KT jkv. 2012.06.26

ÖNKORMÁNYZAT
FERTŐRÁKOS

17/2012.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. június 26-án 16.00 órakor megtartott rendes képviselő-testületi nyílt ülésen.

Jelen vannak:
6  képviselőből 5 képviselő
Baltigh Márta polgármester
dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Először tájékoztatom a képviselő-testületet a lejárt idejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt eseményekről:
–    Katasztrófavédelem leellenőrizte a csapadékvízelvezetőket.
–    Magyar Közút Nonprofit Zrt. Megyei igazgatójával személyes megbeszélés és bejárás történt a Meggyesi út átadásával kapcsolatosan.
–    Soproni Rendőrkapitányságon feljelentőként meghallgattak az ellopott 30 km/h tábla ügyében.
–    Óvoda pályázat bejárás megtörtént a képviselőkkel.
–    Fertőhomokon voltam Világörökség nap értékelése miatt.
–    Erdei utca, Kovácshegy utca műszaki átadása megtörtént.
–    VÁTI ellenőrzés volt a Piknik projekt miatt.
–    Budapesten jártam Piknik projekt egyeztetés miatt.
–    Bécsben voltam nagyköveti fogadáson és megbeszélésen, ahol a Mörbisch-i polgármesterrel megismerkedtünk..
–    Fő utcai árkok műszaki átadása megtörtént.
–    Kópházán voltam Soproni Vízmű bérleti díj felhasználásnak ügyében egy polgármesteri egyeztetésen.
–    Fő utcai úthibákat jeleztük a Magyar Közút Fertőszentmiklósi üzemmérnökségének, akik egy kivételével elkészítették a kért javítást.
–    János atyáról egy emlékező cikket írt Wild Robert képviselő Úr, amit köszönünk.
–    Szőke László a GDF-Suez fertőrákosi munkatársa jelzett egy pályázati lehetőséget, 1 millió forintot lehet nyerni a cégtől zöldterület fejlesztésre, beadtuk a papírokat a Madonna szobor előtti tér rendbetételére. Várjuk a választ.
–    Großengotternbe e-mailt írtam a polgármester Úrnak.
–    Hamarosan megjelenik a Hírmondó újabb száma.
–    Szúnyoggyérítés időpontokat kell kiválasztani, 5 időpontból 3-at.
–    Iskolai játszótér átvizsgálását az iskola alapítványa kifizette.
–    Kormányhivatal a járási rendszer kiépítésével kapcsolatosan II. ütemben méri fel az önkormányzat számítógépeit, asztalait stb.
–    Könyvtárköltöztetés folyamatban van.

Lejárt idejű határozatok:
–    Meggyesi út Magyar Állam részére felajánlására a levél megírásra került NFM Miniszter Asszonynak.
–    Fő utca 165. bérleti szerződés aláírásra került.
–    Hubényi Miklós Fő utca 165. tartozásait az önkormányzat rendezte, annak behajtása folyamatban van.
–    Fő utca vízelvezetési munkálatok elkezdődtek.
–    Lőtér bérleti szerződése aláírásra került.

Tájékozatom még a Képviselő-testületi tagokat, hogy köztisztviselői nap alkalmából a Polgármesteri Hivatal bérkeretének terhére, tekintettel arra, hogy az egy státusz visszavonása miatt bérmaradvány van, jutalom kifizetését határoztuk el. Sok munka hárul rájuk. Erről nem kell Képviselő-testületi döntés, mert a vagyonrendeletünk alapján 500e Ft alatt a polgármester dönthet.

Amennyiben a beszámolómat elfogadják, kérem szavazzanak. Megállapítom, hogy a beszámoló 6 igen szavazattal elfogadásra került.

Javaslatot teszek a napirendi pontra:

 1.  Gergelics Anita és Krisztián László csatornarákötési ügye.
  Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 2.  Bors Ferencné csatornarákötési ügye.
  Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 3.  Virágosmajori út felújításának ügye.
  Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 4.  Fertőrákos Egészségház nyílászáróinak cseréjéről való döntés.
  Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 5.  2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása.
  Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 6.  Fertőrákosi Német Önkormányzat beszámolója a Búcsú megtartásáról.

Zárt ülés:

 1. Ápolási díj visszavonása.
  Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

Baltigh Márta polgármester:
Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

Rátérünk a napirendi pont tárgyalására.

