KT jkv. 2012.01.24

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

1/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. január 24-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 5 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretettel köszöntök mindenkit az ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes Földes Tamás képviselő jelezte, hogy később érkezik.

 

Lejárt idejű határozatok, előző ülés óta történt események:

          Iskolakonyha gázkazán cseréje folyamatban van.

          Dr. Liedermann Gabriel a döntéstről a tájékoztatást megkapta.

          Csíkkarcfalvai testvérvárosi találkozó útiköltségét elszámoltuk.

          Bérleti díjak változásáról az érintetteket kiértesítettük, a szerződések módosítása folyamatban van.

          Az intézményfenntartói társulás szerződésének kiegészítését aláírtuk.

          A zárt ülésen hozott határozatokról az érintetteket tájékoztattuk.

 

          December 30-án Óévbúcsúztatót tartottunk a hagyományoknak megfelelően. Sajnos kevesen jöttek el a szép idő ellenére. Köszönöm mindenkinek a rendezvény támogatását, valamint a Német Dal és Kultúregyesület énekkarának és zenekarának a szórakoztatást.

          Január 10-én Ágfalván voltam, ahol a Kistérségi Iroda vezetőjével, valamint Kópháza, Harka és Nagycenk polgármestereivel tartottunk megbeszélést a várható önkormányzati változásokkal kapcsolatosan.

          Január 16-án a vízműnél jártam az egyik napirendi ponttal kapcsolatban tájékozódni.

          Január 18-án Sopronban a Kőfejtő projekttel kapcsolatban volt megbeszélés, amin Szentesi Ervin alpolgármester úr és Puskás Csaba képviselő úr vettek részt.

          Telefont kaptunk a szombathelyi NAV-tól a határőrbódé ügyében. Megkérdezték, nem akarjuk-e megvásárolni, de mondtam, hogy nem. Megígérték, hogy turista szezonra el fog onnan kerülni a bódé.

          Decemberben a zenekar új ruhái elkészültek, nagyon szépen köszönjük.

          December 30. napjával a könyvtárosunk Rozmán Zoltán kérte a munkaviszonya megszüntetését és december 31. napjával nyugdíjba ment. Jelenleg Balázs Gabriella az iskolánk egyik tanárnője látja el a könyvtárosi munkát megbízási szerződéssel június végéig.

          Tegnap Vízmű közgyűlésen vettem részt.

 

Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6  igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra. A zárt üléssel kezdenénk, mert a kérelmező már jelen van.

Zárt ülés:

 

 1.  Pataki Gabriella kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

 1. Dr. Tóka József kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Rákosi Fúvosok kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Meggyesi úti behajtási kérelmek

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. A közterületek használatáról szóló 9/2007. (VII. 1.) rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Lénia-Sopron Kft. kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Teljesítmény célkitűzések a Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Fertőrákos üdvözlő táblák felújításának költsége.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákos Patak soron található játszótér elbontása és új helyen való felállítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötendő kölcsönszerződés

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákos Község Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetése (I. forduló).

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Egyebek.

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

Ezt követően a képviselő-testület zárt üléssel folytatja a munkáját, majd ismét nyílt ülés következik.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

1.napirendi pont:                                Dr. Tóka József kérelme

 

Baltigh Márta polgármester:

Január 16-án jártam a Vízműnél, ahol azt a tájékoztatást kaptam, ami a most kiosztott előterjesztésben szerepel. Az engedélyeket, amit ki kellett adni a polgármesteri hivatalnak, azt kiadtuk, a Vízmű hozzájárulásának nem feltétele az, hogy önkormányzati tulajdonba kerüljön az az út. A képviselő-testület egy korábbi döntésében nem támogatta az út átvételét. A Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta Dr. Tóka József kérelmét és a polgármester asszony által elmondott okok miatt azt nem támogatja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2012.(I.24.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Dr. Tóka József kérelméről

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Tóka József a Fertőrákos, Szt. Sebestyén utca önkormányzati tulajdonba vételéről szóló kérelmét és azt nem támogatja.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. február 1.

 

 

 

2.napirendi pont:                                Rákosi Fúvósok kérelme

 

Baltigh Márta polgármester:

Külön egyesületben lesz ezután a zenekar és az énekkar. A zenekar kéri az önkormányzat beleegyezését, hogy székhelyként bejegyezhesse a Fő u. 190. számot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2012.(I.24.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Rákosi Fúvósok kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Fúvósok kérelmét és azt támogatja azzal, hogy a Fertőrákos Község Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 9421 Fertőrákos, Fő utca 190. számú ingatlanba a későbbiekben megalakuló egyesület székhelyeként megjelölje.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa és felkéri arra, hogy a bírósági nyilvántartásba vételhez szükséges székhelynyilatkozatot ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. február 1.

 

 

 

3.napirendi pont:                    Meggyesi úti behajtási kérelmek

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Tavalyi évhez képest változás, hogy Újhegy-felsőig (Meggyesi út 12. számig) célforgalommal lehet behajtani, behajtási engedély nélkül. A Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta és úgy foglaltunk állást, hogy támogatjuk ezt a határozati javaslatot azzal, hogy amikor a Meggyesi úti behajtási engedélyekkel kapcsolatban a fórum összehívásra és lebonyolításra kerül, annak eredményétől függően ez a határozat módosításra kerül. Azért kell most döntenünk, mert a tavaly kiállított engedélyek január 31-ig érvényesek.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Azzal egészíteném ki az elnök urat, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2:1 arányban fogadta el az előterjesztést. Én ellene szavaztam a fórum megtartása miatt, és mert meggyőződésem, hogy erre az útra az engedélyezettek körének kiválasztása soha nem lesz igazságos. Az út karbantartásának költségét nem azok fedezik, akik használják.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Nem azok a jogosultak – akik itt a határozatban fel vannak sorolva – teszik tönkre azt az utat a személygépkocsijukkal, hanem a mezőgazdasági gépek, azokat pedig nem lehet kitiltani. Akinek ott van szőlője, azt nem lehet kitiltani onnan.

 

Földes Tamás képviselő megérkezik az ülésre.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Kiss János kér szót. Megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag megadja a szót Kiss Jánosnak.

 

Kiss János:

Nem lehet így hagyni azt a területet. A Meggyesiekkel összefogva valamilyen projekt kell. Gazdasági útnak van lejegyezve. A piknik felé vezető utat is használhatja mindenki, Sopron meg fizeti a felújítást.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ferstl Márta kér szót. Megadja a testület?

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag megadja a szót Ferstl Mártának.

 

Ferstl Márta:

A 026/54-es hrsz-ú terület a miénk. Eddig a temető alatti úton jártunk traktorral, de ott most már nem tudunk, mert súlykorlátozás van. Ezért kérem, hogy traktorral ráhajthassunk a Meggyesi útra.

