KT jkv. 2011.12.20

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

26/2011. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. december 20-án 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 5 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint,

valamint Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja

és Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretettel köszöntök mindenkit az ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes.

 

Lejárt idejű határozatok, előző ülés óta történt események:

          Geisz Ádámmal az adásvételi szerződést a határozatnak megfelelően megkötöttük, a vételár beérkezett a számlánkra.

          Dr. Liedermann Gabriel urat a határozatról értesítettük.

          Pfeiffer Lajost a határozatról értesítettük.

          A Kőfejtő ideiglenes bezárása megtörtént.

          A zárt ülésen született 3 döntésről az érintetteket értesítettük.

 

          December 5-én a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben voltam egy Egyiptomi kiállítás megnyitóján.

          December 8-12-ig az önkormányzat 5 fős delegációjával voltunk a testvérközségben Csíkkarcfalván.

          December 13-án és 14-én Sopronban a Hűség Napi rendezvényeken vettem részt.

          December 15-én Nagycenken a Fertőtáj Világörökség 10 éves jubileumi rendezvényén vettem részt.

          Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy a Vízmű vezérigazgatója Havas András úr elhunyt, az önkormányzat nevében részvétünket nyilvánítottuk.

          Szeretném megköszönni Puskás Csaba képviselő úrnak, hogy ismételten a falugondnokok rendelkezésére bocsátotta az autóját és az utánfutót szemétszedéshez.

 

Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

A meghívóban szereplő 2. napirendi pontot a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság ügyrendjére vonatkozó előterjesztést visszavonom, mert a bizottságok elnöke a mai napon elküldte az ügyrendeket, így ez a napirendi pont okafogyottá vált.

Jegyző úr javaslata, hogy a zárt üléssel kezdjünk azért, hogy a jelenlévő érintetteknek ne kelljen az egész ülést végigvárni.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra.

Zárt ülés:

 

 1. Háziorvosi megbízási szerződés módosítása.

            Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1.  Bóka Pálné kérelme

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

Nyílt ülés:

 

 1. Iskola konyha gáz vízmelegítő beszerzése.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Liederman Gabriel kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Csíkkarcfalva testvérvárosi találkozóra utiköltség térítése

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Belterületbe vonási kérelem.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. A Meggyesi útra történő behajtási engedélyek felülvizsgálata.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Egyes közüzemi szolgáltatások díjtételeinek megállapítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Önkormányzat által bérbeadott ingatlanok bérleti díjainak felülvizsgálata.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulási Megállapodás és a Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Egyebek.

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

A képviselő-testület zárt üléssel, majd ismét nyílt üléssel folytatja munkáját.

 

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

1.napirendi pont:                    Iskola konyha gáz vízmelegítő beszerzése

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az előterjesztés is tartalmazza, hogy a jelenlegi 3 meghibásodott vízmelegítő javítása gazdaságosan nem megoldható. A bérleti szerződés következtében a tulajdonost terheli a vízmelegítők javítása, vagy cseréje. 5 cégtől kértünk be árajánlatot, 2 cég nyújtott be érvényes árajánlatot. A kettő közül a kevesebb, 970.000,-Ft+ÁFA összegről szóló árajánlat elfogadását javasolja egyhangúlag a Pénzügyi Bizottság, mely összeg tartalmazza a tervezés, kivitelezés és üzembe helyezés költségét. Lehetőleg januárban történjen meg az üzembe helyezés, hogy a konyha normálisan tudjon  üzemelni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

128/2011.(XII.20.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Iskola konyha gáz vízmelegítő beszerzéséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a fertőrákosi iskola konyhájában új gáz vízmelegítő beszerzését és szabályszerű beüzemelését intézze.  A gáz vízmelegítő beszerelése és beüzemelése után a számlát szabályszerűen – az általános tartalék terhére – fizesse ki, amely nem lehet több, mint 970.000,- Ft + ÁFA, azaz kilencszázhetvenezer forint + ÁFA.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. december 31.

 

 

 

2.napirendi pont:                                Dr. Liederman Gabriel kérelme

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A kérelmező már többször, több verzióba adott be kérelmeket. A jelenlegi kérelem elutasítását javasolja egyhangúlag a Pénzügyi Bizottság.

