KT jkv. 2013.04.23

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
9/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. április 23-án 16.00 órakor megtartott rendes Képviselő-testület nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Földes Tamás, képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
 
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Az előző testületi ülések óta eltelt időszak beszámolója és a lejárt határidejű határozatok a következők:
Lejárt határidejű határozatok:
Kőfejtő előtti épületek közül a buszváró épülete már lebontásra került.
Boglárhegyi gyalogút beruházás elkezdődött.
Temető kerítés felújításáról szóló vállalkozói szerződés aláírásra került.
Kultúrház pályázat visszavonásáról szóló határozat elküldésre került.
Fő utca 190. sz. önkormányzati ingatlan tervezésével megbízott tervező az április 9-i rendkívüli KT ülés előtt több képviselővel bejárta az épületet.
QR kódok intézése folyamatban van, átadom a szót a jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A Grubits Dekorral személyesen egyeztettem, azt ígérték, hogy erre a hétre megkeresik a Vendégvárók Egyesületének korábban elkészített térképét és azt felhasználva készítik el a tábláinkat. A fényképeket a nevezetességekről a mai napon kaptam meg, amit továbbítottam a cégnek. A nevezetességekről szóló QR kódok is hamarosan elkészülnek. Wild Roberttel több alkalommal beszéltem az információs táblákra kikerülő rövid szövegek ügyében, remélhetőleg hamarosan az is elkészül.
Baltigh Márta polgármester:
A Margitbányai úttal kapcsolatos határozat elküldésre került SMJV felé, és a szerződés is aláírásra került, várjuk annak földhivatali bejegyzését.
Patak sori telekalakítás folyamatban van, a vázrajz a mai napon elkészült.
Vízmű szerződés aláírásra került.
Beszámoló:
Április 3.          Kópházán voltam a környékbeli polgármesterekkel a kistérség jövőjéről beszélgettünk, de erről lesz előterjesztés.
Április 5.          Krasnyánszki ügyvéd Úrral egyeztettünk a Mithrasz nonprofit Kft-vel kapcsolatosan.
Április 8.          MNV Zrt. Győri igazgatóságának kollégájával, a Soproni Múzeum munkatársával és a TAEG igazgatójával a Mithrasz szentélynél tartottunk helyszíni szemlét.
Kérem, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a beszámolót 5 igen szavazattal elfogadtuk.
A napirendek elfogadása előtt térjünk ki az óvoda épület tervezésére. Köszöntöm körünkben Mentes Gábor tervező Urat és Heizer Csabáné óvodavezetőt.
Átadom a szót a tervező Úrnak.
Mentes Gábor:
Köszönöm a szót. A hétfői napra elkészül a tanulmányterv és a költségbecslés a jelenlegi óvodaépület mellé tervezendő épületre, hogy a BM rendeletnek megfelelő határidőben a pályázat benyújtható legyen. Ez jelenleg egy tanulmányterv, ami az igényeknek megfelelően esetleg módosítható. A szabályozási terv konkrét beépíthető helyről rendelkezik, ami nem optimális. A tervezési program egy 15 fős óvodai egységgel való bővítéssel számol a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel. Egyeztettem az ÁNTSZ-szel és a hatósági állatorvossal a helyiségekről és az étel elhelyezés miatt.  A meglévő konyháról az étel átvihető az erre alkalmas edényekben, azonban van egy kikötésük, hogy tálalókonyha kell az épületben. A szabvány négyzetméterek szerint 15 fős csoportban min. 50 nm kell a csoportszobára, 15-15 nm a vizesblokkra és az öltözőre. A kiszolgálóhelyiségek egy részét felvittük az emeletre. Nyitott fedélszék lenne a csoportszoba felett és lenne egy fűtetlen padlástér, ami később lenne fejleszthető. A bekerülési értékről hétfőn tudok pontos számot mondani, azonban a körülbelüli érték ennél a 130 nm-es óvodaépületnél nettó 220.000 forintos négyzetméter árral számolva nettó 29 m Ft, bruttó 37 m Ft környékén van.
Heizer Csabáné óvodavezető:
Szükség van az új épületre, de sajnos kettévágja az udvarunkat.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Több évre előre kellene gondolkodni. Szükséges ez az épület, de a kérdést komplex problémaként kell kezelni.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A felső tagozat az iskolában megszűnik 1-2 év múlva? 15 éve folyamatosan ezt halljuk, sajnos elképzelhető. De akkor lenne egy üres épületünk.
Földes Tamás képviselő:
Az óvodafejlesztés problémája 3 éve folyamatos. A jelenlegi helyen az óvoda nagy szakmai és anyagi ráfordítással tud működni. 3 alternatíva lehetséges: egy teljesen új óvodaépület, vagy az iskolai épület a felső tagozat megszűnése utáni átalakítása, vagy a mostani óvodába egy új épületrész. Az új óvoda 180 m Ft, a zárdaépület felújítása 30-40 m Ft. Ezt a pályázatot adjuk be, ha nem nyerünk, akkor ősszel térjünk rá vissza. Lakossági fórumot is kellene tartani az ügyben.
Baltigh Márta polgármester:
Az új épületet be is kell rendezni, játékokkal, edényekkel stb. Ez is több millió forint.
Térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására.
A meghívóban szereplő első napirendi pontot, mint előterjesztő visszavonom.
Indokaim a következők: az ingatlan eladásához rendeletet kell módosítani, illetve a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
A Németh és Turzay Urak konkrétan nem jelezték vételi szándékukat, még gondolkodnak és az összeget sem fogadták el. Azt gondolom, ne menjünk előre, várjuk meg az ő válaszukat, lehet, hogy meg sem kívánják venni. A következő KT ülésre elő lehetne készíteni.
Földes Tamás képviselő:
Az előterjesztésben miért nem szerepel, hogy az államnak elővásárlási joga van? Tegnapi PB ülésen a Turzayék kijelentették, hogy válaszolnak az összegre. Ha lesz döntés, akkor ők is döntenek.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Tegnap volt egy PB ülés és javaslat. A Turzayékat nyilatkoztatni lehet, hogy megveszik-e az épületet ennyiért, vagy sem. A PB ülésen az a javaslat született, hogy az eladás legyen, ne bérlet.
Földes Tamás képviselő:
Tegnap nyilatkoztak, hogy megvennék.
 