 

Baltigh Márta polgármester:

Üzemi útnak minősül, mezőgazdasági gépjárművel a saját földjét mindenki megközelítheti. Személyautóval nem lehet, de traktorral igen.

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2012.(I.24.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Meggyesi úti behajtási kérelmekről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Meggyesi útra való behajtási engedélykérelmek elbírálása során 2012. január 1. napjától kizárólag az alábbi kérelmezőknek adjon engedélyt:

 

 1. Kisvonatot üzemeltető vállalkozók részére,
 2. Lovaskocsik részére azzal, hogy a működésből keletkezett szennyeződést a behajtási engedéllyel rendelkező eltakarítani köteles,
 3. Képviselő-testületi tagok részére,
 4. Községfejlesztési Bizottság tagjai részére,
 5. Jegyző részére,
 6. Fertőrákosi lakóhellyel rendelkező, Fertőmeggyesen és Ruszton dolgozó, vagy tanuló személyek törvényes képviselője részére, akik munkaviszonyukat munkáltatói igazolással, vagy tanulói jogviszonyukat iskolalátogatási igazolással igazolják,
 7. Fertőmeggyesen és Ruszton bejegyzett vállalkozás részére, melynek Fertőrákoson van telephelye.

 

A Meggyesi út az Újhegy-felsőig célforgalommal behajtási engedély nélkül megközelíthető.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        folyamatos

 

 

 

4.napirendi pont:                    A közterületek használatáról szóló

9/2007. (VII. 1.) rendelet módosítása

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A rendeletnek csak a melléklete kerülne módosításra. A jelenlegi 4400,-Ft/m2/hó+ÁFA összeg helyett 500,-Ft/m2/hó+ÁFA –ra módosulna a közterületbontással nem járó, 30 napot meghaladó bérleti szerződéseknél. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag egyetért a rendelet módosításával.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a rendelet módosítását.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2012.(I.24.) rendelete

A közterületek használatáról szóló 9/2007. (VII. 1.) Ör. módosításáról.

 

A rendelet hatályos szövege a jkv.1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

5.napirendi pont:                                Lénia-Sopron Kft. kérelme

 

Baltigh Márta polgármester:

A Községfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Községfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra, hogy a csapadékvíz elvezető csatorna karbantartási költségeit 40- 60% költségarány megosztásban viselje Fertőrákos és Sopron.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Szeretném, ha az önkormányzat tárgyalna SMJV önkormányzatával, mert ez a csapadékvíz, ami bele fog folyni a patakba, ez 1-2 kiadós eső után az összes szemetet szépen le fogja vinni a víz. Töménytelen mennyiségű hordalék, szemét lesz. Az a javaslatom, ha megépítik ezt a csapadékvíz bevezetést, akkor a Béke utcához építsenek ki egy szemétfogó műtárgyat, ami 1-2 cm magasságban megfogná a szemetet és ki lehet időszakonként takarítani.

 

Baltigh Márta polgármester:

A Vízügyi Igazgatóságtól azt az ígéretet kaptuk, hogy a tél folyamán ki fogják takarítani a patakmedret.

Szeretném megkérni a tisztelt képviselő urakat, hogy ha arra járnak szíveskedjenek a Béke utcai csapadékvíz bevezetésének problémáját megtekinteni. A Béke utcából lezúduló víz, ahol becsatlakozik a patakba, a bevezetésnél kimosott mindent. Hiányzik a patakpart és a bevezető csatorna, lebetonozása komoly összegbe fog kerülni.. A Baánék után van egy kis esővíz bevezető csatorna, amit már a Vízügy képviselőjének is megmutattam. Egy darabig meg van a kibetonozott árok és a patakparttól kb. 2 méterre vége van a betonozott medernek és ott csak föld van. AVízügy munkatársa azt a tájékoztatást adta, hogy a problémát annak kell megoldani, aki megkapta az engedélyt arra, hogy a csapadékvizet bevezesse.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A Vízügyi Igazgatóságnak csak van valami beleszólása?

 

Baltigh Márta polgármester:

Ők küldték hozzánk a LÉNIA-t. Azt írták, hogy az ő területüket nem érinti a kérelem.

 

Kovács Pál képviselő:

Szemétfogó rácsokat kell beépíteni, ami megszűri a vizet. 2-3 lépcsőben kellene megcsinálni és olyan helyre kell beépíteni, ahol könnyen megközelíthető.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Ne az egész Kőfejtő területére lehulló csapadékvíz elvezetésében gondolkodjunk, hiszen ők ezt a vizet a parkoló alatt egy tárolóedényben felfogják. Ezzel fogják a WC-ket működtetni.

A Béke utcával szemben, amit a víz kimosott, azt úgyis meg kell csináltatni az a becsatlakozás gyakorlatilag eltűnt.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2012.(I.24.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Lénia-Sopron Kft. kérelméről

 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a LÉNIA SOPRON KFT. 2012. január 10. napján kelt, a Kőfejtőben keletkező csapadékvíz elvezetéséről szóló kérelmét.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.35. tervszámú helyszínrajznak megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy a meglévő, Fertőrákos Község Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló csapadékvíz-elvezető csatornába a Kőfejtőben keletkező csapadékvizet bevezessék azzal a feltétellel, hogy a csapadékvíz-elvezető csatorna műszaki átadása utáni karbantartási és tisztítási költségeket arányosan viselje Fertőrákos Község Önkormányzata (40 %) és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (60 %).

 

A helyszínrajz jelen határozat mellékletét képezi.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. február 1.

 

 

 

 

6.napirendi pont:                    Teljesítmény célkitűzések a Polgármesteri Hivatalban

dolgozók részére

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Minden évben megállapításra kell, hogy kerüljenek a teljesítmény követelmények. Az önkormányzatnál a teljesítménykövetelményeket a képviselő-testületnek kell megszavaznia. Ez alapján kerülnek a célkitűzések megállapításra. Minden évben az előző évet értékelni kell a jegyzőnek a polgármesteri hivatal tekintetében, a polgármesternek pedig értékelnie kell a jegyző tevékenységét. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2012.(I.24.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Teljesítmény célkitűzésekről a Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére

 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szembeni, 2012. évi teljesítménykövetelményekhez a következő kiemelt célokat határozza meg:

 

1)      A képviselő-testület döntéseit szakmai és jogi szempontból kellően megalapozó, a lehetséges esetekben döntési változatokat tartalmazó előterjesztések készítése.

2)      A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) által meghatározott eljárási határidők betartása.

3)      Az Internet biztosította lehetőségek fokozottabb kihasználása az ügyfelekkel, a képviselőkkel, az önkormányzati intézményekkel történő kapcsolattartás területén.

4)      Az önkormányzat honlapjának kibővítése a jogszabályban előírt, illetve a lakosság számára hasznos közzétételi lehetőségek biztosítása érdekében.