Mivel többszöri próbálkozás ellenére sem történik tulajdonba adás, illetve vétel, ezért a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a korábbi képviselő-testületi határozatot, – mely a telkek értékesítéséről szól – vonja vissza a képviselő-testület és az eredeti állapot kerüljön visszaállításra, vagyis a kapu és a gyalogút lezárása szűnjön meg.

A Pénzügyi Bizottság javasolja továbbá, hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot Dr. Liedermann Gabriel úrral és vizsgálja fölül az előző képviselő-testület által megkötött korábbi szerződését.

 

Wild Róbert képviselő:

Mi szerepelt a régi szerződésben?

 

Baltigh Márta polgármester:

A kapu mögötti részt Dr. Liedermann Gabriel úr használhatja.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A Kőfejtő kerítése mellett végig.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A kapu az ő költségére került felállításra. A kapu felállítására megkötött, hatályos szerződés alapján a kaput akkor lehetne visszabontani, ha az lényeges önkormányzati érdekeket sért. Az a rész a Kőfejtő (Fertőrákos 345 hrsz) a része, jelenleg gyalogút.

 

Wild Róbert képviselő:

A községet zavarja, hogy ott van az a kapu?

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Az ott lakókat zavarja, nem tudják a felső részről megközelíteni a Fő utcát, csak kerülővel a kapu miatt.

 

Baltigh Márta polgármester:

December 19-én kaptunk beadványt az ott lakók képviselőjétől, aláírásokat gyűjtöttek, hogy az önkormányzat bontassa le a kaput, hogy a község lakói használhassák a gyalogutat.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Jogilag ez út?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Gyalogútként szerepel a HÉSZ-ben.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Akkor közterületnek minősül.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Ez a Kőfejtő része, a Fertőrákos 345-ös hr számhoz tartozik, ami kopárság. Be van rajzolva gyalogútként a HÉSZ térképbe. Az önkormányzat területe, mely 100-200 éve gyalogútként funkcionál. Jogilag nem gyalogút.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Én a régi szerződést nem ismerem, szeretném megkérdezni, hogy a Liedermann úr fizet-e ezért területhasználati díjat?

 

Baltigh Márta polgármester:

Nem.

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra az 1. számú határozati javaslatot.

Minősített többség és név szerinti szavazás szükséges.

 

Baltigh Márta                         igen

Földes Tamás                         igen

Kovács Pál                             igen

Puskás Csaba                         igen

Szentesi Ervin                        igen

Wild Róbert                           igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

129/2011.(XII.20.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Dr. Liederman Gabriel kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Liedermann Gabriel a későbbiekben kialakítandó fertőrákosi 345/II. hrsz. önkormányzati ingatlan megvásárlására vonatkozó 2011. december 8-án kelt kérelmét és azt nem támogatja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Kérelmezőt a határozatról tájékoztassa.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2011. december 31.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság javaslata elhangzott, hogy a képviselő-testület vonja vissza a 2011. június 26-i ülésén elfogadott 66/2011 (VII.26) K.t. határozatot.

Felteszem szavazásra a 2. számú határozati javaslatot, ami a Pénzügyi Bizottság javaslata.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

130/2011.(XII.20.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

a 66/2011. (VII. 26.) KT határozat visszavonásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. július 26-i ülésén elfogadott 66/2011. (VII. 26.) KT határozatát visszavonja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a határozatról tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. december 31.

 

 

 

 

3.napirendi pont:                    Csíkkarcfalva testvérvárosi találkozóra útiköltség térítése

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztés a Csíkkarcfalvi küldöttség útiköltségét tartalmazza. Nem tudtunk erről előre dönteni, mert hirtelen jött a felkérés. Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjen ezt megszavazni. A benzint, a gépjármű amortizáció költségét, autópálya matricát és a biztosítást tartalmazza a költség.

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

131/2011.(XII.20.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Csíkkarcfalva testvérvárosi találkozóra útiköltség térítéséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csíkkarcfalva testvérvárosi találkozón való részvétel céljára – az általános tartalék terhére – biztosítja az utazással kapcsolatos költségeket (így különösen gépjármű amortizáció költség, üzemanyagár, autópálya matrica), melyek nem haladhatják meg a 95.000 Ft, azaz kilencvenötezer forintot.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az útiköltség szabályszerű elszámolásáról gondoskodjék.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. december 31.

