KT jkv. 2012.10.16

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

 

24/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. október 16-án 18.30 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Baltigh Márta polgármester,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

Dr. Ecsédi Károly, képviselő

Földes Tamás, képviselő,

Kovács Pál képviselő,

Puskás Csaba, képviselő,

Wild Robert képviselő.

 

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

 

A lejárt határidejű határozatokról szeretném tájékoztatni a T. Képviselő-testületet:

 

     Tar László a döntésről kiértesítésre került.

     Szedenics Péter a döntésről kiértesítésre került.

     Galambos György a döntésről kiértesítésre került.

     A második napközis csoport elindult.

     A közös önkormányzati hivatalról szóló határozat ellett küldve.

     Fő utca egy szakaszának a Magyar Állam részére történő ingyenes átadásáról szóló döntés el lett küldve.

     Idősek köszöntése 2012. október 25-én 15.00 órától lesz.

     Madonna tér átadása 2012. október 24-én 15.00 órakor lesz.

     Iskolai konyhára a kamerák átszerelése megtörtént.

 

Az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak beszámolója:

 

Szeptember 26.           Sopron Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökségi ülés.

 

Szeptember 27.           Sarródon a megyei Területfejlesztési Klub ülésén vettem részt, ahol a kerékpárútak fejlesztéséről volt szó (Balf és Fertőrákos között)

 

Október 3.                  Budapesten a KIM-ben Magyar-Osztrák Regionális Koordinációs Fórum ülésén vettem részt.

 

Október 8.                  Kópházán közös önkormányzati hivatallal összefüggésben egyeztető tárgyalás.

 

Október 10-11.           Világörökség egyesület tanulmányút (Hortobágy)

 

Október 12.                A kerékpárúttal kapcsolatosan létrejövő konzorciummmal kapcsolatos egyeztetés Sarródon.

 

Október 15.                Ágfalva közös önkormányzati hivatallal összefüggésben egyeztető tárgyalás.

 

Kérem a T. Képviselőket, hogy a beszámolóról és a lejárt határidejű határozatokról szavazzanak. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a beszámoló és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás elfogadásra került.

 

Térjünk át a napirendi pontokra. A módosított meghívót mindenki megkapta,

Kérem a T. Képviselőket, hogy a napirendről szavazzunk. Megállapítom, hogy a napirendek 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra kerültek.

 

Napirendi pontok:

 

 

 1. Ifj. Tar Lászlóval kötendő területbérleti szerződés elfogadása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményfenntartó központ részére történő átadásra való meghatalmazás.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Fertőrákosi Általános Iskola és AMI Alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Könyvtár Alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. 2012. évi munkaterv módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Felsőoktatási támogatási ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző.

 

 1. Járási hivatalokkal kapcsolatos megállapodás aláírására való meghatalmazás.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Fertőrákos 074/157 hrsz. út rekonstrukciója.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Téligumi vásárlás.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Fertőrákos Madonna-tér előtti parkrendezés

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

Baltigh Márta polgármester:

Az 1. napirendi pont Ifj. Tar László kérelme.

Az előző KT ülésen a tesület arra adott felhatalmazást, hogy a kérelmezővel a bérleti szerződésről folytassak megbeszélsét és a megállapodás tervezetét terjesszem elő a következő testületi ülésre. A kérelmezővel a javaslatainkat közöltük, legfeljebb 5évre szóló, meghosszabbítható megállapodás, 20.000 Ft + ÁFA/hó bérleti díjjal úgy, hogy másnak nem adhatja tovább és más célra nem hasznosíthatja a területet. Írásban válaszoltak 2012. október 15-én, amiben sokallják a szerződéses összeget és 10 évre kéik a területet úgy, hogy a koktélbár nyitását kb. 2 év múlva tervezik.