5)      Az önkormányzati intézmények és szakfeladatok gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése.

6)      A helyi adóbeszedés, az adóellenőrzések hatékonyságának növelése.

 

A Képviselő-testület felkéri Baltigh Márta polgármestert, hogy a jegyzőre, Dr. Nagy Attila jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozóan 2012. évre ezen célok alapján határozzon meg egyéni teljesítménykövetelményeket.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        2012. január 31. 

 

 

 

7.napirendi pont:                    Fertőrákos üdvözlő táblák felújításának költsége

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A falu két végén lévő táblát szeretnénk felújítani, mert nagyon rossz állapotban vannak. 2 árajánlat érkezett, ezt mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

2 árajánlat közül a kedvezőbbet, az Ubrankovics ajánlatát javasoljuk elfogadásra. 2 teljesen új tábla készülne, melynek kivitele hasonló a buszvárókhoz.

 

Baltigh Márta polgármester:

Gondolkodnunk kell, hogy hová helyezzük el majd az új táblákat.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2012.(I.24.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Fertőrákos üdvözlő táblák felújításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fertőrákosi üdvözlő-táblák felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül az Ubrankovics Erdészeti és Faipari Kft. árajánlatát jóváhagyja azzal, hogy a 2 db tábla költsége 279.000,-Ft+ÁFA, összesen 354.330,-Ft, azaz háromszázötvennégyezer-háromszázharminc forint.

 

A munkálatok elvégzésének határideje: 2012. március 31.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a fentiek alapján vállalkozási szerződést kössön, és felkéri, hogy a munkálatokat ellenőrizze, és a szabályszerű teljesítés megtörténtekor a megállapított vállalkozói díjat kifizesse.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozói összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe tervezze be.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. február 15., illetve 2012. április 15.

 

 

 

8.napirendi pont:                    Fertőrákos Patak soron található játszótér elbontása

 

                                                               

Baltigh Márta polgármester:

A jelenlegi játszótér balesetveszélyes, sok a probléma.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Informális megbeszélés volt ezzel kapcsolatban. Minden játszóeszközre, minden évben műszaki felülvizsgálat és dokumentáció szükséges. Ennek a játszótérnek nincs semmilyen dokumentációja. Jó lenne minél előbb megmenteni a játszóeszközökből, amit lehet, majd a későbbiekben elhelyezni azokat a szabályoknak megfelelően.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Javaslom, hogy akkor most bontassuk el, de ne kerüljön áthelyezésre.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra Szentesi Ervin alpolgármester úr módosító javaslatát.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Javaslom, hogy egészítsük ki azzal, hogy az önkormányzat gondoskodjon a szakszerű tárolásról.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra Dr. Ecsédi Károly képviselő úr módosító javaslatát.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot a módosításokkal együtt.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2012.(I.24.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Patak soron található játszótér elbontásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Patak soron található játszótér elbontásának és új helyen való felállításának lehetőségét és azt támogatja azzal, hogy a játszóteret az önkormányzat bontassa le és gondoskodjon annak megfelelő tárolásáról.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. március 31.

 

 

 

9.napirendi pont:        Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással

kötendő kölcsönszerződés

 

Baltigh Márta polgármester:

Ez a projekt még nem valósult meg, de a hitel kamatai már ketyegnek és erre kell kölcsönszerződést kötnünk.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az összes önkormányzat készfizető kezességi szerződést írt alá, ezért fizetni kell.

 

Baltigh Márta polgármester:

Karácsony előtt a Társulási Tanácsnak megbeszélése volt. Nem szerepelt benne az ott előterjesztett szerződésben, hogy kamatmentes kölcsönként adják az önkormányzatok ezt a pénzt. Ez a szöveg ott az ülésen került bele. Külön kölcsönszerződésben rögzíteni kell, mert erről az eredeti szerződésben nem volt szó. Arról volt szó, hogy a Társulás önfenntartó lesz. A Társulási Tanács 7 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot. A két nem Fertőd és Fertőrákos szavazata volt, a két tartózkodás pedig Harka és Kópháza.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Mi a biztosítéka a kölcsönt nyújtó önkormányzatoknak, hogy vissza is fogja kapni a kölcsönt?

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Nincs erre garancia.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Mit ad biztosítékul a Társulás?

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Erre a kölcsönre nem az alapszerződés kötelezi az önkormányzatot. Polgármester asszony nemmel szavazott a Társulás ülésén is. Javaslom, hogy ne hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármester asszonyt a szerződés aláírására. A készfizető kezességet a bank felé vállalta az önkormányzat, nem a társulás felé.

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Javaslom, hogy a testület halassza el ezt a döntést.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Javaslom, hogy a polgármester asszony kérje fel Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy tanulmányozza át a szerződést és a javaslatait tegye meg a képviselő-testület felé.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A következő módosító javaslatom van:

          A képviselő-testület a február 14. napján tartandó Képviselő-testületi ülésig elhalasztja az érdemi döntést.

          Polgármester asszony kérje fel Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy tanulmányozza át a szerződést és a javaslatait tegye meg a képviselő-testület felé.

          A képviselő-testület felkéri a polgármester asszonyt, hogy erről a döntésről a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást tájékoztassa.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra Dr. Ecsédi Károly képviselő úr módosító javaslatát.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot a módosításokkal együtt.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2012.(I.24.)K.t.                               H a t á r o z a t a

Hulladékgazdálkodási Társulással kötendő kölcsönszerződésről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötendő kölcsönszerződés tervezetét és az arról szóló érdemi döntését a 2012. február 14. napján tartandó Képviselő-testületi ülésig elhalasztja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a 2012. február 14-i Képviselő-testületi ülést megelőzően tanulmányozza át a szerződést és a módosítására vonatkozó javaslatait terjessze be a Képviselő-testület elé.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntéséről a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást tájékoztassa.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. február 1.

 

 

 

 

 

 

10.napirendi pont:      Fertőrákos Község Önkormányzat 2012. évi átmeneti

        gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Készítettünk egy rendelet tervezetet az átmeneti gazdálkodásról. A 2012. évi végleges költségvetés elfogadásáig lennének érvényben ezek a szabályok. Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a rendelettervezetet.

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Község Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv 2. számú mellékletét képezi.

 

 

 

11.napirendi pont:                  Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetése (I. forduló).

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A költségvetést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság részben tárgyalta a költségvetést. Egyrészt meghatározta a 2012. évi fejlesztéseket, annak összeghatárait. 2012. évben 75 millió,-Ft-ról van szó.

Másrészt vita volt, de nem történt állásfoglalás a közalkalmazottak és köztisztviselők juttatásaival kapcsolatban. Nevezetesen a cafetéria és az  eltérítés  került szóba. Olyan javaslatok hangzottak el, hogy milyen szinten legyen maghatározva a cafetéria. Kedvezményesen havi 5000,-Ft-os étkezési utalvány adható. Elhangzott még a közalkalmazottak esetében a 3%-os illetmény, és a köztisztviselők esetében a 10 %-os illetményeltérítés visszavonása.