 

 

 

4.napirendi pont:                                Belterületbe vonási kérelem

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Egy soproni ügyvédnőtől jött kérelem. 4 boglárhegyi telket szeretnének belterületbe vonni, melyet a polgármesteri hivatalnak kell intéznie. Ennek az eljárásnak a költsége ingatlanonként 15.000,-Ft. Ezt az összeget az ügyvéd asszony már átutalta az önkormányzatnak. Plusz költséggel ez nem jár a hivatalunknak. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

132/2011.(XII.20.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Belterületbe vonási kérelemről

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Bihariné dr. Csánk Júlia ügyfelei nevében 2011. november 23-án kelt belterületbe vonásra vonatkozó kérelmét.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi ingatlanok vonatkozásában – a Képviselő-testületi határozat meghozatalát követő 4 éven belül – kezdeményezi a Sopron Körzeti Földhivatalnál az érintett ingatlanok belterületbe vonását lakóterület kialakítása céljából:

 

A fertőrákos 074/82 hrsz., Böhm Tibor László (9400 Sopron, Teleki Pál u. 3. fszt. 4.) 1/1 tulajdona.

 

A fertőrákos 074/83 hrsz., Böhm Tibor László (9400 Sopron, Teleki Pál u. 3. fszt. 4.) 1/1 tulajdona.

 

A fertőrákos 074/86 hrsz., Savanyu István Sándor (9400 Sopron, Gazda utca 27.) 1/1 tulajdona.

 

A fertőrákos 074/89 hrsz., Savanyu István Sándor (9400 Sopron, Gazda utca 27.) 1/1 tulajdona.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az érintett ingatlanok vonatkozásában a belterületbe vonásra vonatkozó eljárást kezdeményezze.

 

Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        2012. március 31.

 

 

 

5.napirendi pont:                    Meggyesi útra történő behajtási engedélyek felülvizsgálata

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e kérdés, hozzászólás?

Dr. Tóka József kér szót. Megadja a testület?

 

A képviselő-testület egyhangúlag megadja a szót.

 

Dr. Tóka József:

Amennyiben ez az út, ha a jelen állapotában marad, tönkre fog menni. Ez az út nem alkalmas autós közlekedésre. Az önkormányzatnak van egy határozata, de nagyon nehéz betartatni. A rendőrt sem lehet éjjel-nappal odaállítani. Az út tönkre fog menni. A tiltó tábla nem ér semmit. Vagy fel kell szabadítani teljesen az utat és mindenki közlekedhessen rajta, vagy rögzített, mechanikus akadályt kell kihelyezni, amik között a villanyautó és a kerékpár el tud menni. Az alsó úton, ami a temetőtől indul, párhuzamosan a kerékpárúttal, azon tudnak közlekedni az autók.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az az út kb. a temető sarkáig önkormányzati tulajdon, utána magántulajdon, illetve a Magyar Állam tulajdona, ami a Nemzeti Park kezelésében van. Kb. 25 tulajdonosa van annak az útnak és Natura 2000 terület is.

 

Dr. Tóka József:

A kerékpárút viszont 2 éven belül tönkremegy. Áll ezen az úton 2 konténer is. Kérem az önkormányzatot, hogy ezt a 2 bódét tekintse szemétnek és szállíttassa el.

 

Baltigh Márta polgármester:

Nem az önkormányzat területén áll a két bódé. Nagyon sokat leveleztünk ez ügyben, de sajnos semmi nem történt.

A Meggyesi út hivatalos besorolása hivatalosan kerékpárút és üzemi út. Használhatja az ott lakcímmel rendelkező lakos és munkagéppel az ott mezőgazdasági területtel rendelkező is.

 

Dr. Tóka József:

Átminősíttetni nem lehet?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Csak kerékpárút nem lehet, mert szerzett jogokat sért. Megvizsgáltuk mechanikus akadály kihelyezésének lehetőségét, sorompó, illetve kamera kihelyezése az Újhegy-felső út feletti szakaszra kb. 3 millió Ft. A betonkocka kihelyezése pedig balesetveszélyes, ezt nem vállalhatja az önkormányzat, bár ez lényegesen olcsóbb megoldás, de ebben az esetben a mentők és a tűzoltók közlekedése nem lenne megoldható pl. a Mithrasz Szentélyhez.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Viszont valamit kezdeni kell ezzel az úttal. Most 400.000,-Ft volt a kátyúzás, egyre jobban elhasználódik, és így egyre többe kerül. Felső-Újhegy út után korlátozás kell. Azt a felső részt valamilyen úton el kell zárni. Úgy lecsökken a forgalom. Ez az egyetlen mezőgazdasági útja Fertőrákosnak, ami aszfaltos.

