KT jkv. 2012.04.24

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

10/2012.

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. április 24-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak:

6 képviselőből 4 képviselő

Baltigh Márta polgármester

dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

Baltigh Márta polgármester:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

Először tájékoztatom a képviselő-testületet a lejárt idejű határozatokról:

– Pfeiffer Róbert (Kőbánya sor 12) ingatlan vásárlási ügyével kapcsolatban a határozat kiküldésre került.

– Pfeiffer Edina (Alsószikla sor 8) szennyvíz csatorna ügyében a határozat kiküldve,

– Erdei utca és Kovács hegy lakói az út és járda felújítási hozzájárulásról a határozatot megkapták,

– Soproni Rendőrkapitány kinevezéséhez a támogató levelet megküldtük,

– Impulzus Tanácsadó Iroda Kft. – iskola fűtés korszerűsítése.

 

– Fertő-táj Világörökség Tervtanács felé a tagdíj átutalva.

– A Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság döntött az Erdei út és a Kovács hegy ügyében, valamint a Fő utca vízelvezetés feltárásról.

Tájékoztatom Önöket az elmúlt ülés óta történt eseményekről:

márc. 28. munkaterület átadás

ápr. 5. Hész egyeztető tárgyalás

ápr. 16. Rust – Tűzoltó Egyesület képviselői

ápr. 18. Dr. Liedermann Gábriel egyeztető tárgyalás kapu ügyben

ápr.19. Iskola kiállításának a megnyitója Sopron Városi Könyvtár – Horváth Csaba igazgató

ápr.20. Nagycenk – Világörökség MT Egyesület közgyűlése

máj. 19. szombat Világörökség nap 9.00 megnyitó nálunk lesz a kastélyban.

Fertőszentmiklós katasztrófavédelmi ünnepség eskütétel.

ápr.23. Mörbisch bicikli út

EU osztrák, magyar projekt

Partner a GYSEV Zrt.

2008-ban már volt bejárás a határátlépési pontokon

Az osztrák vezető partner kérésére volt ismét bejárás

– Csapadékvíz elvezetés feltárása megtörtént, kameráztatni is kellet.

– Béke utca becsatlakozás elkészült, műszaki átadás pénteken.

– Patak soron a patakba a csapadékvíz elvezetése, árajánlat kérése – Holding, Stettin.

– Kőfejtő – padok kiszedve – kerékpárútra 2 db – kultúrháznál 1 db.

– Lakótelep útpadka javítása csütörtökön indul.

– Irattár megsemmisítését megrendeltük – Inest Nonprofit Kft.

Tököl Büntetés Végrehajtó Intézetben semmisítik meg igazolással.

– Irodai papír gyűjtés.

– Bicikli út elején 30-as táblát levették – 8.306.-Ft.

– Frigyes szobor: Horváth Ház, Vendégvárók + Gerlinde Karner, Josef Reutz.

 

Dr. Liedermann Gabriel ügyében egyeztetést folytattunk az ügyféllel és ügyvédjével dr. Horváth Ákos ügyvéd irodájában.

Dr. Horváth Ákos:

Az egyeztetés nem vezetett eredményre.

A kapu felállításáról szóló szerződés felmondásra és kiküldésre került.

Az önkormányzatnak azt kell eldöntenie, hogy a szerződés felmondásában megjelölt határidőn túl elbontatja-e a kaput, vagy bírósági útra tereli az ügyet.

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés a beszámolóhoz, kérem szavazzanak annak elfogadásáról.

A képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

Baltigh Márta polgármester:

Javaslatot teszek a napirendi pontokra azzal, hogy a Patak sori árkok ügyét visszavonom, és a tűzoltó Egyesület kérelmét halaszthatatlan ügyként előterjesztem.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A szennyvíz csatorna rákötésről szóló rendelet tervezetet visszavonom.

Baltigh Márta polgármester:

A Fertőrákosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írásban jelezte, hogy napirend előtt felszólalással kíván élni.

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

Nyílt ülés:

1. Kalmár Istvánné csatornarákötési ügye

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

2. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

3. Az Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

4. Meggyesi úti kátyúzásra beérkezett árajánlatokról szóló döntés.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

5. Fertőrákos Fő utca Béke utca kereszteződésénél a Fő utcán engedély nélkül lefedett vízelvezető árkok helyreállításáról.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

6. Általános Iskola és AMI Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

7. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

8. Önkormányzati rendeletek módosítása a szabálysértési törvény 2012. április 15-i változása miatt.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

9. Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal elfogadja.