Tájékoztattam őket, hogy a terület felvonulási és építőanyag tárolására nem használható, erre tekintetel javaslom a határozati javaslat elfogadását.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő JÜB Elnök:

Javaslom, hogy a kérelmezőt tájékoztassa az önkormányzat a döntésről, hogy tudja, mire számítson.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Természetesen minden kérelmezőt írásban tájékoztatunk a hitelesített KT döntést mellékelve.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő JÜB Elnök:

A bérleti díj mértékét eltúlzottnak tartom. A javaslat szerint a forgalmi értéket 1 éven belül kifizetné. Úgy kellene meghatározni, hogy a forgalmi értéket 5 év alatt érné el.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnök:

Ez hasznot hajtó tevékenység, ennek a bérleti díját nem így kell számolni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

95/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta ifj. Tar László (9421 Fertőrákos, Fő utca 55.) az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló fertőrákosi 719 helyrajzi számú ingatlan 105 mterületének megvásárlásáról szóló 2012. szeptember 17. napján kelt kérelmét és a 80/2012. (IX. 25.) Kt határozatra, valamint a kérelmezővel folytatott tárgyalásokra tekintettel úgy dönt, hogy a terület hosszútávú bérletéről szóló megállapodás elkészítését és aláírását elhalasztja addig, amíg a kérelmező az önkormányzati terület mögötti magántulajdonban lévő épületre vonatkozó jogerős használatbavételi engedélyét megszerzi.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 15.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 2. napirendi pontra.

Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményfenntartó központ részére történő átadásra való meghatalmazás.

 

Ez a későbbiekben megkötendő megállapodásra való felhatalmazást jelenti az iskola átadásáról.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő JÜB Elnök:

A felhatalmazás természetesen magadható, de a megállapodást a képviselő-testület szeretné majd látni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Természetesen, amennyiben ez megvalósul, mindenkinek elküldjük.

 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

96/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. szeptember 25-i KT ülésén hozott 83/2012.(IX. 25.) KT. határozatára tekintettel felhatalmazza a polgármestert, hogy a fertőrákosi Általános Iskola és AMI Magyar Állam részére történő átadásával kapcsolatos ügyeket intézze, az átadásról szóló szerződést aláírja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. december 31.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 3. napirendi pontra.

Fertőrákosi Általános Iskola és AMI Alapító okiratának módosítása

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az általános iskola igazgatónőjével és Földes tamásnéval, mint szakértővel történt konzultáció alapján állítottuk össze az alapító okirat módosítását, melyben az iskola neve változott, a Magyar Államkincstár jelzése alapján egyedi névvel kell rendelkeznie az iskolának, illetve az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyett Művészeti iskola lett. Ezen kívül más technikai módosítások is szerepelnek benne az előterjesztés szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

97/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata I. Általános rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

 

I.

Általános rendelkezések

 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §; 7. § (3) bekezdése; 8-9. § alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény 10 §; 16. §; 21. §; 24. §; és 47. § alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

A költségvetési szerv neve: Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye: 9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.
Telephelye: 9421 Fertőrákos, Fő utca 234.
Létrehozásáról rendelkező

határozat:

19/2004. (III. 16.) K.t.
Alapítója létrehozáskor: Fertőrákos Község Önkormányzata
Alapítói jogokat gyakorló szerv neve, székhelye: Fertőrákos Község Önkormányzata

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: Fertőrákos Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Jogszabályban meghatározott

alapfeladata:

A német nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,

Alapfokú művészet oktatás,

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása.

Intézmény típusa Általános iskola és alapfokú művészeti iskola
Államháztartási szakágazati

besorolása:

852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenysége

(szakfeladat besorolás szerint):

801214 Alapfokú oktatás
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,

oktatása

801313 Alapfokú művészetoktatás
805113 Napköziotthoni és tanulószobai

foglalkozás

Törzsszáma: 642233
Működési területe: Fertőrákos Község közigazgatási területe
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Fertőrákos Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

Irányító szerv vezetője: Fertőrákos község polgármestere
A költségvetési szerv típus

szerinti besorolása:

Tevékenység jellege

alapján:

Közszolgáltató közoktatási közintézmény
A feladatellátáshoz

gyakorolt funkció alapján:

Önállóan működő
Vezetőjének kinevezési rendje: A jogszabálynak megfelelő képesítési követelmények alkalmazásával pályázat alapján, határozott időre
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Az alaptevékenységek vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai alkalmazandók, a munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény vezetője.
A kizárólag fizikai munkavégzést igénylő tevékenységek ellátása vonatkozásában a Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni, a munkáltatói jogok gyakorlója az intézmény vezetője.
A feladat ellátását szolgáló

vagyon rendelkezésre bocsátása:

Használatba adott ingatlanok:

Fertőrákosi 1138 hrsz-ú és 1134/1 hrsz-ú ingatlan.

Adószáma: 16712803-2-08
Bankszámlaszáma: 59100700-11046051
Számlavezető pénzintézete: Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet
Az iskola évfolyamainak száma:

 

Ebből alapfokú művészetoktatás évfolyamainak száma:

8
 

6

Engedélyezett létszám (fő): 200
Engedélyezett művészetoktatási férőhelyek száma (fő): 80
A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó szervezet: Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatala

9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata II. Az iskola műkodése rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

II.
Az iskola működése

 1. Az iskola élén igazgató áll. Az igazgató a nevelőtestület tagja.
 2. Az iskola igazgatóját a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt), valamint annak a közoktatásban történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján nyilvános pályázat útján Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató megbízott magasabb vezető beosztású közalkalmazott.
 3. Az igazgató az alkalmazottak tekintetében a teljes munkáltatói jogokat gyakorolja, és irányítja az iskola munkaszervezetét.
 4. Az iskola képviseletére az igazgató jogosult, akinek képviseleti joga általános, teljes körű és önálló.
 5. Az iskola jegyzése akként történik, hogy az iskola körbélyegzője alá az iskola jegyzésére jogosult (igazgató) önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány szerint.
 6. Az iskola ügyeinek intézését és az iskola képviseletét az igazgató látja el. A igazgató az SZMSZ-ben szabályozottak szerint jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az iskola dolgozóira átruházhatja.
 7. Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik, ahol a tanuló az érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelően felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
 8. Az iskola képzőművészeti ágában, grafika és festészet tanszakban folyik alapfokú művészetoktatás.
 9. Az iskolában a nevelés és oktatás egységes, az általános iskolai és az alapfokú művészetoktatást is magában foglaló pedagógiai program szerint, éves munkaterv alapján folyik. Az iskola helyi tanterve elkészítésénél figyelembe veszi a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvét, amely szerint biztosítani kell a kisebbségi népismeret, a kisebbség és anyaországa történelmének tanítását, kulturális hagyományainak, értékeinek megismerését. Az alapfeladat és az alapfokú művészetoktatás jellemzőit egységesen tartalmazó pedagógiai programot az irányító szerv 185/2008. (XII. 15.) K.t. határozatával hagyta jóvá.
 10. Az iskolának nyolc (1-4. és 5-8.) évfolyama van, a székhelyen a maximális tanulólétszáma: 200 fő.
 11. Az iskola az első évfolyamtól kezdődően nyelvoktató német nemzetiségi oktatást folytathat. A nemzetiségi oktatás többletköltségét – törvényben meghatározott módon – az állam, illetve a helyi önkormányzat viseli.
 12. Az iskola gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű tanulók alapfokú oktatása, nevelése, a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, integrált formában történik.
 13. A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata figyelembe vételével a sajátos nevelési igény típusához és súlyosságához igazodó pedagógiai feltételek (személyi és tárgyi feltételek) biztosítása (megléte) mellett, az iskola az alábbi tanulók együttnevelését vállalja a „2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény módosításáról” 31. §. (2) bekezdésben foglaltak szerinti besorolással:
  a) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő.(pszichés fejlődési zavar)
  b) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő. (pszichés fejlődési zavar).
 14. A fogyatékos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs-rehabilitációs foglalkozásban részesül, szakirányú gyógypedagógus vezetésével, a hatályos törvény által meghatározott időkeret terhére, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon.
 15. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló, továbbá a beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel küzdő tanuló (BTM) fejlesztőpedagógiai, logopédiai, pszichológiai foglalkozásban részesül, az intézmény és a pedagógiai szakszolgálati központ közötti munkamegosztás alapján, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon.
 16. Az iskola elkészíti a tankönyvrendelést és az iskolán belüli tankönyvterjesztést az ellátás helyi rendjében foglaltak szerint szervezi és bonyolítja.
 17. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá, amelynek szükséges módosítását az alapító okirat módosításának életbe lépése után három hónapon belül kell jóváhagyni.
 18. Az iskola alkalmazottainak foglalkoztatására általában közalkalmazotti jogviszony keretében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes esetekben munkaviszony keretében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata IV. Az iskola gazdálkodása rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