1.napirendi pont    Gergelics Anita és Krisztián László csatornarákötési ügye.
Az előterjesztést mindenki megkapta, amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

56/2012. (VI. 26.) KT Határozat
Gergelics Anita és Krisztián László csatornarákötési ügye

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 26. napján tartott rendes testületi ülésén 6 igen szavazattal úgy döntött, hogy Gergelics Anita és Krisztián László, Fertőrákos Rét utca 12. (1136/29 hrsz.) szám alatti ingatlantulajdonos 2012. május 2. napján kelt, hivatalunkhoz 2012. június 5. napján beérkezett kérelmére – a szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás feltételeként – 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint közművesítési hozzájárulás megfizetését rendeli el.

A közművesítési hozzájárulás összegét az önkormányzat Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 59100700-11045177 számlaszámára kell teljesíteni. Az átutalásnál vagy pénzbefizetésénél meg kell jelölni: Fertőrákos, Rét utca 12. sz. ingatlan közművesítési hozzájárulása.

A szavazáson jelen volt: 6 fő.

Az eljárás során eljárási költségként 3.000,- Ft eljárási illeték merült fel.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs!

Tájékoztatom  a kérelmezőt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 11. § (3) bekezdése alapján a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.

INDOKOLÁS

Gergelics Anita és Krisztián László, Fertőrákos Rét utca 12. (1136/29 hrsz.) szám alatti ingatlantulajdonos 2012. május 2. napján kelt, hivatalunkhoz 2012. június 5. napján beérkezett kérelmében jelezte önkormányzatunk felé, hogy az önkormányzat által kiépített szennyvízcsatorna hálózatra rá szeretne kötni.

A szennyvízhálózatot Fertőrákos településen az önkormányzat építette ki, az erre való rácsatlakozás díját a 9/2003. (I. 28.) Kt. határozat állapította meg 40.000 Ft/ingatlan összegben.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 28. §-a kimondja, hogy közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt.

A fentiekre tekintettel a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatot az Ötv. 11. §, 109. §, az Étv. 28. §-a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alapján hozta.

A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét as Ket. 19. §-a és 21. §-a és az Étv. 28. §-a határozza meg.

Kelt Fertőrákos, 2012. június 27.

Baltigh Márta
polgármester

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 2. napirendi pontra: Bors Ferencné csatornarákötési ügye

Az előterjesztést mindenki megkapta, amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:

57/2012. (VI. 26.) KT Határozat
Bors Ferencné csatornarákötési ügye

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 26. napján tartott rendes testületi ülésén 6 igen szavazattal úgy döntött, hogy Bors Ferencné, Fertőrákos Fő utca 94. (236 hrsz.) 2012. június 11. napján beérkezett kérelmére – a szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás feltételeként – 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint közművesítési hozzájárulás megfizetését rendeli el.

A közművesítési hozzájárulás összegét az önkormányzat Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 59100700-11045177 számlaszámára kell teljesíteni. Az átutalásnál vagy pénzbefizetésénél meg kell jelölni: Fertőrákos, Fő utca 94. sz. ingatlan közművesítési hozzájárulása.

A szavazáson jelen volt: 6 fő.

Az eljárás során eljárási költségként 3.000,- Ft eljárási illeték merült fel.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs!

Tájékoztatom  a kérelmezőt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 11. § (3) bekezdése alapján a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.

INDOKOLÁS

Bors Ferencné, Fertőrákos Fő utca 94. (236 hrsz.) szám alatti ingatlantulajdonos 2012. június 11. napján beérkezett kérelmében jelezte önkormányzatunk felé, hogy az önkormányzat által kiépített szennyvízcsatorna hálózatra rá szeretne kötni.

A szennyvízhálózatot Fertőrákos településen az önkormányzat építette ki, az erre való rácsatlakozás díját a 9/2003. (I. 28.) Kt. határozat állapította meg 40.000 Ft/ingatlan összegben.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 28. §-a kimondja, hogy közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt.

A fentiekre tekintettel a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatot az Ötv. 11. §, 109. §, az Étv. 28. §-a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alapján hozta.

A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét as Ket. 19. §-a és 21. §-a és az Étv. 28. §-a határozza meg.

Kelt Fertőrákos, 2012. június 27.

Baltigh Márta
polgármester

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 3. napirendi pontra: Virágosmajori út felújításának ügye.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta, átadom a szót a JÜB elnökének.

