KT jkv. 2012.08.28

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

 

22/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. augusztus 28-án 19.30 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Baltigh Márta polgármester,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

Dr. Ecsédi Károly, képviselő

Földes Tamás, képviselő,

Kovács Pál, képviselő,

Puskás Csaba, képviselő,

 

  1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

 

Javaslatot tesztek a napirendi pontokra:

 

  1. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 8/2010. (VII. 16.) Ör. módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

  1. A Polgármesteri Hivatal munkatársának anyakönyvi tanfolyamra történő beiskolázása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

  1. Dr. Tóka József kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal elfogadja.

 

1.napirendi pont: Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 8/2010. (VII. 16.) Ör. módosítása.

Átadom a szót az előterjesztőnek.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság a mai rendkívüli ülésén megtárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr. Ecsédi Károly Jogi és Ügyrendi Bizottsági elnök:

 

A JÜB az előterjesztést a mai rendkívüli ülésén megtárgyalta és egyhangúlag a Polgármester Asszony javaslatát támogatja, azaz a szeptember 15-től május 15-ig tartó időszakban, hétfőtől péntekig, 800‑1800 óra közötti időszakra vonatkozna a módosítás.

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor a módosított rendelet-tervezetet felteszem szavazásra. Az elfogadásához minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a rendelet-tervezet 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra került.

 

Rendelet-tervezetet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 2. napirendi pontra: A Polgármesteri Hivatal munkatársának anyakönyvi tanfolyamra történő beiskolázása.

Átadom a szót az előterjesztőnek.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság a mai rendkívüli ülésén megtárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Dr Ecsédi Károly Jogi és Ügyrendi Bizottsági elnök:

A JÜB egyhangúlag javasolta a kolléga beiskolázását és tanulmányi szerződés kötését olyan feltétellel, hogy kikötjük a sikeres vizsga letételét, valamint a tanfolyam befejezését követően a tanfolyam időtartamát hozzáadva amennyiben ezen időszak alatt a kolléga mond fel rendes felmondással, akkor a tanfolyam teljes költségét (tanfolyam díja, útikötség) megtéríti az önkormányzatnak.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontot:

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

78/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri hivatal munkatársának anyakönyvi tanfolyamra történő beiskolázásának kérdését és azt támogatja az alábbi feltételekkel:

 

  1. Tanulmányi szerződés kötése.
  2. Sikeres vizsga letételének kikötése.
  3. Amennyiben a beiskolázott munkatárs a tanfolyam ideje alatt, vagy a tanfolyam befejezését követően számított tanfolyami idővel növelt időszak alatt köztisztviselői jogviszonyáról lemond, akkor a tanfolyam teljes költségét (így különösen a tanfolyam díja, útikötség) megtéríti az önkormányzatnak. 
  4. A beiskolázással kapcsolatos kiadások (így különösen a tanfolyam díja és az útiköltség) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartlékát terhelik.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a fentieknek megfelelő tanulmányis szerződést készítse el.

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző

Határidő: 2012. szeptember 15., illetve 2013. március 31.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 3. napirendi pontra: dr. Tóka József beadványa.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő,  Pénzügyi Bizottsági elnök:

 

Dr. Tóka József ismételt beadvánnyal fordult az önkormányzathoz, hogy a Meggyesi úton az általa üzemeltetett állatsimogató előtt és után az úttestre szereljünk fel forgalomlassító akadályokat, korongokat. A kérelmében leírt forgalomlassító korongok veszélyesek a kerékpárosok számára, ezért javaslom, hogy ún. fekvőrendőrök kihelyezését az úttestre. Az egyiket az önkormányzat, a másikat a kérelmező finanszírozná, ahogy a kérelemben is szerepel.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontot:

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

79/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Tóka József a Meggyesi útra telepítendő forgalomlassító korongok kihelyezésére vonatkozó kérelmét és azt az alábbi módosítással támogatja:

 

A kérelemben szereplő 2 darab forgalomlassító korongsor kihelyezése helyett 2 darab 20km/h áthaladást biztosító ún. fekvőrendőr kerüljön kihelyezésre, melynek kitáblázását és telepítésének költséget az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére az önkormányzat, valamint a kérelmező 50-50 %-ban viselje.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a kérelmezőt, hogy a beruházást az önkormányzattal egyeztetve bonyolítsa le.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés az ülést bezárom.

 

 

 

…………………………….             …………………………….   

Baltigh Márta                        dr. Nagy Attila

                 Polgármester                             Jegyző