 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Erről határozat nem született? Állásfoglalás nem született?

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Semmi nem született.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Milyen érvek mentén vetődött fel a cafetéria, illetve az illetménykiegészítések visszavonása?

 

Baltigh Márta polgármester:

A közalkalmazottak tavaly önkormányzati döntés alapján kaptak meg 3%-os illetménykiegészítést. Erről az önkormányzat dönt, hogy adja, vagy nem adja. A köztisztviselőknél szintén 1 évre adható az eltérítés, ami tavaly 10 % volt. A cafetéria idén már nem kötelezően adandó, csak adható kategória. Vagy adjuk, vagy nem. Ezt mérlegelheti az önkormányzat és, ha ad, akkor mit ad és mennyit.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Mikor volt utoljára közalkalmazotti, köztisztviselői illetményalap emelés? 4 éve, azóta be van fagyasztva. A költségvetés tervezésénél mindig visszanyúlunk az előző évihez. Nekem az a határozott állásfoglalásom, hogy ha fejlesztésre ezen a téren úgy ítéljük meg, hogy nincs lehetőség az rendben van, de azt hogy a tavalyi bázisévhez képest visszamegyünk nullára, azt nagyon ellenzem. Mind a közalkalmazotti, mind a köztisztviselői körnél 4 éve befagyasztották az illetményalapot, ami meghatározza, hogy ki, mennyi bért visz haza. Azt, ami tavaly megkaptak azt az idei évben is adja meg az önkormányzat. És, ha ez bárhol gondot okoz, azt nekünk ki kell tudni gazdálkodni.

 

Baltigh Márta polgármester:

A jegyző úrral beszélgettünk és a munkatársaink is megkerestek ez ügyben és én nekik is azt mondtam, hogy én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak a dolgozói egyformák, ugyanolyan fontos munkát végeznek. Ezek adható juttatások és nem tehetünk különbséget. Amennyiben adunk cafetériát és adunk illetménykiegészítést (vagy eltérítést), akkor mindenkinek egyformán kell kapnia.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Amikor a munkaügyi szabályozást megalkotta a Parlament, akkor alapvetően 3 kategóriát hozott létre. Most 4 kategória van, mert vannak a kiemelt közszolgák, a kormányhivatalnokok. Valahol rangsorolt is, mert a legnagyobb elvárásai és kötöttségek a köztisztviselőkkel szemben vannak, ezután jöttek a közalkalmazottak, végül a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók. Vagyis nem volt egyenlőség és nem is lehet egyenlőséget tenni. Eddig is meg volt a különbség. Mindkét alkalmazotti körnél szeretném, ha a tavalyi szintet, amit biztosítottunk, azt idén is tegyük meg.

 

Baltigh Márta polgármester:

A hét köztisztviselőnél teljesítményhez kötött célfeladat jutalomra a tavalyi 250.000,-Ft helyett idén 600.000,-Ft-ot állítottunk be a költségvetésbe.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Az előző testületben én voltam az a képviselő, aki ragaszkodtam ahhoz, hogy az akkori vezetés alatt a dolgozók csak a kötelező fizetést kapják. Azt is látom, hogy az akkori testület fele akkora munkát nem végzett, mint az újonnan felállt testület a polgármester asszony irányítása alatt. Ezeket a megnövekedett feladatokat látják el a polgármesteri hivatalban dolgozók.

Azt, hogy nem emel a testület, azt el tudom fogadni. Azt viszont az én szociális érzékenységem már nem viseli el, hogy azt mondja a Pénzügyi Bizottság és a polgármester asszony a saját köztisztviselőinek – akik az általuk elvégzett munka következményeit viselik a hivatalban -, hogy kevesebb lesz a bérük, mint az előző évben.

Akkor, amikor már tavaly év végén ún. Krízisalapot kellett létrehoznia a testületnek azért, mert a köztisztviselők nem tudják fizetni a svájci frank alapú lakáshitelüket.

Nem véletlenül lettek ezek a munkajogi kategóriák és az ezekhez kapcsolódó különböző kedvezmények. Más kötelezettsége van egy köztisztviselőnek és más kötelezettsége van egy közalkalmazottnak. Ennyi erővel a közfoglalkoztatott munkavállalóknak is ugyanannyit kellene adni, ha elfogadnánk a polgármester asszony érvelését.

Erre szeretném felhívni a képviselők figyelmét, különösen azokét, akik az előző ciklusban is itt voltak és látták, hogy akkor milyen teher hárult a dolgozókra és most milyen teher hárul rájuk.

Nem arról van szó, hogy nincs pénz és össze fog dőlni az önkormányzat.

A polgármester asszony nagylelkű volt, amikor az előző polgármester végkielégítéséről kellett dönteni és csak most látjuk, hogy milyen anyagi vonzatai vannak azoknak a szerződéseknek, amik az előző ciklusban köttettek.

Ezért nem értem ezt a drasztikus visszalépést. Miért nem tudja az önkormányzat felvállalni az előző években is megadott juttatásokat?

 

Wild Róbert képviselő:

Összességében mennyit tesz ki a cafetéria és az illetménykiegészítések?

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Amíg ezt kiszámolja a kolléganő, addig el szeretném mondani, hogy ezek a béren kívüli juttatás ravaszul ki van találva. Senkinek nem lenne szüksége béren kívüli juttatásra, ha tisztességes munkabért vinne haza és abból tisztességesen meg tudna élni. A béren kívüli juttatás kiegészíti a munkabért. Ezt a kettőt együtt kell nézni. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat nincs olyan helyzetben, hogy ne tudná biztosítani azt a dolgozói részére, amit az előző évben, legyen az közalkalmazott, vagy köztisztviselő. A költségvetés tárgyalásának 2. fordulójára szeretném, ha ilyen javaslat születne.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Az őszinteség és tisztesség miatt szeretném azért elmondani Dr. Horváth Ákos úr felszólalásával kapcsolatban, hogy Dr. Ekker Éva jegyzősége alatt mindent elvonunk és csak az alapot adjuk, most viszont a jegyző úrhoz fűződő jó barátságod eredményeképpen, most már elégedett vagy azokkal az asszonyokkal, akik itt dolgoznak és adjunk meg mindent.

Arról még nem beszéltünk, hogy egy 2004-ben született rendelet alapján a köztisztviselők személyi alapbérét 10%-kal meg lett emelve. Tehát a köztisztviselők alapbére 10 %-kal magasabb, mint a besorolás szerinti bér. Ez hozzátartozik a teljességhez.

