KT jkv. 2013.03.26

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
5/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. március 26-án 16.00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Földes Tamás, képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Wild Robert képviselő.
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
 
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
A lejárt határidejű határozatok:
Mosoly Nyugdíjas Egyesület a székhelynyilatkozatról szóló döntésünket megkapta.
A Fertőrákos 1029/1 hrsz. (Fő utca volt orvoslakás előtti szakasza) önkormányzati tulajdonba adásáról szóló döntést és a kérelmet továbbítottuk. A mai postában jött meg az előzetes szerződés aláírásra.
Beszámoló:
02. 03.                        Tóth Imre a Soproni Múzeum Igazgatójával történt személyes megbeszélés a Mithrasz ügyében.
02. 18.             Szikla sori csapadékvíz elvezetési probléma miatti helyszíni szemle.
02. 20.             Sopronban Hulladéktársulási Társulás Elnökségi ülése.
02. 28.             Beadott Leader pályázatok helyszíni szemléje.
03. 04.             Tóth Imre a Soproni Múzeum Igazgatójával történt személyes megbeszélés a Mithrasz ügyében.
03. 04.             Lakossági tájékoztató a Leader kódokkal kapcsolatosan.
03. 08.             Konzorciumi ülés a kerékpárúttal kapcsolatosan.
03. 11.             Sopronban Hulladéktársulási Társulás Elnökségi ülése.
03. 12.                        Patak parton történt helyszíni bejárás az önkormányzat műszaki ellenőrével és a Vízügy munkatársával.
03. 12.             Lajos atyával a Temető Ravatalozó beázásával kapcsolatos helyszíni bejárás.
03. 13.             Búcsúról kapcsolatos megbeszélés Tóth Istvánnal.
03. 14.             Iskolai rendezvény március 15-e alkalmából
03. 19.             Kőhidai Börtönben Mindszenthy ünnepség.
03. 21.             Búcsúról kapcsolatos megbeszélés Tóth Istvánnal.
03. 22.             Konzorciumi ülés a kerékpárúttal kapcsolatosan.
Kérem a T. Képviselőket, amennyiben a beszámolót és a lejárt hatásidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadják, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a 7 igen szavazattal a beszámoló elfogadásra került.
Kérem szavazzunk a napirendi pontokról:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
 1. Dr. Rab Attila kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Fertőrákos Kőfejtő előtti épületek lebontása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Mithrasz szentély üzemeltetésére beérkezett ajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Boglárhegyi gyalogút megvalósításáról és a kivitelező kiválasztásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Temető kerítés felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Kultúrház pályázat visszavonása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Az önkormányzat tulajdonában álló Fő utca 190. sz. épület terveztetése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. Rövid és közép távú fejlesztési terv elkészítésére való felhatalmazás
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. A településen kiépítendő ún. QR kódok költségeiről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. SMJV kérelme az önkormányzat tulajdonában álló Margitbányai út vagyonkezelői jogának átadására.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 1. A reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
13. A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 1. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
Zárt ülés:
1. Ápolási díj
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az első napirendi pontra.
Dr. Rab Attila kérelme.
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A tegnapi ülésen a Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja azt.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség, és az SzMSz alapján név szerinti szavazás szükséges.
Baltigh Márta                           Igen
Szentesi Ervin              Igen
Dr. Ecsédi Károly                    Igen
Kovács Pál                              Igen
Földes Tamás                          Igen
Puskás Csaba                          Igen
Wild Robert                            Igen
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Rab Attila 2012. november 30. napján kelt, a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 958, 960, 962 és 964/2 hrsz ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelmét és azt támogatja azzal, hogy a fenti ingatlanokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. 3. § (7) bekezdése alapján nyilvános árverésen kívánja értékesíteni.
 
A Fertőrákos 958, 960, 962 és 964/2 hrsz ingatlanok értékesítése egyben lehetséges, a kikiáltási ár az értékbecslésben szereplő 638.800 Ft.
 