Pfeifer Ignác FRNÖ elnöke:

Tudja a polgármester asszony, hogy szívügyem a park ügye, véleményem szerint olyan személy dolgozzon ott, akinek nincsen más munkája. Másfél éve nem jöttem még ide, hogy ki legyen az a személy, aki a kertészetben jártas. A polgármester asszony akkor új kertészt keresett, mert nem volt megelégedve az akkori kertésszel. Megdöbbentem, amikor lefújták az új kertész keresését. Kérdésem ezzel kapcsolatosan:

Hány órában dolgozik a kertész , ha 4 óra/ nap a munkaideje ?

A költségvetés összeállításánál spórolni kellett, de a megbízási szerződésben szereplő díj 12 %-kal, 40.000.-Ft-ról 45.000.-Ft-ra emelkedett. A szerződésben a munkavégzés ideje üres.

Ez szabályos-e?

Jelenléti ív sincs vezetve.

A másik témám az autó vásárlás ügye.

Nemrégiben új autót vásárolt az önkormányzat, mely 500 km megtétele után fékproblémák miatt javításra szorult, melynek költsége 28.000.-Ft munkadíj, és 190.000.-Ft anyagdíj volt.

Kérdésem az, hogy jó-e ez így?

Szentesi Ervin képviselő:

A meghibásodott fékért én vagyok a hibás?

Pfeifer Ignác FRNÖ elnöke:

A másik kérdésem a gépkocsi vásárlásról az Eurotax árajánlat kérése, ugyanis csak egy árajánlat lett bekérve. Kód alapján lehet tudni, hogy mennyi az autó vételára.

Én is bekértem 2 helyről Eurotax árat. Ami alapján az eladási ár jelenleg 2.825.000.-Ft.

Kérdésem az, hogy az önkormányzat miért több, mint 4.000.000.-Ft-ért vásárolta az autót ?

Baltigh Márta polgármester:

A kérdéseire 15 napon belül írásban kap választ.

Pfeifer Ignác FRNÖ elnöke:

Most kérek tájékoztatást.

Földes Tamás képviselő megérkezik.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A képviselő testület szervezeti és működési szabályzata szabályozza a napirend előtti felszólalásokat, azonban nem tér ki arra, hogy írásban vagy szóban, azonnal kell-e választ adni az ott felvetett kérdésekre.

Baltigh Márta polgármester:

15 napon belül írásban kielégítő választ fog kapni.

Azért az írásos választ választottam, mert már szóban többször megbeszéltem Pfeiffer Ignáccal ezeket a kérdésköröket.

Pfeifer Ignác FRNÖ elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottsághoz megkeresést fogok küldeni, hogy vizsgálják ki az ügyet.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB elnök:

A JÜB-nek nincs kompetenciája arra, hogy miért csak egy Eurotax árajánlat volt.

Pfeifer Ignác FRNÖ elnöke:

Újból bejelentem, hogy lemondtam a kapcsolattartói tisztemről.

Kérem, hogy a honlapról minél előbb kerüljön le a nevem.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A napirendi pontok között szerepel az Szmsz módosítása, melynek függeléke tartalmazza a kapcsolattartók névsorát. Az Szmsz módosítása után ez is átvezetésre kerül, és felkerül a honlapunkra.

Dr. Horváth Ákos JÜB külsős tag:

A napirend előtti felszólalásoddal azt akartad mondani, hogy visszaélést feltételezel az autó vételárának 4 millió és 2 millió Ft közötti összege között ? Ez nem gyanúsítás, ugye?

Pfeifer Ignác FRNÖ elnöke:

Én nem mondtam ilyet.

Baltigh Márta polgármester:

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

1.napirendi pont:

Kalmár Istvánné csatornarákötési ügye

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Földes Tamás képviselő a PÜ elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Milyen ütemezésben lesz a részletfizetés ?

Baltigh Márta polgármester:

4 havi részlet fizetés szerepel az előterjesztésben.

Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

29/2012.(IV.24.)K.t. HATÁROZAT

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 24. napján tartott rendes testületi ülésén 6 igen szavazattal úgy döntött, hogy Kalmár Istvánné, Fertőrákos Fő utca 158/A. szám alatti lakos 2012. március 3. napján kelt kérelmére – a szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás feltételeként – 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint közművesítési hozzájárulás megfizetését rendeli el.

A közművesítési hozzájárulás összegét az önkormányzat Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 59100700-11045177 számlaszámára 4 (négy) havi, egyenlő, kamatmentes részletben kell teljesíteni.

A szavazáson jelen volt: 6 fő.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs!

Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 11. § (3) bekezdése alapján a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.

INDOKOLÁS

Kalmár Istvánné, Fertőrákos Fő utca 158/A. szám alatti lakos 2012. március 3. napján kelt, hivatalunkhoz 2012. április 3. napján beérkezett kérelmében jelezte önkormányzatunk felé, hogy az önkormányzat által kiépített szennyvízcsatorna hálózatra rá szeretne kötni.

A szennyvízhálózatot Fertőrákos településen az önkormányzat építette ki, az erre való rácsatlakozás díját a 9/2003. (I. 28.) Kt. határozat állapította meg 40.000 Ft/ingatlan összegben.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 28. §-a kimondja, hogy közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt.

A fentiekre tekintettel a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatot az Ötv. 11. §, 109. §, az Étv. 28. §-a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alapján hozta.

A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét as Ket. 19. §-a és 21. §-a és az Étv. 28. §-a határozza meg.

Kelt Fertőrákos, 2012. április 24.

Baltigh Márta

polgármester

 

2.napirendi pont:

Beszámoló az önkormányzat és szervei 2011.

évi költségvetésének végrehajtásáról.

 

Baltigh Márta polgármester

Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Földes Tamás képviselő:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

A JÜB tárgyalta és egyhangúlag javasolja a rendelet elfogadását.

Baltigh Márta polgármester

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzanak.

Fertőrákos Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi zárszámadás elfogadásáról

A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.

3.napirendi pont

Az Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadása.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A belső ellenőrzési vezető minden évben megküldi önkormányzatunknak az éves ellenőrzési jelentést, mely tartalmazza az önkormányzatra vonatkozó ellenőrzési megállapításokat, valamint a más önkormányzatoknál tett megállapításokat is.

Ezekre a megállapításokra intézkedési tervet kellett készítenem, amit a belső ellenőrzés elfogadott.

Baltigh Márta polgármester

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzanak.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2012.(IV.24.)K.t. H a t á r o z a t a

Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Patzner László belső ellenőrzési vezető által előterjesztett Éves ellenőrzési jelentést és azt változatlan formában elfogadta.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztassa.

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. május 1.

 

 

4.napirendi pont

Meggyesi úti kátyúzásra beérkezett árajánlatokról szóló döntés.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Földes Tamás képviselő:

2 árajánlat érkezett, mely közül a Pénzügyi Bizottság az olcsóbbat, Horváth András 1.026.000.-Ft +Áfa összegű árajánlatát javasolja a képviselő- testületnek elfogadni.

Évente kb. 1 millió Ft-ot költ az önkormányzat a Meggyesi út javítgatásaira.

Jó lenne egy hosszú távú megoldást találni a problémára.

Puskás Csaba képviselő:

Amíg mezőgazdasági gépek mennek ezen az úton, addig romlik az állapota.

Kovács Pál képviselő:

Sok a gödör az úton, de sokallom az árat is.

Baltigh Márta polgármester:

Mindkét árajánlat ugyanarra a műszaki tartalomra érkezett. Az ár sajnos ennyi.

Földes Tamás képviselő:

Tavaly óta 60 %-kal felment az aszfalt ára. Sajnos ennyibe kerül a kátyúzás.

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2012.(IV.24.)K.t. H a t á r o z a t a

Meggyesi úti kátyúzásra beérkezett árajánlatokról

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Meggyesi út kátyúzására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és Horváth András Kfc. (székhely: 9400 Sopron, Madách utca 31., adószáma: 22601214-2-08) által adott árajánlatot 1.026.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-huszonhatezer forint + általános forgalmi adó, összesen 1.303.020 Ft, azaz egymillió-háromszázezer-húsz forint összegben elfogadja.