 

Baltigh Márta polgármester:

Azt kell először eldönteni, hogy be akarjuk-e engedni behajtási engedéllyel oda az autókat, vagy kerékpárút maradjon.

 

Wild Róbert képviselő:

A XXI. században élünk. Személyautóval a legrövidebb út Fertőrákos és Meggyes között a Meggyesi út. Abban kell gondolkodnunk, hogy műszakilag is alkalmas utat csináltassunk autós közlekedésre. A Mithrasz szentély is ott van, ami Magyarországon egyedülálló látnivaló.

 

Baltigh Márta polgármester:

Valóban ez a jövő, de ennek vannak feltételei. Mi kiépíttetjük a határig az utat, de a meggyesi önkormányzat csak abban az esetben engedné meg az autós forgalmat ezen az úton, ha egy teljesen másik nyomvonalon kialakítunk egy külön kerékpárutat. Ezt Fertőrákos nem engedheti meg magának anyagilag. Az ábránd, hogy a Meggyesi úton együtt közlekedhet autó és kerékpár is. Amennyiben az osztrákok hivatalosan beleegyeznének ebbe, akkor beszélhetnék erről tovább.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Én beszélnék újra ez ügyben a meggyesi polgármesterrel.

Volt egy 11 milliós árajánlat a Sopron Holding Zrt-től, amiből ezt az utat rendbe lehetett volna tenni a határig. Így lehetne az úton rendesen közlekedni. A meggyesi emberek ugyanúgy szeretnének átjárni autóval is. A munkába járást is fontosnak tartom. A fertőrákosi lakosokat a saját önkormányzati utunkról ne akarjuk kitiltani. Azt az utat a nagy gépek teszik tönkre, nem a személyautók. Őket sem tilthatjuk le, mivel meg kell közelíteni a földterületét. Egyszer kellene jól megcsinálni azt az utat és akkor nem kellene folyamatosan kátyúzni.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Azt az utat 11 millióból nem lehet jól megcsinálni.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Alapvetően mindenkinek igaza van, de amíg az út ilyen állapotban van, addig javaslom, hogy a forgalomkorlátozó táblákat rakjuk ki. Bármi történik, az önkormányzat felelőssége lesz. Az önkormányzat érdeke, hogy a súlykorlátozó és egyéb forgalomkorlátozó táblák kihelyezésre kerüljenek. Az viszont igaz, hogy a XXI. században azért vannak az utak, hogy közlekedjenek rajta, de ha a másik oldalon nem lehet tovább menni?

 

Wild Róbert képviselő:

Most nem lehet tovább menni, de induljunk el. Lehet, hogy csak 10 év múlva érünk a végére, de el kell indulni.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Az elindulás az azt jelenti, hogy meg kell terveztetni azt az utat, hogy kétirányú személygépkocsi forgalomra alkalmas legyen, és ki kell fizetni. Erős kétségem van afelől, hogy a tizenvalahány millióért rendbe rakott Meggyesi úton biztonságos közlekedésre alkalmas közút jön létre. Így legyen, de nekem fenntartásaim vannak.

 

Dr. Tóka József:

Javaslom, hogy az önkormányzat helyezzen ki forgalomlassító karikákat. Ez a kerékpárokat nem zavarja és a villanyautó is el tud menni. Az ára kb. 100.000,-FT/lezárás. Kérem az önkormányzatot, hogy – ha már nem lehet az utat lezárni – a forgalmat próbálja meg mechanikusan lassítani.

 

Puskás Csaba képviselő:

A kerékpárosoknak ez nem balesetveszélyes?