IV.

Az iskola gazdálkodása

 1. Az iskola alapfeladatainak ellátására a fenntartó az intézmény használatba adja a

– fertőrákosi 1138 hrsz-ú, Fertőrákos, Fő u. 234. szám alatti,

– fertőrákosi 1134/1 hrsz-ú, Fertőrákos, Fő u. 236/A. szám alatti,

ingatlanokat és a működéséhez szükséges ingóságokat.

 1. Az iskola a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben (2011. évi CXCV. törvény) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatának ellátása érdekében. Az ingatlan vagyont Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatala tartja nyilván.
 2. Az iskola önálló költségvetéssel rendelkezik, költségvetési keretei felett teljes jogkörrel rendelkezik. Meghatározott pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét Fertőrákos Község Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az iskola és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a hivatal költségvetési rendjére vonatkozó, az irányító szerv által jóváhagyott szabályzatok tartalmazzák.
 3. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, szakmai munkaterv alapján látja el. Az iskola éves költségvetését a Polgármesteri Hivatal kezeli azzal, hogy a költségvetési keretek felett az iskola vezetője rendelkezik.
 4. Az iskola önálló éves és évközi költségvetési beszámolóval rendelkezik.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fertőrákos megnevezésű költségvetési szerve alapító okirata V. Záró rendelkezések pontja – azonnali hatállyal – az alábbira módosul:

 

V.

Záró rendelkezések

 

Ez a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2009. (V. 19.) K.t. és 64/2009. (VI. 16.) Kt. és a 12/2012. (II. 14.) Kt. és a 33/2012. (IV. 24.) Kt. és a 97/2012. (X. 16.) számú határozata szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2012. október 16. napjától lép hatályba.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról a Magyar Államkincstár területi szervét – a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megküldése mellett – értesítse.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 15.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 4. napirendi pontra.

Könyvtár Alapító okiratának módosítása

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A könyvtárossal történt konzultáció után kerüls sor egy teljesen új könyvtári alapító okirat elkészítésére.

 

Baltigh Márta polgármester:

A könyvtárosunk statisztikát készített a könyvtár forgalmáról amiben látható, hogy az iskola épületében üzemelő könyvtár látogatottsága mennyivel nőtt, kérem a T. Képviselőket, amennyiben idejük engedi, látogassák meg a könyvtárunkat.

 

Wild Robert képviselő:

Az alapító okiratban lehetne szerepeltetni a német könyvek állományának bővítését, mint tevékenységet.

 

Baltigh Márta polgármester:

Jelenleg azért nem szerepel ez külön, mert sok német nyelvű könyv van a könyvtár állományában, de megvizsgáljuk ennek lehetőségét.

 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

98/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI Könyvtár, FERTŐRÁKOS
Alapító Okirata

 

 1. Általános rendelkezések

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2-4. §-a, az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § , 7. § (3 bekezdése, 8-9. §-a alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 53. § (2) bekezdése alapján, a 64. § (1), 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében Fertőrákos Községi Önkormányzata kettős funkciójú települési nyilvános könyvtárat (továbbiakban könyvtár) alapít.

