KT jkv. 2012.02.14

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

4/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. február 14-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 4 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint,

valamint Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató és Heizer Csabáné óvodavezető.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretettel köszöntök mindenkit az ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Puskás Csaba és Wild Róbert képviselő urak jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen.

 

Lejárt idejű határozatok, előző ülés óta történt események:

          Pataki Gabriellával a szerződés tervezet elkészült, aláírásra kerülhet.

          Dr. Tóka Józsefet értesítettük a képviselő-testületi döntésről.

          Rákosi Fúvósok a székhelynyilatkozatot megkapták.

          Huber Csaba kérelme ügyében 2012. 02. 06-án megtartottuk a Meggyesi úti behajtási engedélyekkel kapcsolatos fórumot 13 résztvevővel.

          Lénia Sopron Kft. megkapta a határozatot.

          Az üdvözlő táblákkal kapcsolatban ma volt itt az Ubrankovics Kft. munkatársa, a napokban sor kerül a szerződés megkötésére.

          Az autóvásárlás folyamatban van, a biztosításokat már megkötöttük. Amikor az időjárás engedi, hazahozzuk az autót.

          01.25-én a Piknik projekttel kapcsolatos összes anyagot leadtam, most már SMJV önkormányzatán múlik, hogy az elszámolás hogyan és mikor fog megtörténni.

          02.07-én intéztük az autó biztosítását.

 

Egyeztettem az alpolgármester úrral és a holnapi naptól szabadságon vagyok a jövő hét keddig. Ez idő alatt az alpolgármester úr fog helyettesíteni.

 

Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

Baltigh Márta polgármester:

Tájékoztatom a képviselő-testületet, levelet kaptunk Dr. Barányi Erikától és Dr. Bóna Istvántól, melyben megírják, hogy 2012. 02.01. napjától megbízási szerződés értelmében a fertőrákosi felnőttorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat Dr. Barányi Erika látja el. Köszönik a képviselő-testület segítségét.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

 1. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző.

 1. A Fertőrákosi Általános Iskola és AMI Alapító Okiratának módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. A Fertőrákosi Óvoda Alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötendő kölcsönszerződés.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Egyebek.

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

 

1.napirendi pont:                    A pénzben és természetben nyújtott szociális

ellátásokról szóló 4/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Szociális törvény megváltozott, átalakult a lakásfenntartási támogatás rendszere. 90 %-os állami támogatás mellett 10 %-os önkormányzati önrész szükséges a normatív lakásfenntartási támogatáshoz. Ezért szükséges az önkormányzati rendelet módosítása. A módosítás elfogadásához minősített többség szükséges. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosításának tervezetét. Átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a rendeletmódosítás tervezetét.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2012.(II.29.) rendelete

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

4/2011.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

2.napirendi pont:                    A Fertőrákosi Általános Iskola és AMI Alapító

Okiratának módosítása

Dr. Nagy Attila jegyző:

Sok jogszabályváltozás történt 2011. év végén. Iskolaigazgató asszony jelezte, hogy az igazgatói értekezleten szó volt arról, hogy az iskola alapító okiratába bele kell, hogy kerüljön az iskola adószáma, bankszámlaszáma, illetve a számlavezető pénzintézet neve. A MÁK-tól is jöttek közben a jogszabályváltozásokról tájékoztatások. Így átnéztük az iskola és az óvoda alapító okiratát és jogszabályváltozásoknak megfelelően módosítottuk az okiratokat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2012.(II.14.)K.t.                           H a t á r o z a t a

iskola alapító okiratának módosításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata I. Általános rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

I.

Általános rendelkezések

 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §; 7. § (3) bekezdése; 8-9 § alapján, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5), 90. § (1), 102. § (2) bekezdése alapján a 86. §-ában meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

A költségvetési szerv neve:

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény, Fertőrákos

Székhelye:

9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.

Létrehozásáról rendelkező

határozat:

19/2004. (III. 16.) K.t.

Alapítója létrehozáskor:

Fertőrákos Község Önkormányzata

Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye:

Fertőrákos Község Önkormányzata

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Irányító szerv neve, székhelye:

Fertőrákos Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Jogszabályban meghatározott

közfeladata:

Az alapfokú nevelés-oktatás, valamint alapfokú művészetoktatás.  (Közoktatási tv. 26. § (4) bek.; 31. §).

