Kt jkv. 2012.11.27.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

 

26/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. november 27-én 16.00 órakor megtartott Képviselő-testületi nyílt ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Baltigh Márta polgármester,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő,

Földes Tamás, képviselő,

Puskás Csaba, képviselő,

Kovács Pál képviselő,

Szentesi Ervin képviselő.

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

Javaslatom, hogy az első napirendi pont tárgyalását kezdjük meg és utána térjünk át a beszámolóra, majd a többi napirendi pontra, hogy a Soproni vízművel kötendő szerződés ügyében Rádonyi László Vezérigazgató Úr tájékoztatását meghallgassuk.

 

Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem szavazzunk:

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az ügyrendi javaslatot és a napirendi pontokat elfogadta:

 

Nyílt ülés:

 

 1. Soproni Vízművel kötendő megállapodás.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2012.  évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. BURSA Hungarica elbírálásáról szóló szabályzat módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. A Polgármesteri hivatal munkatársainak évvégi jutalmazása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. A polgármesteri Hivatal új telefonhálózatának beszerzése és kivitelezése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Polgármesteri Hivatal új gázkazánjának beszerzése és kivitelezése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Mithrasz szentély átvétele.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A fertőrákosi 074/157 hrsz önkormányzati úton sárrázó építése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Egyebek

 

 

Zárt ülés:

 

 1. BURSA Hungarica felsőoktatási kérelmek elbírálása.

    Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Az önkormányzat felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjának elbírálása

    Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk rá az 1. napirendi pontra. Köszöntöm a vezérigazgató Urat és átadom neki a szót.

 

Rádonyi László:

A víziközmű törvény előírásai szerint 2013. január 1. nappal a víziközmű fejlesztési hozzájárulásból elkészült műveket át kell adni az önkormányzatok részére, akik azt üzemeltetésre visszaadják a vízműnek.

Különválasztottuk a szerződéseket, első szerződésben a 2012. évig elkészült, már lezárt beruházásokról szól a szerződés, aminek átadása a befizetett víziközmű fejlesztési hozzájárulás arányában történik. Ebben a szerződésben szerepel, ki mennyi víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizettet be, ezekből milyen beruházások valósultak meg, és ezek különbözetét az önkormányzatok visszakapják. Ezt a pénzösszeget az önkormányzatoknak elkülönített számlán kell kezelni és csak víziközmű fejlesztésekre fordíthatják. Ezzel az átadással az önkormányzatnak nem keletkezik ÁFA befizetési kötelezettsége, magyarul az ÁFA mértéke megspórolható a rendszerből.

A második szerződés a folyamatban lévő, 2012. évi beruházásokról szól. Ezek elszámolása folyik, mely kapcsán a kötelezettséget is átadjuk az önkormányzatokanak, azonban ezt egészében Sopron MJV. kapja. Ezzel Önöknek nem lesz gondja.

 

Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:

A szerződésben szereplő, önkormányzat által kapott összeg 220 e Ft, amit elkülönített számlán kell tartanunk, azt csak ilyen beruházásokra költhetjük és egyeztetni kell a Szakértő Bizottsággal. Ezt értem. A szerződés szerint 2012. november 15. határnappal történik az elszámolás. A szerződésben szerepel a nettó érték és a jelenlegi forgalmi érték. Vélelmezem, hogy a forgalmi érték egy piaci értéket jelenthet, mert a kettő között eltérés van. Az ÁFA tartalmat a szerződés alapján viszont be kell fizetnünk, ami több mint 800 e forint.

 

Wild Robert képviselő megérkezik.

 

Rádonyi László:

Az ÁFA összeget befizetik, ami visszaigényelhető.

A 2013. évtől változik a rendszer, térítésmentesen száll az önkormányzatokra az átvett beruházás részaránya, ezért ÁFA befizetési kötelezettség már nem keletkezik.

 

 

 

Dr. Horváth Ákos JÜB külsős tag:

Eddig ezek a vagyontárgyak a vízmű tulajdonában voltak, most a műtárgyak osztatlan tulajdonba kerülnek át az önkormányzatokhoz.

