KT jkv. 2013.01.09

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
1/2013. 
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. január 29-én 16.00 órakor megtartott Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Puskás Csaba, képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Wild Robert képviselő
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Dr. Ecsédi Károly képviselő Úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Földes Tamás Képviselő Úr pedig azt jelezte, hogy csak késéssel tud megérkezni.
Előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak beszámolója:
Január 08.        Sarródon a Kerékpárút Konzorciumi alakuló ülés.
Január 10.        Tvordy Beáta tankerületi igazgató Asszonnyal történt Fertőrákoson egyeztetés,
                  Alpolg. Úrral és Takács Lászlóval a Múzeum közi lépcső felújítását mértük fel.
Január 15.        Sopron Hulladékgazdálkodási Társulási ülés.
                        Felügyelő Bizottság Elnökének Földes Tamás Képviselő Urat választották meg.
                        STKH tájékoztatója a lomtalanítás idei rendjével kapcsolatosan.
Január 17.        Szirénapróba.
                        Hófúvás kezdete, Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület segítége az útak járhatóvá tételére.
Vis Major alapból önkormányzatunk a költségek viselésére megpáylázott 302.000 forintnyi összeget.
Január 23.        Dr. Fodor Tamás SMJV Polgármesterének levél a Kőfejtő földhasználati jogot alapító szerződésből származó 40 millió forint + ÁFA soproni költségvetésbe történő betervezéséről.
Lejárt határidejű határozatok:
 
Az Iskola SzMSz módosítása és az iskola igazgatójának tájékoztatása megtörtént.
Egyesületek beszámolója a decemberi testületi ülésen nem történt meg, ez a mai ülés napirendi pontjai között szerepel.
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata továbbításra került, az 2013. január 13. napjával jogerős lett.
 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozás elutasításáról szóló KT határozat és tájékoztatás írásban elküldésre került a résztvevő 3 település polgármesterének.
Bérleti díjak összege változatlan maradt, a szerződések kötése folyamatban van.
Szabó Ákos beadványára a válasz írásban kiküldésre került.
Amennyiben nincs kérdés, akkor felteszem szavazásra a beszámolót.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.
Térjünk át a napirendi pontok tárgyalására.
Amennyiben a napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szavazzunk:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
  1. Egyesületek beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) Ör. módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Az 1 évet meghaladó területbérleti szerződések megkötésére való polgármesteri felhatalmazás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Polgármester illetményének emelése.
Előterjesztő: Szentesi Ervin alpolgármester
  1. Az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetése (1. forduló).
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Egyebek.
Zárt ülés:
  1. Ápolási díj megszüntetése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Térjünk át az első napirendi pontra.
Egyesületek beszámolója.
A Pénzügyi Bizottság 2013. január 24-i ülésén az egyesületi beszámolókat megtárgyalta, átadom a szót Puskás Csaba képviselőnek, mint PB tagnak.
Puskás Csaba képviselő, PB tag:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az egyesületi beszámolókat és azokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Baltigh Márta polgármester:
A PB Elnöke azon az ülésen megköszönte még az egyesületek tevékenységét. Megkérdezem az egyesületek jelenlévő vezetőjét kíván-e valamit hozzátenni?
Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Minden egyesületről külön-külön készült előterjesztés és határozati javaslat.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2013. (I. 29.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Lövészklub 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. január 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2013. (I. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Német Dal- és Kultúregyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. január 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2013. (I. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. január 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2013. (I. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. január 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
 
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület kérelme.
 
 
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Az egyesület kérelemel fordult az önkormányzathoz, hogy a tagdíj összegének 40%-át az esedékesség előtt utalja át önkormányzatunk. A tagdíj 100 %-a be van tervezve a költségvetésbe. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet és azzal támogatja, hogy a 40 % utalása történjen meg 2013. február 15-ig, a maradék 60 %-ról pedig KT döntéssel lehessen utalni, és csak akkor, ha ennek az összegnek legalább egy részét a települési egyesületek visszapályázhatják.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2013. (I. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület 2013. január 10. napján kelt, a 2013. évre esedékes tagdíj összeg 40 %-nak 2013. február 15. napjáig történő befizetéséről szóló kérelmét, melyet támogat.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évre esedékes tagdíj összegének 40 %-t, 247.856 Ft, azaz kettőszáznegyvenhétezer-nyolcszázötvenhat forint összeget szabályszerűen fizetésse ki az egyesület részére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. február 15.
 