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Megvenné, de az önkormányzatnak nincs kötelezettsége.
Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Én viszont a bérletet támogatnám. A PB ülés azonban mást javasolt, de a döntést a testület hozza meg. Az értékbecslés 10.8 m Ft-ról szól, a hatályos vagyonrendelet alapján ezt nyílt licittel lehet értékesíteni.
Földes Tamás képviselő:
Megvárjuk, amíg összedől?
Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Nem ez a kérdés, de ez nem egy hónapon múlik.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Én is a bérletet javasoltam tegnap a PB ülésen. 10 év alatt a bérleti díjból behozza az árát.
Baltigh Márta polgármester:
Azért vonom vissza az előterjesztést, mert ezt a kérdést jobban körül kell járni. A következő KT ülésre behozzuk.
1 új napirendi pontot szeretnék még felvenni, a 17/2013. (III. 26.) KT határozat módosítása. Ez a Kovácshegyi ingatlanok nyílt licitéről szól, amit a tegnapi PB és a mai JÜB is megtárgyalt.
Az SzMSz 17. § (4) bekezdése alapján ennek felvételéről külön kell szavazni. Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a napirendi pont 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a napirendek közé felvételre került.
Kérem szavazzunk a napirendi pontokról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
  1. Önkormányzati felelősség és vagyonbiztosítási szerződés felmondása és új szolgáltatóval való szerződéskötés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
2.      Beszámoló az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. A Fertő tó körüli kerékpáros hálózatfejlesztés c. projekthez való csatlakozás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Az önkormányzat Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulásban való tagságáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
  1. Tájékoztatás a Fertőrákos Boglárhegy településrészen 2009-2011. évben befolyt telekadó bevételekről.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
7.   A 17/2013. (III. 26.) KT határozat módosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
8.   Egyebek.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az első napirendi pontra.
Önkormányzati felelősség és vagyonbiztosítási szerződés felmondása és új szolgáltatóval való szerződéskötés.
A PB megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és azt javasolja, hogy a Signallal történjen meg a felmondás és kérjünk új ajánlatot tőle, valamint az Allianz Hungáriától.
Baltigh Márta polgármester:
Csóka Zoltánné beszélt a Signal Biztosítóval, hogy a Takarékszövetkezeten keresztül kérnénk tőlük árajánlatot. A védőnői felelősségbiztosításra is megjött az UNIQA biztosító ajánlata, de az összegében és összességében is rosszabb, mint a jelenlegi Generali biztosításunk.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2013. (IV. 23.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati ingatlanokra vonatkozó Signal Biztosítóval kötött vagyonbiztosítási szerződést (kötvényszám: 000503026858) és azt 2013. június 1. napi fordulóval felmondja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően a Signal Biztosítóval fennálló szerződést 2013. június 1. napi fordulóval felmondja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. április 17. napján az UNIQA Biztosítótól beérkezett ajánlatot és felkéri a polgármester, hogy a Signal Biztosítótól  és az Allianz Hungária Biztosítótól azonos feltételekkel kérjen árajánlatot és a rendelkezésre álló árajánlatokat a következő rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. május 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Beszámoló az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Puskás Csaba képviselő, JÜB tag:
A Jogi és Ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Földes Tamás képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta.
A rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési koncepciója.
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
Földes Tamás képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyetért a tartalmával.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2013. (IV. 23.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetése tervezésénél a koncepció irányelveit vegye figyelembe.
 