 

Dr. Tóka József:

Sokkal kevésbé balesetveszélyes, mit a meglévő sok kátyú.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

1 éve tárgyaltunk a Meggyesi út kérdéséről. 9,5 millió+ÁFA összegű árajánlatot kapott az önkormányzat, mely tartalmazta 2,8 km hosszan szükség szerint szőnyegezést, vagy kivágást. Jobb és bal oldalon 1 méter szélességben letolva rendesen a padka és felmurvázva. Azokon a helyeken, ahol a csapadékvíz megáll, annak elvezetése. Akkor is elmondták, hogy ez az út a jelenlegi állapotában, műszaki tartalmában csak kerékpárút lehet, mert olyan az aljzata. Azt is elmondták, hogy forgalomlassító technikával, max. 30 km-es sebességgel mehet rajta személyautó, mert az nem rongálja annyira az utat, amennyiben ilyen döntés születik. El kell dönteni. Ez az út teljesen tönkre fog menni, ha így marad, ebben egyetértek.

 

Baltigh Márta polgármester:

Galambos György kér szót, megadja a testület?

 

A képviselő testület megadja a szót Galambos Györgynek.

 

 

 

Galambos György:

A mai Kisalföld írta meg, hogy Zsira és Und között 120 millióért készült el egy 2,5 km-es út, több falu közös összefogásával, pályázattal.

Nem értek egyet azzal, hogy engedélyeket ad ki az önkormányzat erre az útra, mert ezzel törvénytelenségre serkentjük az embereket. Hány engedély lett kiadva? Ha ezeket az engedélyeket csak a föld, illetve ingatlantulajdonosokra korlátozzuk, akkor hány engedély van? Az összes többi engedély bevonását javaslom. Ez szó szerint zsákutca, ilyen táblát kellene kitenni.

 

Baltigh Márta polgármester:

170 db engedély lett kiadva 2011-ben, ebből 46 db szólt a határig. Ebben a villanyautósok is benne vannak.

 

Kiss János kér szót, megadja a testület?

 

A képviselő testület megadja a szót Kiss Jánosnak.

 

Kiss János:

Máról-holnapra nem lehet megszüntetni a kijárást, viszont mi, akik ott élünk, látjuk milyen nagy a forgalom. Kimegy az is, akinek nincs engedélye. Semmi értelme az engedélynek. Befektetőkben kell gondolkodni, projektet kell készíteni. Támogatást kell szerezni, a lezárás nem megoldás, de így sem lehet közlekedni. Akkor lesz igazán gondja az önkormányzatnak, ha ezen az úton egy kerékpáros megsérül, akkora lukak vannak ott. Javaslom, hogy a korlátozó tábla maradjon kint és jó lenne a forgalom lassító is.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretném, ha visszatérnénk az eredeti előterjesztéshez. Arról most nem tudunk dönteni, hogy mikor és hogyan csináltatjuk meg az utat. Az eredeti előterjesztést visszavonom és újat terjesztek elő, amit írásban az ülés előtt kiosztottunk. Az engedélyekről ma döntenünk kell. 1 évre adjuk ki az engedélyeket, ezért időben kell szabályozni, mert december 31-én lejár az érvényességi idejük. Célforgalommal, engedély nélkül bárki behajthatna a Meggyesi út 12. számig (Vámosék házáig). Innen a határig pedig az előterjesztésben foglaltak szerint adnánk ki engedélyt.

 

Huber Csaba kér szót, megadja a testület?

 

A képviselő testület megadja a szót Huber Csabának.

 

Huber Csaba:

Az én kérésem a következő; a Huber Étterem számára szíveskedjen az önkormányzat behajtási engedélyt kiállítani a Meggyesi útra. Olyan igények léptek fel, hogy nekünk a vendéget a Meggyesi útról a határtól el kell elszállítani ingyen és bérmentve az étteremig. A 2 minitaxis társaság ezért jött létre, de nem működik, mert eleve csak szezonálisan szolgáltatnak, mi viszont egész évben nyitva vagyunk. Mi nagyon súlyos pénzeket fektetünk be azért, hogy egy éttermet az év 12 hónapjában fenntarthassuk, ezért minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy a vendégeket megtartsuk. A vendég kéri, nekünk meg kell tennünk és szeretnénk ezt engedély birtokában megtenni. Nem kizárólagosságot kérek, de kiszolgáltatott helyzetben sem akarok lenni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Sajnos most erről nem tudunk döntést hozni. Le kell írni ezt egy kérelemben, írásban beadni a következő ülés előtt legalább 2 héttel, és a következő ülésen tudjuk majd így napirendre tűzni.