Kivitelezési határidő: 2012. május 31.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést ellenjegyezze, a kivitelezés befejezését követően az önkormányzat műszaki ellenőrével az elvégzett munkát ellenőriztesse, és amennyiben a szerződésben foglalt kiviteli munkák elvégzésre kerültek, a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. június 15.

 

5.napirendi pont

engedély nélkül lefedett vízelvezető árkok helyreállításáról

 

Baltigh Márta polgármester:

 

A napirendi pontot mindenki megkapta. Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Nagy Attila jegyző

 

Azt az információt kaptam, hogy az árok lefedése 2009-ben történt, de ebben az évben sem az iktató rendszerben, sem a szerződések között nem található ennek nyoma.

Információink szerint az önkormányzat finanszírozta az árok lefedését.

Írásban megkerestük Palkovits János korábbi polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást az árok lefedésről, azonban ő szóban jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, de azt az információt megerősítette, hogy nem magánkezdeményezésről és magánberuházásról volt szó, hanem az önkormányzat intézte a beruházást.

Földes Tamás képviselő:

 

Nem kértünk árajánlatot a munka elvégzésére. A Fő utca Béke utca útkereszteződés rekonstrukcióját végző cég végezné el ezeket a munkálatokat, melyeknek költsége az egyéb tartalék terhére menne.

Sajnos a vízelvezetés ezen a szakaszon nem megoldott, mert a meglévő nyílt árokba kisebb keresztmetszetű csöveket fektettek le.

Baltigh Márta polgármester:

 

Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot., azzal a módosítással, hogy a költségek az egyéb tartalék terhére kerüljenek elszámolásra, valamint a kivitelezési határidő 2012 május 31.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2012.(IV.24.)K.t. H a t á r o z a t a

Fő utca Béke utca kereszteződésénél vízelvezető árkokról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca 45-51. számú ingatlanok között lefedett vízelvezető árkokról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a vízelvezetés megoldása miatt az eredeti állapotot helyreállíttatja.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fertőrákos Béke utca Fő utca útcsatlakozásának munkálatait végző cégtől kérjen árajánlatot és a beérkezett árajánlatnak megfelelően, pótmunkák keretében – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének egyéb tartalékának terhére – a céggel kössön vállalkozási szerződést, az önkormányzat műszaki ellenőrének a munkák szabályszerű elvégzésének leigazolása után az összeget szabályszerűen fizesse ki.

Kivitelezési határidő: 2012. május 31.

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. június 30.

 

 

6.napirendi pont

dr. Nagy Attila jegyző

 

A községi könyvtár átszervezése miatt kell az alapító okiratot módosítani, tekintettel arra, hogy a Fő u. 190-ből a községi könyvtár átköltöztetését tervezi az önkormányzat az iskolai könyvtárba.

Baltigh Márta polgármester:

 

Földes Tamásnéval és a soproni könyvtár vezetőjével beszéltem, akik azt a tájékoztatást adták, hogy az egyesítés lehetséges, de a könyvtárosnak pedagógus és könyvtárosi végzettséggel is rendelkeznie kell.

Nyáron lehetne költöztetni a könyvtárat.

Hol hirdessük meg a könyvtárosi állás ?

Dr. Nagy Attila jegyző:

 

A kozigállás.gov.hu honlapon kötelező megjelentetni.

 

Földes Tamás képviselő:

 

Kisalföldben és a Munkaügyi Központnál is legyen meghirdetve az állás.

Baltigh Márta polgármester:

 

Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2012.(IV.24.)K.t. H a t á r o z a t a

Általános Iskola és AMI Alapító Okiratának módosításáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata II. Az iskola működése – azonnali hatállyal – az alábbi 20. ponttal egészül ki:

20. Az iskolai könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is ellát.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata III. Az iskola feladatai rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

III.
Az iskola feladatai

Az iskola alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve):

Az iskola szakfeladatai 2010. 01. 01.-től:

470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

oktatása (1–4. évfolyam)

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
910123 Könyvtári szolgáltatások

 

 

Kiegészítő tevékenységek

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

 

Az iskola kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata V. Záró rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

V.

