy Attila jegyző:

A két ünnep közötti időszakban igazgatási szünet lenne a hivatalban. Tavaly is volt már ilyen szünet ebben az időszakban. Költségmegtakarítási és regenerálódási szempontok miatt gondoltuk, hogy idén is zárva lenne a hivatal 4 napig.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

118/2011.(XI.29.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

Igazgatási szünet elrendeléséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 27. és december 30. közötti 4 munkanapra igazgatási szünetet rendel el.

Ezen időszak alatt telefonos ügyeletet kell tartani a halaszthatatlan ügyek (pl. anyakönyvezés) intézésére.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a település lakosságát minél nagyobb számban tájékoztassa.

 

Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        2011. december 31.

 

 

7.napirendi pont:                  A fertőrákosi Kőfejtő ideiglenes bezárása.

 

Baltigh Márta polgármester:

 1. december 1-től határozatlan időre költségmegtakarítási szempontokat figyelembe véve bezárna a Kőfejtő.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.

Elfogadásához minősített többség és névszerinti szavazás szükséges.

 

Baltigh Márta             igen

Kovács Pál                 igen

Puskás Csaba              igen

Szentesi Ervin            igen

Wild Róbert               tartózkodom

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

119/2011.(XI.29.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

Kőfejtő ideiglenes bezárásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fertőrákosi Kőfejtő ideiglenes bezárásának lehetőségét, és a Kőfejtőt 2011. december 1. napján határozatlan időre bezárja.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. december 31.

 

 

8.napirendi pont:                  Fertőrákos Község Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési

       Terve és 2012. évi Belső Ellenőrzési Terve

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Patzner László belső ellenőr minden évben elküldi az egész kistérségre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Tervet, illetve a Fertőrákos Község Önkormányzatára vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A stratégiát ők dolgozzák ki, de kell a képviselő-testület egyetértési határozata.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

120/2011.(XI.29.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

Stratégiai Ellenőrzési Tervről és 2012. évi Belső Ellenőrzési Tervről

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőrákos Község Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Tervét és a 2012. évi Belső Ellenőrzési Tervét megismerte és azt az előterjesztésben foglaltakhoz képest változatlan formában elfogadja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott határozatot hitelesített formában a Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás Kistérségi Iroda belső ellenőrzési vezetőjéhez továbbítsa.

 

Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        2011. december 15.

 

 

9.napirendi pont:       Fertőrákos, Strand út vízelvezetési munkálatok kivitelezése

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Ezek a munkák a csapadékvíz elvezetés megoldása miatt váltak szükségessé. A munkálatok 2012. januártól 2012. március 31-ig tartanak majd.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A Községfejlesztési Bizottság ezt sem tárgyalta meg. Az a kérdésem, hogy ez az árok el fogja-e bírni azt a vízmennyiséget, amit majd a buszfordulótól le kell tudnia vezetni?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A tervező és a kivitelező egyeztek meg a műszaki paraméterekben és ezek alapján kértük be az árajánlatokat is.

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

121/2011.(XI.29.)K.t.                                    H a t á r o z a t a

Strand út vízelvezetési munkálatok kivitelezése

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos, Strand út vízelvezetési munkálatok kivitelezésére beérkezett árajánlatokat és a Sopron Holding Zrt. által adott árajánlatot 1.125.130 Ft + ÁFA, azaz egymillió-egyszázhuszonötezer-egyszázharminc forint + általános forgalmi adó összegben elfogadja.

 

Kivitelezési határidő: 2012. március 31.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a a Sopron Holding Zrt.-vel a vállalkozási szerződést jelen tartalommal ellenjegyezze, és felkéri, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a beruházás összegét szerepeltesse, a műszaki ellenőrrel egyeztetve a kivitelezési munkálatokat felügyelje, és annak elkészülte után a vállalkozói díjat a szabályszerűen kifizesse.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. március 31.

 

 

10.napirendi pont:                                       Egyebek

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az iskola igazgatónőjétől megkaptuk az elszámolást a kerítés kivitelezésére és festésére, valamint a kamerarendszer kiépítésére, melyre a képviselő-testület szavazott meg 1 millió Ft-ot. A festés anyagköltségét és föld és betontörmelék elszállítását az iskola saját költségvetéséből fedezte, így 967.705,- Ft-ba kerültek a munkálatok. Az igazgatónő megköszönte a lehetőséget a képviselő-testületnek és a segítséget Galambos György úrnak.

 

December 30-án lesz az Óév búcsúztató rendezvény. A kórus és a zenekar vezetőjével is beszéltem, szeretném, ha színesítenék a programot. Teát és forralt bort kínálnánk, valamint kekszet és nápolyit.

 

A december 20-i testületi ülés lesz idén az utolsó, az ülést követően szeretnénk egy kis ünnepséget tartani.

 

Wild Róbert képviselő:

Megköszönöm, hogy a pályázati lehetőségekről szóló e-mailt elküldted, de sajnos nem tudunk pályázni, mert Világörökség helyszín vagyunk és az kizáró ok. Írtam a Világörökségnek is, hogy akkor hova pályázzunk, ha ide nem pályázhatunk, de most átszervezések vannak és jövő év elején érdeklődhetek náluk újra.

 

 

 

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Szeretném, ha a képviselő-testület tagjai elgondolkodnának azon, hogy ezt a pataksori játszóteret meg kellene szüntetni. Egy buszparkoló kialakítására megfelelő helyszín lenne a játszótér helyett. Ha kell, aláírásokat is gyűjtök a játszótér megszüntetésére. Tarthatatlan az a helyzet, ami ott van.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom, a testület zárt üléssel folytatja munkáját.

 

 

 

 

                                              Kmf.

 

 

 

Baltigh Márta                                                     dr. Nagy Attila

polgármester                                                            jegyző