 

Naske Lászlóné gazdasági előadó:

Wild Róbert képviselő úr kérdésére válaszolnék: 12 hónapra számolva nettó 3 millió Ft a az illetménykiegészítés, illetve az eltérítés az összes dolgozó tekintetében.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Én nem azt mondtam, hogy azok, akik akkor és most itt dolgoznak, most hirtelen mások lettek. Én azt akartam mondani, hogy a korábbi testület által rájuk testált munkatehernél nagyobb a mostani munkateher. Mi is többet dolgozunk, ezáltal ők is többet dolgoznak, akik a képviselő-testület döntéseit hajtják végre.

 

Baltigh Márta polgármester:

A megváltozott országos és helyi viszonyok mindenkinek a munkájára kihatnak. A falugondnoknak is több a dolga, mint 2 évvel ezelőtt. Az óvodában és az iskolában a pedagógusok éppen úgy más körülmények között dolgoznak, az ő munkájuk is évről-évre nehezebb lesz. A munkavégzés sokkal megterhelőbb.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ezért lenne indokolatlan elvenni a juttatást.

 

Baltigh Márta polgármester:

Nekem az a véleményem, hogy van, ami kötelező. Mindenkinek jár a besorolás szerinti bére. 2005 óta az önkormányzati rendelet alapján erre a köztisztviselők kapnak egy 10%-os kiegészítést. Az a véleményem, hogy az adható juttatásokból, ha adunk, akkor egyformán adjunk. Fertőrákos községnek az óvónőre és a védőnőre ugyanolyan nagy szüksége van, mint a köztisztviselőre. Nem tisztességes különbséget tenni.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Mind azt akarják, akik felszólaltak, hogy legyen béren kívüli juttatás, adjon az önkormányzat. Nettó 3 millió Ft az a bértömeg, amit ki lehet osztani, de nem ez a kérdés. Amennyiben a Pénzügyi Bizottság úgy látja, hogy ez belefér, elbírja a költségvetés és nem megy másnak a rovására, akkor nem tudom, min megy a vita. Amennyiben nem bírja el a költségvetés, akkor kár beszélni róla. Én, ha szavazhatnék, azt mondanám, hogy adjon az önkormányzat, mert az infláció azért van. Az egyenlőséget nem értem. Vannak olyan dolgozók, akik értékesebbek és vannak olyan dolgozók, akik kevésbé. Nem tudsz forintban egyformát adni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Én nem forintban értettem, hanem %-ban egyformát. Mindenkinek 3%, vagy mindenkinek 5 % bérkiegészítés, de akkor mindenkinek annyi.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ez 1 javaslat, illetve 1 vélemény.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az elmúlt 3 évben recesszió volt és most is az van. Fertőrákos eddig nem vett tudomást arról, hogy összébb kell húzni a nadrágszíjat. Az elmúlt időszakban olyan gazdálkodást folytattunk – és nem végeztünk beruházásokat, – hogy a tervezett feladatainkat el tudjuk végezni. Rangsorolni kell a tervezett feladatokat is, mert nem tudjuk mindet elvégezni. Nem tudjuk, hogy 2013-tól az intézményrendszer hogyan és miképpen fog átalakulni. Az összes adható juttatásnak emelkedett a járuléka pl. 19 % helyett 30 % a sima étkezési utalvány járuléka, az összes többire még ennél is magasabb járulék rakódik. Itt már plusz kiadása lesz az önkormányzatnak. Azzal egyetértek, hogy infláció van, a kifizetések egyre emelkednek és mindenkinek egyre nehezebb a havonta kapott béréből kijönnie. De ugyanez a problémája az önkormányzatnak is. Idén még azt mondjuk, hogy „pénz bővében” vagyunk és beruházunk, de 2013-ban már nem leszünk „pénz bővében”. Akkor már igencsak meg kell húzni a nadrágszíjat és, ha most kis lépésekben elkezdjük ezt a meghúzást, akkor 2013-ban már nem tartunk ott, hogy nagyot kell húzni. Nekem ez a véleményem.

Közben utánanéztem, hogy ki-mennyi fizetési szorzóval van, hát azok tényleg katasztrofálisan alacsonyak, de ha az előző ciklusban az önkormányzat tett volna olyan lépéseket, hogy a dolgozók felsőfokú végzettséget szerezzenek, akkor jóval magasabb besorolás szerintibért kaphatnának. Itt erről szó sem volt. Az alacsony szorzó alacsony bérszínvonalat feltételez, amiből egyre nehezebb kijönni és valamiből ezt növelni kell.

A cafetéria juttatásokkal kapcsolatban én úgy tudom, hogy költségvetésről szóló törvény előírja a köztisztviselőknek br. 200.000,-Ft –os cafetéria keretet.

Az egyenlőségnél abban egyet tudok érteni, hogy a maga területén mindenki megteszi azt a feladatát, amit kell. Sajnálatos módon a törvény úgy rendelkezett, hogy a köztisztviselőket magasabb, a közalkalmazottakat alacsonyabb javadalmazással hozza ki. Valahol mindenki ugyanazt teszi és legalább egyenlő szintre kellene őket hozni. Most azt kellene megnézni, hogy miképpen lehetne ezt megtenni. Hangsúlyozom azt, hogy a mostani bérkiáramlások a későbbi időszakban nem tarthatók, mert nem lesz majd fedezet. Én nem azt mondom, hogy ne kapjon senki semmit, csak gondolkozzunk előre, hogy a 2013 és 2014 évben miből fogjuk ezeket fedezni. Valamilyen takarékos gazdálkodást el kell kezdeni, bármi fájdalmas is. Úgy gondolom, hogy ha a dolgozó részére olyan támogatást tudunk adni, ami a dolgozónak adómentes és a munkáltató részéről minimális járulékfizetéssel jár, akkor azt kell megtenni.

 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az alapigazság, hogy a boltban a kenyér mindenkinek ugyanannyiba kerül, csak van aki többől gazdálkodik, van aki pedig kevesebből. Nekem egy nagy pofon volt, amikor egy volt kolléganő, aki itt dolgozott a polgármesteri hivatalban azt mondta nekem, hogy kár, hogy rám hallgatott és itt maradt Fertőrákoson dolgozni, mert ha előbb bemegy Sopronba, már régen kifizette volna a lakástörlesztését. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a soproni önkormányzatnál körülnézünk, hasonló beosztású köztisztviselők milyen havi jövedelemmel és milyen egyéb juttatásokkal rendelkeznek, akkor jellemző az, hogy a kistelepüléseknek a dolgozói a 70-80% sem keresik meg annak az összegnek, mint pl. a soproni önkormányzatnál ugyanolyan beosztású és munkavégzésű dolgozó megkeres.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

És előfordulhat az is, mint most Sopronban, hogy a dolgozók nem kapnak fizetést.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Alapvető dolgokat nem tudunk, pl. hogy mennyivel csökken a normatíva. Tavalyi évben közel 60 millió Ft-tal kellett kiegészíteni az iskolánál és az óvodánál a normatív támogatás összegét. Valószínűleg idén ez még több lesz. Az adó és egyéb bevételek viszont nem emelkednek. Ezért nézzük meg azt, hogy miben lehet visszavenni a kiadásokat.