 

Puskás Csaba képviselő távozik.

 

Rádonyi László:

Vagyoni arányoknak megfelelően kerülnek át az önkormányzatokhoz.

Beszélnék még Önöknek az önkormányzatok által a jövő évtől szedhető nem közületi szolgáltatóktól, tehát magánszemélyektől szedhető víziközmű fejlesztési hozzájárulásról. Ennek mértéke a közületektől minden évben beszedett összeg egy bizonyos százaléka lehet, ez az összeg kb. 85-120 e forint között mozog. Ez attól lenne beszedhető, aki rácsatlakozik a vízmű által működtetett rendszerre. Azt gondoljuk ez egy igazságos rendszer lenne, és a már csatlakozott személyeket nem érintené. De ebből a befolyó összegből lehetne a fejlesztéseket finanszírozni.

Ezt mind a 40 önkormányzatnál szeretnénk, ha bevezetnék, most csak jeleztem, hogy gondolkodjon rajta az önkormányzat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Lenne még egy kérdésem. A tűzcsapokra felszerelt vízvételezési lehetőséget a téli időszakra leszerelik, mert jönnek a fagyok?

 

Rádonyi László:

Ezen a héten leszerelésre kerülnek és egy rádiótávirányításos rendszer lesz csatlakoztatva, hogy egy fő legfeljebb 20 liter vizet tudjon vételezni és annál többet nem, amit a törvény előír.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszönöm a választ, amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

109/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Soproni Vízmű Zrt. által előkészített, a beszedett viziközmű-fejlesztési hozzájárulás elszámolásáról és az egyenleg kifizetéséről, valamint a beszedett viziközmű-fejlesztési hozzájárulásból megvalósított beruházások ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló két szerződés-tervezetet, melyeket változatlan formában elfogad.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a két szerződést aláírja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 15.

 

Baltigh Márta polgármester:

Áttérnék a lejárt határidejű határozatok végrehajtására és a beszámolóra.

 

     Ifj. Tar László és Szedenics Péter ki lett értesítve a bérleti, illetve az adásvételről szóló határozatról, azonban mindketten írásban jelezték, hogy visszalépnek.

     Általános Iskola Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár részére elküldtük, akik 2012. november 15-i nappal azt átvezették.

     Járási hivatalokkal kapcsolatos megállapodás aláírása október 19-én megtörtént.

     Néhai Szekeres János atya bútorainak Erdélybe szállítása megtörtént.

     Madonna-tér parkrendezése elkészült, az átadása és a pályázat elszámolása megtörtént.

     Kultúrház pályázat módosításra írt levél elküldésre került, azonban időközben kiderült, hogy a módosítás csak abban az esetben lehetséges, ha az új épületre komplett tervdokumentációval rendelkezünk, ez az idő rövidsége, december 31. miatt nem lehetséges. Ezért a következő testületi ülésre előterjesztés készül a pályázat visszamondásra.

     Játszótér és zöldterület kialakításra benyújtható pályázat beadási határidejét módosították november 30-ra.

     074/157 hrsz. önkormányzati úton sárrázó építése pedig napirendi pont lesz a mai napon.

 

Beszámoló az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakról:

 

     Október 17.            Sopron-Fertőd Kistérségi Tanácsülés Sopronban;

     Október 18.            Leader Egyesületi tájékoztató Fertőszentmiklóson;

     Október 19.            Járási megállapodás aláírása Győrben;

     Október 24.            Madonna tér avatás;

Tervtanács ülése Fertődön;

  Október 25.             Nyugdíjasok köszöntése megtörtént, itt mondanék külön köszönetet Kovács Pál és Puskás Csaba képviselő Uraknak, akik a szervezésben nagy segítséget nyújtottak.

     Október 29.            Közös önk. hivatallal kapcsolatos egyeztetés Kópházán.

     November 8.           Mithrasz szentély átadása ügyében Tóth Imre Soproni Múzeum igazgatójával 

történt egyeztetés.