 

 

 

Puskás Csaba képviselő:

Egyetértek Huber Csabával, szerintem az összes fertőrákosi vállalkozónak biztosítani kell ezt a lehetőséget.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Ügyrendi javaslatom lenne, mivel sok kérdés felmerült pro és kontra, ezért javaslom a napirendi pont elnapolását, visszavonását, januárban újra tárgyalását. Javaslom valamint, hogy a kiadott engedélyek érvényességének lejárati dátumát 2012. január 31-ig hosszabbítsa meg az önkormányzat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra Földes Tamás képviselő úr javaslatát; a napirendi pontot elnapoljuk és a januári képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk meg. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pont elnapolását.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Hozni kell arról most egy határozatot is, hogy a Meggyesi útra 2011. évben kiadott behajtási engedélyek 2012. január 31-ig érvényesek.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra Dr. Horváth Ákosnak a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagjának a határozati javaslatát, hogy a Meggyesi útra 2011. évben kiadott behajtási engedélyek 2012. január 31-ig érvényesek. Kérem, szavazzunk.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

133/2011.(XII.20.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Meggyesi útra történő behajtási engedélyek felülvizsgálatáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Meggyesi útra történő behajtási engedélyek kibocsátásának rendjét és az arról szóló döntést 2012. január 31-ig elhalasztja azzal, hogy a 2011. évben kiadott behajtási engedélyek 2012. január 31-ig érvényesek.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. február 1.

 

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Amikor ebben az ügyben akár Pénzügyi Bizottsági, akár Községfejlesztési Bizottsági ülés lesz, szeretettel várjuk az érintetteket, hogy meg tudjuk beszélni közösen.

 

 

 

6.napirendi pont:                    A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve

 

Baltigh Márta polgármester:

Mindenki megkapta a jövő évi munkatervet. Még lenne javaslatom ehhez; a május 22-i képviselő-testületi ülésre szeretném, ha napirendre kerülne az önkormányzati felsőoktatási támogatás szabályozása. Felkértem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság készítse elő a felsőoktatási támogatásunk szabályozását.

A szeptemberi ülésre szeretném, ha napirendre kerülne a helyi adórendeletek áttekintése és a módosítások előkészítése.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a kiegészítésekkel együtt a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

134/2011.(XII.20.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkatervét a mellékletnek megfelelően fogadja el.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        folyamatos

 

 

 

7.napirendi pont:        Egyes közüzemi szolgáltatások díjtételeinek megállapítása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Tárgyalni valónk ebben az esetben nincs, igazából tudomásul kell vennünk a díjtételeket és erről határozatot kell hoznunk. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Két rendelet módosítása van napirenden, külön kellene szavazni a hulladékrendelet, illetve a víz és csatornadíj rendelet módosításáról. A rendeletek módosításának elfogadásához minősített többségre van szükség.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 10/2003. (VIII. 1.) rendelet módosítását.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2011.(XII. 28.)     r e n d e l e t e     

a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról

szóló 10/2003. (VIII. 1.) rendelet módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 2. sz. mellékletét képezi

 

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor felteszem az ivóvízellátás, valamint szennyvíz elvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló  21/2003. (XII. 20.) rendelet módosítását.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2011. (XII. 28.) rendelete

az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak
meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 

21/2003. (XII. 20.) rendelet módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 3. sz. mellékletét képezi

 

 

8.napirendi pont:                    Önkormányzat által bérbeadott ingatlanok bérleti

                 díjainak felülvizsgálata

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, azt módosítás után egyhangúlag elfogadta.

A jelenlegi előterjesztés a Pénzügyi Bizottság által javasolt emeléseket tartalmazza.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

135/2011.(XII.20.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Önkormányzat által bérbe adott ingatlanok bérleti díjainak felülvizsgálatáról

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díját a 2012. évben – inflációkövetően – 4% + ÁFA mértékben emeli.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló földterületek vonatkozásában a bérleti díjakat 2012. január 1-től az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. a) belterületi termőföld és szőlő eseténbruttó 7 Ft/m2/év.

 

 1. b) külterületi termőföld és szőlő eseténbruttó 7 Ft/m2/év.

