KT jkv. 2012.05.29

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

 

FERTŐRÁKOS

 

15/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. május 29-én 18.30 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   
 

6 képviselőből 5 képviselő,

 

Baltigh Márta polgármester,

dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 
 

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
 
Javaslatot tesztek a napirendi pontokra:
 
  1. Az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos, Fő utca 165. sz. ingatlan bérbeadására és későbbi megvásárlására érkezett ajánlatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 
  1. Az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos, Fő utca 165. sz. ingatlan elmaradt közüzemi és bérleti díj tartozásának rendezése.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 
  1. Általános Iskola és AMI, valamint a községi könyvtár Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 
  1. Közbeszerzési eseti bírálóbizottság felállítása
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
  1. Dr. Liedermann Gabriel által felszerelt kapu leszereltetésére induló eljárásban ügyvédi meghatalmazás kiállítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
  1. Fertőrákos Fő utca vízelvezetés árajánlatáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 
  1. Fertőrákos Rákos-patakba történő vízelvezetés megoldására érkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 
  1. Észak-dunántúli Vízügyi igazgatósággal 2006-ban kötött bérleti szerződés módosítása a fertőrákosi 580 hrsz (ún. Lőtér) vonatkozásában.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 
  1. Fertőrákos Egészségház nyílászáróinak cseréje.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 
 
 
 

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal elfogadja.
 

 

1.napirendi pont:
Az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos, Fő utca 165. sz. ingatlan bérbeadására és későbbi megvásárlására érkezett ajánlatok megtárgyalása.
 
Az előterjesztést és a 2 kérelmet mindenki megkapta, a két kérelmező meghívást kapott és jelen van.  A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
 

 

Földes Tamás képviselő, PB Elnök
A Pénzügyi Bizottság a kérelmeket megtárgyalta és mindkét kérelmet támogatja.
A Pénzügyi Bizottsági ülésen a kérelmezők jelen voltak és szóban kiegészítették a kérelmüket.
 

 

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontot.
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

43/2012.(V. 29.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonában álló Fertőrákos, Fő utca 165. sz. ingatlan hasznosítására beérkezett ajánlatokat és azok közül a 2012. május 21. napján kelt, Rakinvest Kft. által benyújtott kérelmét fogadja el az alábbiak szerint:

 

Bérleti szerződés határozatlan idejű, kezdete: 2012. 06. 01.

 

Bérleti díj összege: 52.000 Ft + ÁFA/hó.

 

Kaució mértéke: 3 havi.

 

Felmondási idő: 3 hónap.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő bérleti szerződés készítse el és írja alá.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

 

Határidő: 2012. június 1.

 

Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
 
Az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos, Fő utca 165. sz. ingatlan elmaradt közüzemi és bérleti díj tartozásának rendezése.
 
A határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
 

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.
 

 

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontot.
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:  

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

44/2012.(V. 29.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonában álló Fertőrákos, Fő utca 165. sz. ingatlan volt bérlője által közműszolgáltatók felé fennálló tartozását és úgy határozott, hogy a tartozásokat – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – megelőlegezi és kifizeti a szolgáltatók felé, hogy a közműórák visszairatása megtörténhessen és felhatalmazza a polgármestert, hogy a volt bérlőtől a tartozást minden törvényes eszközzel beszedje.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

 

Határidő: 2012. december 31.

 

Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
 
Általános Iskola és AMI, valamint a községi könyvtár Alapító Okiratának módosítása.

 

Dr. Nagy Attila Jegyző:
Az előterjesztés 3 határozati javaslatot tartalmaz, az első a korábbi KT határozat visszavonása, melyet egyszerű szótöbbséggel kell elfogadni. A 2. és 3. határozati javaslatot már minősített többséggel kell elfogadni. Az iskola és a könyvtár összevonása úgy történne meg, hogy az iskolai könyvtár olvadna be a községi könyvtárba, az önkormányzati helyen lévő félállású státusz lenne betöltve, és ez a könyvtáros látná el heti 5 órában az iskolai könyvtárosi feladatokat is. Az alapító okiratok módosítása a Magyar Államkincstár, az Országos Széchenyi Könyvtár és közoktatási szakértő véleményének figyelembevételével történt.
 

 

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a 3 határozati javaslatot
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

45/2012. (V. 29.) KT. határozata

 

 
 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 24-i Képviselő-testületi ülésén meghozott 33/2012. (IV. 24.) KT határozatát visszavonja.

