KT jkv. 2012.02.22

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

5/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. február 22-én 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 6 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

  1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretettel köszöntök mindenkit az ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes.

Javaslatot teszek a napirendi pontra:

 

  1. Önkormányzat betétállományának banki lekötése

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pont tárgyalására.

 

 

1.napirendi pont         Önkormányzat betétállományának banki lekötése

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél lekötött 53.002.104 Ft-ot az önkormányzat bontsa fel és kösse le a Volksbank Zrt. bankfiókjában 3 hónapos futamidővel, 8,9 %-os kamattal.

Ezen kívül a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél lekötött 18.576.221 Ft + kamatai összeget, mint Fejlesztési Alapot a lekötés határnapján az önkormányzat bontsa fel és kösse le a Raiffeisen Bank Zrt. bankfiókjában 3 hónapos futamidővel 7,3 %-os kamattal.

A pénzügyi Bizottság javasolja azt is, hogy az önkormányzat keresse meg a számlavezető pénzintézetet azzal, hogy amennyiben ezeket a kamatokat vállalni tudja az említett összegekre, akkor a lekötés ezekkel a feltételekkel a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél történjen meg.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2012.(II.22.)K.t.                           H a t á r o z a t a

betét lekötésről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a betétállományának más banknál történő lekötésére érkezett ajánlatokat megvizsgálva felhatalmazza a polgármestert az alábbi betétek lekötésére:

 

A Magyarországi Volksbank Zrt. 2012. február 17. napján kelt ajánlata alapján a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél lekötött 53.002.104 Ft, azaz ötvenhárommillió-kettőezeregyszáznégy forintot legkésőbb 2012. február 24. időponttal bontsa fel és legkésőbb 2012. február 29. napjáig kösse le a Magyarországi Volksbank Zrt. bankfiókjában 3 hónapos futamidővel, 8,9 %-os kamattal.

 

A Raiffeisen Bank Zrt. 2012. február 21. napján kelt ajánlata alapján a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél lekötött 18.576.221 Ft + kamatai, azaz tizennyolcmillió-ötszázhetvenhatezer-kettőszázhuszonegy forint plusz kamatai összeget, mint Fejlesztési Alapot a lekötés határnapján bontsa fel és kösse le a Raiffeisen Bank Zrt. bankfiókjában 3 hónapos futamidővel 7,3 %-os kamattal.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet felé, mint az önkormányzat számlavezető pénzintézete felé jelezze az önkormányzat betétlekötési szándékát, és amennyiben a számlavezető pénzintézet a fenti kamatmértékekkel tudja vállalni a fenti összegek lekötését azok lejáratának napján, akkor a lekötés ilyen feltételekkel a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél történjen meg.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az új 3 hónapos lekötések lejárta előtt kérjen újabb ajánlatokat a betétállomány újbóli lekötésére, vagy más banknál való elhelyezésére és erről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. március 5., illetve 2012. június 5.

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.

 

 

 

                                                   Kmf.

 

 

Baltigh Márta                                                               dr. Nagy Attila

polgármester                                                                      jegyző