KT jkv. 2012.03.08

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

8/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. március 8-án 7.15 órakor megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 5 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

  1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretettel köszöntök mindenkit az ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. A kiküldött meghívóban szereplő 2. napirendi pontot visszavonom, mert Dr. Ecsédi Károly képviselő úr jelezte, hogy Fertőrákos Erdei utcában és Kovács hegy utcában megvalósuló út- és járdafelújításhoz az érintett tulajdonosoktól hozzájárulás kérése tárgyú napirendi pontot a Pénzügyi bizottságnak előzetesen meg kell tárgyalnia.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

  1. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötendő kölcsönszerződés.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pont tárgyalására.

 

Wild Róbert képviselő megérkezik az ülésre.

 

 

 

1.napirendi pont:         Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Társulással kötendő kölcsönszerződés

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnökével, Mágel Ágost úrral tárgyaltunk hétfőn (2012.03.05.) Sopronban. Az elnök úr nyilatkozott arról, hogy már nincs idő újabb szerződés-változat kiküldésére. Mi beküldhetjük a saját tervezetünket, de azzal ők nem foglalkoznak. A soproni aljegyző azt is elmondta, hogy (a szerződés szerint) ha mi bármilyen módon hátráltatjuk a társulás működését, akkor anyagilag felelősek vagyunk és, ha mi nem teljesítjük a fizetési kötelezettségünket, akkor inkasszóval levonják a számlánkról.

Én javaslom, hogy a Sopron által kiküldött szerződéstervezetet írjuk alá. A többi település is mind aláírja. Konzultáltam mindenféle fórumokon, írtunk levelet, voltunk tárgyalni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

A hétfői megbeszélésen gyakorlatilag egyik fél sem tudta a másikat meggyőzni az álláspontjáról. Arra hivatkoztak, hogy a késedelmi kamatra vonatkozóan a PTK 301/A § kötelező, ha benne van a szerződésben, ha nincs. Ha nincs jelentősége annak, hogy nincs benne, akkor ők miért ragaszkodnak ahhoz, hogy ne legyen benne? A közokiratba foglalást is szerettük volna, ami arra lett volna alkalmas, hogy bírósági eljárás nélkül közvetlen kielégítést biztosít a jogosultnak, amennyiben a kölcsönvevő határidőn belül, a szerződésnek megfelelően nem teljesít. Ezt sem sikerült elérni.

Egy rossz aláírt szerződés az sokkal rosszabb, mintha nincs szerződés. Szerintem az általunk megírt tervezetet küldjük el Sopronnak és majd ők eldöntik, hogy aláírják-e, vagy nem.

A szavazásnál név szerinti szavazást javaslok.

 

Baltigh Márta polgármester:

Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy hozzájárul-e a név szerinti szavazáshoz?

 

A képviselő- testület egyhangúlag hozzájárul a név szerinti szavazáshoz.

 

Wild Róbert képviselő:

Sopron a saját érdekeit maximálisan tudja érvényesíteni. Azt szeretném, ha mi is tudnánk Fertőrákos érdekeit érvényesíteni. Szerintem ilyen egyenlőtlen dolgot ne erősítsünk meg az aláírásunkkal. Érvényesítsék inkasszóval, de ne a mi beleegyezésünkkel. Kezeljenek bennünket partnerként. Nincs meg a partneri viszony, nincs meg a bizalom, nincs meg az aláírás. Ne mondjuk erre igent, ők ettől a pénzükhöz hozzá jutnak.

 

Puskás Csaba képviselő:

Szerintem alá kell írni, mert, ha mi leszünk az egyetlen település, aki nem írja alá, akkor rossz helyzetbe kerülhetünk. Azt is hozzáteszem, hogy teljes mértékig egyet értek Wild Róbert képviselővel. Bízzunk abban, hogy szerződés szerint vissza fogják fizetni a pénzt. Ez egy rákényszerített kölcsönszerződés a településekre, de ők akarnak feltételeket szabni és tudnak is.

 

Kovács Pál:

Nem tudunk mást tenni, csak aláírni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Felolvassa a határozati javaslatot.

 

Név szerinti szavazást tartunk.

 

Baltigh Márta                         igen

Dr. Ecsédi Károly                  nem

Földes Tamás                         igen

Kovács Pál                             igen

Puskás Csaba                         igen

Szentesi Ervin                        igen

Wild Róbert                           nem

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2012.(III.8.)K.t.                            H a t á r o z a t a

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Társulással kötendő kölcsönszerződésről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötendő kölcsönszerződés, melyet elfogad.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnökét a képviselő-testületi határozatról tájékoztassa, valamint a felhatalmazza a polgármestert, hogy a kölcsönszerződést ellenjegyezze.

 

Határidő: 2012. március 14.

Felelős: Baltigh Márta polgármester

 

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

                                                   Kmf.

 

 

 

Baltigh Márta                                                                    dr. Nagy Attila

polgármester                                                                           jegyző