KT jkv. 2013.05.28

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
11/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. május 28-án 16.00 órakor megtartott rendes Képviselő-testület nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Földes Tamás, képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
 
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Az előző testületi ülések óta eltelt időszak beszámolója és a lejárt határidejű határozatok a következők:
Lejárt határidejű határozatok:
A Fertő tó körüli kerékpáros hálózatfejlesztés c. projekthez való csatlakozás még nem történt meg, a konzorcium az EU pályázat benyújtása után fog létrejönni.
Beszámoló:
A Búcsú összes költsége 555.165 Ft. lett, az első féléves beszámoló mellett szükséges átcsoportosítani  355 e Ft-t.
Április 24.        Pej Kálmán tervezővel kerékpárút bejárás.
Április 25.        Hegykőn Leader tájékoztató a várható pályázatokkal kapcsolatban.
Április 30.        Mosoly Klub Anyák napi ünnepsége.
Május 8.          MNV Zrt. tárgyaltam Budapesten a Mithrasz szentéllyel kapcsolatban.
Május 9.          Vízmű Közgyűlés Szakértői Bizottság új tagja Pécsváradi Péter.
Május 13.        Molnár Sándor Alezredessel katasztrófavédelmi megbeszélés, majd Ruszton voltam megbeszélésen a tűzoltóhajóval kapcsolatosan.
Május 14.        Fertődön megbeszélés a Tervtanács jövőjéről.
Május 17.        Sarród kerékpárúttal kapcsolatos megbeszélés.
Május 22.        Hulladékgazdálkodási Elnökségi ülés.
Május 25.        Világörökség nap.
Május 26.        Békekörmenet.
Május 27.        Óvoda évzáró.
Május 28.        Teleplan Tervező Iroda vezetőjével helyszíni bejárás a Patak sori tervezés kapcsán.
Tájékoztatom a T. Képviselőket, hogy a Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer című projekt keretében június 5-én 17.00 órakor a képviselőket tájékoztatják, 18.00 órakor Road Show-ra kerül sor.
Kérem, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a beszámolót 6 igen szavazattal elfogadta.
Kérem a T. képviselőket, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazzunk.
A meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 16.-17. napirendi pontokat, mint előterjesztő visszavonom.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2013. (V. 28.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május 28-i nyílt Képviselő-testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 1. Fertőrákosi Könyvtár munkatársának beszámolója.
 
 1. Pataki Béla és Pataki Béláné kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Gyöngyösi István kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Dr. Rab Attila kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. A Fertőrákos 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan (volt Kultúrház) hasznosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII.1.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 1. A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 10/2003. (VIII.1.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 1. Jelentés gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 1. Tájékoztatás a Fertőrákos Boglárhegy településrész adóügyi vizsgálatának állásáról.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 1. A Fertőrákos Fő utca szélesítés, autóbuszöböl építés I. ütem közbeszerzési szerződés módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 1. Vagyon -, és felelősségbiztosításra beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. A fertőrákosi Ravatalozó tetőszerkezetének javítására és a Fertőrákos Hegy utcában található gyalogjárda felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Fertőrákos belterületi utak javítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. A Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal épületének nyílászáró beépítésre érkezett árajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Orvosi ügyeleti Társulási Megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Kőfejtő bérleti díjából befolyó összeg lekötéséről szóló tájékoztatás.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Egyebek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Kérem a T. képviselőket, hogy a zárt ülés elrendeléséről szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2013. (V. 28.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május 28-i zárt Képviselő-testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
Ápolási díj.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az első napirendi pontra.
A könyvtár beszámolóját írásban mindenki megkapta, kérdezem Orbánné Kalmár Judit könyvtárost, kívánja-e kiegészíteni valamivel a beszámolóját?
Orbánné Kalmár Judit:
Nem, köszönöm.
Baltigh Márta polgármester:
A könyvtárosunk 1 hetes nyári olvasó tábort szervez a gyermekeknek, ahova már 24 fő jelentkezett.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Olvastam a beszámolóban, hogy integrált könyvtári rendszert kellene beszerezni. Kérdezném, hogy ez mi?
Orbánné Kalmár Judit:
Számítógépesíteni kellene a rendszert. Pályázati pénzből lehetne ezt fejleszteni, várom, hogy legyen rá kiírt pályázat.
Földes Tamás képviselő:
A 2 könyvtár egyesítése után mennyi jelenleg a könyvtár állománya?
Orbánné Kalmár Judit:
9800 darab, ami folyamatosan gyarapszik.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Szép eredmény a 168 fős olvasói létszám, gratulálni szeretnék.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő:
A bizottság egyhangúlag támogatta az eladást 1.500.000 forintos áron. A telekrészek összevonása után egy építőtelek alakul ki.
Kovács Pál képviselő:
Nagyon sokat dolgoztak azon a telken.
 
