KT jkv. 2012.03.27

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

9/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. március 27-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 4 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint,

valamint Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja,

 1. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja,

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

Először tájékoztatom a képviselő-testületet a lejárt idejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt eseményekről:  

          A Fő utca 190. szám alatti önkormányzati ingatlan kiadása megtörtént, március 5-én az új lakóval a szerződést aláírtuk és be is költöztek az ingatlanba.

          Pfeiffer Józsefnét a zárt ülésen hozott határozatról értesítettük.

          Március 1-én Beleden voltam a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tartott tájékoztatót a várható változásokkal kapcsolatban, de konkrétumok sajnos nem hangzottak el.

          Március 5-én SMJV Polgármesteri Hivatalában Mágel Ágost úrral volt egy megbeszélés a hulladékgazdálkodással kapcsolatban. Önkormányzatunkat Dr. Ecsédi Károly képviselő úr, Dr. Horváth Ákos úr a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja, Dr. Nagy Attila jegyző úr és jómagam képviseltük. Hosszasan próbáltunk egyeztetni, aminek megfelelően a március 8-i határozat megszületett.

          Március 7-én Freiler László tervező úr volt itt a Fő utca csapadékvíz-elvezetés lehetőségeit beszéltük meg.

          Ugyanezen a napon a „lakótelepen” a Szárhalmi utca végén ismét eldugult a csatorna és dugulás elhárítást kellett kérni, valamint bekameráztattuk a területet a hiba okának kiderítése céljából.

          Március 8-án a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a kölcsönszerződést aláírva elküldtük, és az összeg is átutalásra került.

 

Földes Tamás képviselő megérkezik az ülésre

 

          Sajnos nagyon problémás az a szakasz és egy részt bekamerázni sem lehetett. Kértünk árajánlatot a problémás szakasz feltárására, ez ma be is érkezett. Bruttó 228.630,-Ft-os ajánlatot kaptunk erre. Az utóbbi másfél év alatt háromszor fizettünk ki 50 ezer forintot a dugulások elhárításáért. Ezt sürgősen meg kell oldanunk, ezért én szeretném megrendelni ennek a szakasznak a feltárását és a hibák kijavítását.

Ezt a csatornarendszert a Vízmű nem vette át, mert szűk a keresztmetszete.

 

 

Földes Tamás képviselő:

Ezen kívül nincs elég mélységre lehelyezve a csatornarendszer. A talajterhelési díjból befolyt összegből lehetne ezt megcsináltatni.

 

Baltigh Márta polgármester:

          Március 9-én a Vízügy területi képviselője volt itt és együtt lementünk a Patak sorra és megnéztük azt a részt, ahol az esővíz szétmosta a patakpartot. Ennek a helyreállításához nem kell tőlük engedély. Meg kell csináltatnunk, mielőtt nagyobb kárt okoz. Amikor elkészült, újra eljön és megnézi a helyreállítást. Az összedőlt árkot és két helyen a patakpartot kell rendbe hozni. Ezekre árajánlatot kértünk.

          Március 14-én színvonalas megemlékezést láthattunk az iskolában a március 15-i ünnepély keretében.

          Március 14-én Világörökség Magyar Tanácsa Egyesületnek a közgyűlése volt itt nálunk Fertőrákoson.

          Március 16-án Steinheimből volt itt egy küldöttség, a búcsú programjait beszéltük át.

          Március 21-én Fertődön volt  a Világörökség Tervtanács ülése.

          Március 22-én reggel egyeztető megbeszélést tartottunk a Fő utca csapadékvíz elvezetésének feltárásával kapcsolatban.

          Március 23-án Sopronkőhidán voltam a Mindszenty emléknap alkalmából megrendezett ünnepségen.

          Március 26-én Palkovits János és Wild Róbert voltak nálam a Német Önkormányzat képviseletében és az idei búcsú részleteit beszéltük meg. A Steinheim-i polgármester érkezik 10 tagú küldöttséggel. Én úgy gondolom, hogy a küldöttség költségeinek a fedezése az a mi önkormányzatunk dolga.