Felelős:          Baltigh Márta polgármester
Határidő:        A 2014. évi költségvetés előterjesztése
A költségvetési koncepció jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
A Fertő tó körüli kerékpáros hálózatfejlesztés c. projekthez való csatlakozás.
Földes Tamás képviselő:
A kerékpáros hálózatfejlesztés EU-s projektben fog megvalósulni a NFÜ NyDOP keretében, ezért kell egy új konzorciumot alapítani. Ebben a gesztor a Fertő-Hanság Nemzeti Park lesz, tag a Magyar Közút Nonprofit Zrt, valamint önkormányzatunk. A korábbi konzorcium sem szűnik azonban meg, e mellett fog működni. A rendelkezésre álló összeg és ütemterv változatlan marad. A pályázat beadási határideje 2013. április 30.
Amennyiben a pályázat nyer, akkor a Fő utcai szegélyépítés beruházás 22 millió forintos összege és azok járulékos költségei, pl. tervezés, közbeszerzés költségei visszajárnak.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2013. (IV. 23.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertő tó körüli kerékpáros hálózatfejlesztés c. projektet és kijelenti azon szándékát, hogy ahhoz csatlakozzon.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges dokumentumokat aláírja és a csatlakozó nyilatkozatot továbbítsa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző.
Határidő: 2013. május 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Az önkormányzat Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulásban való tagságáról szóló döntés.
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
Földes Tamás képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. A belső ellenőrzést kell másképpen megoldani.
Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Azt kérdezném, hogy milyen tevékenységet lát el jelenleg a kistérség.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Belső ellenőrzést, ami az önkormányzatunkat érinti. A többi tevékenysége, pl. mozgó könyvtár, gyermekjóléti feladatok stb. önkormányzatunkat nem érinti, mert vagy önállóan, vagy mikrotérségi szinten oldja meg. Itt csak a belső ellenőrzés törvényi kötelezettségét kell megoldani. Ezt jeleztük dr. Dobos József SMJV Jegyzőjének, akinek a kollégái ezt ellátják. Vagy vállalkozói szerződéssel lehetne ezt ellátni, vagy erre a feladatra intézményfenntartói társulást létrehozni és akkor SMJV Polgármesteri Hivatalában dolgozók látnák el továbbra is ezt a feladatot.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2013. (IV. 23.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Bihari István Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás vezetőjének 2013. április 17. napján kelt levelét és úgy határozott, hogy Fertőrákos Községi Önkormányzata a jövőben nem kíván tagja lenni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításával tovább működő önkormányzati társulásnak.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul küldje meg Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása Elnökének.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. április 30.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Tájékoztatás a Fertőrákos Boglárhegy településrészen 2009-2011. évben befolyt telekadó bevételekről.
A Jegyző Úr által elkészített tájékoztatót és az abban szereplő összesítést mindenki megkapta. Itt van a terület képviseletében Galambos György, kíván szólni?
 