Államháztartási szakágazati

besorolása:

852010

Alapfokú oktatás

Alaptevékenysége

(szakfeladat besorolás szerint):

801214

Alapfokú oktatás

801225

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,

oktatása

801313

Alapfokú művészetoktatás

Alaptevékenységbe tartozó egyéb

feladatok:

 

552323

Iskolai intézményi közétkeztetés

805113

Napköziotthoni és tanulószobai

foglalkozás

Törzsszáma:

642233

Működési területe:

Fertőrákos Község közigazgatási területe

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Fertőrákos Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Irányító szerv vezetője:

Fertőrákos község polgármestere

A költségvetési szerv típus

szerinti besorolása:

Tevékenység jellege

alapján:

Közszolgáltató közoktatási közintézmény

A feladatellátáshoz 

gyakorolt funkció alapján:

Önállóan működő

Vezetőjének kinevezési rendje:

A jogszabálynak megfelelő képesítési követelmények alkalmazásával pályázat alapján, határozott időre

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Az alaptevékenységek vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alkalmazandók, a munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény vezetője.

A kizárólag fizikai munkavégzést igénylő tevékenységek ellátása vonatkozásában a Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni, a munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény vezetője.

A feladat ellátását szolgáló

vagyon rendelkezésre bocsátása:

Használatba adott ingatlanok:

Fertőrákosi 1138 hrsz-ú és 1134 hrsz-ú ingatlan.

Adószáma:

16712803-2-08

Bankszámlaszáma:

59100700-11046051

Számlavezető pénzintézete:

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Az iskola évfolyamainak száma:

 

Ebből alapfokú művészetoktatás évfolyamainak száma:

8

 

6

Engedélyezett létszám (fő):

200

Engedélyezett művészetoktatási férőhelyek száma (fő):

80

A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szervezet:

Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatala

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata II. Az iskola műkodése rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

II.
Az iskola működése

 1. Az iskola élén igazgató áll. Az igazgató a nevelőtestület tagja.
 2. Az iskola igazgatóját a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt), valamint annak a közoktatásban történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Vhr) alapján nyilvános pályázat útján Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató megbízott magasabb vezető beosztású közalkalmazott.
 3. Az igazgató az alkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogokat gyakorolja, és irányítja az iskola munkaszervezetét.
 4. Az iskola képviseletére az igazgató jogosult, akinek képviseleti joga általános, teljes körű és önálló.
 5. Az iskola jegyzése akként történik, hogy az iskola körbélyegzője alá az iskola jegyzésére jogosult (igazgató) önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány szerint.
 6. Az iskola ügyeinek intézését és az iskola képviseletét az igazgató látja el. A igazgató az SZMSZ-ben szabályozottak szerint jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az iskola dolgozóira átruházhatja.
 7. Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik, ahol a tanuló az érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelően felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
 8. Az iskola képzőművészeti ágában, grafika és festészet tanszakban folyik alapfokú művészetoktatás.
 9. Az iskolában a nevelés és oktatás egységes, az általános iskolai és az alapfokú művészetoktatást is magában foglaló pedagógiai program szerint, éves munkaterv alapján folyik. Az iskola helyi tanterve elkészítésénél figyelembe veszi a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét, amely szerint biztosítani kell a kisebbségi népismeret, a kisebbség és anyaországa történelmének tanítását, kulturális hagyományainak, értékeinek megismerését. Az alapfeladat és az alapfokú művészetoktatás jellemzőit egységesen tartalmazó pedagógiai programot az irányító szerv 185/2008. (XII. 15.) K.t. határozatával hagyta jóvá.
 10. Az iskolának nyolc (1-4. és 5-8.) évfolyama van, a székhelyen a maximális tanulólétszáma: 200 fő.
 11. Az iskola az első évfolyamtól kezdődően nyelvoktató német nemzetiségi kisebbségi oktatást folytathat. A nemzetiségi oktatás többletköltségét – törvényben meghatározott módon – az állam, illetve a helyi önkormányzat viseli.
 12. Az iskola gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű tanulók alapfokú oktatása, nevelése, a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, integrált formában történik.
 13. A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata figyelembe vételével a sajátos nevelési igény típusához és súlyosságához igazodó pedagógiai feltételek (személyi és tárgyi feltételek) biztosítása (megléte) mellett, az iskola az alábbi tanulók együttnevelését vállalja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121.§.(1) bekezdés 29. pontja; ill. a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III.1.) OM rendelet szerinti besorolással:

a)Beszédfogyatékos / beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott.

b)Enyhe fokban hallássérült – nagyothalló

c)A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő.(figyelemzavar, hiperaktivitás)

d)A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő.