A nyilvános árverés részletes szabályait a az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. tartalmazza.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyilvános árverés kitűzéséről és lebonyolításáról gondoskodjék, az érintett ingatlanok szomszédos tulajdonosait a felhíváson kívül levélben is értesítse.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilvános árverésen nyertes személlyel, vagy szervezettel az adásvételi szerződést megkösse.
 
A nyertes személlyel vagy szervezettel kötött adásvételi szerződés minden költségét (így különösen az adásvételi szerződés ügyvédi és földhivatali eljárási díja) a nyertes pályázót terheli.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Fertőrákos Kőfejtő előtti épületek lebontása.
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A tegnapi ülésen a Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja azt.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az a véleményem, hogy célszerűségi okokból nem most szólítanám fel a vállalkozókat az épületek elbontására, hanem amikor a beruházás olyan szakaszba ér, amikor már le kell bontani az építkezés miatt, pl. ha belelóg a munkaterületbe. Most működik ott egy vállalkozás, addig működjön, amíg tud.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Sok lakossági bejelentés érkezett, hogy az ottlakókat zavarja, hogy közterületen, ami tilos, alkoholt fogyasztanak, hangoskodnak. A jegyző Úr több esetben figyelmeztette őket, de az sem segített. 72 órás bontási lehetőség szerepel a használatbavételi engedélyben, amit Te írtál alá. Tegnapi PB ülésen itt voltak a bolt üzemeltetői és elfogadták, hogy május 31-vel az épület lebontásra kerüljön.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Utánajártam a bontásnak, ekkora méretű és kereskedelmi tevékenységre szolgáló épületre nem kell bontási engedély, csak a Járási építési hatóságnál kell bejelenteni azt.
A mai napon telefonált a Gast-Románc Bt. vezetője, akié a felépítmény, sajnos a mai napon nem tud itt lenni a Képviselő-testületi ülésen.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Sopron csettint egyet és mi teljesítjük a kérésüket. Ha Sopron kifizeti a Kőfejtőért járó pénzt, akkor lehet bontani. Először induljon el a beruházás is.
Földes Tamás képviselő:
A tegnapi bizottsági ülésen elmondtuk a bérlőknek ezt a helyzetet és a határidőt is, amit elfogadtak. Szeretném leszögezni, hogy az elbontásban politikai nyomás nincs. A bérlő annyit kért, hogy legyen 30 napja a bontásra, ez most kb. 60 nap lesz. Felveszi a kapcsolatot a Polgármester Asszonnyal is, hogy tudunk-e nekik valamilyen más helyszínt biztosítani bolt létrehozására.
Indítványoztam, hogy az épület elbontására a munkaterület átadásakor kerüljön sor. Konkrét időpont lett azonban meghatározva, ami május 31. A jegyző Úr is elmondta, ha önként nem bontja le a tulajdonos, akkor végrehajtást kell kérni, ami hosszadalmas. Ha most elindítjuk és nem bontják le, akkor van idő a végrehajtás kérésére is.
Ha már lebontanak 1 épületet, akkor egy lépéssel az összestől meg kell szabadulni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Én egyik tulajdonost sem ismerem, de azt gondolom, amíg nem kell, addig ne bontassuk le.
Baltigh Márta polgármester:
A felek ezt tegnap tudomásul vették.
Földes Tamás képviselő:
Született 1991-ben egy előrelátó határozat, ezt utolérte a kor, ami végrehajtásra kerül. A Polgármester Asszony beszélt a SMJV Polgármesterével és a kőfejtő pénz határidőre meg fog érkezni a számlánkra.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 3 határozati javaslat van a 3 épületre külön-külön.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 345 helyrajzi számú ingatlanon álló, Abosi János (9421 Fertőrákos, Fő utca 152.) tulajdonában álló faház felépítmény, a „Fertőrákosi barlangszínház –Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” tárgyú projekt várható elindulása miatti elbontásának lehetőségét.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 2013. május 31-i határidővel – a felépítmény bontására, a helyszínről való elszállítására és a terület eredeti állapotának helyreállítására szólítja fel Abosi Jánost, mint tulajdonost.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a bontás és az eredeti állapot helyreállítása határidőig nem történik meg, a felépítmény bontásáról – jogi lépések megtételével – gondoskodjon.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. május 31., illetve a felépítmény lebontásáig.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2013. (III. 26.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 345 helyrajzi számú ingatlanon álló, Gast-Románc Bt. (9400 Sopron, Színház utca 25.) tulajdonában álló felépítmény, a „Fertőrákosi barlangszínház –Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” tárgyú projekt várható elindulása miatti elbontásának lehetőségét.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete, tekintettel a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal 1991. október 14. napján kelt, ideiglenes használatbavételi engedély kiadásáról szóló 764/1991. számú határozatában foglaltakra – 2013. május 31-i határidővel – a felépítmény bontására, a helyszínről való elszállítására és a terület eredeti állapotának helyreállítására szólítja fel Gast-Románc Bt-t, mint tulajdonost.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a bontás és az eredeti állapot helyreállítása határidőig nem történik meg, a felépítmény bontásáról – jogi lépések megtételével – gondoskodjon.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. május 31., illetve a felépítmény lebontásáig.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 345 helyrajzi számú ingatlanon álló buszváró épület további hasznosítását, és felhatalmazza a polgármestert a buszváró épületének lebontásáról gondoskodjon.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Mithrasz szentély üzemeltetésére beérkezett ajánlatokról szóló döntés.
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A tegnapi ülésen a Pénzügyi bizottság bontotta volna a pályázatokat, de pályázat nem érkezett, ezért a határozati javaslat arról szól, hogy a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani.
Május 1-től a Mithraszt üzemeltetni kell, ki kell találni ennek a formáját. A PB döntése az volt, hogy hatalmazzuk fel a polgármestert rövid határidővel, hogy járjon utána, hogyan lehet nonprofit kft-t létrehozni, melynek keretében lehetne a Mithraszt üzemeltetni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A Mithrasz nem egy hatalmas épület és múzeum. 2 potenciális vállalkozó volt a pályázatra, a feltételek miatt az egyiket gyakorlatilag kizárta az önkormányzat. Az volt már akkor is a véleményem, hogy a testület vállalkozás-idegen feltételeket szabott a pályázatban. Ha az önkormányzat nonprofit kft-t alakítana, oda is fel kell venni 2,5 főt, hogy szedje a belépőket.
Újra is lehetne gondolni a pályázati feltételeket. Pl. rugalmasabb nyitvatartási idő. Le kellene ülnie az önkormányzatnak a Szerdahelyi Úrral.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Szerdahelyi Úr tudta a feltételeket. Most 1 millió forintért el lehetett volna vinni az üzemeltetést. Az önkormányzat ezzel kényszerhelyzetbe került, üzemeltetnie kell, ő pedig oda tudja vinni a vendégét.
Wild Robert képviselő:
Ez kb. 2-3 év múlva fog ismét felfutni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Aki kiveszi, annak sok pénzt kell belefektetnie a marketingbe, hogy sikeres legyen a vállalkozás. Ez 1 év alatt nem térül meg, el kellene gondolkodni a 3-5 éves szerződési időszakban.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A múzeum is 1 évre adta ki a Mithraszt.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A tegnapi bizottsági ülésen születet döntéssel, vagyis a nonprofit kft. létrehozásával egyetértek. De gondoljuk meg, hogy a Mithrasz szentély állami támogatása látogatottságfüggő. Az önkormányzat célja a nagyobb látogatottság. Tudomásul kell venni, hogy a Szerdahelyi Úr ezt profi módon üzemeltette. Mi lesz akkor, ha az önkormányzat üzemelteti és csak 10 ember esik be, vagy nem lesz marketing? A látogatottsághoz szállítóeszközök kellenek, buszok nem mehetnek ki, az infrastuktúra ott már ki van építve.
Wild Robert képviselő:
A múzeum évente kötötte meg a szerződést, de ez nem köt minket.
Puskás Csaba képviselő:
Vállalkozói szemmel nézve, ha a szerződést megkötjük, akkor az önkormányzat ne szóljon bele az üzemeltetésbe. Sok mindenben megkötöttük a pályázó kezét. Én személy szerint sem mentem volna bele egy ilyen szerződésbe vállalkozóként. Az egy év kevés, legalább 3 évre kellene szerződést kötni. Évek kellenek a felfutatására.
Dr. Kozma József Szociális Bizottság külső tagja:
A szerződésbe kikötném, hogy mindenki megnézhesse, ne csak az ő vendégei.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Azt javaslom, hogy az önkormányzat üljön le tárgyalni a Szerdahelyi Úrral. Az 1 millió forint maradna, de pl. 3 évre kötnénk a szerződést.
Wild Robert képviselő kimegy az ülésteremből.
Földes Tamás képviselő:
Meghallgatva az előzőeket: majdnem 6 millió forintot kapunk a Mithrasz üzemeltetésére, ami pántlikázott pénz, csak erre a célra felhasználható. Mi lesz ezzel a pénzzel, odaadjuk a Szerdahelyinek? Én már a Kőfejtő üzemeltetése során is felvetettem a gazdasági társaság létrehozásának lehetőségét, pl. lehetne ÁFA-t visszaigényelni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A 6 millió forint pántlikázott pénz, azt csak erre lehet elkölteni, de a nonprofit kft. nem fogja olyan eredményesen ellátni a feladatát, mint egy vállalkozó.
Baltigh Márta polgármester:
A fenti vitára tekintettel kiegészítem a határozati javaslatomat azzal, hogy „Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Mithrasz szentély korábbi üzemeltetőjét, Szerdahelyi Zoltánt keresse meg és folytasson vele tárgyalást a Mitrasz szentély üzemeltetéséről, melynek eredményéről a Képviselő-testülete tájékoztassa.
A határidő pedig április 10. napjára módosulna, és esetleg erről és az ügyvéd úrral való tárgyalásról egy rendkívüli KT ülést lehetne összehívni, hogy megszülethessen a döntés.
Wild Robert képviselő visszaérkezik az ülésterembe.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Javaslom, hogy a tárgyalásokon az 1 millió forint bérleti díj az legyen fix.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. február 12. napján tartott Képviselő-testületi ülésén meghozott 12/2013. (II. 12.) KT határozatában kiírt, a Mithrasz szentély üzemeltetéséről szóló pályázatot – tekintettel arra, hogy nem érkezett ajánlat – eredménytelennek nyilvánítja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Mithrasz szentély üzemeltetésre Nonprofit Kft. létrehozásának jogi feltételeiről, lehetőségéről és gazdaságosságáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Mithrasz szentély korábbi üzemeltetőjét, Szerdahelyi Zoltánt keresse meg és folytasson vele tárgyalást a Mitrasz szentély üzemeltetéséről, melynek eredményéről a Képviselő-testülete tájékoztassa.
 