 1. A könyvtár főbb azonosító adatai:

 

A könyvtár neve:

Fertőrákosi Községi és Iskolai Könyvtár

A könyvtár rövid neve:

Fertőrákosi Könyvtár

Székhelye:

9421 Fertőrákos, Fő utca 234.

Megye:

Győr-Moson-Sopron

Alapító szerv neve és székhelye

Fertőrákos Község Önkormányzata (9421 Fertőrákos, Fő út 139.)

Irányító szerv és székhelye

Fertőrákos Község Önkormányzata (9421 Fertőrákos, Fő út 139.)

A könyvtár besorolása tevékenysége jellege szerint:

kettős funkciójú közgyűjteményi közintézmény, közszolgáltató költségvetési szerv,

A könyvtár besorolása a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint:

önállóan működő

Működési területe:

Fertőrákos közigazgatási területe

Az intézmény típusa:

közgyűjteményi intézmény – községi és iskolai könyvtár

Államháztartási szakágazatai besorolása

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

 1. A könyvtár Fertőrákos Önkormányzata fenntartásában működő helyi önkormányzati közgyűjteményi és közművelődési közintézmény. A könyvtár jogi személy.

 

 1. A könyvtár egységes szerkezetű alapító okiratát Fertőrákos Községi Önkormányzata 98/2012. (X. 16.) Képviselő-testületi határozatával bocsátotta ki.

 

 1. A könyvtár jogutódja a 21/1998. (IV. 23.) Kt. határozattal létesített Községi Könyvtárnak.

 

 1. A könyvtár működése

 

 1. A könyvtár vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt), valamint a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján nyilvános pályázat útján Fertőrákos Község Polgármestere bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

 

 1. A könyvtár ügyeinek intézését és a könyvtár képviseletét a könyvtár vezetője látja el.

 

 1. A könyvtár jogszabály által meghatározott közfeladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§ (1) bekezdése szerinti települési könyvtár feladatai, a fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi, gyűjteményét fokozatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak között dokumentumok és szolgáltatások elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információkeresésben, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.

 

 1. A könyvtári alapszolgáltatásokon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe.

 

 1. A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és a díjak mértékét a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza. A könyvtárhasználati szabályzatot a fenntartó hagyja jóvá. A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni.

 

III. A könyvtár feladatai

 

A könyvtár alapfeladata az 1997. évi CXL. tv. 55. §-a és 65. §-a alapján (államháztartási szakfeladatok rendje szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen kifejtve):

 

A könyvtár szakfeladatai 2012-ben:

Alaptevékenységek:

92312-7

Közművelődési könyvtári tevékenység

 

A könyvtár kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

A könyvtár szakfeladatai 2012-ben:

 

Alaptevékenységek:

910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123

Könyvtári szolgáltatások

910501

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910502

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

 

Kiegészítő tevékenységek:

Kisegítő tevékenységet nem folytat.

 

A könyvtár vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

 1. A könyvtár gazdálkodása

 

 1. A könyvtár alapfeladatainak ellátására a fenntartó használatba adja a Fertőrákos 1138 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola) földszinti tantermét.

 

 1. A könyvtár önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetési keretei felett teljes jogkörrel rendelkezik.

 

 1. A könyvtár alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, szakmai munkaterv alapján látja el. A könyvtár éves költségvetését a Fertőrákos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala kezeli azzal, hogy a költségvetési keretek felett a könyvtár vezetője rendelkezik.

 

 1. Záró rendelkezések

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2012. (X. 16.) Kt. határozatával elfogadott, 2012. október 16. napjától  hatályba lépő alapító okirata, mellyel egyidőben hatályát veszti a 77/2002. (XII. 10.) Kt. határozattal és a 47/2012. (V. 29.) Kt határozattal módosított 21/1998. (IV. 23.) Kt határozatban elfogadott Községi Könyvtár Fertőrákos Alapító Okirata.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 15.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át az 5. napirendi pontra.

