KT jkv. 2013.03.11

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
4/2013. 
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. március 11-én 7.30 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Földes Tamás képviselő
Puskás Csaba képviselő,
Wild Robert képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem szavazzunk a napirendi pontokról:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
  1. Közbeszerzési Terv elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
  1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az első napirendi pontra.
Közbeszerzési Terv elfogadása.
Az előterjesztést mindenki megkapta. Van kérdés?
Amennyiben nincs kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2013. (III. 11.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervét és azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadta.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. március 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
 
 
 
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A közbeszerzési szabályzat módosítására van szükség, mely egyebek mellett módosítja a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak névsorát is, mivel döntéshozó, tehát képviselő nem lehet a bizottság tagja.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2013. (III. 11.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát és azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadta.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. március 31.
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
                        Baltigh Márta                                                   dr. Nagy Attila
Polgármester                                                           Jegyző