KT jkv. 2013.04.29

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
10/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. április 29-én 7.30 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testület nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
 
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem szavazzunk a napirendi pontról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el:
1.      A Soproni Vízmű Zrt-vel kötendő szerződésmódosítások polgármesteri aláírására való felhatalmazás.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az első napirendi pontra.
Átadom a szót a jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A Soproni Vízmű Zrt. által előkészített bérleti és üzemeltetési szerződés, illetve a hozzájuk tartozó szerződések aláírásának jóváhagyására kérjük a képviselőket. A szerződések 2013. január 31. napján aláírásra kerültek, azonban a víz- és szennyvízdíjak megállapítását célzó hatósági eljárásban a Magyar Energia Hivatal hiánypótlásához többek között szükség van az aláírásra felhatalmazó KT határozatra. Ez technikai jellegű módosítása a szerződéseknek.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2013. (IV. 29.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete utólagos tájékoztatás alapján jóváhagyja, valamint egyetért azzal, hogy Baltigh Márta polgármester 2013. január 31. napján aláírta a Soproni Vízmű Zrt.-vel kötött Bérleti – üzemeltetési szerződést, és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szerződéseket.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
 
 
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
                        Baltigh Márta                                         dr. Nagy Attila         
Polgármester                                                Jegyző