Földes Tamás képviselő megérkezik.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) Ör. módosítása.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása vált szükségessé jogszabályi változások és a Polgármestei Hivatal törvényben előírt névváltozása miatt. Erre tekintettel áttekintettük az egész rendeletet, melyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalt.
A rendelet-tervezet
1. § Jogszabályváltozást vezet át a rendeletben, új Mötv. lépett hatályba,
2. § Kivezettük az intézményi felsorolásból az általános iskolát,
3. § Előterjesztések kiküldésének határideje 10 munkanapról 3 munkanapra változott,
4. § KT ülésre meghívandók listája változott,
6. § Zárt ülésen jelenlévők szabályai változtak a jogszabályváltozás miatt,
7. § Napirend előtti felszólalás szabályai változtak,
8. § Rendkívüli esetben milyen indokkal lehet előterjesztést bevinni a KT ülésre,
9. § Hatályát veszti a napirendi pontonként 3 felszólalás korlátozása,
10. § Új Alaptörvény alapján a rendeletben való hivatkozás megváltozott,
11. § ua,.
12. § ua.,
13. § Képviselői fogadóóra tartásának lehetősége. Ez kötelező érvénnyel szerepelt volna az eredeti tervezetben, de a JÜB javaslatát elfogadva módosítottam a rendelet-tervezeten, mert az volt a felvetés, hogy a képviselők kötelességeit az önkormányzati törvény szabályozza, azt önkormányzati rendelet nem szigoríthatja. Valamint az is ehangzott a JÜB ülésén, hogy az Elnök Úr nem tud egy fix időpontot sem mondani a munkájából kifolyólag. Eddig is és ezután is szívesen fogad mindenki a lakásán, aki megkeresi.
14. § Új Alaptörvény alapján a rendeletben való hivatkozás megváltozott,
15. § Önkormányzati kapcsolattartó törlésre került,
 
Baltigh Márta polgármester:
Az önkormányzati kapcsolattartók intézménye kikerült az SzMSz-ből, mert személyi változások is történtek haláleset és lemondás miatt, valamint az intézmény nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
16. § A jegyző kinevezésének rendje változott az új önkrmányzati törvény alapján, a munkáltató egyszemélyben a polgármester lett.
17. § Polgármesteri Hivatal elnevezése, amit a decemberi KT ülésen a PH alapító okiratának módosításával átvezettünk.
18. § Önkormányzati kapcsolattartó törlésre került,
19. § 3. számú függelék törlésre került, ami az önkormányzati kapcsolattatrtókat szabályozta.
Ezeket a módosításokat a JÜB egyhangúlag támogatta.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A 13. § kapcsán lenne hozzászólásom. A választópolgárok joga, hogy felkereshessék a képviselőiket. Nem tudom, hogy milyen jogszabályban van erre nézve tiltás. Az a véleményem, hogy az SzMSz-ben igenis a képviselői kötelezettségek között kell ezt szabályozni.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök véleményét elmondtam, valamint a Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának Fertőrákos településsel foglalkozó ügyintézőjétől kértem jogi állásfoglalást, ami azonban sajnos a mai napig nem érkezett meg.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A képviselői tevékenység nem a lakáshoz kötött. Ezzel nem értek egyet. Ha valaki elvállal egy tisztséget, akkor azt a lehető legjobb tudása szerint lássa el. Ha ez a javaslat nem megy szembe a törvénnyel, akkor igenis lehet rendeletben szabályozni. Ha a Kormányhivatal később úgy nyilatkozik, hogy nem ellentétes, akkor később térjünk vissza rá.
Wild Robert képviselő:
Az otthoni helyszín véleményem szerint sem az közügyek intézésének a helye. Az állampolgári megkesesések helyszíne a Polgármesteri hivatal kell legyen, de ahhoz nem kell konkrét fogadóóra. Ha megkeresnek, akkor lehet egyeztetni egy időpontot. 
 