Galambos György:
Igen, köszönöm a szót. Én is megkaptam a számítást és az én számításaim alapján telkenként 85.000 forintos átlag összeggel számolva kevésnek tartom a területről befolyó összeget. Számításaim szerint a belterületbe vonásokkal ez az összeg 6,5 m Ft kellene lennie. Ennek tisztázása érdekében kérem a testületet, rendeljen el adóvizsgálatot a területre. Hány terület adózik telek és építményadót, hány belterület van, mennyi hátralék van stb. Ez érdeke az önkormányzatnak is.
 
Földes Tamás képviselő:
Javaslom, hogy ez a vizsgálat legyen meg és a határideje június 30. A vagyonkataszter átvizsgálására nyitva álló határidőt pedig módosítsuk szeptember 30-ra.
Baltigh Márta polgármester:
Ez egy tájékoztatás volt, így nem szükséges szavazni róla. Térjünk át a 7. napirendi pontra.
A 17/2013. (III. 26.) KT határozat módosítása.
 
A JÜB megtárgyalta, átadom a szót.
 
Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Köszönöm, a JÜB megtárgyalta. Ha a hatályos vagyonrendeletünk alapján kiírtunk egy nyilvános licitet a terület értékesítésére, akkor ebből a 964/2 hrsz. területet kivenni érvényesen nem lehet. Elbirtoklásra tekintettel pedig pláne nem lehet. Nem tudjuk, hogy a kérelemben foglaltak szerint tényleg elbirtokolta-e a területet, vagy sem, ezt neki kell bizonyítania. Nem akarhat ezzel az önkormányzat precedenst teremteni. Aki elbirtokolta, jegyeztesse be a földhivatalba, de az akkor megy, ha a tulajdonos ehhez hozzájárul, vagy bíróság megállapítja. Felelős testület nem döntheti el, hogy elbirtokolta a területet valaki. Most is folyamatban van egy hasonló per. Javaslom, hogy mindenki kapjon egy levelet, hogy az elbirtoklás megszakadjon. Az előző KT felelőssége, hogy megengedte többeknek, szóban, hogy használja nyugodtan a területet. Nem volt írásban rögzítve. A kérelemből kiderül, hogy a kérelmező és a polgármester akkor megbeszélték, hogy használja a területet, így nem lehet elbirtokolni, mert azt jogcímmel használta. Nem javaslom elfogadni a nyílt licit módosítását, mert az ellentétes a vagyonrendelettel. Ez egyhangúlag a JÜB véleménye.
 
Puskás Csaba képviselő:
Fel kell ajánlani megvételre a kérelmezőnek.
 
Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Vissza lehet vonni az árverést és a 964/2 hrsz-t felajánlani megvételre külön, vagy bérbeadásra.
 