Baltigh Márta polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Az SzMSz alapján minősített többség és név szerinti szavazás szükséges a határozat elfogadásához.
Baltigh Márta:              igen
Dr. Ecsédi Károly:                   igen
Földes Tamás:             igen
Kovács Pál:                             igen
Puskás Csaba:                         igen
Szentesi Ervin:              igen
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2013. (V. 28.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pataki Béla és Pataki Béláné (9421 Fertőrákos, Kőbánya sor 11.) 2013. április 25. napján kelt, a Fertőrákos belterület 383 helyrajzi számú, ½-d részben a Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan megvételéről szóló kérelmét és azt a D és K Ingatlanforgalmazó és Bonyolító Kft. által 2013. május 7. napján kelt, 444/2/2013. iktatószámú értékbecslésére és a Pénzügyi Bizottság 2013. május 22. napján meghozott 37/2013. (V. 22.) PB határozatára tekintettel 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összegben a kérelmezők részére megvételre felajánlja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a kérelmezőket, hogy az ingatlan eladásával kapcsolatos összes költség (így különösen az értékbecslés díja, az ügyvédi munkadíj és a földhivatali eljárás díja stb.) a kérelmezőket terheli.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az adásvételi szerződést aláírja.
 
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. június 30.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő:
A bizottság megtárgyalta a kérelmet. Az önkormányzat magánszemélyt nem támogathat, így a támogatás a sportegyesületen keresztül zajlana. Tól-ig határt és a számlák módját a bizottság meghatározná. Nem nagy összeg a támogatás, de a sportegyesületnek maradt pénze tavalyról, azzal ki lehet egészíteni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A testületnek ki kellene dolgoznia egy rendszert, hogy kiket hogyan támogatunk. Most ad hoc módon megy a támogatás. Meg kellene azt is határozni, mi az a keret, amit el lehet költeni.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A Községfejlesztési, vagy Jogi és Ügyrendi Bizottság kidolgozhatja a rendszert. Vagy rendeletet alkothat.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Van egy polgármester és egy alpolgármester, akik ilyen stratégiai kérdésekről dönthet.
Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag:
Nem kell mindent rendeletben szabályozni. Ez a kezdeményezés is ad hoc jött.
Dr. Kozma József Szociális Bizottság külső tagja:
Az is probléma, hogy kéthetente van itthoni meccs és nem szednek belépőt.
Kovács Pál képviselő:
Már szednek belépőt.
Baltigh Márta polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Az SzMSz alapján minősített többség szükségeses a határozat elfogadásához.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2013. (V. 28.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gyöngyösi István (9407 Sopronkőhida, Kreutz R. út 6.) 2013. május 2. napján kelt kérelmét és 50.000 forint, azaz ötvenezer forint összeggel támogatja a kérelmezőt a „Volt egyszer egy bajnoki döntő” elnevezésű sportrendezvény megszervezésében, mely az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének általános tartalékának terhére kerül kifizetésre.
 
Az összeget utólagos elszámolással és utófinanszírozással kerül kifizetésre, melyet a Fertőrákosi Sportegyesület záradékol. A számlák kiállításának ideje 2013. június 20. és 25. közötti időszak lehet, valamint kizárólag ajándéktárgyakról és ételről kerülhetnek kiállításra.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az összeg elszámolásának határideje: 2013. június 30.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az összeget szabályszerűen fizesse ki és az elszámolásról a képviselő-testületet a következő rendes testületi ülésen tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. június 30.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
A PB ezt is megtárgyalta.
Földes Tamás képviselő:
A bizottság támogatja az egyben való értékesítést.
 
Solti Ernő kérelmező:
Az alpolgármester úr megnézte a területet. Közvetlenül a házfalnál van a határ, a másik telekről hordja le a sarat és a vizet. Ez nem egy értékes terület, ezért kértük csak az elbirtoklást. Ez a terület kb. 60 éve a családunk kezelésében van.
Baltigh Márta polgármester:
A Jegyző Úrral legalább háromszor voltunk kinn a területen.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Áldatlan állapotok vannak a területen. Az ablak és a talajszint között kb. 40 cm van.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az elbirtoklás olyan tulajdonszerzési mód, annak ad lehetőséget a tulajdonszerzésre, aki idegen földet, 15 évig szakadatlanul sajátjaként birtokol. Ha a 15 év letelik, akkor keresetet kell beadni bírósághoz, aki megállapítja az elbirtoklást, majd ez alapján a földhivatal bejegyzi a tulajdonszerzést. A 15 éves idő minden olyan esetben megszakad, amikor a tulajdonos rendelkezik az ingatlannal, pl. el akarja idegeníteni, szívességi használatba adja stb.
Ha Te nem adtad be a keresetet, de az önkormányzat rendelkezett róla, akkor az elbirtoklási idő megszakadt és az újra kezdődik.
Solti Ernő kérelmező:
Amit mondtál, abban van igazság, de a jogszabály szerinti idő nem szakad meg, ha tulajdonosváltozás volt.
Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag:
A JÜB ülésen ez nem volt napirendi pont, de röviden beszéltünk róla. Úgy gondolom, ha a 4 hrsz-t egyben értékesíti az önkormányzat, akkor a régi birtokos és az új tulajdonos között a bombát berakjuk. Látok megoldást. Erről a területről nem rendelkezik az önkormányzat és azt szívességi használatba adja Soltiéknak. Még egy: ettől függetlenül a területet el tudják birtokolni, mert az önkormányzat rendelkezése előtt már elbirtokolhatták és a bíróságnál azt kell kérni, hogy 2013. 01. 01. előtt meg volt a 15 év.
 