 1. évi munkaterv módosítása.

 

Tekintettel arra, hogy a járási hivatalok felállításával kapcsolatos megállípodás aláírása miatt a mai napon rendkívüli Képviselő-testületi ülést kell tartanunk, ezért az október végi testületi ülésre bevivendő előterjesztéseket is most tárgyalja a testület, ezért azon az időpontban nem tartanánk rendes testületi üést.

 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

99/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzata a 2011. december 20-i Képviselő-testületi ülésén elfogadott 134/2011. (XII. 20.) Kt. határozat mellékletében foglalt és a 94/2012. (IX. 25.) Kt. határozattal módosított, Képviselő-testület 2012. évi Munkatervét úgy módosítja, hogy a 2012. október 26. 16.00 órakor tervezett Képviselő-testületi ülés nem kerül megtartásra.

 

Fertőrákos Község Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi Munkatervet módosítsa és arról a település lakosságát a helyben szokásos módon tájékoztassa.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. október 26.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 6. napirendi pontra.

Felsőoktatási támogatási ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

 

A rendelet-tervezetet a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő JÜB Elnök:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal elfogadta azzal a módsítási javaslattal, hogy a 4,51 tanulmányi átlagot vigyük le 4,00-ra, a havonta adható összeg 20.000 forintról 25.000 forintra emelkedjen, valamint legfeljebb 3 személy legyen támogatható.

 

Felmerült az is hogy differenciálni kelene a főiskolán és az egyetemen elért tanulmányi átlagokat is.

 

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a módosító indítványról. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a Jogi és Ügyrendi Bizottság által tett módosítási javaslatokat elfogadta.

 

Kérem, szavazzunk a módosított rendelet-tervezetről, aminek elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a rendelettervezetet elfogadta.

 

A rendeletet a jegyzőkönyv 1 számú mellékletét tartalmazza.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 7. napirendi pontra.

Járási hivatalokkal kapcsolatos megállapodás aláírására való meghatalmazás.

 

Az előterjesztést mindenki megkapta. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

100/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a járások kialakításával kapcsolatosan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodást aláírja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő: 2012. október 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 8. napirendi pontra.

A Fertőrákos 074/157 hrsz. út rekonstrukciója.

 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnök:

A Pénzügyi Bizottság a kérdést megtárgyalta és azt javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a hivatalos térképmásolat alapján az önkormányzat műszaki ellenőrével a sárrázó műszaki leírását és a költségkiírást készíttesse el és ezek birtokában kérjen be még két árajánlatot.

Az műszaki leírást és az árajánlatokat a Községfejlesztési és a Pénzügyi bizottság pedig tárgyalja meg.

A műszaki ellenőr általi variációról és a beérkezett árajánlatokról pedig a képviselő-testület dönt.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a Pénzügyi Bizottság által tett javaslatról. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

101/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos 074/157 hrsz. útra építendő sárrázó kialakítását és felkéri a polgármestert, hogy a Soproni Körzeti Földhivataltól az érintett terület hivatalos térképmásolatát kérje meg, azt figyelembevéve az önkormányzat műszaki ellenőrével a sárrázó műszaki leírását és a költségkiírást készíttesse el és ezek birtokában kérjen be még két árajánlatot.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Községfejlesztési Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot, hogy az elkészült műszaki leírást és a beérkezett árajánlatokat következő ülésén tárgyalja meg és tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 9. napirendi pontra.

Téligumi vásárlás.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnök:

A Pénzügyi Bizottság a kérdést megtárgyalta és azt javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 4 darab Michelin márkájú téligumit szerezzen be és azt szereltesse fel, a költségeket pedig az általános tartalék terhére, összesen 151.000 Ft összegben számolja el.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a Pénzügyi Bizottság által tett javaslatról. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

102/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló Citroen Jumper teherautó téligumi vásárlásával és szerelésével kapcsolatosan beérkezett árajánlatokat és erre a célra – az önkormányzat 2012. évi  költségvetésének általános tartalékának terhére – 4 darab Michelin téligumi beszerzésére és szerelésére bruttó 151.000 Ft, azaz egyszázötvenegyezer forintot különít el.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a téligumi beszerzést és felszerelést intézze.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. október 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 10. napirendi pontra.