 

Wild Róbert képviselő:

Az állam azt tervezi, hogy az iskolákat átveszi a településektől. 2013-tól az iskolai dolgozók a központi költségvetésből kapják a bérüket. Nem kell feltétlenül spekulálnunk a 2013, 2014 év vonatkozásában ez ügyben, mert pénzügyileg a falut ez tehermentesíti valamennyire. Elvon egy feladatot és nem kell az önkormányzatnak így kiegészítenie a normatív támogatást.

Azért voltam kíváncsi, hogy milyen összegről, bértömegről beszélünk a béren kívüli juttatásoknál, mert , ha a nettó összegnél maradunk, az az összeg az éves költségvetés 0,8 %-át teszi ki, járulékokkal kiegészítve pedig 1, 4 %.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Polgármesteri Hivatalban dolgozók esetében ez a 10%-os eltérítés mennyit jelent és a közalkalmazottak esetében a 3%-os kiegészítés mennyit jelent?

 

Naske Lászlóné gazdasági előadó:

Köztisztviselőknél kb. 1,3 millió Ft+járulékok

közalkalmazottaknál kb. 1,6 millió Ft+járulékok

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az összesen 2,9 millió Ft+járulékok. Plusz még a cafetéria, ahol minimum 30 %-os a járulék.

 

Krejci Rezsőné szociális előadó:

Azt szeretném elmondani, hogy a 10 %-os eltérítés és a cafetéria juttatások elvonása havi 25-30 ezer forintos kiesést okoz nekünk és ez nagyon sok. Akkor szoktak elvenni, ha valamit nem csinál meg az ember, de ha megcsinálja a munkáját, akkor nem szoktak elvenni.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Kormányzati elvárás, hogy a nettó bér idén nem lehet kevesebb, mint a tavalyi évben. A kormány a versenyszférában is elvárja, hogy a kormány által elvett adójóváírás miatt 300 ezer forint alatti jövedelemnél a csökkenő fizetéseket a munkáltató kompenzálja. Akkor a közszférában ez hogyan néz ki?

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Minden önkormányzati dolgozónak ki kellett töltenie egy papírt, amennyiben a fizetése br. 216 ezer forint alatt van és kérték a kompenzációt.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Álláshely megszűnik a Kőfejtőben, a polgármesteri hivatalban 2 dolgozó nyugdíjba vonulásával is lesz felszabaduló bér. Akkor lesz fedezete az önkormányzatnak a béren kívüli juttatásokra, ha a Kőfejtőben zárolja és megszünteti a másfél álláshelyet, könyvtárban az 1 álláshelyet és a polgármesteri hivatalban is 1 álláshelyet megszüntet.

A közalkalmazottaknál a 3%-os kiegészítést át lehetne váltani cafetériába, mert az a dolgozónak adómentes, a munkáltatónak pedig 30 %-os járulékfizetéssel jár. Így nyer a dolgozó 16%-ot, a munkáltató 1,5 %-ot.

Az Erzsébet utalvány az évente maximum 60.000,-Ft lehet 30%-os járulék mellett. A többit pedig el kellene dönteni, hogy milyen juttatásban adjuk. Lehet befektetés, egészségügy stb.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben a cafetéria kedvezőbb, mint a bér, akkor mindenkinél így kellene csinálni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Jegyző úrtól kérünk tájékoztatást, hogy milyen béren kívüli juttatások vannak. Milyen adózással, milyen egyéb munkáltatói terhekkel, milyen összeghatárig adhatók. Lássuk azt, hogyan kellene összeállítani ezt a csomagot a dolgozónak, hogy a lehető legjobban járjon mindenki. A 2. fordulóban a bizottságok megtárgyalják, addig jó lenne látni, hogy mi adható.

 

Naske Lászlóné gazdasági előadó:

Ezekhez a számításokhoz egy kis türelmet szeretnék kérni, mert minden intézménynél idén külön-külön kell a költségvetést tervezni. Nagyon sok olyan adat kell, ami ezekhez a számításokhoz szükséges. Időközben még a beszámolót is csinálnom kell.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A cafetérián belül vannak lehetőségek; befektetés, egészségügy, rekreáció és üdülés a SZÉP kártyával. A polgármesteri hivatal dolgozói és a saját nevemben szeretném azt kérni, hogy ha lehet, ne ilyenekben gondolkodjon a testület, mert anyagi okokból nem tudunk elmenni egy hotelbe üdülni, vagy masszíroztatni, ezért elsősorban étkezési utalványra lenne szükségünk.

A 2 dolgozó megy nyugdíjba a hivatalból és 1 státuszt megszűntetne a testület. Ebből 2 munkakörből az egyik az adós, ami 1 teljes állás + még a szociális előadó kolléganő is besegít, hogy a végrehajtás úgy menjen, ahogy most megy. A másik állás pedig az iktató, adminisztrátor kolléganő, aki az anyakönyvi feladatokat is ellátja és a telefonközpontot is kezeli. Az anyakönyvezés és a telefonközpont miatt a másik kolléganővel együtt nem tud elmenni szabadságra és amennyiben ez a munkakör megszüntetésre kerülne, úgy a másik kolléganő nem tudna elmenni még szabadságra sem, mert nincs, aki halottat anyakönyvez stb.  Azt nagyon szépen megköszönöm, hogy a testület gondolkodik abban, hogy a béren kívüli juttatásokat hogyan lehetne kigazdálkodni, de úgy gondolom, hogy 2012-ben a státuszokat nagyon szűkíteni nem lehet. 2013-ban, ha felállnak a járások és elvesznek hatásköröket, az egy más kérdés, de azt meg nem tudjuk, hogyan fog alakulni akkor a helyzet.

 

Baltigh Márta polgármester:

A SZÉP kártyával nem csak szállodába lehet menni.  Mozi, színházjegyet is lehet vele venni, uszodabérlet is vásárolható.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az étkezési utalványból pedig kenyeret lehet venni, amire nekünk nagyobb szükségünk van.

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ha ugyanannyit keresnének a dolgozók, mint a polgármester asszony, akkor ők is SZÉP kártyában gondolkodnának, nem pedig kenyérben.

Baltigh Márta polgármester:

Én pedagógusként is elmentem színházba, uszodába és hangversenyre.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az Erzsébet utalvány (étkezési utalvány) évi 60.000,-Ft-ig adható csak.