 

 

 

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket tájékoztassa.

 

 

 

 

 

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

 

 

 

Határidő: 2012. június 30.

 

 
 

 

Baltigh Márta polgármester:

 

 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

 

 

46/2012. (V. 29.) KT. határozata

 

 
 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata I. Általános rendelkezések – azonnali hatállyal – a következőkkel egészül ki:

 

 

 

Fenntartó szerv neve, székhelye: Fertőrákos Községi Önkormányzata

 

 

 

                                                      9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

 

 

 

 

 

 

Intézmény típusa: Általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény (Közoktatási tv. 20. § (1) bekezdés)

 

 

 

 

 

 

Államháztartási szakágazati         852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészet-

 

 

 

besorolása:                                                          oktatás kivételével)

 

 

 

                                                        852020 Alapfokú művészetoktatás

 

 

 

Gazdálkodási besorolása:            önállóan működő

 

 

 

 

 

 

 Alaptevékenysége (szakfeladat besorolás szerint):

 

 

 

            85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton

 

 

 

            85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton

 

 

 

852012 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

 

 

 

852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

 

 

 

85203 Alapfokú művészetoktatás

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenységbe tartozó egyéb feladatok:

 

 

 

            562913 Iskolai intézményi közétkeztetés

 

 

 

            855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

 

 

 

            855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés

 

 

 

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata II. Az iskola működése – azonnali hatállyal – a következő szerint módosul:

 

 

 

 

 

 

13. c. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós rendellenességével küzdő (figyelemzavar, hiperaktivitás).

 

 

 

13. d. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő.

 

 

 

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata III. Az iskola feladatai rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

 

 

 

 

 

III.
Az iskola feladatai

 

 

 

 

 

 

Az iskola alapfeladata (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve):

 

 

 

Az iskola szakfeladatai :

 

 
470002
 
Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
 
562913
 
Iskolai intézményi étkeztetés
 
562917
 
Munkahelyi étkeztetés
 
852000
 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
 
852011
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
 
852012

 

 
 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

 

 
oktatása (1–4. évfolyam)
 
852013
 
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
 
852021
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
 
852022
 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
 
852023
 
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
 
852032
 
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
 
855911
 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 
855912
 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 
855913
 
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
 
855914
 
Általános iskolai tanulószobai nevelés
 
855915
 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
 
855916
 
Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

 

 

 

 

 

Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

 

 

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata V. Záró rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:
 

 

V.
Záró rendelkezések

 

 

Ez a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2009. (V. 19.) K.t. határozata, a 64/2009. (VI. 16.) Kt. határozata, a 12/2012. (II. 14.) Kt. határozata és a …/2012. (V. 29.) Kt. határozata szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. május 30. napjától lép hatályba.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról a Magyar Államkincstár területi szervét – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megküldése mellett – értesítse.

Felelős: Baltigh Márta polgármester

 

Határidő: 2012. június 30.

 

Baltigh Márta polgármester: 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

47/2012. (V. 29.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár, Fertőrákos intézményének Alapító okirat 1. pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

1. Az intézmény hivatalos neve: Községi Könyvtár Fertőrákos

 

Székhelye: 9421 Fertőrákos, Fő utca 234.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár, Fertőrákos intézményének Alapító okirat 4. pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

4. Jogállása: önálló jogi személy, költségvetési szerv

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár, Fertőrákos intézményének Alapító okirat 5. pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

5. Önállóan működő költségvetési szerv

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár, Fertőrákos intézményének Alapító okirat 11. pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul: 

 

11. A községi könyvtár alaptevékenysége:

 

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

A községi könyvtár látja el az iskolai könyvtári feladatokat is.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár, Fertőrákos intézményének Alapító okirat 13. pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

Az alapító okiratot Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/1998. (IV. 23.) KT számú határozatában fogadta el, melyet a 77/2002. (XII. 10.) és a …/2012. (V. 29.) KT határozatok módosítottak. A módosított alapító okirat hatálybalépésének napja 2012. május 29.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról a Magyar Államkincstár területi szervét – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megküldése mellett – értesítse.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

 

Határidő: 2012. június 30.

 

Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
 
Közbeszerzési eseti bírálóbizottság felállítása
Átadom a szót az előterjesztőnek.