Fertőrákos Madonna-tér előtti parkrendezés

Ebben a napirendi pontban 2 előterjesztés található, mely a Madonna tér pályázaton kívüli rendezését, valamint az átadásra érkezők vendéglátásának költségét tartalmazza. Mindkét előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnök:

A Pénzügyi Bizottság a kérdést megtárgyalta és mindkét előterjesztést elfogadásra javasolja.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő JÜB Elnök:

Az lenne a kérdésem, miért kell a képviselő-testület elé vinni az ügyet, mert 500.000 forintig a polgármester asszony dönthet ilyen pénzek felhasználásáról.

 

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnök:

Ez a pénzkeret zárolásra került a költségvetés módosításakor, ezért kell a képviselő-testületi döntés.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk, először a Madonna tér leburkolásának 350.000 forintos költségéről. Mindkét esetben minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

103/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos, Madonna-tér burkolására  a Görög Vizikertészet Kft. részéről 2012. október 12. napján beérkezett árajánlatot megtárgyalta és azt – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – elfogadja.

 

A kivitelezés költsége bruttó 350.000 Ft.

A kivitelezés határideje: 2012. október 31.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozással a szerződést megkösse és a szerződéses összeget a műszaki átadás után szabályszerűen kifizesse.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. november 15.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem szavazzunk, avendéglátás 200.000 forintos költségéről. Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

104/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos Madonna-tér (Kitelepítettek Emlékműve) avatása alkalmából a steinheimi küldöttség szállásköltségének és az ünnepi vacsora költségeire az önkormányzat 2012. évi költségvetés testvérvárosi találkozóra elkülönített, majd zárolt keretéből 200.000 Ft, azaz kettőszáz ezer forint összeget különít el.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a keret felhasználásáról a következő rendes Képviselő-testületi ülésen a képviselőket tájékoztassa.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. november 30.

 

Wild Robert képviselő távozik.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akkor térjünk át az egyebek tárgyalására.

Bútorszállítás Erdélybe.

Wild Robert képviselő Úr jelezte korábban, hogy néhai Szekeres János atya bútorait Erdélybe szeretnék szállítani a rokonaihz, akkor az önkormányzati autót kérte el és minden költséget ők álltak volna. Ez módosult úgy, hogy a települési és a német önkormányzat a költségek felét-felét állja, majd a német önkormányzat az egyharmadát vállaja és a települési állja a kétharmadát. Ezen módosítások miatt nem tudtunk előterjesztést készíteni.

 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő JÜB Elnök:

A gépjármű rendelkezésre bocsátását még elfogadhatónak tartom, de hogy a települési önkormányzat a költségek egy részét is állja, már nem. A Szekeres atya búcsúztatása kapcsán az önkormányzat a kötelezettségét már teljesítette.

Akinek kell az a bútor, az jöjjön érte.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

János atya életében még én ígértem meg a bútorszállítást, amikor még úgy volt, hogy Esztergomba költözik.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Azt ne felejtse el a képviselő-testület, hogy Fertőrákos díszpolgáráról van szó. Most miért 1/3-2/3 az arány?

 

Baltigh Márta polgármester:

Először csak a gépkocsit kérték el, de annak odaadásához is sok kérdést kell tisztázni. Ki vezetheti a gépkocsit, kiküldetés, napidíj, biztosítás stb.

Amikor mi mentünk ki személyautóval az is majdnem egy napig tartott, megrakodott teherautóval ez több napos út.

Javaslom, hogy a gépjárművet adja oda az önkormányzat, a költségeket pedig a Német önkormányzat állja.

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.

 

 

Kmf.

 

 

 

Baltigh Márta sk.                                                 dr. Nagy Attila sk.

 Polgármester                                                            Jegyző