Határidő: 2013. április 10.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Wild Robert képviselő távozik.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Boglárhegyi gyalogút megvalósításáról és a kivitelező kiválasztásáról szóló döntés.
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A tegnapi ülésen a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az határozati javaslatot.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A Pénzügyi Bizottság annyi kiegészítést kért a határozati javaslatba, hogy pontosan legyen megjelölve, mely költségvetési soron van betervezve az összeg és erre lesz lekönyvelve. Ez a módosítás megtörtént, a módosított határozati javaslatot kiosztottam.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Pozsonyi út mellett kialakítandó gyalogútra beérkezett árajánlatokat és azok közül a GP-Grabenbau Kft. 2013. február 4. napján beérkezett, 1.198.500 Ft + ÁFA, azaz egymillió-egyszázkilencvennyolcezerötszáz forint + általános forgalmi adó árajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében szereplő intézményi beruházások 05. űrlap 1. sorban szereplő összeg terhére kerül elszámolásra.
 
Kivitelezési határidő: 2013. május 15.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megkösse és a vállalkozási díjat a munkálatok szerződésszerű teljesítése és annak önkormányzati műszaki ellenőri átvételét követően szabályszerűen kifizesse.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Temető kerítés felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A tegnapi ülésen a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az határozati javaslatot.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A Pénzügyi Bizottság itt is kiegészítést kért a költségvetési sor megjelölésére, ez is átvezetésre került.
Baltigh Márta polgármester:
A PB a temető ravatalozó tetejének megjavítására 3 árajánlat bekérésére kért fel, amikor ezek beérkeznek előterjesztés fog készülni erről.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Ez a költség a Pozsonyi úti gyalogútra betervezett összeg maradékából lesz megvalósítva, így plusz költséggel nem jár.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi temető kerítésének felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül Takács Lászlóné EV. (székhely 9421 Fertőrákos, Ifjúság utca 5., adószám: 65804764-1-51) által bruttó 1.280.450 Ft, azaz egymillió-kettőszáznyolcvanezernégyszázötven forintos árajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében szereplő egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadások 03. űrlap 29. sorban szereplő összeg terhére kerül elszámolásra.
 
Kivitelezési határidő: 2013. május 31.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megkösse és a vállalkozási díjat a munkálatok szerződésszerű teljesítése és annak önkormányzati műszaki ellenőri átvételét követően szabályszerűen kifizesse.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. június 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Kultúrház pályázat visszavonása.
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A tegnapi ülésen a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által elnyert, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2011. április 20. napján kelt határozatában megállapított, a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatásra a 2009. 12. 21. napján 2071856537 számon beadott támogatási kérelmünk visszavonását és azt támogatja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat visszavonását kezdeményezze a támogatást kezelő szervezetnél intézze.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
Az önkormányzat tulajdonában álló Fő utca 190. sz. épület terveztetése.
A Leader Egyesület képviselője javasolta, hogy készítsünk engedélyeztetési tervet, mert várhatóan a tavasz folyamán indul a Leader-nél ilyen jellegű pályázat. Ehhez azonban tervekkel kell rendelkezni. Valamit azzal az épülettel kell kezdeni. Nemcsak felújítását, hanem új funkcióval való ellátását is.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az önkormányzat gondolkodik esetleg a volt Kultúrház értékesítésében?
Baltigh Márta polgármester:
Igen, ezt ajánlottuk a tegnapi PB ülésen is a Turzay/Németh élelmiszer bolt helyéül is.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos, Fő utca 190. számú ingatlan (Fertőrákos 47 hrsz.) hasznosítására vonatkozó előterjesztést és azt támogatja azzal, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy az épület engedélyeztetési terveinek elkészítésére megbízzon egy „A” kategóriás építészt.
 
Az engedélyezési terv elkészítésének célja az ingatlan pályázati úton való felújítása és más funkciókkal való kibővítése.
 
Az engedélyezési terv elkészítésének határideje: 2013. május 30.
 
Az engedélyezési terv elkészítésének költségét – legfeljebb bruttó egymillió forint összegig – az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetés általános tartalékának terhére kell elszámolni.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 8. napirendi pontra.
Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv.
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A tegnapi ülésen a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az határozati javaslatot.
Törvényi kötelezettség alapján március 31-ig kell egy ilyennel rendelkeznie az önkormányzatnak, illetve szükséges is, hogy a tényleges vagyonleltárral rendelkezzünk, melyre június 30-át javasolta a Pb ülés. A vagyonkatasztert ki kell egészíteni, hogy naprakész legyen, pl. földterületek esetében az aranykorona értékkel.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Fertőrákos Községi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:
 
I. Fertőrákos Községi Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve 2012-2016. évre vonatkozóan:
 
1) Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
 
2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
 
3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
 
4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
 
a) A feladat ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, a R. és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni.
 
b) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ezért folyamatos pályáztatás szükséges. A bérleti díjakat a piaci viszonyoknak megfelelően kell megállapítani. Törekedni kell arra, hogy a bérleti díjak, lakbérek fedezetet nyújtsanak az ingatlan karbantartására, felújítására és az üzemeltetési költségekre.
 