     November 9.           Soproni vízmű megbeszélés Sopronban.

     November 10.         Emberi Erőforrások Minisztériumában egyeztetés a Mithrasz szentély átadás.

ügyében.

     November 13.         Közös önk. hivatallal kapcsolatos egyeztetés Kópházán.

     November 19.         Nagycenken katasztrófavédelmi tájékoztatás.

     November 21.         Tervtanács ülésén vettem részt Fertődön, míg a Jegyző Úr Sopronban a

járások kialakításával kapcsolatos megbeszélésen.

     November 22.         Gy-M-S Megyei területfejlesztési koncepció ismertetése Sopronban.

 

Puskás Csaba képviselő megérkezik.

 

Amennyiben nincs kérdés, akkor felteszem szavazásra a beszámolót.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.

 

Térjünk át a 2. napirendi pontra.

Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2012.  évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A bevételek időarányosan teljesültek, kiadások alatta vannak a tervezettnek a beruházások elhúzódása miatt, az adóbevételek beszedése jól halad.

Kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk, feladatelmaradás nem történt.

Lekötött pénzeink vannak amely forrásai a következő években megvalósuló beruházásoknak. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

110/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetése I – III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő:  azonnal

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 3. napirendi pontra.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója.

 

Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Az előterjesztést mindenki megkapta. A koncepció tartalmazza az áthúzódó beruházásokat és a jövőre tervezett új beruházásokat is. Ez a kiinduló munka a következő évi költségvetés megtervezéséhez. Ha a végleges költségvetést elfogadja az országgyűlés, akkor tudunk pontosabban tervezni.

Adóemeleést nem tervez az önkormányzat a jövő évre.

 

Dr. Horváth Ákos JÜB külső tagja:

Javaslom, hogy a Kőfejtő szerződésből a 2013. évben várható 40 millió forint bevétellel ne számoljon az önkormányzat.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Ez nem szerepel a bevételi oldalon, így a kiadásin sem fog.

 

Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Javaslom, hogy a koncepcióban ne szerepeljen a sárrázó kialakítása, viszont szerepeljen a bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása és felhasználása.

Nem fogjuk felvenni a tiszteletdíjat, de tisztességes munkát végzünk, mit ahogy a képviselők is, ezért javaslom annak megállapítását.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

A koncepció elkészültekor rendelkezésre álló információk alapján készült el a szövegtervezet, azóta azonban módosult pár dolog. A sárrázó kialakítása meghaladott már, erről a mai testületi ülésen döntés születik. A bizottsági tagok tiszteletdíját a következő költségvetésbe be lehet tervezni.

 

Wild Robert képviselő:

A Német Önkormányzat mindkét előterjesztést megtárgyalta és azt véleményezési joggal elfogadta.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

111/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetése tervezésénél a koncepció irányelveit vegye figyelembe.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:       A 2013. évi költségvetés előterjesztése

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 4. napirendi pontra.

BURSA Hungarica elbírálásáról szóló szabályzat módosítása.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A BURSA ösztöndíj elbírálásról szóló meglévő szabályzat módosítása vált szükségessé, tekintettel a jogszabályi változásokra, a Pénzügyi Bizottság nem szerepelt a szabályzatban, mint előzetes véleményező testület, valamint az ösztöndíj igénylő lapot már nem a szociális ügyintézőtől lehet igényelni, hanem az ún. EPER rendszeren keresztül lehet letölteni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

112/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 51/2001. (X. 25.) KT. határozatával elfogadott BURSA Hungarica pályázat elbírálásáról szóló szabályzatot, melyet visszavon és a jelen határozat mellékletében szereplő Szabályzatot elfogadja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: azonnal.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át az 5. napirendi pontra.

A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

 

Dr. Nagy Attila  jegyző:

A belső ellenőrzési terv elfogadása minden évben kötelező feladata a Képviselő-testületnek, melyet az idei évben is a kistérségen keresztül Patzner László belső ellenőrzési vezető készített el. Ebben a 2013. évben 2 ellenőrzés szerepel,az idei ellenőrzés utóellenőrzése és egy új témájú ellenőrzés.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

113/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőrákos Község Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Tervét és a 2013. évi Belső Ellenőrzési Tervét megismerte és azt az előterjesztésben foglaltakhoz képest változatlan formában elfogadja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott határozatot hitelesített formában a Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás Kistérségi Iroda belső ellenőrzési vezetőjéhez továbbítsa.

