KT jkv. 2012.07.24

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
19/2012. 
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. július 24-én 18.00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.
 
Jelen vannak:
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin Alpolgármester,
Földes Tamás, képviselő,
Kovács Pál, képviselő,
Puskás Csaba, képviselő,
dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Javaslatot tesztek a napirendi pontokra:
  1. A Fertőrákos Kápolna utca útrekonstrukciójának és a fertőrákosi Vizimalom előtti közterület-beszakadás költségeinek elszámolása.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. A Kápolna utca földmérő általi bemérése
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. A Fertőrákos Kápolna utca forgalmi rendjének meghatározása.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. A Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme az ún. Tűzoltó Nap támogatására.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. Dr. Hantó Katalin és Hantó Zsolt kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
  1. Testvérvárosi találkozó.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal elfogadja.
1.napirendi pont:
A Fertőrákos Kápolna utca útrekonstrukciójának és a fertőrákosi Vizimalom előtti közterület-beszakadás költségeinek elszámolása.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság mai ülésén megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:
A Kápolna utca és az előtte lévő parkoló rendbetétele megtörtént a júliusi nagy esőzésekre tekintettel, ezek forrását kellett megtalálni a költségvetésben. A Pénzügyi Bizottság javasolta továbbá a Képviselő-testületnek, hogy egy földmérőtől kérjen árajánlatot a terület pontos felmérésére, hogy a további teendőket ennek tükrében meg tudjuk tervezni, valamint egy ottlakó kérelmére módosítást javaslunk a Kápolna utca forgalmi rendjének megváltoztatására.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.
Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2012.(VII. 24.) KT. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. júliusi esőzések miatt sürgős beruházások költségét és a Fertőrákos Kápolna utcai beruházás 384.500 Ft + ÁFA költségét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Zöldterületkezelés sövénybeszerzés során elkülönített 500.000 Ft + ÁFA összeg terhére, a Kápolna utcai parkoló helyreállításának 255.400 Ft + ÁFA összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére, a fertőrákosi Vizimalom előtti közterület-beszakadás 200.000 Ft + ÁFA költségét az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére fizeti ki.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatmódosításokat vezesse át, valamint a munkálatok elvégzése után a szerződéses összegeket szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
 
Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2012.(VII. 24.) KT. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Kápolna utca árokrendszer és sárfogó kialakítását és a pontos tervezés és telekhatárok kimérése miatt felkéri a polgármestert, hogy egy földmérőtől kérjen árajánlatot a teljes terület pontos felmérésének elkészítéséről, és az árajánlat beérkezése után azt terjessze a következő Képviselő-testület elé.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
 
Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2012.(VII. 24.) KT. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Kápolna forgalmi rendjének módosítását és úgy határozott, hogy a Kápolna utca elejére egy zsákutca táblát és egy behajtani tilos, kivéve személygépkocsi táblát, valamint a Kápolna utcában – a későbbiekben pontosan kijelölt helyen – 2 helyen fizikai akadályt helyez ki az utca zsákutcává történő alakítása miatt.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
A Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme az ún. Tűzoltó Nap támogatására
Az ügyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Fertőrákosi Tűzoltónap lebonyolításához 600.000 Ft támogatás nyújt a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület részre úgy, hogy annak fedezete 300.000 forint erejéig a Képviselői és Alpolgármesteri Alap, 300.000 forint erejéig az önkormányzat Idegenforgalmi Alapja legyen.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.
Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2012.(VII. 24.) KT. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület 2012. július 20. napján kelt kérelmét és a 2012. augusztus 4. napján megrendezésre kerülő Fertőrákosi Tűzoltónap lebonyolításához 600.000Ft, azaz hatszázezer forint támogatás nyújt a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület részére úgy, hogy annak fedezete 300.000 forint erejéig a Képviselői és Alpolgármesteri Alap, 300.000 forint erejéig az önkormányzat Idegenforgalmi Alapja. A támogatási összeg felhasználásáról szóló pontos elszámolást a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesületnek 2012. szeptember 1. napjáig kell leadnia az önkormányzat részére.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a megállapított összeg szabályszerű kifizetéséről gondoskodjék, valamint a beérkezett elszámolásról a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a képviselőket.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Dr. Hantó Katalin és Hantó Zsolt kérelme
Az ügyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, Pénzügyi Bizottsági elnök:
A Pénzügyi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy mind az adásvételi, mind a cseréről szóló ajánlatot utasítsa el, és szólítsa fel a tulajdonost az eredeti állapot helyreállítására.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.
Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2012.(VII. 24.) KT. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Hantó Katalin és Hantó Zsolt 2012. július 19. napján kelt kérelmét és mind az adásvételre, mind a cserére vonatkozó ajánlatot elutasítja, valamint felszólítja a kérelmezőket, hogy amennyiben nem fizetik a földhasználati díjat, akkor a szerződésben foglalt eredeti állapotot – azaz az épület lebontását – állítsák helyre.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Testvérvárosi találkozó
Baltigh Márta polgármester:
Az ügyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, Pénzügyi Bizottsági elnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében elkülönített testvérvárosi találkozóra félretett összegből különítsen el 200.000 forintot erre a célra.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.
Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
66/2012.(VII. 24.) KT. határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a csíkkarcfalvi testvérvárosi találkozót és az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Testvérvárosi találkozóra elkülönített összegből 200.000 forint, azaz kettőszázezer forintot elkülönít az esetleges csíkkarcfalvi kiutazás és kinntartózkodás költségeire.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés az ülést bezárom.
Baltigh Márta sk.                              dr. Nagy Attila sk.
Polgármester                                           Jegyző