KT jkv. 2012.02.01

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

3/2012. 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. február 01-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 4 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

  1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretettel köszöntök mindenkit az ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontra.

 

  1. Gépkocsi vásárlás.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pont tárgyalására.

 

 

1.napirendi pont:                                Gépkocsi vásárlás

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

2 év műszaki vizsgával, ponyvával vennénk meg az autót. A kötelező felelősségbiztosításon felül CASCO biztosítást is kötünk rá.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Szeretném, ha ennek az autónak lenne gazdája, aki ezt a gépjárművet vezetné és felelne érte.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Az autó B kategóriás jogosítvánnyal vezethető. Pfaiffer Ferenc falugondnokot bíznánk meg a gépjármű vezetésével.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Nagyobb lesz a felelőssége, ezért ezt meg kell fizetni neki.

Hol tárolnánk az autót?

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Szemben, a Fő u. 190. szám alatti  kapualjban.

 

Baltigh Márta polgármester:

A későbbiekben az üvegajtó mögött le lehetne betonozni és tetőt csináltatni, akkor ott is lehetne tárolni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Jobb lenne, ha zárt helyen lenne.

 

Földes Tamás képviselő:

Ha jól tudom dízel gépjármű, mennyi a fogyasztása?

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Átlag 8 litert mondtak.

 

Földes Tamás képviselő:

Futásteljesítménye mennyiben lesz meghatározva? Havonta hány kilométer?

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Szerintem egy évben kb. 5000 km-t fog menni ez az autó.

 

Földes Tamás képviselő:

Ki fogja vezetni? Kell egy nyilatkozat a polgármestertől, hogy kinek engedélyezi a gépjármű vezetését és milyen célból.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Ezt majd szabályzatban kell rögzíteni.

 

Szentesi Ervin alpolgármester:

Pfaiffer Ferenc legyen a felelős és egyedi esetekben a polgármester adhat ki megbízást a jármű vezetésére.

 

Földes Tamás képviselő:

Naponta kell menetlevél kiosztás és addig ne legyen kiadva új menetlevél, ameddig a régit le nem adta. Menetlevelet ki adhat ki?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A pénzügyes kolléganő fogja ezt kezelni, ő adja ki és ellenőrzi is.

Pfaiffer Ferenc munkaköri leírását is át kell írni ennek megfelelően.

A munkaköri leírás és a szabályzat elkészítése is folyamatban van.

 

Naske Lászlóné gazdasági előadó:

Ez elvileg úgy működik, hogy a sofőr kap egy bizonyos előleget a tankolásra is.

 

Földes Tamás képviselő:

Kártyát kapjon és kártyára tankoljon. El kell dönteni, hogy hol tankoljon és megkérni a kártyát. 15 napos dekádok vannak és 15 nap után küldik a fizetendő összeget.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra az 1. számú határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2012.(II.01.)K.t.                           H a t á r o z a t a

Gépkocsi vásárlásról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat nevére tehergépkocsi vásárlásra tett előterjesztést és erre a célra a 2012. évi költségvetésből elkülönít 4.390.000 Ft, azaz négymillió-háromszázkilencvenezer forint összeget.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tehergépkocsi vásárlását lebonyolítsa és a szükséges szerződéseket ellenjegyezze.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a tehergépkocsi használatával kapcsolatos szabályzatot megalkossa, különös tekintettel a tehergépkocsit vezető személyére, munkaköri leírásának módosítására, az elszámolás és menetlevél vezetés szabályaira.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő:        2012. február 29.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra az 2. számú határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2012.(II.01.)K.t.                           H a t á r o z a t a

Gépkocsi vásárláshoz kapcsolódó költségekről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat nevére tehergépkocsi vásárlásra tett előterjesztést és erre a célra a 2012. évi költségvetésből elkülönít 1.610.000,-Ft, azaz egymillió-hatszáztízezer forint összeget az alábbi összetételben:

 

Telephely kialakítás:                           710.937,-Ft,

Üzemanyag:                                       400.000,-Ft,

Éves szervízdíj:                                  100.000,-Ft,

KGFB és CASCO biztosítás:            152.063,-Ft,

Riasztó, spoiler:                                 127.000,-Ft,

Gépkocsivezetői pótlék:                    120.000,-Ft.

                                                 __________________

Összesen:                                        1.610.000,-Ft

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe ezen költségeket építse be.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. február 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

                                                           Kmf.

 

 

Baltigh Márta                                                          dr. Nagy Attila

polgármester                                                                  jegyző