 

Dr. Nagy Attila Jegyző:
Önkormányzatunk közbeszerzési szakértőjével konzultálva terjesztem elő a határozati javaslatot, ugyanis a közbeszerzési törvény nem teszi lehetőve, hogy bírálóbizottsági tag önkormányzati képviselő legyen. Ez az eseti bírálóbizottság a Fő utca szegélyépítés beruházásnál kiírandó közbeszerzésre jönne létre, és az önkormányzati képviselő helyett Majorosné Nagymarosi Rita lenne tag benne.

 

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

48/2012. (V. 29.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közbeszerzési Eseti Bírálóbizottság felállításáról döntött a Fertőrákos, Fő utca szegély-, autóbuszöböl-, és parkolók építésének közbeszerzési eljárásnak időtartamára.

 

Közbeszerzési Eseti Bírálóbizottság tagjai:

 

Majorosné Nagymarosi Rita,

 

Pécsváradi Péter,

 

Shmilliár Tamás.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, a megválasztott tagokat értesítse a választás eredményéről.

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző

 

Határidő: folyamatos

 

Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
 
Dr. Liedermann Gabriel által felszerelt kapu leszereltetésére induló eljárásban ügyvédi meghatalmazás kiállítása. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:
Az ügyvéd Úrral történt megbeszélés alapján egészítettem ki a korábbi Képviselő-testületi ülésre előterjesztett határozati javaslatot. A 2012. évi költségvetésben nettó 200 e Ft lett elkülönítve ügyvédi költségekre, ebből bruttó 50 e Ft lett eddig felhasználva, tehát a forrás rendelkezésre áll.
 Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Véleményem szerint az ügy jellege miatt ne bízzon meg egy ügyvédet az önkormányzat és ebből plusz kiadása ne legyen, ez egy egyszerű és nyerhető ügy, ezt a polgármester Asszony és a jegyző Úr is el tudja készíteni és tudja az önkormányzat érdekeit képviselni.

 

Baltigh Márta polgármester:
Én nem jogvégzettként úgy gondolom, hogy nem tudom a bíróság előtt az ügyet jól képviselni. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Ez ne kerüljön pénzbe az önkormányzatnak, amennyiben jogi segítségre van szükség, akkor a Jogi és Ügyrendi Bizottság tud tanácsot adni.
 
 

 

Baltigh Márta polgármester:
Akkor előterjesztőként módosítom a határozati javaslatot, hogy a KT a polgármestert és a jegyzőt bízza meg a kerestlevél megírásával és a perben való képviselettel.
 
Amennyiben nincs több kérdés, a módosított határozati javaslatot felteszem szavazásra.
 
Megállapítom, hogy Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
 
 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

49/2012. (V. 29.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos, Fő utca 3. számú ingatlan és a Kőfejtő közötti gyalogutat lezáró kapu felállításáról szóló – az önkormányzat és dr. Liedermann Gabriel között 2010. május 19. napján kelt -szerződés felmondását és felhatalmazza dr. Nagy Attila jegyzőt, hogy a kapu lebontásának végrehajtására bírósági keresetet nyújtson be az illetékes bíróságra és a perben a polgármesterrel együtt teljes jogkörrel képviselje az önkormányzatot.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester 

 

Határidő: 2012. július 31., illetve a per befejezéséig. 

 

Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
 
Fertőrákos Fő utca vízelvezetés árajánlatáról szóló döntés.
 
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnöke:
Az önkormányzat 3 árajánlatot kért be, melyből 2 cég adott árajánlatot. Ezeket megvizsgálva a PB a Swietelsky Kft. 10.872.700 Ft + ÁFA-s árajánlatát javasolja elfogadni, mely az út teljes szélességében való helyreállítását is tartalmazza.

 

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

50/2012. (V. 29.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca vízelvezető árok helyreállítására beérkezett árajánlatokat, és a Swietelsky Magyarország Kft. Soproni Főépítésvezetőség (székhelye 9400 Sopron, Rákosi út 46., adószám 14300327-2-44, cégjegyzékszám 01-09-897738 ) által beérkezett árajánlatot fogadja el 10.872.700 Ft + ÁFA, azaz tízmillió-nyolcszázhetvenkettőezerhétszáz forint + általános forgalmi adó összegben.

 

Kivitelezési határidő: 2012. július 15.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja, a kivitelezés befejezését követően az önkormányzat műszaki ellenőrével az elvégzett munkát ellenőriztesse, és amennyiben a szerződésben foglalt kiviteli munkák elvégzésre kerültek, a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

 

Határidő: 2012. július 31.

