KT jkv. 2012.05.16

ÖNKORMÁNYZAT
FERTŐRÁKOS
12/2012. 
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. május 16-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli  képviselő-testületi ülésen.
 
Jelen vannak:   
6 képviselőből   6 képviselő 
Baltigh Márta polgármester
dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslatot teszek a napirendi pontra:
  1. Díszpolgári cím adományozás
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot 7   igen szavazattal elfogadja.
Rátérünk a napirendi pont tárgyalására.
1.napirendi pont:                    Díszpolgári cím adományozása
Baltigh Márta polgármester:
A 2012. május 15-i képviselő-testületi ülésen módosításra került a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet, mely alapján még aznap összeült az előkészítő bizottság. A bizottság 1/2012.(V.15.) számú határozata lapján javasolta a képviselő-testületnek Szekeres János kanonok őrplébános részére Fertőrákos Díszpolgári címe adományozását. Az erről szóló előterjesztést és a bizottság jegyzőkönyvét mindenki megkapta. Tájékoztatom Önöket, hogy a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzanak.
Fertőrákos Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2012.(V.16.)K.t.                           H a t á r o z a t a
Díszpolgári cím adományozásáról
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/1992. (V. 1.) önkormányzati rendeletben alapított „Díszpolgári címet” adományoz – a település érdekében kifejtett kimagasló tevékenységének elismeréseként – Szekeres János Őrkanonok-Plébános részére.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Díszpolgári cím” adományozásáról szóló oklevelet készíttesse el, és azt ünnepélyes keretek között adja át.
Felelős:           Baltigh Márta polgármester.
Határidő:        2012. május 22.
Baltigh Márta polgármester:
Az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést.
Kmf.
Baltigh Márta                                          dr. Nagy Attila
polgármester                                                 jegyző