Azt kértem a Német Önkormányzattól, hogy a busszal érkező vendégekről és a zenekarról ők gondoskodjanak. Ők fogadják a buszosokat pogácsával és innivalóval. A küldöttség részére elküldtem egy programajánlatot, most várom a visszajelzést.

A Madonna szobornál lesz koszorúzás is, ahol koszorút helyezünk el az önkormányzat nevében.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke:

10 fő 3 napi ellátására és szállására és a koszorúra 300.000,-Ft-ig adjunk meg egy keretet, a többi költséget állja a Német Önkormányzat.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Arról volt szó, hogy az önkormányzat átveszi a Német Önkormányzattól a búcsú megrendezését.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ideinél ezt már nem tudjuk megoldani, a jövőre nézve lehet rajta gondolkodni. Sportpályát is rendbe kell most tetetniük a búcsú előtt. Ők intézik az áramellátást is.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Kényszerűségből lesz a helyszín a sportpálya környékén. Ezt rendbe kellene tetetni, hogy rendezvénytérként tudjon funkcionálni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Erről már volt szó, kértünk is be árajánlatot, és amikor megláttuk az összeget, akkor elvetettük ezt az ötletet.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Rossz volt az árajánlatkérés.

Búcsúról készüljön egy előterjesztés, 300.000,-Ft költségig állja az önkormányzat a 10 tagú küldöttség költségeit és a koszorút.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy amikor a Kőfejtőben tartanánk meg még idén a búcsút. Amennyiben nem kezdődnek meg addig az építési munkák, akkor arra a 2 napra ki lehet-e nyitni a Kőfejtőt?

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Próbáljuk meg megrendezni idén is a Kőfejtőben a búcsút. Keressük meg SMJV illetékeseit ez ügyben.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Javaslom, hogy bízzuk a rendezvényteret a Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottságra.

 

Baltigh Márta polgármester:

Nagyon szépen köszönöm ezt a felajánlást.

Makovnik István úrtól érkezett egy kérelem és prospektusok. Kéri, hogy népszerűsítsük a Kristálymúzeumot.

Tegnap Gerlinde Karner és Josef Reutz hozott a hivatalnak egy kosár húsvéti hímes tojást és mellé 10.000,-Ft-ot. Ezzel kívántak mindenkinek kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

Baltigh Márta polgármester:

A meghívóban szereplő 7. napirendi pontot visszavonom.

Javaslatot teszek ezzel a változással a napirendi pontokra:

 

 1. Pfeiffer Róbert kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Pfeiffer Edina kérelme (szennyvízcsatorna rákötés)

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Fertő-táj Világörökség Tervtanács részére pótlólagosan fizetendő fenntartási költség.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Fertőrákos Erdei utcában és Kovács hegy utcában megvalósuló út- és járdafelújításhoz az érintett tulajdonosoktól hozzájárulás kérése.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Fertőrákos Béke utca – Fő utca csatlakozás felújítására beérkezett árajánlatokról való döntés.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Sopron Rendőrkapitányi kinevezés támogatása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Fertőrákos Általános Iskola és AMI épületének energetikai felújítására beadandó pályázat visszamondása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. A Pénzügyi Bizottság felhatalmazása az erdei utca és Kovács hegy utca aszfaltozási munkálataira illetve a Fő utca vízelvezetés feltárási munkálataira beérkezett árajánlatokról való döntésre

 

 1. A talajterhelési díjról szóló 12/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Közbeszerzési Terv elfogadása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

1.napirendi pont:                                Pfeiffer Róbert kérelme

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a bizottsági ülésen Pfeiffer Róbert kérelmét és egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti 2. számú határozati javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a 2. határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2012.(III.27.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Pfeiffer Róbert kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pfeiffer Róbert (Fertőrákos, Kőbánya sor 12.) 2012. február 3. napján az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, Fertőrákos 385 hrsz. ingatlan megvásárlásáról szóló kérelmét és azt támogatja azzal, hogy a D és K Ingatlanforgalmazó Kft. által 2012. február 24. napján készült értékbecslésére tekintettel a vételár 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint, mely a határozat elfogadásától számított 30 napig érvényes.