II. Fertőrákos Községi Önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2012-2018. évre vonatkozóan:
 
1) A középtávra meghirdetett feladatok ellátása.
 
2) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.
 
3) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására kell fordítani.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2016. december 31. és 2018. december 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 9. napirendi pontra.
Rövid és közép távú fejlesztési terv elkészítésére való felhatalmazás
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A tegnapi ülésen a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, melyben a Községfejlesztési Bizottságot kéri fel a testület, hogy határozza meg a település fejlesztési irányait. A honlapon április 20-ig lehetne a lakosság véleményét bekérni ebben az ügyben.
Éves szinten kb. nettó 30 millió forintot lehet elkölteni fejlesztésre, ami nem kis pénz. Ehhez szükséges, hogy a folyamatos munka mellett készüljenek koncepciók, tervek.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat rövid és közép távú fejlesztési tervének elkészítésére vonatkozó előterjesztést és felkéri a Községfejlesztési Bizottságot, hogy a fejlesztési terv koncepcióját készítse el.
 
A koncepciót a település lakosságának véleményének kikérése után – a megvalósítható javaslatok figyelembevételével – át kell dolgozni és azt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni elfogadásra.
 
Felelős: dr. Ecsédi Károly Községfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2013. május 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 10. napirendi pontra.
A településen kiépítendő ún. QR kódok költségeiről szóló döntés.
Az előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A tegnapi ülésen a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot az alábbi adatokkal:
Wild Robert képviselő Úr az alábbi javaslatot tette a lektorálás és fordítás költségeire. 2 Ft/karakter, vagy 12 Ft/szó. Tekintettel arra, hogy most kell dönteni a számokról és nem tudjuk a karakterek számát, írjuk be a határozati javaslatba a tegnapi PB javaslatot, azaz 60 e Ft + járulékait. Ha ezt meghaladja a költség, akkor majd rendelünk mellé forrást később. A grafikai költségre jelenleg 200 e Ft van beírva, de még ez sem biztos, végleges árajánlatunk nincs.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat szervezésében a település vállalkozói és a nevezetességek bemutatására szolgáló információs táblák és ún. QR kódok gyártásának és kihelyezésének költségeiről szóló előterjesztést és azt az alábbi bontásban elfogadja:
 
Tájékoztató táblák a nevezetességeknél:                                                  410.610,- Ft + Áfa,
Két darab nagyméretű tájékoztató tábla a település 2 pontján:   399.420,- Ft + Áfa,
Összes kiszállási és szállítási díj:                                                                 43.200,- Ft + Áfa,
Grafikai költségek:                                                                                     200.000,- Ft + Áfa,
QR kódok elkészítésének és a szöveg szerkesztésének költsége:            71.600 Ft,
A táblákra kihelyezendő szövegek újralektorálását és fordítás költsége: 107.400 Ft.
Összesen bruttó 1.516.603 forint, azaz egymillió-ötszáztízezerhatszázhárom forint.
 
A költségek elszámolására 806.000 forint erejéig az Idegenforgalmi alap, az ezen felüli összegnek az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének általános tartalékának terhére történik.
 
