KT jkv. 2012.05.15

ÖNKORMÁNYZAT
FERTŐRÁKOS
11/2012. 
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. május 15-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli  képviselő-testületi ülésen.
 
Jelen vannak:   
6 képviselőből 6  képviselő 
Baltigh Márta polgármester
dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslatot teszek a napirendi pontokra
Nyílt ülés:
  1. Fertőrákos Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. Díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Jogszabályváltozás miatt a Polgármesteri Hivatal munkatársainak korábban megállapított jubileumi jutalmak egy részének más jogcímen való kifizetése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 7   igen szavazattal elfogadja.
Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.
1.napirendi pont:        Fertőrákos Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) önkormányzati
                     rendelet módosításáról
dr. Nagy Attila jegyző
A szabályozási terv módosítása a tavalyi évben kezdődött. Mostanra jutottunk el odáig az egyeztető tárgyalásokkal,  hogy a Regioplan Kft., mint készítő a képviselő-testület javaslatait és a szakhatósági szervek állásfoglalásait a végeleges tervdokumentációban egyesítette. Ez a dokumentáció 30 napra kifüggesztésre került, mely 2012. május 13. napján járt le. Ehhez lakossági észrevétel nem érkezett. 
A JÜB a rendelet tervezetet megtárgyalta.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A JÜB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a rendelet tervezet elfogadását javasolja.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzanak.
Fertőrákos Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Fertőrákos község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (V.15.) rendelete
a 10/2007.(VII.1.), a 8/2008.(X.21.), a 2/2009. (II. 25.) és a 3/2011. (III. 1.) rendelettel módosított, Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2007. (III. 21.) rendelet módosításáról
A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.
2.napirendi pont:        Díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/1992. (V. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A 7/1992.(V.1.) önkormányzati rendelet rendelkezik a díszpolgári cím adományozásáról, melynek megváltoztatás szükséges az alábbiak szerint:
A javaslattételre nyitva álló március 30-i határidő kivezetésre kerül, a Sport és Kulturális Bizottság helyett előkészítő bizottság tesz javaslatot díszpolgári cím adományozására, és a szavazás rendje is módosulna az alaprendeletben.
A JÜB a rendelet tervezetet megtárgyalta.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A JÜB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a rendelet tervezet elfogadását javasolja.
Baltigh Márta polgármester
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzanak.
Fertőrákos Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (V.15.) rendelete
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet hatályos szövege a jkv. 2. sz. mellékletét képezi.
Wild Róbert képviselő:
Tájékoztatom a Tisztelt képviselőket, hogy Szekeres János plébános – őrkanonok Búcsúztatása május 22-én 14.00 órakor lesz a fertőrákosi templomban, mely után állófogadás lesz, melyre az egyházközség meghívja a búcsúztatóra meghívottakat, és természetesen a képviselő-testületi tagokat.
A búcsúztató helyszíne még kérdéses.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Javaslom, hogy a püspöki kastély nagytermét bérelje ki az önkormányzat.
Földes Tamás képviselő:
Javaslom, hogy az önkormányzat állja az álló fogadás költségét.
Baltigh Márta polgármester:
Javaslom, hogy az állófogadásra szendvicsek és kávé legyen megrendelve az általános iskola konyhát bérlő vállalkozótól.
Wild Róbert képviselő:
A plébános úr temetése Mihályiban, Zala megyében május 24-én lesz, amire az elhalt családja meghívja a község lakosságát.
Baltigh Márta polgármester:
Megkérdezem Schlosser Tamás vállalkozót, adjon árajánlatot a temetésen résztvevők buszos szállítására, úgy, hogy a költségeket a résztvevők állják.
3.napirendi pont                     Jogszabályváltozás miatt a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak korábban megállapított jubileumi jutalmak
egy részének más jogcímen való kifizetése
Baltigh Márta polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta.
Amennyiben nincs  kérdés, kérem szavazzanak.
Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2012.(V.15.)K.t.                           H a t á r o z a t a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak jutalmáról
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők jubileumi jutalmának kérdését és úgy döntött, hogy a 2012. június 20. napján nyugdíjba vonuló Koloszár Béláné részére 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint, a 2012. július 31. napján nyugdíjba vonuló Kanizsa Gáborné részére szintén 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint jutalom kifizetését rendeli el.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom szabályszerű kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző
Határidő:        2012. augusztus 1.
Egyebek:
Baltigh Márta polgármester
Május 19 –én a Világörökség napján a kastélyban lesz a nyitó ünnepség. Azon a napon kezdődik a fertőrákosi búcsú is. Felkérem Wild Róbert képviselő urat, tájékoztassa a képviselőket a búcsú programjáról.
Wild Róbert képviselő:
A Német Önkormányzat elnöke szervezi a búcsú programját. A programokról a plakát készül, és azokat eljuttatjuk a fertőrákosi polgárokhoz.
Baltigh Márta polgármester:
Ma 14 órakor SMJV Polgármesteri Hivatalában voltam tárgyaláson, melyen elhangzott, hogy a Soproni Vízmű Zrt. bérleti díjából a 2012-es évben egy bizonyos részt minden önkormányzat megkapna, melyet beruházásokra lehetne fordítani. Ez az összeg Fertőrákos tekintetében kb. 6, 1 millió Ft.
SMJV aljegyzőjével tárgyaltam a Kőfejtő birtokbaadásának ügyében, aki ígéretet tett a mihamarabbi birtokba vételre.
Dr. Molnár Ágnes fejlesztési államtitkár asszony keresett meg telefonon a Meggyesi úttal kapcsolatosan, mert állampolgári bejelentés érkezett ez ügyben. Tájékoztattam az államtitkár asszonyt a Meggyesi út állapotáról. Időközben bejelentés érkezett arról is, hogy a Fertőmeggyesre vezető földút magyarországi részén ismeretlenek kimarkolták az utat. Erről tájékoztattuk a FHNP-t, illetve Fertőmeggyes Önkormányzatát is.
Földes Tamás képviselő:
Javaslom a Tisztelt képviselőnek, fontolják meg a Meggyesi út állam részére való átadás lehetőségét.
Baltigh Márta polgármester:
A Páneurópai Piknik projekttel kapcsolatosan a pályázat koordinálója jelezte felém, hogy 2300.- euró felhasználása lehetséges még, melyre a megfelelő lépéseket megtettük.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.
Kmf.
Baltigh Márta                                                         dr. Nagy Attila
polgármester                                                               jegyző