 

Kanizsa Gáborné adóügyi előadó:

Mindenki úgy van vele, hogy a saját munkakörében tudja, mennyi munka az, amit elvégez. Más azzal nincs tisztában. Úgy gondolom, hogy azon gondolkodni itt a polgármesteri hivatalban, hogy a létszám csökkenjen, az nagyon rossz lenne. Az a véleményem, hogy ez a munka rovására menne. Minden évben volt és van valami plusz feladat, ami ránk, itt dolgozókra hárul. Gondolom, hogy a testület sem szeretné azt, hogy a munka, ami eddig jól működött, az ne legyen elvégezve, vagy ne jól legyen elvégezve. Tavalyi ellenőrzésnél is leírták az ellenőrök, hogy kevésnek találták az 1 adóügyi előadót ehhez a mennyiségű munkához. Én úgy gondolom és bízom abban, hogy a testület megtalálja a megoldást arra, hogy a bérünk maradhasson annyi, amennyi az előző évben volt, anélkül, hogy a létszámot csökkentené. Bizony érzékenyen érintene bennünket a csökkentés, mert egyre nehezebb beosztani a fizetést. Az elvégzett munkánk után méltánytalannak érezném a csökkentést.

 

Kovács Pál képviselő eltávozik az ülésről.

 

 

Wild Róbert képviselő:

Nálunk az országos önkormányzatban meg volt állapítva évente az a tömeg, amit az önkormányzat cafetériára fordíthat. Ezt az önkormányzat lebontotta személyi keretekre. Ezen belül mindenki egy listából kiválaszthatta, hogy mit választ a cafetéria juttatások közül. Amennyiben megjelölne most az önkormányzat egy keretet személyenként, kiszámolná azt is, hogy ha ezt az összeget bérként kéri, akkor mennyi maradna tisztán az adó és járulékok levonása után. Azt is ki kellene számolni, hogy ha viszont utalványt, vagy egyéb cafetéria elemet kér a dolgozó, abból mennyi maradna a zsebében a megadott keretből. Én ezt így tudnám elképzelni. Személyes döntés is lehessen és az önkormányzat se járjon rosszabbul.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Én úgy gondolom, hogy ha már nem tud az önkormányzat pluszban adni a dolgozóknak, legalább ne vegyen el. Ne kerüljenek a dolgozók rosszabb helyzetbe anyagilag, mint a 2011-es évben. Én az előző években soha nem voltam amellett, hogy az itt dolgozóknak túlzottan emeljenek, de ne kerüljenek rosszabb anyagi helyzetbe.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az adóügyi előadó elmondta, hogy az a feladatokat már így is nehezen tudja ellátni, mert 1,5 ember kellene az adóügyek intézésére. A kötelező önkormányzati feladatokat, az önkormányzat hivatalát nekünk kellő biztonsággal működtetni kell. Ki kell adni a szabadságokat, betegség esetén helyettesíteni kell stb.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A járások 2013. évben felállnak. A hatósági ügyeket el fogják vinni járásba valószínűleg. Akkor majd nyilván a hivatalt nem lehet ezzel a létszámmal működtetni. 2011. év végén olyan mennyiségű új és megváltozott jogszabály jött ki, hogy nem tudjuk követni. Ilyen jogszabályi környezetben, amikor minden képlékeny, öngyilkosság lenne jelenleg a létszámcsökkentés.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Hatékonysággal és teljesítménynöveléssel a feladatokat el lehet látni. Gazdasági példákat lehet említeni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Igen pl. a Sztahanovizmust.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A közigazgatásban is bebizonyították már néhány helyen.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Igen, tudjuk, hogy hogyan, de nem kellene.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az egy dolog, hogy mit kellene, de majd a pénztárca fogja megszabni, hogy mit lehet csinálni.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A mindenkori polgármester mögött áll a polgármesteri hivatal, a polgármester munkáját ez a hivatal segíti. A képviselő-testület a polgármesternek – mint a képviselő-testület vezetőjének – feladatokat határoz meg a határozataiban. Ezeknek a határozatoknak a végrehajtásáért a polgármester a felelős. A mindenkori polgármester a polgármesteri hivatalt a mindenkori jegyzőn keresztül irányítja. A jegyző pedig vezeti a hivatalt. A volt polgármester ezt nagyon jól felismerte és az ő segítőit rendesen ellátta mindig.

Én most nem úgy látom Fertőrákos költségvetését, hogy összeborul, ha megadjuk a tavaly is megadott juttatásokat.

2013-ban kitisztul a kép, kiderül, hogy milyen feladatok, illetve hatáskörök maradnak itt. Jelenleg sok államigazgatási hatáskört lát el a polgármesteri hivatal, olyanokat is, amihez az önkormányzatnak semmi köze.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Amennyiben ezek az álláshelyek megszűnnek, akkor lesz a béren kívüli juttatásoknak fedezete.

 

Baltigh Márta polgármester:

Először is tudni kell, milyen cafetéria adható és melyiknek mi az adó és egyéb költség vonzata a dolgozók, illetve az önkormányzat részéről. Azt is tisztázni kell, hogy most akkor a köztisztviselőknek mennyi a kötelezően adandó. Vagy mindenkinek csak adható? Ezt sem tudjuk. Ennek utána kell nézni.

 

Naske Lászlóné gazdasági előadó:

Számítási szempontnak beállíthatom-e azt, ami az idei évben a kézhez kapott, tehát a nettó összeg az idei adóváltozásokkal együtt az ki lesz-e egészítve a dolgozóknak az állami kompenzáción felül? Ugyanis vagyunk többen, akik a tavalyihoz képest kevesebbet fogunk hazavinni. Ezt a különbséget viszont, akkor számoljam-e vagy sem?

 

Wild Róbert képviselő:

Magyarul, úgy készüljön-e a költségvetés tervezet, hogy a tavalyi nettó összeg az idén is meglegyen.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A szuperbruttó kivezetésével mindenkit ér valamennyi veszteség. Az alapilletményt fel kell hozni arra a szintre, hogy az ugyanannyi legyen – az adójóváírás kivezetése után -, mint 2011-ben. Erre az összegre kell rátenni azokat a %-okat, ami jár.

Naske Lászlóné gazdasági előadó:

Amennyiben a célkitűzés az, hogy senkinek ne legyen kevesebb a nettó fizetése, mint amennyi tavaly volt, akkor ki kell egészíteni, mert az állami kompenzációval nem fogja azt a nettó bért elérni, amit tavaly kapott.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Mi nem azt mondtuk, hogy ne legyen a dolgozók fizetése kevesebb, mint amennyi tavaly volt, hanem azt, hogy amit tavaly biztosítottunk béren kívüli juttatásként a bruttó összegben, azt most is biztosítsuk.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az csak az alapilletményre vonatkozik. Az alapilletmény nettó összege nem lehet kevesebb 2012-ben, mint 2011-ben. Erre rakódik rá az összes többi adható juttatás.