Baltigh Márta polgármester:
Ezzel egyetértek. Időpontot megállapítani nehéz, a képviselők dolgoznak, bármi közbejöhet.
 
Puskás Csaba képviselő:
Wild képviselő Úrral értek egyet, mindenkinek meg van a hivatalban a telefonszáma, el lehet őt érni és lehet egyeztetni.
 
Földes Tamás képviselő:
A tavaly novemberi bizottsági ülésen merül fel ennek lehetősége, akkor mindenki jogosnak érezte. 1 hónapban 1 órára lehet időt szakítani. Választott képviselőként kötelessége lenne a képviselőknek.
Dr. Kozma József Szociális Bizottság külső tagja:
Mindenkinek csak egyszer kellene jönnie, ha nem ér rá, akkor lehetne cserélni.
Kovács Pál képviselő:
Nekem elfogadható ez így, aki valakit meg akar találni, azt meg lehet.
 
Galambos György feretőrákosi lakos:
Áthidaló javaslatom lenne. A KT ülés fix időpont, az előtt lehetne fogadóóra.
 
Baltigh Márta polgármester:
A KT előtt lehetnek bizottsági ülések, és az érdeklődők is dolgoznak, du. 3 órakor nem fognak ráérni.
 
Wild Robert képviselő:
Aki tud fix időpontot, az írja be, aki nem, annak legyen lehetősége telefonos egyeztetés után megjelenni.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Legyen fogadóóra, de ne legyenek kiírva a nevek.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az úgy megfelelő, ha az szerepelne benne, hogy „ A Képviselő-testület egy tagja minden hónap 1. keddjén 17.00 és 18.00 óra között a Polgármesteri Hivatalban képviselői fogadóórát tart.”
Mindenki elfogadta, akkor ezt előterjesztőként én is elfogadom és módosítom.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem a rendelet-tervezetet szavazásra. Megállapítom, hogy a rendeletet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta
A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékelete.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. módosítása.
Átadom a szót a jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A rendelet módosítása 2 helyen történik. Az 1 §-ban jogszabályi átvezetés történik, a 2. §-ban az értékbecslés díjának átterhelése és a 10 millió forint alatti vagyontárgyak esetében is lehet a testületnek nyílt licitet tartani. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és azt egyhangúlag támogatta.
 
Baltigh Márta polgármester:
A rendeletet a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta.
 
Földes Tamás képviselő:
A PB egyhangúlag támogatta a módosítást.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem a rendelet-tervezetet szavazásra. Megállapítom, hogy a rendeletet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta
A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékelete.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Az 1 évet meghaladó területbérleti szerződések megkötésére való polgármesteri felhatalmazás.
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
Földes Tamás képviselő:
A PB megtárgyalta, és kiegészítést kért az előterjesztéshez, hogy mely földterületekről van szó és milyen összegben. Ez a kiegészítés megtörtént, így támogatja a Pénzügyi Bizottság annak elfogadását. 9 bérlő szerződéseiről van szó.
 
Wild Robert képviselő:
A 7 Ft-os árat évente nem lehetne emelni?
 
Földes Tamás képviselő:
Én emeltem volna idénre a bérleti díjakat, de a testület másként döntött. Ezek mezőgazdasági területek, ezekért ennyit lehet kérni, a környező települések tapasztalata is ez. Bonyolult szorzót fel lehetne állítani, ami az aranykorona értékhez és a gabonaeladási árakhoz kötné, de nem éri meg.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A cél az, hogy ezeknek a területeknek legyen gazdája és művelve legyenek.
Baltigh Márta polgármester:
Akiknek tartozása van, azokkal nem kötünk szerződést.
Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2013. (I. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. december 31. napjával lejárt haszonbérleti szerződéseket változatlan tartalommal, 5 éves időszakra újból megkösse a haszonbérlőkkel, amennyiben azok a szerződés újbóli megkötését kérik, valamint nincs fennálló tartozásuk az önkormányzat felé.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. február 28.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 6. napirendi pont tárgyalására.
Polgármester illetményének emelése.
Itt én érintettség miatt nem kívánok szavazni, átadom a szót az Alpolgármester Úrnak.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen javaslatot tettem a polgármester bérének emelésére. Az előterjesztésben is leírtam, hogy a 2010. évi megállapítás óta eltelt időben nem történt emelés és a Polgármester Asszony bizonyított. Sokat tett a faluért, indokolt az emelés. Én is és a Pénzügyi Bizottság is a 11 szorzóval való megállapítást javaslom a Képviselő-testületnek.
 
