KT jkv. 2012.06.07

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS

16/2012. 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. június 7-én 18.30 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.
 
Jelen vannak:
6 képviselőből 3 képviselő,
Baltigh Márta polgármester,
dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslatot tesztek a napirendi pontokra:
Fertőrákos Fő utca vízelvezetés beruházás kivitelezési határidejének módosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
Fertőrákos településen a 2012. évben tervezett beruházásokról való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
Baltigh Márta polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadja.
1.napirendi pont:
Fertőrákos Fő utca vízelvezetés beruházás kivitelezési határidejének módosítása.
Az előterjesztést mindenki megkapta. A beruházásra kiválasztott vállalkozó a kivitelezési határidő kitolását kéri 2012. július 15. napjáról 2012. július 31. napjára, tekintettel a tervek elkészültének csúszására és az anyagrendelés átfutására.
Amennyiben nincs kérdés, felteszem a határozati javaslatot szavazásra.
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2012.(VI. 9.) KT. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca vízelvezető árok kivitelezési munkálatairól szóló 50/2012. (V. 29.) KT. határozatot, melynek a kivitelezési határidejét – a nyertes pályázó kérésére – 2012. július 31. napjára módosítja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyertes pályázót a módosításról tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. június 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Fertőrákos településen a 2012. évben tervezett beruházásokról való döntés.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
A Polgármesteri Hivataltól kértem egy kimutatást a 2012. évi költségvetés I. félévében történt kifizetésekre és a II. félévi kötelezettségvállalásokról, melyet minden képviselő a kezében tart.
Ezen végigmenve javaslom, hogy a beruházásokat tárgyaljuk meg.
Az I. félévben történt kifizetések szabályszerűen és tervezetten történtek, többletforást az Erdei utca Kovácshegy utcai beruházáshoz kellett bevonni, melyet a tartalékból fedezett az önkormányzat.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A műszaki ellenőr díját sokallom a kimutatásban.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az önkormányzat műszaki ellenőrével érvényes szerződés van, melyben a beruházási érték 2 %-a szerepel, mint műszaki ellenőri díj.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Javaslom, hogy a szerződést vizsgálja felül az önkormányzat és ezt a díjat állapítsa meg 1 %-ban.
A cséri projekt kapcsán új információval szolgálhatok. A Provital nevű cég, aki a teljes közbeszerzést intézte visszalépett menet közben és a Társulással közös megegyezéssel felmondta a szerződést., amit újra el kell indítani, emiatt csúszás lesz a projekt beindításában. A kamatokra betervezett összeg valószínűleg több lesz, legalább fél évvel tovább kell fizetni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A Társulás, vagy a többségi tulajdonos önkormányzat erről minket, mit tagot miért nem tájékoztat?
Puskás Csaba képviselő:
Mi van abban az esetben, ha az önkormánzat nem tud, vagy nem akar fizetni? Nem minden önkormányzat tudja ezt kigazdálkodni.
Szentesi Ervin képviselő megérkezik.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
A Fő utca vízelvezetése nem lett tervezve a 2012. évi költségvetésbe, ami bruttó 13.8 millió forint. A buszforduló ugyan tervezve lett bruttó 28 millió forinttal, ami valószínűleg kevés lesz. Ezekre kell új forrást találni, vagy bizonyos beruházásokat leállítani.
Javaslom, hogy a Fő utca szegélyépítés ne legyen megvalósítva 2012. évben, de a 2 autóbuszöböl a Kastélynál igen.
Baltigh Márta polgármester:
Javaslom, hogy ne legyen 2 autóbuszöböl, csak 1, ami a Kastély előtt lenne.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A Közlekedési Vállalat mit tesz azért és mennyi pénzt áldoz arra, hogy az önkormányzat autóbuszöblöket épít?
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Ha nincs 2 autóbuszöböl, akkor buszforduló se legyen, mert nem tud megállni a busz.
Szentesi Ervin képviselő:
Autóbuszfordulónak mindenféleképpen meg kell valósulnia.
Javaslom, hogy a Fő utca szegélyépítés ne legyen megvalósítva 2012. évben.
Puskás Csaba képviselő:
Javaslom, hogy a Fő utca szegélyépítés ne legyen, azonban a buszforduló és 1 autóbuszöböl, a Kastély oldalán legyen megvalósítva.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
Egyetértek azzal, hogy a buszöböl beruházáshoz járdaépítés is csatlakozzon a Kastély és az alsó várfal között, mert ott egy kb. 50 méteres szakaszon nincs meg az új járda.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a Kastély és az alsó várfal közötti szakaszon a járda legyen felújítva, ami a Képviselői és Alpolgármesteri Alap terhére kerülne elszámolásra.
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2012.(VI. 9.) KT. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésében foglalt beruházásokat és kötelezettségvállalásokat, és erre tekintettel úgy döntött, hogy a Fő utca szegélyépítés beruházást 1 darab, a Püspöki Kastély előtti oldalon lévő autóbuszöböl kivételével a 2012. évben nem valósítja meg, azonban a Fő utca vízelvezetés és a buszforduló beruházást megvalósítja.
 
A Püspöki Kastély előtti oldalon lévő autóbuszöböl beruházáshoz kapcsolódóan a Püspöki Kastély és az ún. alsó várfal közötti szakaszon a járdaburkolatot ki kell cserélni, melyre a fedezetet a Képviselői és Alpolgármesteri Alap biztosítja.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében az előirányzatok módosításait a fentiek szerint módosítsa és terjessze elő a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
Baltigh Márta polgármester:
Köszönöm a képviselőknek a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
Baltigh Márta                               dr. Nagy Attila

Polgármester                                   Jegyző