Záró rendelkezések

Ez a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2009. (V. 19.) K.t. határozata, a 64/2009. (VI. 16.) Kt. határozata, a 12/2012. (II. 14.) Kt. határozata és a 33/2012. (IV. 24.) Kt. határozata szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. április 24. napjától lép hatályba.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról a Magyar Államkincstár területi szervét – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megküldése mellett – értesítse, valamint a módosítást a nyilvános könyvtárak jegyzékébe átvezettesse.

7.napirendi pont

Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Az előterjesztést mindenki megkapta. Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Nagy Attila jegyző

 

Jegyzői konferencián elhangzott, hogy az Szmsz módosítása szükséges az alábbi 3 változás miatt:

1. kisebbségi önkormányzatok helyett nemzetiségi önkormányzatok lettek, valamint ezek elnevezése is változott.

2. jogszabályi változások is történtek

3. normatív határozatokat is szerepeltetni kell.

 

Pfeifer Ignác lemondott kapcsolattartói poziciójáról..

Ezt is át kell vezetni az Szmsz függelékében.

A JÜB megtárgyalta.

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

 

A JÜB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2012.(IV.24.) rendelete

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 2. sz. mellékletét képezi

 

8.napirendi pont

törvény 2012. április 15-i változása miatt.

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző

 

Szabálysértési tv. változása miatt szükséges, hogy az önkormányzat által megalkotott rendeletből a szabálysértési tényállások kivezetésre kerüljenek.

Az új tv. alapján április 15-től szabálysértési jogkörrel nem rendelkezem.

Az elsőfokú szabálysértési hatóság a kormányhivatal.

Az alaptörvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy rendeletben szabályozza a közösség ellenes magatartások körét, melyet szabálysértési tényállásként lehet szabályozni.

Tekintettel arra, hogy nincs kialakult álláspont, hogy milyen magatartás típusok tartozhatnak ide, az erről szóló rendeletet javaslom, hogy egy későbbi képviselő testületi ülésen alkossa meg az önkormányzat.

Baltigh Márta polgármester

 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzanak.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2012.(IV.24.) rendelete

Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek

hatályon kívül helyezéséről

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 3. sz. mellékletét képezi

 

 

9.napirendi pont

Baltigh Márta polgármester:

 

A Fertőrákosi Tűzoltó Egyesülettől kérelem érkezett, melyben Fertőrákos község hivatalos címerének használatát kérik a tűzoltó autóra.

Dr. Nagy Attila jegyző:

 

A 8/1999.(VI.1.) önkormányzati rendelet szabályozza a címer használatot.

Baltigh Márta polgármester:

 

Amennyiben nincs kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2012.(IV.24.)K.t. H a t á r o z a t a

Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület 2012. április 16. napján kelt, a Fertőrákos hivatalos címerének használatáról szóló kérelmét megvizsgálta és annak használatához az alábbi feltételekkel hozzájárul:

Jogosult neve, címe:

Címer felhasználási célja:

Engedély érvényessége:

A címerképet a Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról szóló 8/1999. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében szabályozottak szerint lehet felhasználni.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesületet a döntésről tájékoztassa.

Határidő: 2012. május 1., illetve folyamatos.

Felelős: Baltigh Márta Polgármester.

 

Egyebek

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Az avarégetésről szóló rendelet időpontjai nem megfelelőek, ezért javaslom a képviselő-testületnek ezek módosítását. Erre vonatkozóan kérem véleményeiket.

Szentesi Ervin képviselő:

 

A temető rendelet, mely a temető nyitva tartását szabályozza, sem megfelelő. A nyitvatartási időket átgondolásra javaslom a képviselő-testületnek.

Baltigh Márta polgármester:

 

Az önkormányzat Signal Biztosítónál kötött biztosításainak évfordulója hamarosan lejár. Ezért árajánlatot kérek más biztosítóktól is. A kőfejtő pénztárt kivesszük a biztosítotti körből és a tájházat, tűzoltó szertárt, sport öltözőt, könyvtárat, kultúrházat és a Fő u. 165. volt orvos lakást betesszük a biztosítotti körbe.

A gyógyszertár kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az épület ajtaja nem megfelelő. Az önkormányzat korábban ígéretet tett a védőnői rendelő nyílászáróinak kicserélésére is. Ezért mindkettőre árajánlatot fogok kérni.

Földes Tamás képviselő:

 

A korábbi képviselő testületi ülésen már megbeszéltük, hogy a településen lévő buszvárókra azok hivatalos neve kikerülne.