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző

Határidő: 2012. december 1.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 6. napirendi pontra.

A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata.

Átadom a szót a jegyző Úrnak.

 

Dr. Nagy Attila  jegyző:

Az Országgyűlés nemrég fogadta el az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt, mely több ponton módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt, azonban ezek a módosítások nem érintik a helyi adórendeleteink szövegezését, ezért azok ilyen jellegű módosítása nem szükséges. Elektronikus úton megkerestem a képviselőket az adórendeletek felülvizsgálatával és az adómértékekkel kapcsolatosan, ezekre választ sajnos nem kaptam, ezért úgy gondoltuk a Polgármester Asszonnyal, hogy az adómértékek változatlanul hagyását javasoljuk a tavalyi 10 %-os emelés után, melyet a Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén támogatott. Tekintettel arra, hogy az adórendeletek nem változnak, ebben a napirendi pontban nincs előterjesztés, ezt tájékoztatásul szántuk.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag egyetértett az adómértékek változatlanul hagyásával.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 7. napirendi pontra.

A Polgármesteri hivatal munkatársainak évvégi jutalmazása.

 

Átadom a szót a jegyző Úrnak.

 

Dr. Nagy Attila  jegyző:

A tegnapi Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazásáról szóló előterjesztést, melyet a bérmaradvány terhére 650.000 forint összegben támogatott. Az önkormányzati dolgozók jutalmazására 300.000 forintos keretet javasolt, melyet átcsoportosítással meg lehet oldani, valamint a Polgármester asszony részére 400.000 forint jutalmat javasolt.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

Az előterjesztőnek szeretném kritikai észrevételként jelezni, hogy bővebben kellett volna az előterjesztést elkészíteni a Polgármesteri Hivatal munkatársai jutalmazásáról és annak indoklásáról. Indokolt az összeg felosztása a dolgozók között, hiszen az a betöltetlen álláshely bérmaradványából keletkezett.

A Polgármester Asszony jutalmával kapcsolatosan megjegyezném, hogy a dolgozók 10 %-os eltérítésének megvonása történt, ami a Polgármester Asszonyt nem érintette, valamint a személyi jövedelemadó változásokkal csak a Polgármester Asszony nettó jövedelme emelkedett a hivatalban.

Vélemémnyem szerint kevesebb összegről szóljon a jutalmazás. Kb. a fele legyen.

 

Rajki János Községfejlesztési bizottság külső tagja:

A 650 e forint elosztásával egyetéretek. Polgármester Asszony jutalmazása kapcsán: arról ő nem tehet, hogy az SZJA változások kapcsán csak az ő bére emelkedett. Úgy érzem, hogy ennek a megjegyzésednek éle van.

Büntetésnek érzem, ha csökkentjük a jutalom mértékét. A jutalmat arányosítani kell. Mihez arányosítunk? Nem akarok a múltban vájkálni, de a volt polgármesternek kifizettünk 3 hónap végkielégítést.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A Polgármester Asszony erről a jutalomról nem tudott. A tegnapi PB ülésen vetettem fel, ezen a napirendi pontnál nem vett részt az ülésen. Amióta polgármester, még nem kapott jutalmat, a fizetése sem emelkedett.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

Én a Polgármesteri Hivatal 650 e forintjához képest érzem eltúlzottnak a 400 e forint jutalmat. A volt polgármester 3 havi végkielégítéséhez visszatérve a jelenlegi szabályozás függetlenül a polgármesterként betöltött évektől 6 havi végkielégítést ír elő kötelezően.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

A tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen került szóba úgy, hogy a költségvetési keretekben milyen összeget lehet adni. Ennyit enged a mozgástér.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

A köztisztviselők illetményalapja sem emelkedett 4-5 éve. Én úgy gondolom, hogy a polgármester mellett a jegyző majdnem ugyanolyan súlyú vezető, a hivatal szakmai vezetője, ezért ha megemelnénk a jegyző jutalmát kb. 300 e forintra, akkor helyreállnának az arányok.