 

A kérelmező vállalja, hogy a vételárat 1 (egy) éven belül, négy egyenlő részletben megfizeti és a tulajdonjog fenntartással kötött adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos díjakat (így különösen ügyvédi ellenjegyzés díja, földhivatali eljárás díja) teljes egészében vállalja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. április 30., illetve 2013. április 30.

2.napirendi pont:                    Pfeiffer Edina kérelme (szennyvízcsatorna rákötés)

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta a bizottsági ülésen Pfeiffer Edina kérelmét és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

21/2012.(II.27.) K.t.                          HATÁROZAT

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 27. napján tartott rendes testületi ülésén 5 igen, 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy Pfeiffer Edina, 9421 Fertőrákos, Alsószikla sor 8. szám alatti lakos 2012. március 12. napján kelt kérelmére – a szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás feltételeként – 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint közművesítési hozzájárulás megfizetését rendeli el.

 

A közművesítési hozzájárulás összegét az önkormányzat Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 59100700-11045177 számlaszámára kell teljesíteni.

 

A szavazáson jelen volt: 6 fő.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs!

 

Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 11. § (3) bekezdése alapján a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.

 

INDOKOLÁS

 

Pfeiffer Edina, 9421 Fertőrákos, Alsószikla sor 8. szám alatti lakos 2012. március 12. napján kelt kérelmében jelezte önkormányzatunk felé, hogy az önkormányzat által kiépített szennyvízcsatorna hálózatra rá szeretne kötni.

 

A szennyvízhálózatot Fertőrákos településen az önkormányzat építette ki, az erre való rácsatlakozás díját a 9/2003. (I. 28.) Kt. határozat állapította meg 40.000 Ft/ingatlan összegben.

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 28. §-a kimondja, hogy közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt.

 

A fentiekre tekintettel a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatot az Ötv. 11. §, 109. §, az Étv. 28. §-a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alapján hozta.

 

A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét as Ket. 19. §-a és 21. §-a és az Étv. 28. §-a határozza meg.

 

 

Kelt Fertőrákos, 2012. március 27.

 

 

Baltigh Márta

polgármester

 

 

3.napirendi pont:                    Fertő-táj Világörökség Tervtanács részére

pótlólagosan fizetendő fenntartási költség

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta a bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A költségvetésben az egyéb tartalékalap terhére az összeg rendelkezésre áll és kifizethető.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2012.(III.27.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Fertő-táj Világörökség Tervtanács részére

pótlólagosan fizetendő fenntartási költségről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 2012. február 22. napján tartott Fertő-táj Világörökség Tervtanács Társulási tanácsülésén kért 469.300 Ft, azaz négyszázhatvankilencezer-háromszáz forint pótlólagos befizetését, melyet elfogad.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő „Egyéb tartalékalap” terhére az összeget határidőben utalja a Fertő-táj Világörökség Tervtanácsa részére.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. március 31.

4.napirendi pont:         Fertőrákos Erdei utcában és Kovács hegy utcában megvalósuló

út- és járdafelújításhoz az érintett tulajdonosoktól hozzájárulás kérése

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta a bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2012.(III.27.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Erdei utcában és Kovács hegy utcában megvalósuló

út- és járdafelújításhoz az érintett tulajdonosoktól hozzájárulásról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben a Fertőrákos, Erdei utcában és a Kovács hegy utcában megvalósuló szilárd útburkolat- és járda felújítás költségeihez az érintett ingatlantulajdonosoktól 10.000 Ft/ingatlan hozzájárulást kér.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. április 30.