Baltigh Márta polgármester:

 

Jeleztük ezt kérésünket a buszvárót építő cégnek. Azonban a sok megrendelésük miatt csak később tudják legyártani.

Dr. Nagy Attila jegyző:

 

Soproni Szociális Intézmény fertőrákosi gyermekek nyári táboroztatásához hozzájárulást kér az önkormányzattól, melyet a következő képviselő-testületi ülésre fogunk előterjeszteni.

A szociális nyári gyermekétkeztetés pályázata kiírásra került. Azonban a tavalyi évhez képest annyi változás történt, hogy a pályázónak igazolnia kell, hogy az alapanyagok legalább 30 %-át kistermelőtől vásárolja, és minden egyes kistermelővel vállalkozási szerződést kell kötni.

Beszéltünk a konyhát bérlő vállalkozóval, hogy ezeket a feltételt nem tudja teljesíteni.

Fentiekre tekintettel tájékoztatom az önkormányzatot, hogy a pályázaton emiatt nem tudunk részt venni.

Tájékoztatom a Tisztelt képviselőket, hogy a szabályozási terv módosításáról szóló egyeztető tárgyalás megtörtént. Erre tekintettel az elfogadott szabályozási terv után az iskola telek megosztása határidőre megtörténhet.

Baltigh Márta polgármester:

 

Kisalföld Volán a mai napon jelezte, hogy csuklós buszokat fognak üzemeltetni Fertőrákoson, és azok elhelyezésére kérnek az önkormányzattól segítséget.

Hadfiné Szikszai Mária:

 

Szeretném jelezni a tisztelt képviselő testületnek, hogy a szomszédom dr. Rab Attila a lakóházával szembeni területen szedi le a domboldalt. Ha jön egy nagyobb eső, mindent elmos majd.

Jelzem azt is, hogy a kommunális szemetet nem viteti el.

Kérem a tisztelt jegyző úr intézkedését ez ügyben.

Dr. Nagy Attila jegyző:

 

Egy korábbi bejelentésre tekintettel a polgármester asszonnyal voltunk kint a helyszínen.

Azonban az érintett területen több helyrajzi szám is szerepel, amelyről nehéz megállapítani, hogy meddig önkormányzati és meddig magánterület.

A domboldal levágását ellenőrizni fogom helyszíni szemle keretében.

Hadfiné Szikszai Mária:

 

A jegyző úrnak korábbi levelemben birtokvédelmi kérelmet terjesztettünk elő az ügyvédünk által, valamint jeleztük, hogy dr. Rab Attila engedély nélkül előtetőt épített a házára.

Azonban a jegyző úr ezekben az esetekben sem intézkedett.

Dr. Nagy Attila jegyző:

 

A birtokvédelmi beadványt érdemi vizsgálat nélkül azért utasítottam el, mert a polgári törvénykönyv pontosan szabályozza azokat az eseteket, amikor birtokvédelmi ügyben közvetlen bírósághoz fordulásnak van módja.

Ebben az esetben a birtokháborítás több, mint egy éve folyamatosan fennáll, mert a kb. 100 éves épületről csorog le az esővíz.

A problémát az SMJV Építéshatósági Osztályának is jeleztem, akik azt a tájékoztatást adták, hogy előtető építése nem engedélyköteles, mivel az nem földig érő lábakon áll, hanem a ház fala támassza meg, valamint nem kötelezhető a tulajdonos ereszcsatorna felszerelésére sem, amennyiben anélkül adták ki neki vagy másnak a használatba vételi engedélyt.

A két épület között azonban beton lefolyó árok van, ami elvezeti a vizet.

Erre tekintettel egyik ügyben sem rendelkeztem hatáskörrel, ezért el sem járhattam volna törvényesen.

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.

Kmf.

Baltigh Márta dr. Nagy Attila

polgármester jegyző

visszavonásig érvényes.

Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület használatában lévő járműveken való szerepeltetés.

Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület (9421 Fertőrákos, Béke utca 1.).

Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület kérelme

Önkormányzati rendeletek módosítása a szabálysértési

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési

Általános Iskola és AMI Alapító Okiratának módosítása

Fertőrákos Fő utca Béke utca kereszteződésénél a Fő utcán