Dr. Ecsédi Károly Képviselő, JÜB elnök:
A JÜB 3 igen szavazattal egyhangúlag javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Virágosmajori út felújítását valósítsa meg úgy, hogy a lakóközösségtől a pénzösszeget szedje be, mint hozzájárulást, azt átvett pénzeszközként kezelje és saját maga valósítsa meg a beruházást a vállalkozó által adott áron és műszaki tartalommal.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, akkor a JÜB által elfogadott határozati javaslatot felteszem szavazásra. Megállapítom, hogy a határozati javaslat 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra került.

58/2012 (VI. 26.) KT határozat
Virágosmajori út felújításának ügye

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Virágosmajori út felújítására beadott lakóközösségi kérelmet és a Képviselő-testület elhatározza, hogy a kérelemhez csatolt műszaki tartalommal és összegben felújítja az utat azzal, hogy az érintett tulajdonosoktól 10.000 Ft/fő hozzájárulást kér.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a lakóközösség képviselőjével és a vállalkozóval vegye fel a kapcsolatot és a beruházást intézze.

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Baltigh Márta polgármester

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 4. napirendi pontra: Egészségház nyílászáróinak cseréje.

Az előterjesztést mindenki megkapta, a korábban kiválasztott vállalkozó a határidőre nem tudta vállalni a munkát és előleget is szeretett volna felvenni. A 2. helyezett vállalkozó előleg nélkül, határidőre vállalja a munka elvégzését úgy, hogy 60e Ft-tal alá ment a 2. árajánlatában az 1. árajánlatában foglaltakhoz képest.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a határozati javaslat 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra került.

59/2012 (VI. 26.) KT határozat
Egészségház nyílászáróinak cseréje

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos Egészségházban található Védőnői Szolgálat és Erzsébet Patika nyílászáróinak cseréjét megtárgyalta és a SOLLUX GENERAL Kft. által 2012. június 14. napján kelt, 473.000 Ft + ÁFA, azaz négyszázhetvenháromezer forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatát fogadja el.

Kivitelezési határidő: 2012. augusztus 15.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja, a kivitelezés befejezését követően az elvégzett munkát ellenőrizze, és amennyiben a szerződésben foglalt kiviteli munkák elvégzésre kerültek, a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.

Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át az 5. napirendi pontra: 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása.

A rendelet-tervezetet a JÜB megtárgyalta, átadom a szót a JÜB Elnökének.

Dr. Ecsédi Károly a JÜB elnöke:
A rendelet-tervezetet a JÜB 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, akkor a rendelet-tervezetet felteszem szavazásra. Az elfogadásához minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a rendelet-tervezet 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra került.

Rendelet-tervezetet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a nyílt ülés utolsó napirendi pontjára: Fertőrákosi Német Önormányzat beszámolója a Búcsú megtartásáról.
Levélben felkértük Palkovits Jánost a NÖ Elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. Ő személyesen nem vesz részt az ülésen, írásban azonban elküldött egy beszámolót, melyet szétosztottam a képviselőknek.

Azért kértem a beszámolót, mert az önkormányzatnak 2 hibás számla is kiállításra került, ezeket is szerettem volna tisztázni.

Wild Robert képviselő, NÖ tagja:
Természetesen ezt a NÖ fizeti majd ki.
Területbérlésből 40e Ft jött be, amit mi is nagyon keveseltünk.

Baltigh Márta polgármester:
Kevés négyzetméterre lettek kiállítva a számlák.

Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az önkormányzat a Német Önkormányzat részére adta át a Búcsú szervezését, ezért beszámoltatási joga nincs a NÖ felé.

Baltigh Márta polgármester:
De a hengerelést az önkormányzat fizette, és a fűnyírást az önkormányzat intézte.

Földes Tamás képviselő:
Örökre van átadva a Búcsú rendezési joga?

Wild Robert képviselő, NÖ tagja:
Nem, csak határozatlan időre.

Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A Búcsú szervezésével az utóbbi években egyre több probléma merül fel és a községben azt mondják, hogy a „nagy” önkormányzat rendezi. Rajtunk csattan az ostor.

Baltigh Márta polgármester:
Arra kérném a Német Önkormányzatot, hogy a jövőben korábban kezdje el szervezni a programokat, ne maradjon minden az utolsó napokra.

Wild Robert képviselő, NÖ tagja:
Próbálunk mindent jól megszervezni, de nem egyszerű feladat.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. Köszönöm a megjelenést.

Kmf.

Baltigh Márta                                                  dr. Nagy Attila
polgármester                                                       jegyző