Földes Tamás képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a polgármester illetményének emelése mellett javasolja a hivatal köztisztviselőinek is a béremelését, mivel az állam 6, illetve 6,5 fő köztisztviselő után ad támogatást. A pénzügyi keretek rendelkezésre állnak.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2013. (I. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §-ban foglatakra és Pénzügyi Bizottság 9/2013. (I. 25.) PB határozatában tett javaslatára – Baltigh Márta főállású polgármester illetményét   2013.  február 1. napjától   38.650.-Ft  illetményalap  és 11 szorzószám figyelembevételével havi bruttó 425.150.-Ft, azaz  négyszázhuszonötezeregyszázötven forint összegben állapítja meg.
 
Baltigh Márta főállású polgármester részére illetményének 20 %-át, havi  85.030.- Ft.-ot, azaz nyolcvanötezerharminc forintot  költségátalány jogcímén biztosít.
 
Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a 66/2010. (X. 18.) Kt. határozat.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
 
Felelős:          dr. Nagy Attila jegyző
Határidő:        2013. február 1.
 
Baltigh Márta polgármester:
Köszönöm szépen a képviselőknek.
Térjünk át az utolsó napirendi pontra, az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésére.
 
Földes Tamás képviselő:
Az óvoda esetében az állami szerepvállalás megemelkedett, a tavalyi évben majdnem 20 millió forinttal kellett kiegészíteni az óvoda működést, idén ez kb. 900 e Ft. 2014. szeptember 1. napjától kötelező lesz felvenni a 3 éves gyermekeket, ezért az óvodabővítés elkerülhetetlen. Kérem a képviselőket, hogy gondolkodjunk a fejlesztésen, milyen formában, hol lehetne megvalósítani.
A Polgármesteri hivatalnál pozitív szaldóval bír a költségvetése, 3,7 millió Ft-tal.
Az önkormányzat esetén a temető, parkgondozás, fejlesztések stb. tartozik ide. Azokat a beruházásokat vettük bele, amit már a költségvetési koncepció is tartalmaz. Komoly fejlesztéseket tartalmaz a költségvetés, a pénzmaradvány 6 millió forint. A költségvetés átlátható, tartalékok vannak beállítva, amik esetleg pályázatokra fordíthatóak. Reméljük, hogy ez így marad és hitel nélkül tud továbbra is gazdálkodni az önkormányzat.
Naske Lászlóné gazdálkodási ügyintéző:
A bevételek közé nem tettük be a Kőfejtőből érkező 40 millió forint + ÁFA összeget, valamint a megelőlegezett Leader pályázatra fordítandó 15 millió forint bevételét, mert az valószínűleg a 2014. évben érkezik be. A Mithrasz szentély teljes egészében hiányzik még, mert nincsenek számaink a támogatásról sem.
 
Földes Tamás képviselő:
A sokat szidott kőfejtő beruházásból érkező pénz majd egy újabb fejlesztési alapot nyújt. A Mithraszból előzetes információk alapján kb. 6 millió forint bevételt kapunk, plusz a bérbeadásból származó bevétel.
Baltigh Márta polgármester:
Javaslom, hogy az egyesületek támogatásáról beszéljünk még.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Az egyesületek támogatásán sokat gondolkodtam, melyik egyesület mit tesz a faluért, milyen szakmai munkát végez, mennyire látjuk őket a faluban.
Az én javaslatom a következő: A támogatási keretösszeg nem változna, de a Fertőrákosi Sportegyesület 500 e Ft + 100 Ft összeg helyett 400 e Ft + 100 e Ft összegű támogatásban és a Német Dal- és Kultúregyesület 350 e Ft helyett 450 e Ft összegű támogatásban részesülne.
A focisták 15. helyen állnak és nincs edzőjük.
 