                                                          

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a lejáró szerződések a határozatban foglaltak szerinti módosítására.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. január 31., illetve folyamatos

 

 

 

9.napirendi pont:       Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulási

                                         Megállapodás és a Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási

          Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosítása

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Átszervezés miatt van szükség a megállapodások módosítására. A módosítások elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosítását.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

136/2011.(XII.20.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó

Társulási Megállapodás módosításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló 2006. december 22. napján létrejött Megállapodást a határozat melléklete szerint kiegészíti. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodás-kiegészítést írja alá.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. december 31.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosítását.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

137/2011.(XII.20.)K.t.                                  H a t á r o z a t a

Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási

Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sopron és Környéke Házi segítségnyújtási Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló 2010. október 22. napján létrejött Megállapodást a határozat melléklete szerint kiegészíti. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodás-kiegészítést írja alá.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. december 31.

 

10.napirendi pont:                  A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a jegyző úrnak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Mindkét bizottság kétszer tárgyalta a helyi adórendeletek módosítását. Az adótörvény változása miatt is módosítani kell a helyi adórendeleteket, valamint a helyi adómértéket is megtárgyalta mindkét bizottság. Mindhárom helyi adórendelet módosításáról külön-külön kell szavazni és minősített többség szükséges.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A képviselő-testületi ülés előtt volt a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság ülése. Felsorolom a két bizottság által javasolt adómértékeket és adónemenként teszem fel szavazásra a rendeletek módosítását. 

A telekadó 50,-Ft/m2/év mértékről 55,- Ft/m2/évre módosulna.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a telekadóról szóló 15/2003.(XII.20.) Ör. módosítását. Elfogadásához minősített többségre van szükség.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2011.(XII.28.) rendelete

A telekadóról szóló 15/2003.(XII.20.) Ör. módosításáról.

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 4. sz. mellékletét képezi.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az építményadó üdülő esetében 200,-Ft/m2/év mértékről 220,- Ft/m2/év, egyéb esetben 300,-Ft/m2/év mértékről 320,- Ft/m2/évre módosulna.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a építményadóról szóló 16/2003. (XII. 20.) Ör. módosítását. Elfogadásához minősített többségre van szükség.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2011.(XII.28.) rendelete

Az építményadóról szóló 16/2003. (XII. 20.) Ör. módosításáról.

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 5. sz. mellékletét képezi.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az kommunális adó évi mértéke 8000,-Ft-ról 8500,-Ft-ra módosulna.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a kommunális adóról szóló 16/2008. (XII. 28.) Ör. módosítását. Elfogadásához minősített többségre van szükség.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2011.(XII.28.) rendelete

A kommunális adóról  szóló 16/2008. (XII. 28.) Ör. módosításáról.

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 6. sz. mellékletét képezi.

 

 

11.napirendi pont:                              Egyebek

 

Baltigh Márta polgármester:

          Szekeres János atyának az a kérése, hogy a testületi tagok lehetőség szerint vegyenek részt december 25-én 10 órakor a Karácsonyi szentmisén. Kérem, hogy tiszteljük meg ezzel János atyát és menjünk el.

          December 30-án lesz az Óévbúcsúztató 15 órakor itt a polgármesteri hivatal előtt. A Német Dal- és Kultúregyesület énekkara és a Rákosi Fúvósok zenekara ad műsort. Az önkormányzat 10.000,-Ft-os felajánlást kapott Josef Rentz-től és Gerlinde Karner-től. Ebből finanszíroznánk ezt a rendezvényt, megköszönve ezt a támogatást. Forralt bort, teát és pogácsát kínálnánk. Kovács Pál és Puskás Csaba képviselő urakat szeretném ismét megkérni arra, hogy főzzék meg a bort és a teát. Az egyenlő teherviselés szellemében a borfelajánlást most nem fogadnánk el Kovács Pál képviselő úrtól, hanem – mivel már többször ő ajánlotta fel a bort a rendezvényeken – a bort megvennénk, vagy szívesen fogadnánk felajánlásokat. Várom a javaslatokat, hogy kit kereshetnénk meg ez ügyben.

 

Huber Csaba:

Engem meg lehet keresni nyugodtan.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszönjük szépen a felajánlást, meg fogunk keresni.

 

Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom és egy Kosztolányi Dezső idézettel kívánok békés karácsonyt és boldog újesztendőt.

 

 

 

 

                                              Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                             dr. Nagy Attila

polgármester                                                     jegyző