 

 

5.napirendi pont:        Fertőrákos Béke utca – Fő utca csatlakozás felújítására

beérkezett árajánlatokról való döntés

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta a bizottsági ülésen a beérkezett 3 árajánlatot és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a legolcsóbb árajánlatot benyújtó cég végezze el a munkálatokat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2012.(III.27.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Béke utca – Fő utca csatlakozás felújítására

beérkezett árajánlatokról

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő utca – Béke utca útcsatlakozás és vízelvezetés kivitelezésére beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és a Sopron Holding Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Verő J. u. 1; cégjegyzékszám 08-10-001790) által adott árajánlatot 1.779.267 Ft + ÁFA, azaz egymillióhétszázhetvenkilencezer-kettőszázhatvanhét forint + általános forgalmi adó összegben elfogadja.

 

Kivitelezési határidő: 2012. április 30.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést ellenjegyezze, a kivitelezés befejezését követően az önkormányzat műszaki ellenőrével az elvégzett munkát ellenőriztesse, és amennyiben a szerződésben foglalt kiviteli munkák elvégzésre kerültek, a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. április 30.

 

 

 

6.napirendi pont:                    Sopron Rendőrkapitányi kinevezés támogatása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A törvény előírja, hogy meg kell keresniük az önkormányzatokat és ki kell kérniük a képviselő-testület véleményét.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2012.(III.27.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Sopron Rendőrkapitányi kinevezés támogatásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Jenő r. alezredes kinevezését a Soproni Rendőrkapitányság kapitányságvezetői posztjára támogatja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-Főkapitányságot a döntésről tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. március 30.

 

 

7.napirendi pont:                                Általános Iskola és AMI épületének

energetikai felújítására beadandó pályázat visszamondása.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta a bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot és mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, mivel az oktatási intézmények átadásra kerülnek az állam részére.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2012.(III.27.) K.t.                         H a t á r o z a t a

Általános Iskola és AMI épületének

energetikai felújítására beadandó pályázat visszamondásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Általános Iskola és AMI fűtéskorszerűsítési pályázatra (KEOP 4.9.0) való jelentkezésről szóló 53/2011. (V. 25.) Kt határozatát, melyet visszavon.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat íróját (Impulsus Tanácsadó Iroda Kft.) a döntésről tájékoztassa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2012. április 30

 

 

8.napirendi pont:        A Pénzügyi Bizottság felhatalmazása az Erdei utca és

Kovács hegy utca aszfaltozási munkálataira illetve a

Fő utca vízelvezetés feltárási munkálataira beérkezett

               árajánlatokról való döntésre

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Ez a napirendi pont halaszthatatlan ügyként kerül előterjesztésre. A Pénzügyi Bizottság felhatalmazásáról lenne szó.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Az a véleményem, hogy ilyen jellegű döntési jogkört a képviselő-testületnek nem biztos, hogy helyes továbbruháznia a bizottságra. Itt egy 10 milliós nagyságrendű beruházásról van szó. Ilyen esetben a képviselő-testület minden tagjának vállalni kell a felelősséget a döntéséért.

 

Baltigh Márta polgármester:

Azért gondoltunk erre a megoldásra, mert a képviselő-testületnek mindig az a véleménye, hogy a legolcsóbb árajánlatot fogadja el az önkormányzat. Ezt a bizottság is tudja és nem kellene egy újabb rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívni ez ügyben. Tegnap délután volt a beérkezési határideje az árajánlatoknak.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Javaslom, hogy nézzük meg most az árajánlatokat és tegyünk javaslatot a Pénzügyi Bizottságnak.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Jegyző úr készített egy összefoglaló táblázatot és elküldte mindenkinek elektronikus levélben.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A legolcsóbb ajánlattévőről azt az információt kaptam, hogy felszámolás alatt áll. Nem biztos, hogy mindig az a legjobb árajánlat, amelyik a legolcsóbb.