 1. A fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs-rehabilitációs foglalkozásban részesül, szakirányú gyógypedagógus vezetésével, a Közoktatási törvény 52. §-ban meghatározott időkeret terhére, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon.
 2. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló, továbbá a beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel küzdő tanuló (BTM) fejlesztőpedagógiai, logopédiai, pszichológiai foglalkozásban részesül, az intézmény és a pedagógiai szakszolgálati központ közötti munkamegosztás alapján, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon.
 3. Az iskola a szakorvos által kiszűrt tanulói részére gyógytestnevelést biztosít.
 4. Az iskola elkészíti a tankönyvrendelést és az iskolán belüli tankönyvterjesztést az ellátás helyi rendjében foglaltak szerint szervezi és bonyolítja.
 5. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá, amelynek szükséges módosítását az alapító okirat módosításának életbe lépése után három hónapon belül kell jóváhagyni.
 6. Az iskola alkalmazottainak foglalkoztatására általában közalkalmazotti jogviszony keretében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes esetekben munkaviszony keretében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata III. Az iskola feladatai rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

III.
Az iskola feladatai

Az iskola alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve):

Az iskola szakfeladatai 2010. 01. 01.-től:

470002 

Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

562913 

Iskolai intézményi étkeztetés

562917

Munkahelyi étkeztetés

852000

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852012 

 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

oktatása (1–4. évfolyam)

852013

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852023

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855913

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855916

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

Kiegészítő tevékenységek

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az iskola kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata IV. Az iskola gazdálkodása rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

IV.

Az iskola gazdálkodása

 1. Az iskola alapfeladatainak ellátására a fenntartó az intézmény használatba adja a

– fertőrákosi 1138 hrsz-ú, Fertőrákos, Fő u. 234. szám alatti,

– fertőrákosi 1134 hrsz-ú, Fertőrákos, Fő u. 236/A. szám alatti,

ingatlanokat és a működéséhez szükséges ingóságokat.

 1. Az iskola a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben (2011. évi CXCV. törvény) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatának ellátása érdekében. Az ingatlan vagyont Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatala tartja nyilván.
 2. Az iskola önálló költségvetéssel rendelkezik, költségvetési keretei felett teljes jogkörrel rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az iskola és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a hivatal költségvetési rendjére vonatkozó, az irányító szerv által jóváhagyott szabályzatok tartalmazzák.
 3. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, szakmai munkaterv alapján látja el. Az iskola éves költségvetését a Polgármesteri Hivatal kezeli azzal, hogy a költségvetési keretek felett az iskola vezetője rendelkezik.
 4. Az iskola önálló éves és évközi költségvetési beszámolóval rendelkezik.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata V. Záró rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

V.

Záró rendelkezések

Ez a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2009. (V. 19.) K.t. és 64/2009. (VI. 16.) Kt. és a 12/2012. (II. 14.) Kt. számú határozata szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. február 14. napjától lép hatályba.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról a Magyar Államkincstár területi szervét – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megküldése mellett – értesítse. 

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. február 29.

 

 

3.napirendi pont:                    A Fertőrákosi Óvoda Alapító okiratának módosítása.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A jegyző úr az előző napirendi pontnál elmondta, hogy miért szükséges a módosítás, amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2012.(II.14.)K.t.                           H a t á r o z a t a

óvoda alapító okiratának módosításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata I. Általános rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbiakra módosul:

I.

Általános rendelkezések

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §; 7. § (3) bekezdése; 8-9 § alapján, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5), 90. § (1), 102. § (2) bekezdése alapján a 86. §-ában meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

A költségvetési szerv neve:

Óvoda, Fertőrákos

Székhelye:

9421 Fertőrákos, Fő utca 156.

Létrehozásáról rendelkező határozat:

18/2004. (III. 16.) K.t.