Baltigh Márta polgármester:

Ebben az évben a Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői nap alkalmából már volt jutalmazás.

 

Rajki János Községfejlesztési bizottság külső tagja:

Az alakuló ülésen, amikor a polgármester bérének megállapítása történt, Ecsédi képviselő Úr véleménye az volt, hogy kevesebb legyen a polgármester bére, mint az előző polgármesteré, hogy az emelés előtt a polgármester bizonyítson. Azóta eltelt 2 év.

 

Wild Robert képviselő:

Méltánytalanul kevés összeg lenne a polgármesteri hivatalnak a 650 e forint, amiben a jegyző jutalma is benne van, ezért javaslom, hogy emeljük meg. Lehessen kb. 1 havi fizetésnek megfelelő jutalmat adni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

A jegyző a munkáltató a Polgármesteri hivatalban, de az ő jutalmát ki állapítja meg?

 

Baltigh Márta polgármester távozik.

 

Dr. Nagy Attila  jegyző:

Az SzMSz alapján – tekintettel arra, hogy a polgármester Asszony távozott – levezető elnök vezeti a Képviselő-testület ülését, aki a Pénzügyi Bizottság Elnöke.

 

Wild Robert képviselő:

650 e forint a polgármesteri hivatal kerete, a jegyző jutalmát a polgármester állapítja meg.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

A köztisztviselői napon mennyi jutalom lett szétosztva?

 

Dr. Nagy Attila  jegyző:

Bruttó 450.000 forint.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Ezzel az arányok véleményem szerint helyreálltak.

 

Wild Robert képviselő:

Javaslom, hogy 1 millió forintos keretet állapítsunk meg a polgármesteri hivatnak.

 

Rajki János Községfejlesztési bizottság külső tagja:

Az egymillióban benne lenne a jegyzőé is?

 

Wild Robert képviselő:

Igen.

 

Földes Tamás, képviselő, PB elnök:

Javaslom, hogy 650 e forint jutalmat a polgármesteri hivatalnak és 300 e forint jutalmat a jegyzőnek állapítsunk meg. A jegyző külön jutalmát az Alpolgármesteri és Képviselői Alap terhére lehetne teljesíteni.

 

Wild Robert képviselő:

Javaslom, hogy 650 e forint jutalmat a polgármesteri hivatalnak és 350 e forint jutalmat a jegyzőnek állapítsunk meg.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

 

Elhangzott 2 módosító indítvány, szavazzunk az első módosításról:

Polgármesteri Hivatal: 650 e forint,

Jegyző 300 e forint,

Polgármester 400 e forint.

 

Megállapítom, hogy a módosító indítvány 2 igen szavazattal 4 nem szavazat ellenében nem került elfogadásra.

 

Felteszem a 2. módosító indítvány szavazásra:

Polgármesteri Hivatal: 650 e forint,

Jegyző 350 e forint,

Polgármester 400 e forint.

 

Megállapítom, hogy a módosító indítvány 4 igen szavazattal 2 nem szavazat ellenében elfogadásra került.

 

Kérem szavazzunk a módosított 1. határozati javaslatról:

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal 2 nem ellenében a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

114/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2012. évi jutalmazására tett előterjesztést és annak összegét 650.000 Ft-ban, azaz hatszázötvenezer forintban az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett bérmaradvány terhére állapítja meg.

 

A jegyző jutalmát bruttó 350.000 forint, azaz háromszázötvenezer forint összegben – az Alpolgármesteri és Képviselői Alap terhére – állapítja meg.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jutalmazási keret elosztásáról és az összeg szabályszerű kifizetéséről gondoskodjon.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző

Határidő: 2012. december 15.

