KT jkv. 2013.04.12

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
8/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. április 12-én 7.30 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testület nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Földes Tamás, képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Wild Robert képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
 
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem, szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a napirendi pont elfogadásra került.
1.      A Fertőrákos Fő utca szélesítés, autóbuszöböl építés beruházásról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Baltigh Márta polgármester:
 
Térjünk át a napirendi pontra.
Az előterjesztést mindenki megkapta.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tegnap tartotta a tárgyalását, melyen egyik megjelent vállalkozás sem változtatott az árajánlatán. A bizottság javaslata lett elfogadásra előterjesztve.
Wild Robert képviselő:
A legjobb árajánlat a 21 milliós?
Baltigh Márta polgármester:
Igen.
Wild Robert képviselő:
A kért hiánypótlásokat mindenki behozta?
Baltigh Márta polgármester:
Igen, anélkül nem is tárgyalhatott volna.
Wild Robert képviselő:
A kivitelezési határidőben pedig maradt a június 30.
Baltigh Márta polgármester:
Igen.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2013. (IV. 12.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos, „Fő utca szélesítése, autóbuszöböl építése I. ütem” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban – a Közbeszerzési bizottság javaslata alapján – a Madéma 2006 Kft. 21.657.197.- Ft + ÁFA, azaz huszonegymillióhatszázötvenhétezeregyszázkilencvenhét forint + Általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, melyre az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében az Intézményi beruházások, felújítások soron található 18.475.335.- Ft, az ÁFA soron 4.988.341.- Ft , és az általános tartalék soron bruttó 4.040.965.- Ft nyújt fedezetet.
Kivitelezési határidő: 2013. június 30.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a vállalkozási szerződést aláírja, a beruházás befejeztével az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása után a vállalkozási összeget szabályszerűen kifizesse.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. július 15.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
                        Baltigh Márta                                                  dr. Nagy Attila
Polgármester                                                           Jegyző