Alapítója létrehozáskor:

Fertőrákos Község Önkormányzata

Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye:

Fertőrákos Község Önkormányzata

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Irányító szerv neve, székhelye:

Fertőrákos Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Jogszabályban meghatározott

közfeladata:

Az óvodáskorú gyermekek testi, szellemi fejlődésének segítése, felkészítés az iskolai nevelésre.  (Közoktatási tv. 2. § (4) bek.).

Államháztartási szakágazati

besorolása:

851020

Óvodai nevelés

Alaptevékenysége

(szakfeladat besorolás szerint):

801115

Óvodai nevelés

801126

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (integrált formában)

Alaptevékenységbe tartozó egyéb

feladatok:

5523123

Óvodai intézményi közétkeztetés

Működési területe:

Fertőrákos Község közigazgatási területe

Törzsszáma:

642244

Irányító szerv vezetője:

Fertőrákos község polgármestere

A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:

Tevékenység jellege alapján:

Közszolgáltató közoktatási közintézmény

A feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján:

Önállóan működő

Vezetőjének kinevezési rendje:

A jogszabálynak megfelelő képesítési követelmények alkalmazásával pályázat alapján, határozott időre

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Az alaptevékenységek vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alkalmazandók, a munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény vezetője.

A kizárólag fizikai munkavégzést igénylő tevékenységek ellátása vonatkozásában a Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni, a munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény vezetője.

A feladat ellátását szolgáló

vagyon rendelkezésre bocsátása:

Használatba adott ingatlanok:

Fertőrákosi 97. hrsz-ú, Fertőrákos, Fő u. 156 sz. alatti ingatlan.

Adószáma:

16712810-2-08

Bankszámlaszáma:

 

59100700-11046068

Számlavezető pénzintézete:

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Az óvodai csoportok száma:

3

Engedélyezett létszám (fő):

75

A költségvetési szerv

pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szervezet:

Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatala

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata III. Az óvoda feladatai rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbikra módosul:

III.

Az óvoda feladatai

 

Az óvoda alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve):

Az óvoda szakfeladatai 2010. 01. 01.-től:

Alaptevékenységek:

            562912                       Óvodai intézményi közétkeztetés

851000                        Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

            851011                       Óvodai nevelés, ellátás

801012                       Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése

            851013                       Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

           

Az óvoda kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata IV. Az óvoda gazdálkodása rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbikra módosul:

IV.

Az óvoda gazdálkodása

 

 1. Az óvoda alapfeladatainak ellátására a fenntartó az intézmény használatába adja a fertőrákosi 97 hrsz-ú, Fertőrákos, Fő u. 156. szám alatti ingatlant, és a működéséhez szükséges ingóságokat.
 2. Az óvoda használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben (2011. évi CXCV. törvény) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatainak ellátása érdekében. Az ingatlan vagyont és a tárgyi eszköznek minősülő ingó vagyont Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatala tartja nyilván.
 3. Az óvoda önálló költségvetéssel rendelkezik, költségvetési keretei felett teljes jogkörrel rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdálkodó tevékenységét Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
 4. Az óvoda és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a hivatal költségvetési rendjére vonatkozó, az irányító szerv által jóváhagyott szabályzatok tartalmazzák.
 5. Az óvoda alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, szakmai munkaterv alapján látja el. A költségvetést a Polgármesteri Hivatal kezeli azzal, hogy a költségvetési kertetek felett az óvoda vezetője rendelkezik.
 6. Az óvoda önálló éves és évközi költségvetési beszámolóval rendelkezik.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata V. Záró rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbikra módosul:

V.

Záró rendelkezések

Ez a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2009. (V. 19.) K.t. és 63/2009. (VI. 16.) Kt. és a 13/2012. (II. 14.) Kt. számú határozata szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. február 14. napjától lép hatályba.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításáról a Magyar Államkincstár területi szervét – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megküldése mellett – értesítse. 

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. február 29.

 

 

 

4.napirendi pont:        Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással   kötendő kölcsönszerződés

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt a napirendi pontot a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 javaslatot tett. Ezeket a javaslatokat most mindenki írásban megkapta. Abban nem foglalt állást a bizottság, hogy a testület melyik javaslatot válassza. Azt nem javasoljuk, hogy ezek nélkül a biztosítékok nélkül kerüljön aláírásra ez a szerződés. Én magam az előterjesztésben leírt „A” variációt javasolnám elfogadásra, mert az ma kiszámíthatóbb.