 

Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 7. napirendi pontra
 
Fertőrákos Rákos-patakba történő vízelvezetés megoldására érkezett árajánlatokról szóló döntés.
 
Az előterjesztést mindenki megkapta, a PB a beérkezett árajánlatokat megtárgyalta, átadom a szót a PB Elnökének. 

 

Földes Tamás képviselő, PB Elnöke:
Az önkormányzat itt is 3 árajánlatot kért be, melyek a következők:
 
Stettin Hungária Kft.                         550.000 Ft + ÁFA,
Sopron Holding                     557.683 Ft + ÁFA,
Horváth András Kfv.                      1.492.000 Ft + ÁFA.
 
Ezek alapján a PB egyhangúlag a legolcsóbb ajánlat elfogadását támogatta.
Ez a beruházás nincs benne a 2012. évi költségvetésünkben, ezért sajnos a tartalék terhére valósulhat meg a beruházás.
 
 

 

Baltigh Márta polgármester: 
Amennyiben nincs kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

51/2012. (V. 29.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos Patak soron keletkező esővíz Rákos-patakba való bevezetését szolgáló árkok helyreállítására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és a Stettin Hungária Kft (székhely 9400 Sopron, Somfalvi utca 14.) által adott árajánlatot 550.000 Ft + ÁFA, összegben – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – elfogadja.

 

Kivitelezési határidő: 2012. július 15.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja, a kivitelezés befejezését követően az önkormányzat műszaki ellenőrével az elvégzett munkát ellenőriztesse, és amennyiben a szerződésben foglalt kiviteli munkák elvégzésre kerültek, a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. július 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Térjünk át a 8. napirendi pontra
Észak-dunántúli Vízügyi igazgatósággal 2006-ban kötött bérleti szerződés módosítása a fertőrákosi 580 hrsz (ún. Lőtér) vonatkozásában.
Az előterjesztést mindenki megkapta, a PB a beérkezett árajánlatokat megtárgyalta, átadom a szót a PB Elnökének.
 

 

Földes Tamás képviselő, PB Elnöke:
A PB egyhangúlag támogatja a bérleti szerződés módosítását és a határozati javaslat elfogadását.
 

 

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

52/2012. (V. 29.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2012. május 3. napján kelt levelével jelzett, a 2006. május 25. napján kötött fertőrákosi 580 hrsz-re vonatkozó (ún. Lőtér) bérleti szerződés módosítását, melyet változatlan formában elfogad.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását aláírja és a bérleti díj összegét – a költségvetés általános tartalékának terhére – szabályszerűen kifizesse.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

 

Határidő: 2012. június 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Térjünk át a 9. napirendi pontra
Fertőrákos Egészségház nyílászáróinak cseréje.
Az előterjesztést mindenki megkapta, a PB a beérkezett árajánlatokat megtárgyalta, átadom a szót a PB Elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, PB Elnöke:
Az önkormányzat 2 árajánlatot kért be, melyek a következők:
 
S-KÁMÁN Bt.          447.040 Ft + ÁFA,
SOLUX Kft.              518.920 Ft + ÁFA.
 
A PB egyhangúlag a legolcsóbb árajánlat elfogadását javasolja, azzal, hogy az egész beruházás az Alpolgármesteri és Képviselői Alapból kerüljön kifizetésre.
 

 

Baltigh Márta polgármester: 
Amennyiben nincs kérdés, a határozati javaslatot úgy módosítom, hogy a beruházásról egy határozat szülessen, mivel az egy forrásból kerül kifizetésre. Az előterjesztés 2 felé bontotta a beruházást. Felteszem a határozati javaslatot szavazásra.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

53/2012. (V. 29.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos Egészségházban található Védőnői Szolgálat és Erzsébet Patika nyílászáróinak cseréjét megtárgyalta és az S-KÁMÁN BT. által 2012. május 7. napján benyújtott árajánlatát fogadja el 447.040 Ft + ÁFA, azaz négyszáznegyvenhétezernegyven forint + általános forgalmi adó összegben.

 

Kivitelezési határidő: 2012. július 15.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja, a kivitelezés befejezését követően az elvégzett munkát ellenőrizze, és amennyiben a szerződésben foglalt kiviteli munkák elvégzésre kerültek, a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

 

Határidő: 2012. július 30.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Köszönöm a képviselőknek a megjelenést, az ülést bezárom.
 
 
Kmf.
Baltigh Márta                        dr. Nagy Attila Polgármester                   Jegyző