Baltigh Márta polgármester:
Az lenne a kérdésem, hogy a Német Dal- és Kultúregyesület részesül a Német Önkormányzattól támogatásban?
Wild Robert képviselő:
Igen. Ennek összege attól függ, hogy a Fertőrákosi Önkormányzat mekkora összeget tud adni.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Nem értek egyet ennek a 2 egyesületnek a támogatási összegével. Azt kell vizsgálni, hány ember szórakozását, kikapcsolódását szolgálja az egyesület? Minden kulturális egyesület kulturális igényt elégít ki. Nem hiszem, hogy ekkora igény van rá. Megnéztem, hogy a Német Dal és Klutúregyesület milyen kör előtt szerepel. Fellépéseik felét nem a faluban teljesítik és tudomásom szerint 2 fertőrákosi fellépést sem vállaltak. Nem lehet a támogatás alapja, hogy a focisták hányadik helyen állnak a bajnokságban.
 
Baltigh Márta polgármester:
Reméljük, hogy a focisták helyzete az új edzővel rendeződik. Ha egy egyesület nem csak fertőrákoson szerepel, az azt jelenti, hogy viszi a település jóhírnevét. Én az Alpolgármester Úr javaslatát támogatom.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Én arányokról beszéltem a támogatások mértékénél.
 
Wild Robert képviselő:
Az arányokra apellálok én is. Szeretném, ha a dalárda támogatása több lenne. A fertőrákosi német kultúra bemutatása a célunk, ami történhet itt is és máshol is. Az egyesület addig nyújtózkodik, amíg a takaró ér. Szeretném, ha a támogatás mértéke megegyezne a Fúvósokéval, a sportegyesület támogatását pedig nem venném le.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A 2 egyesület működési költségei mások, más egy hangszervásárlás, vagy karbantartás és más egy kottavásárlás.
 
Baltigh Márta polgármester:
A sportegyesülettel más gondok is vannak, személyi ügyek sem tisztázottak. Kértem őket, hogy hívjanak össze közgyűlést, arra hívjanak meg és ezeket tisztázzák, de ez nem történt meg.
 
Wild Robert képviselő:
Itt szeretném tájékoztatni a Tisztelt képviselőket, hogy a Német Önkormányzat határozatot hozott arról, hogy a Búcsú szervezését visszaadja az önkormányzat részére.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem az Alpolgármeter Úr módosító indítványát szavazásra.
Megállapítom, hogy a módosító indítványt 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2013. (I. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyesületek támogatásáról szóló Pénzügyi Bizottság 2013. január 25. napján hozott döntést az alábbiak szerint módosítja:
 
Fertőrákosi Sportegyesület 400 e Ft + 100 e Ft szivattyúvásárlásra és beüzemelésre.
 
Német Dal és Kultúregyesület 450 e Ft.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés 2. fordulójában a módosított összegeket szerepeltesse a költségvetési rendelet-tervezetben.
 
Felelős:          Baltigh Márta polgármester
Határidő:        2013. február 15.
 
Baltigh Márta polgármester:
Javaslom, hogy tájékoztassuk a jelenlévőket a beruházásokról.
Wild Robert képviselő távozik.
 
Földes Tamás képviselő:
A buszforduló beruházás folyamatban van, a földhivatali határozat hamarosan megérkezik. Nettó 28 millió forint lett betervezve.
A boglárhegyi járdára bruttó 2.9 millió forint, a 2 Leader pályázatra 15 millió forint + Áfa összeg lett betervezve, melyből a 15 millió forintot az önkormányzat visszakap. Fő utcai padka, autóbuszöböl és parkolóépítésre megvalósítása is meg fog történni a önkormányzati forrásból a kerékpárút beruházással együtt.
 
Baltigh Márta polgármester:
A költségvetésről szóló 1. forduló egy tájékoztatás volt, arról szavazás nem történik.
Az egyebekben hómaró beszerzéssel kapcsolatosan kérem a képviselőket, hogy beérkezett pár ajánlat közül gondolkodjunk a jövőben ilyen gép beszerzésén.
 
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom és zárt ülésesel folytatjuk a munkát..
Kmf.
                        Baltigh Márta                                                   dr. Nagy Attila
Polgármester                                                           Jegyző