 

Baltigh Márta polgármester:

Jegyző úrral próbáltunk utána nézni ennek, ez a cég nincs felszámolás alatt. A 2 cégnek ugyanaz a neve, de nem ez van felszámolás alatt.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Nekem az a problémám a legolcsóbb ajánlatot adó céggel, hogy ez egy 1 személyes Kft., alvállalkozóval csináltatja meg a munkákat.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Az még nem kizáró ok, hogy felszámolás alatt áll, de jók a referenciák. Az legyen az alapvető szempont, hogy milyen fizikai paraméterei vannak az árajánlatnak? A műszaki tartalmára vagyok kíváncsi. A Községfejlesztési Bizottság miért nem látja a műszaki tartalmat.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Shmilliár Tamás az önkormányzat műszaki ellenőre. Ő írja elő a műszaki paramétereket az árajánlatoknál. Minden cég ezekkel a műszaki kiírásokkal kapja meg az árajánlatkérést, hogy azok összehasonlíthatóak legyenek.

 

Baltigh Márta polgármester:

6 árajánlatot kértünk be és mindenki a kért műszaki paraméterekkel adta be az árajánlatát.

 

Puskás Csaba képviselő:

Én javaslom, hogy olyan céggel végeztessük el a munkát, akiről tudjuk már, hogy rendesen el is végzi.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Meg kell keresni azt a 2 céget, aki az első 3 legkedvezőbb ajánlattévő között volt és meg kell kérdezni, hogy mennyit tudnak engedni az árajánlatból.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2012.(III.27.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Erdei utca és Kovács hegy utca aszfaltozási munkálataira illetve a

Fő utca vízelvezetés feltárási munkálataira beérkezett árajánlatokról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) Ör. 5. § és 7. §-a alapján felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy az Erdei utca és a Kovács hegy utca aszfaltozási munkálataira, illetve a Fő utca vízelvezetés feltárási munkálataira beérkezett árajánlatokat vizsgálja meg, válassza ki a nyertes pályázót és arról a következő Képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság döntése alapján a nyertes cégekkel az árajánlatnak megfelelő tartalommal vállalkozási szerződést kössön, valamint az önkormányzat műszaki ellenőrének a munka elvégzésének leigazolása után a vállalkozási szerződésben rögzített díjat szabályszerűen fizesse ki.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester.

Határidő:        2012. június 30.

 

 

9.napirendi pont:                    A talajterhelési díjról szóló 12/2005. (XII. 15.)

önkormányzati rendelet módosítása.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását. A Pénzügyi bizottság javaslata kiosztásra került még a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése előtt.

Elsősorban a mentességi szabályokat szabályoznánk újra. Az előterjesztésben az szerepel, hogy mentesülne a talajterhelési díj megfizetése alól az a nyugdíjas, vagy rokkant személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg. A bizottságoknak is voltak javaslataik.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

A Pénzügyi Bizottság javaslata az, hogy mentesülne a talajterhelési díj megfizetése alól az a nyugdíjas, vagy rokkant személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslata az, hogy mentesülne a talajterhelési díj megfizetése alól, az a nyugdíjas, vagy rokkant személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg.

 

Baltigh Márta polgármester:

Először felteszem szavazásra a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát 1 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadja el.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát 1 igen, 5 nem szavazattal nem fogadja el.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra az előterjesztés szerinti javaslatot, hogy mentesülne a talajterhelési díj megfizetése alól az a nyugdíjas, vagy rokkant személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő javaslatot 4 igen, 2 nem szavazattal elfogadja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a rendeletmódosítás tervezetét.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról szóló

12/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi

 

 

11.napirendi pont:                              Közbeszerzési Terv elfogadása

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Minden évben törvényi előírás szerint el kell fogadnia a képviselő-testületnek a Közbeszerzési Tervet. A megvalósulási időpontok csak tervezetek. A Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Községfejlesztési Bizottság tagja:

Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2012.(III.27.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Közbeszerzési Terv elfogadásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervét és azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző

Határidő: 2012. április 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

 

 

                                              Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                        dr. Nagy Attila

polgármester                                                               jegyző