 

Baltigh Márta polgármester:

Más polgármestereknek is vannak módosító javaslataik. A visszafizetést is ütemezni szeretnék. Jövő héten lesz Társulási Tanács ülés. Ha ma eldöntjük, hogy mi legyen a mi javaslatunk, akkor holnap ezt el tudom küldeni a többi település felé, a javaslatokat dolgozzuk össze és egy javaslatként adjuk be a Tanács elé.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra az „A”  határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2012.(II.14.)K.t.                           H a t á r o z a t a

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötendő kölcsönszerződésről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötendő kölcsönszerződést és azt az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadni:

 

 1. pont: Szerződő felek kijelentik, amennyiben a kölcsön összege a Kölcsönvevő által, határidőben nem kerül visszafizetésre, úgy a jelen Kölcsönszerződés alapján a Kölcsönvevő a kölcsön teljes összege után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot fizet a Kölcsönadónak, melynek megfizetésére a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás többségi tulajdonosa – SMJV Önkormányzata – készfizető kezességet vállal.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnökét a képviselő-testületi határozatról tájékoztassa.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy – amennyiben Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészítését a Társulás elfogadja – a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötendő kölcsönszerződést ellenjegyezze.

 

 

Határidő: 2012. február 29.

Felelős: Baltigh Márta polgármester

 

 

 

4.Egyebek.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Banki ajánlatokat kerestem, megkérdeztem különböző bankok kamatajánlatát. Összefoglaló táblázatban elküldtem a jegyző úrnak az ajánlatokat. Több kamatot érhetnénk el az önkormányzat pénzére. Éljünk ezzel a lehetőséggel és kérjünk több banktól ajánlatot. 7-8 %-os kamatot el lehet érni.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A vagyonrendelettel kapcsolatban szeretném, hogy nézzük meg mi a korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen stb.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. meghatározza, mi a nemzeti vagyon, ezen belül van az önkormányzati vagyon. Az önkormányzati vagyonnak van törzsvagyon része és üzleti vagyon (ez a forgalomképes vagyon) része.

A törzsvagyonnak 3 része van:

          kizárólagos önkormányzati vagyon,

          nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon – erről kell majd dönteni 60 napon belül, hogy akar-e az önkormányzat ebbe valamit beletenni (a vagyonrendeletben mindenképp rendelkezni kell erről), ide csak a forgalomképtelen vagyonból lehet tenni vagyonelemeket,

          korlátozottan forgalomképes vagyon

Jelenleg nincs ilyen nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, ezért a következő ülésre erről előterjesztést készítek.

 

Regioplannal beszéltem, a Ny-dunántúli, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a szakhatósági állásfoglalásában az összekötő út tervdokumentációjába nem egyezett bele, de a buszfordulóhoz hozzájárul. Most vagy csak a buszfordulóra koncentráljunk, vagy véleményegyeztető megbeszélést kell összehívni az összekötő út ügyében.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Legyen meg a buszforduló minél előbb.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Következő ülésre a munkatervben szerepel a közbeszerzési terv. A Fő utca vízelvezetésénél melyik variáció legyen megvalósítva? Beszéltem a tervezővel, aki beszél a Közlekedési Hatósággal, hogy be lehet adni a komplett tervet, és lehet-e azt, hogy csak szakaszonként adnánk be a kész tervet?

A kultúrházzal mi lesz? Írásos döntés kell erről. Impulzussal megkötött szerződés van, ők ingyenesen vállalták a pályázatírást annak fejében, ha ők menedzselték volna le a pályázatot. A Leader felé vissza kell jelenteni a 11,6 millió Ft-ot, ha nem valósítjuk meg a pályázatot. Kell egy felhatalmazás arra, hogy az MVH, a Leader és az Impulzus Kft. felé eljárjunk ebben az ügyben és, hogy a közbeszerzési tervbe betegyük-e.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Fő utcát javaslom, hogy szakaszolással menjen. Szerintem a kultúrház pályázatot is tartsuk bent. 2-3 évre el lehetne osztani a megvalósítást, így nem jelentene akkora terhet.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. Köszönöm a megjelenést.

 

 

                                       Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                         dr. Nagy Attila

polgármester                                               jegyző