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Az elbirtoklásról nem akarok szólni, de ne alakítsunk ki zárvány területet, mert a 964/2 hrsz az. Együtt a 2 potenciális vevőt, szomszédot kell rábírni az adásvételre. Nekem a kérelmező azt mondta, hogy meg is vásárolná a területet.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
A jelenleg hatályos vagyonrendelet melléklete szabályozza a nyílt árverés lebonyolítási szabályait, mely holnap 16.00 órára van kitűzve. 2 törvényes variáció lehetséges: vagy marad a licitben a 4 helyrajzi szám az eredetieknek megfelelően, vagy az árverést a kiíró, azaz a testület visszavonja azt. Ezután lehet újabb licitet kiírni más összetételben, vagy akár egyenként felajánlani konkrét személyeknek. Nyílt licit kiírása 10 m Ft érték felett kötelező, alatta lehetőség, azonban ez előző KT határozat nyílt licitet rendelt el. Egy KT határozattal nem lehet a rendelet előírásait módosítani.
 
 
 
 
Baltigh Márta polgármester:
Ezek alapján a határozati javaslatomat visszavonom és az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 17/2013. (III. 26.) Kt határozatot és azt a mai napi hatállyal visszavonja.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett szomszédos ingatlanok tulajdonosaival vegye fel a kapcsolatot és kezdjen tárgyalásokat az önkormányzati ingatlanok eladásáról és erről a következő rendes Képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést.
 
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2013. (IV. 23.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. március 26-i Képviselő-testületi ülésén meghozott 17/2013. (III. 26.) Kt határozatát és azt a mai napi hatállyal visszavonja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett szomszédos ingatlanok tulajdonosaival vegye fel a kapcsolatot és kezdjen tárgyalásokat a fenti határozatban szereplő önkormányzati ingatlanok eladásáról és erről a következő rendes Képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. május 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az egyebek tárgyalására.
A Kőfejtő után járó összegről érkezett SMJV Polgármesterétől levél, amit mindenki megkapott.
Jövő hét csütörtökön érkezik a Großengotterni testvértelepülésünkről a küldöttség.
A steinheimi búcsúval kapcsolatosan kérdezném Kovács képviselő Urat, hogy hogyan mentek és beszéltél-e a Német Önkormányzattal a költségek viseléséről?
Kovács Pál képviselő:
Egy autóval megyünk, szerintem a Német Önkormányzat fizeti a költségeket.
 
Baltigh Márta polgármester:
Ajándékcsomagot elkészítettem, de kérlek, hogy nyilatkoztasd a Német Önkormányzatot, ki milyen költséget viseljen.
 
Keszei Andrea pályázatíró tájékoztatott a 2013. évben kiírandó Leader pályázatokról, de a Fő utca 190. felújítására nem sok pályázat van, azok is maximálisan 5 millió forint összegben, ide nem nagyon lehet majd pályázni.
 
Csordás Mihály:
A buszforduló végső határidejével a faluban nem vagyunk kibékülve. Én először 2004. évben vetettem fel azt a Képviselő-testületnek. Szeretnénk, ha az megvalósulna mihamarabb. Külön lehetne venni a járda és a buszforduló engedélyeztetését, mert akkor hamarabb megvalósulhatna.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A beruházás jelenleg engedélyezés alatt áll, a kiírt hiánypótlást és a költségeket teljesítettük, most szakhatósági szakban van. Ha minden jól megy, akkor nyáron ki tudjuk írni a közbeszerzést és akkor kora ősszel elindulhat az építkezés. Sajnos nem lett volna célszerű szétbontani 2 engedélyezési eljárásra, mert nem lett volna gyorsabb, mert mindkét eljárásban ugyanazokat a szakhatóságokat kell bevonni, de kétszer kellett volna igazgatási szolgáltatási díjat fizetnünk.
 
Baltigh Márta polgármester:
Mi is örülnénk, ha végre elkészülne, 3 éve folyamatosan ezen dolgozunk, de szabályozási tervet kellett módosítanunk, terveztetnünk, területet kellett vásárolnunk stb.
 
 
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
                        Baltigh Márta                                        dr. Nagy Attila          
Polgármester                                                Jegyző