Kivitelezési határidő: 2013. május 15.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozókkal a szerződést kösse meg és a szerződésszerű teljesítés után a vállalkozói díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. június 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 11. napirendi pontra.
SMJV kérelme az önkormányzat tulajdonában álló Margitbányai út vagyonkezelői jogának átadására.
A szerződés módosítását kéri SMJV azzal, hogy karbantartás szó helyett kezelés szó szerepeljen a szövegben. A JÜB tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
A bizottság megtárgyalta és azt javasolja a testületnek, hogy az átadásról akkor döntsön, ha a kezelői jog bejegyzésre kerül a földhivatali nyilvántartásba.
Baltigh Márta polgármester:
A 2. határozati javaslatot visszavonom, mint előterjesztő, az első határozati javaslat pedig kiegészülne ezzel:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kezelői jog földhivatali bejegyzése után dönt az érintet út Magyar Állam részére történő felajánlásáról.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség, és az SzMSz alapján név szerinti szavazás szükséges.
Baltigh Márta                           Igen
Szentesi Ervin              Igen
Dr. Ecsédi Károly                    Igen
Kovács Pál                              Igen
Földes Tamás                          Igen
Puskás Csaba                          Igen
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2013. (III. 26.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjének 2013. március 12. napján kelt, a két önkormányzat között 2008. decemberében kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló kérelmét, és azt támogatja azzal, hogy az Együttműködési Megállapodás 6. pontjában szereplő, a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 053/1 helyrajzi számú út (természetben Margitbányára vezető út) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő karbantartási kötelezettsége helyett kezelői jog illesse meg. Az Együttműködési megállapodás többi része változatlan marad.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kezelői jog a földhivatali nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kezelői jog földhivatali bejegyzése után dönt az érintet út Magyar Állam részére történő felajánlásáról.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodás módosítását aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. április 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 12. napirendi pontra.
A reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A 2012. december 18-i KT ülésen felkérést kaptam, hogy a nem építési engedélyköteles tevékenységek szabályozásáról és a reklámhordozók telepítéséről alkossak rendelet-tervezetet.
A rendelet-tervezetet a Községfejlesztési bizottság 2013. március 18-i ülésén megtárgyalta, azt több helyen módosította, amit átvezettem a szövegben és ezt a Jogi és Ügyrendi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalt.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta és 1 igen szavazattal 1 nem ellenében nem tudott egyértelmű állásfoglalást kialakítani az ügyben. Azt azonban megállapítható, hogy mindhárom rendelet-tervezetnek akkor van értelme, ha az betartásra kerül.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:
A rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 13. napirendi pontra.
A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az előzőekben elhangzottak alapján készítettem el a tervezetet, melyet a JÜB megtárgyalt. A tervezetben a jegyző a hatáskör jogosultja. Az Étv-ben a hatáskör jogosultja a polgármester, azonban az Mötv. alapján átruházott hatáskörben lehetséges azt átruházni a jegyzőre. Ez történt meg, melyet egyeztettem a Kormányhivatal Törvényességi Főosztályával.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadásra javasolta azt.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A rendelet jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 14. napirendi pontra.
A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A településképi eljárásban az állásfoglalást a jegyző részére a Községfejlesztési bizottság adja, ezért szükséges az SzMSz-ben a bizottság kötelezettségei közé felvenni ezt a pontot.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
A rendelet jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Baltigh Márta polgármester:
A zárt ülés előtt térjünk rá az egyebek tárgyalására.
A tegnapi PB ülésen Lajos atya köszönetet mondott, amit ma tolmácsolok a képviselőknek a Templom órájának megjavíttatása miatt.
Tájékoztatott, hogy nagypénteken 19.00 órakor és hétfőn 11.00 órakor lesz mise a templomban, amire mindenkit szeretettel vár.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a könyvtárosunk is belépett a Rákosi Hírmondó szerkesztői csapatába, mely hamarosan elkészül.
Kiosztanám a hivatal által elkészített képviselő fogadóórákról szóló beosztást. Aki nem tud részt venni a fogadóóráján, az cserélje le egy másik képviselővel.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Magyar Tudományos Akadémiától kértünk állásfoglalást Pataki Istvánról elnevezett utcanévvel kapcsolatban.
A steinheimi polgármester küldött meghívót a búcsújukra, kérdezem a képviselőket, hogy esetleg valaki részt tud e venni rajta?
Akkor levélben fogom tájékoztatni a steinheimi polgármestert és Ringbauer Ferencet, hogy a képviselők közül senki sem tud részt venni a rendezvényen.
Amennyiben nincs több kérdés, a nyílt ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk az ülést.
Kmf.
                        Baltigh Márta                                                  dr. Nagy Attila
   Polgármester                                                        Jegyző