 

Naske Lászlóné gazdasági előadó:

A 10 % eltérítés a köztisztviselőknél az benne van az alapilletményben. Azt máshova nem lehet becsatolni jogcím szerint, csak az alapilletményhez.

 

Baltigh Márta polgármester:

A 2005. évi önkormányzati döntés alapján az illetménykiegészítés külön soron van, viszont az évente adható eltérítés (10 % ) az be van építve az illetményalapba.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A másik kérdés a cafetéria. Kérjük, hogy a cafetéria elemek kerüljenek összeállításra és az is, hogy mi az anyagi vonzata egy-egy elemnek. Az, hogy a dolgozónak milyen levonással jár, vagy adómentes és, hogy az önkormányzatnak milyen költségekkel jár.

Szerintem a köztisztviselőknek kötelező a bruttó 200.000,-Ft-os keret. Ezért vagylagosan célozzuk meg ezt a bruttó 200.000,-Ft-os keretet.

A közalkalmazottaknál akkor a 3 %-os illetménykiegészítést át kellene váltani cafetéria juttatásba. Így akkor a dolgozó megspórol 16 %-ot személyi jövedelemadóban. Jó-e ez így?

 

Heizer Csabáné óvodavezető:

Mi annak fogunk örülni, amit kapunk. Mi a SZÉP kártyának is örülünk.

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

Mi mindent megköszönünk.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Tavaly mennyi volt a cafetéria a közalkalmazottaknál?

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

Bruttó 150.000,-Ft, nettó 129.000,-Ft volt.

 

Heizer Csabáné óvodavezető:

Tavaly a 3%-os illetménykiegészítés összege különböző volt a fizetések különbségéből adódóan. A cafetéria keret egyenlő lesz mindenkinek?

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Egy lépcsőt bele lehet tenni, hogy a pedagógus kap ennyit, a technikai dolgozó pedig annyit.

 

 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Nem szeretném szembe állítani a közalkalmazottakat és köztisztviselőket, de ugye, ha mélyen magunkba nézünk, akkor a közalkalmazotti dolgozó is azt mondja, hogy ugye más elbírálás alá esik a technikai dolgozó és más elbírálás alá esik a pedagógus. Ez is egy természetes különbségtétel. Törvényi szinten is meg van a különbség: kormánytisztviselő, köztisztviselő, közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó.

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató:

Szerintem az óvodavezető nem erre gondolt, hanem arra, hogy akinek magasabb a bére, annak az a 3 % több volt, mint akinek kevesebb. A cafetéria viszont ugyanaz a keret mindenkinek. Nem arra gondolt, hogy például a takarítónő kevesebbet ér.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ezt senki nem mondja.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Személyenként kell megállapítani, hogy mennyi a 3 %.

 

Wild Róbert képviselő:

Bruttó 150.000,-Ft a technikai dolgozóknak, 170.000,-Ft a pedagógusnak.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Az első fordulóban, ez ügyben arról kell egy elvi döntést hozni, hogy a költségvetés tervezése a második fordulóban milyen irányba menjen el. Amennyiben az az irány, hogy azon a szinten maradjanak a juttatások, mint a tavalyi, akkor meg kell nézni, hogy miből és melyik megoldás a legolcsóbb az önkormányzatnak. Ezek után tud majd dönteni a testület, ha látják a lehetőségeket.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Amennyiben a szinten tartást akarja a testület bérben és juttatásokban, akkor az ellentételezést is meg kellene keresni. Akkor van meg ennek a fedezete, ha cserébe a betöltetlen, illetve az üres álláshelyek visszavonásra kerülnek. Kőfejtőben 1,5 állás szűnik meg, a könyvtárban 0,5, a hivatalban 1. Ez a kiindulási alap.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ez egy vélemény, de nem biztos az, hogy 2 ember elmegy a hivatalból nyugdíjba és ezeket az álláshelyeket meg tudjuk szüntetni és működésképtelenné válik a hivatal.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Most csak azt kell eldönteni, hogy milyen irányba menjen tovább a költségvetés tervezés. Majd egy következő lépés az, hogy hogyan lehet megoldani.

 

Wild Róbert képviselő:

Azt szeretném, ha a gazdasági előadót azzal bízzuk meg, hogy a szinten tartáshoz készítsen nekünk számításokat.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Utána a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Eddig csak a bérekről és a cafetériáról volt szó. Nem találom a tervezetben az első lakáshoz jutók támogatását.

 

Naske Lászlóné gazdasági előadó:

Abban a verzióban, ami ma készítettem, már benne van.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Most vásárolunk egy kisteherautót.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az a 75 millióban van a gépkocsi vásárlás a fejlesztéseknél.. A képviselői és alpolgármesteri alap külön van és nem abból finanszírozzuk az autót.

 

 

Wild Róbert és Dr. Ecsédi Károly képviselők eltávoznak az ülésről.

 

 

12.napirendi pont:                                         Egyebek

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A szúnyoggyérítésnek az összegét még nem tudjuk, de ugyanúgy kérnénk, mint tavaly, de 3 évre szerződnénk most, új szolgáltatóval.

Megjött az árajánlat a temető kerítésre Giczi Zsolttól. 1.149.000,- összesen, de ez az összeg felmérés után pontosításra kerül. 1,5 milliót állítottunk be erre a költségvetésbe.

Rákosi László a korlátjavításra hozott árajánlatot. az 192.000,-Ft+ÁFA. Rácsot is kell csinálnia az új árokba is. Csinálhatja a korlátokat?

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Igen, csináltassuk meg a 1,5 milliós keretből.

 

Baltigh Márta polgármester:

Jövő héten hétfőn és szerdán szabadságon leszek és februárban pedig 1 hét szabadságra megyek. Alpolgármester úrral fogok egeztetni, hogy mikor alkalmas neki.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Közút felé beadott engedélyekkel mi a helyzet?  Mikor ment el a megkeresés?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Decemberben, de még nem kaptunk rá választ.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Megkérem a jegyző urat, hogy erre kérdezzen rá és én is megpróbálok érdeklődni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A buszforduló engedélyeztetésénél gond van, a Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság nem adta meg a szakhatósági állásfoglalását a szabályozási tervnél, mert Natura 2000 területről van szó. Ezért új állásfoglalást próbálunk kérni. Kértük, hogy személyesen is nézzék meg, milyen területről van szó. Az Állami Főépítész megadta az engedélyt.

 

Baltigh Márta polgármester:

A Nemzeti Park sem adta meg a szakhatósági állásfoglalását a Kovácsdomb feletti útra. Az a javaslatuk, hogy a felső út helyett a Pataki István utcát kössük össze az Erdei utcával. Ehhez 1-2 házat le kellene bontani, hiszen ott lakóházak vannak.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. Köszönöm a megjelenést.

 

 

 

 

                                       Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                            dr. Nagy Attila

polgármester                                                   jegyző