 

Kérem szavazzunk a 2. határozati javaslatról:

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal 2 nem ellenében a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

115/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester évvégi jutalmazására tett Pénzügyi Bizottság által tett javaslatot, melyet bruttó 400.000 forint, azaz négyszázezer forint összegben – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján költségvetésen belüli átcsoportosítással – elfogad.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az összeg szabályszerű kifizetéséről gondoskodjon.

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző

Határidő: 2012. december 15.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Szünetet rendelek el.

 

 

Szünet

 

Wild Robert képviselő távozik.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Folytassuk az előterjesztések tárgyalását, térjünk át a 8. napirendi pontra.

A polgármesteri Hivatal új telefonhálózatának beszerzése és kivitelezése.

 

A hivatal telefonközpontja és hálózata cserére szorul a beérkezett 3 árajánlatot a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyalta és az M&Z Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.

 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

116/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal új telefonközpontjának beszerzésére és kivitelezésére beérkezett árajánlatokat, melyek közül az M&Z Kft. 557.380 Ft + ÁFA, azaz ötszázötvenhétezer-háromszáznyolcvan forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatát fogadja el a Polgármesteri Hivatal költségvetésének dologi kiadásai terhére.

 

Kivitelezési határidő: 2012. december 31.

 

A kivitelező a szerződésben 1 év teljes körű garanciát vállal a telefonhálózatra.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezővel a vállalkozási szerződést megkösse és a teljesítésigazolás után a szerződéses összeget szabályszerűen fizesse ki.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2013. január 15.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Térjünk át a 9. napirendi pontra.

A Polgármesteri Hivatal új gázkazánjának beszerzése és kivitelezése.

 

A hivatal fűtésrendszerével gondok vannak, az új gázkazán felszerelésével 30 %-os energiamegtakarítás érhető el. A beérkezett 2 árajánlatot a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyaltuk és a Pénzügyi Bizottság az Egresits és Fiai Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.

 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

117/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal gázkazán cseréjére és a fűtésrendszer korszerűsítésére beérkezett árajánlatokat, melyek közül az Egresits és Fiai Kft. 839.028 Ft + ÁFA, azaz nyolcszázharminckilencezerhuszonnyolc forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatát – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – fogadja el.

 

Kivitelezési határidő: 2012. január 31.

 

A kivitelező a szerződésben 1 év teljes körű garanciát vállal a felújított fűtési rendszerre.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezővel a vállalkozási szerződést megkösse és a teljesítésigazolás után a szerződéses összeget szabályszerűen fizesse ki.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2013. február 15.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Térjünk át a 10. napirendi pontra.

Mithrasz szentély átvétele.

 

Lehetőségünk van ingyenesen átvenni a Mithrasz szentély üzemeltetését az államtól, melyre még állami támogatás is igényelhető. Arra felhívom a figyelmet, hogy a bérbeadás esetén a látogatói létszámra nagy figyelmet kell fordítani, mert az alapján kapjuk az állami támogatást, valamint időben meg kell hirdetni a bérbeadást.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

Pár szóban elmondanám az előzményeket. A Soproni Múzeum üzemeltette a szentélyt évi kb. 2 millió forintos veszteség mellett. Amikor a Szerdahelyiék átvették, óriási energiákat beleölve reklámozták és felfuttatták a látogatói létszámot, évi 10-15.000 fős létszámig.

Amikor megkereste őket a múzeum, hogy milyen összeget kínálnak, akkor az előző évhez hasonlóan 1.4 millió forintért kívánták bérbevenni, de egy másik fertőrákosi vállalkozó 2.8 millió forintért vette ki, azonban a látogatói létszám drasztikusan viszaesett.

 

Kovács Pál képviselő:

A felhalmozott tartozással mi lesz?

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Ez még nem derült ki, lehetséges, hogy átvehetjük a követelést is.

 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

118/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Meggyesi úton található Mithrasz szentély (nyilvántartási szám: MK/43483/2012.) átadásáról a Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központtal kötendő fenntartói jog, illetve kötelezettség átadás-átvételéről szóló megállapodás tervezetet, melyet változatlan formában elfogad.

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és felkéri, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel a vagyon tulajdonjogáról és vagyonkezeléséről kezdeményezzen tárgyalást és az erről szóló megállapodás tervezetet a Képviselő-testület ülésére terjessze be jóváhagyásra.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Térjünk át a 11. napirendi pontra.

A fertőrákosi 074/157 hrsz önkormányzati úton sárrázó építése.

 

3 verzió van a képviselő-testület előtt:

 

A Borsos féle ajánlat kb. 960 e forint összegben, melynek 25 %-át átvállalná,

A műszaki ellenőr által készített 2 féle variáció 1.4 millió és 2.9 millió forint összegben.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

Javaslom, hogy tárgyaljon az önkormányzat a bánya tulajdonosával, hogy az utat tegye rendbe, gyalulja le a földréteget és az útcsatlakozásnál markolja ki az árkot.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

A bányaterületen lévő sorompót pedig szerelje le, ellenkező esetben birtokvédelemmel fogunk élni.

 

A dr. Ecsédi képviselő által tett módosító indítványt felteszem szavazásra.

Megállapítom, hogy a módosítást a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta.

 

Felteszem a módosított határozati javaslatot szavazásra.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

119/2012. (XI. 27.) KT határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos 074/157 hrsz. útra építendő sárrázó kialakítására elkészített műszaki leírásokat és költségbecsléseket és felhatalmazza dr. Ecsédi Károly képviselőt és dr. Nagy Attila jegyzőt, hogy az érintett bánya tulajdonosával vegye fel a kapcsolatot, hogy az érintett útszakasz 2 oldali árkának kimarkolásáról és az úttest legyalulásáról, valamint az önkormányzati útra telepített sorompó leszereléséről tárgyaljon és annak eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassák.

 

Felelős: dr. Ecsédi Károly képviselő és dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő: 2012. december 31.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Térjünk át az egyebek tárgyalására.

 

A Meggyesi út átadása folyamatban van, az a jövő év első felében átkerülhet, azonban az út átadásához a Magyar Közút részére országos közúttá minősítés szükséges, amit nekünk kell fizetni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Polgármester Asszony már felvette a kapcsolatot Sümegi Péter Igazgató Úrral a Magyar Közúttól, hogy ez az átminősítés hogyan fog történni, ki intézi és ami a legfontosabb, milyen költségekkel jár, választ erre a hétre várunk. Én a KKK-tól az átadásról szóló szerződést módosítottam, hogy az átadással kapcsolatos költségeket a Magyar Állam állja, azonban írásban jelezték, hogy így nem tudják elfogadni a szerződést, tehát nekünk kell fizetni a díjakat.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

A Balf-Fertőrákos közötti kerékpár úttal kapcsolatos konzorciumi szerződést SMJV holnaputáni közgyűlésén fogja elfogadni, utána kezdődhet a tervezés. A megállapított 450 milló forint az egész útszakaszra nem lesz elegendő, még kb. 400 millió forint kell, ami meg lesz. Csütörtökön jön az önkormányzathoz a tervező egyeztetésre.

 

Kőfejtő ügyben januárban újabb közbeszerzéssel elindul a projekt.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A ruszti Tűzoltó Egyesület megereste a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesületet, hogy ingyenesen átadnának részükre egy tűzoltóhajót. A hajó a fertőrákosi kikötőben állna.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnöke:

A karbantartási, fenntartási költségeket ki állná?

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Véleményünk szerint a katasztrófavédelemmel kellene szerződést kötniük erre. A magyarországi oldalon nincs tűzoltóhajó.

 

Földes Tamás, képviselő, levezető elnök:

Már beszéltem az egyesületi tagokkal. Az egyesület a hajót nem tudja fenntartani, sem elhelyezni. A katasztrófavédelemmel egyezzen meg, hogy az legyen a költségviselő fél. Erre az önkormányzat támogatást nem tud biztosítani.

 

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.

 

Kmf.

Baltigh Márta           

polgármester

Dr. Nagy Attila

jegyző