Solti Ernő kérelmező:
Nekünk egy célunk van, hogy hátra tudjunk menni.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Amennyiben szívességi használattal a 4. hrsz-t hasznosítanánk és a 3 hrsz-t eladnánk, akkor a 964/2 hrsz. zárványtelek lenne, ami közterületről nem lehetne megközelíteni. Ezt javaslom elkerülni.
 
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Soltiéknak mondom, hogy azt én nagyon is jól tudom, hogy mik az elbirtoklás követelményei.
Egyébként nem javallom, hogy a területnek a végleges rendezése ne történjék meg, a következő testületnek ne csináljunk bombát. Vegyék meg ezt a területet méltányos áron. Rab Attilának sem kell, nem tudja mire használni.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Volt egy értékbecslése a területeknek. Ennél az árnál lejjebb szabályosan a testület nem lehet lejjebb. Ha ennél olcsóbban elidegenítené, akkor felvetődne a hűtlen kezelés tényállása.
Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag:
Ingyenes földhasználatot kell adni a Soltiéknak.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
És ki fogja vállalni a hajcihőt, ha leömlik a sár?
Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag:
Földhasználat esetén úgy kell írni a szerződést, hogy a földhasználó legyen a kötelezett mindenre.
Földes Tamás képviselő:
Örülök az ötleteknek, de ezt az ügyet már 2 hónapja tárgyaljuk. Az előző döntés az volt, hogy a 3 hrszt-t egyben adjuk, a 964/2 hrsz-ről pedig tárgyaljon az önkormányzat a Soltiékkal. Az erről szóló tárgyalások nem vezettek eredményre. Ezeket a területeket el kell adni 1 vagy 2 embernek. Az új értékbecslés 50 %-os áron menjen.
Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag:
Az önkormányzat a saját tulajdonával úgy rendelkezik, ahogy akar, de az időzített bomba ott ketyeg.
Solti Ernő:
Új felmérés esetén ez a terület 5 forintot nem ér.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Forgalmi érték alatt ezt a területet nem lehet eladni. Egy értékbecslés pedig már történt.
Baltigh Márta polgármester:
Az értékbecslés február 15-i, a vagyonrendelet alapján már újat kell készíteni.
Földes Tamás képviselő:
Javaslom, hogy ez az előterjesztés kerüljön visszavonásra, a 3+1 hrsz.re új értékbecslés készüljön, de a 964/2 hrsz. tekintetében kedvezőbben árra és lehessen részletben fizetni. De csak tulajdonba adással.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Mi az az összeg, amit kifizetnének?
Soltiné Rákos Mária:
50.000 forint.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A forgalmi értéket megállapító értékbecslés február 15. napján a 964/2 hrsz-t 291.000 forint összegben állapította meg. Most ezt nem lehet eladni 50.000 forintért, mert az jogszabályokba ütközik. Ezt egy értékbecslő sem fogja leírni.
Galambos György:
Ne legyen újabb értékbecslés, mert kilóg a lóláb. Kirívóan olcsóbb ajánlatot nem írhat le az értékbecslő. Az új ingatlantulajdonosnak is kötelessége átengedni a területén a Soltiékat, hogy a házukat rendben tartsák.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Nem támogatom, hogy a 964/2 hrsz. Rab Attiláék tulajdonába kerüljön.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Szó szerinti jegyzőkönyvezést kérem.
„Bármilyen megoldásban dönt a Képviselő-testület, bármilyen megoldásban dönt a Képviselő-testület, én a használatba, tehát az örökös használati, vagy akármilyen használati jogot nem támogatom. Annak a híve vagyok, hogy egyszer és mindenkorra erre a dologra kerüljön pont. Sem a következő testületnek, sem a mostani Képviselő-testületnek ne akarjon az itt jelen lévő, az itt jelenlévők ne akarjanak egy időzített bombát elhelyezni.”
 
Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag:
A földhasználati jog megadása miért időzített bomba? Volt olyan terület a faluban, amire az emberek úgy építettek házat, hogy a telek nem az övék volt azzal, hogy addig, amíg az épület fenn áll, addig használhatják a területet is.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Mi van akkor, ha használati jog van és jön egy nagy víz és nekimegy a háznak? Ki lesz a felelős?
Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag:
A használó.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A földhasználati jog jogosultja kapja meg a kezelést is. Javaslom, hogy legyen átjárási szolgalmi jog is bejegyezve a területre.
Baltigh Márta polgármester:
A vitában elhangzottakra tekintettel az eredeti előterjesztésemet visszavonom és az alábbi előterjesztést teszem:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Rab Attila (9421 Fertőrákos, Kovácshegy utca 4.) 2012. november 30. napján kelt, a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos belterület 958, 960, 962 és 964/2 hrsz ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelmét és az alábbiakat döntötte:
 
A Fertőrákos belterület 958; 960 és 962 hrsz. tekintetében felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. 3. § (5) bekezdés a) pontja alapján új értékbecslést kérjen, melynek költségét az önkormányzat állja.
 
A Fertőrákos belterület 964/2 hrsz. tekintetében az önkormányzat egyszeri 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint ellenérték fejében földhasználati jogot biztosít a Fertőrákos belterület 964/1 hrsz. mindenkori tulajdonosának javára, addig, amíg a 964/1 hrsz. lévő épületek fennállnak.
 
A földhasználati jog bejegyzésének összes költségét a Fertőrákos belterület 964/1 helyrajzi számú ingatlan jelenlegi tulajdonosai állják.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy dr. Rab Attilától kérjen írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Fertőrákos belterület 958; 960; 962 helyrajzi számokat meg kívánja-e vásárolni az értékbecslésben szereplő összegben.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a következő rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze elő az értékbecslést és az eladásról, valamint a földhasználati jogról szóló előterjesztést.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Baltigh Márta polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2013. (V. 28.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Rab Attila (9421 Fertőrákos, Kovácshegy utca 4.) 2012. november 30. napján kelt, a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos belterület 958, 960, 962 és 964/2 hrsz ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelmét és az alábbiakat döntötte:
 
A Fertőrákos belterület 958; 960 és 962 hrsz. tekintetében felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. 3. § (5) bekezdés a) pontja alapján új értékbecslést kérjen, melynek költségét az önkormányzat állja.
 
A Fertőrákos belterület 964/2 hrsz. tekintetében az önkormányzat egyszeri 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint ellenérték fejében földhasználati jogot biztosít a Fertőrákos belterület 964/1 hrsz. mindenkori tulajdonosának javára, addig, amíg a 964/1 hrsz. lévő épületek fennállnak.
 
A földhasználati jog bejegyzésének összes költségét a Fertőrákos belterület 964/1 helyrajzi számú ingatlan jelenlegi tulajdonosai állják.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy dr. Rab Attilától kérjen írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Fertőrákos belterület 958; 960; 962 helyrajzi számokat meg kívánja-e vásárolni az értékbecslésben szereplő összegben.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a következő rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze elő az értékbecslést és az eladásról, valamint a földhasználati jogról szóló előterjesztést.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Baltigh Márta polgármester
Térjünk át az 5. napirendi pontra. A PB ezt is megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
Földes Tamás képviselő:
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és 3 kérdésben döntött:
1. a területet el kívánja adni, nem bérbe adni.
2. vagyonrendelet módosítása.
3. Tar László kérelme alapján vizsgálja meg az önkormányzat a 105 nm leválasztásának lehetőségét. Erre megkértük a Jegyző Urat.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Benn voltam személyesen a Földhivatalban. Ott azt a tájékoztatást adták, hogy 2008-ban Tar László kérelmezte a terület felülvizsgálatát és az ő kérelmük alapján adták át azt a 105 nm-t az önkormányzat részére.
Ennek a visszaadása telekhatár-rendezési eljárás keretében a földhivatal részéről megoldható, hozzácsatolható a 719 hrsz-ből a 720 hrsz-hez ez a 105 nm, de a jegyzőnek le kell nyilatkoznia, hogy ez a telekalakítás megfelel-e a hatályos HÉSZ-nek. Ebben az esetben nekem, mint jegyzőnek a Kormányhivatalnál kizárásomat kell kérnem, mivel önkormányzati területet érint az ügy, ők kijelölnek egy másik jegyzőt, aki ezt a hozzájárulást megadja, vagy sem. A SMJV Építéshatósági Ügyintézőjével is beszéltem, megnézte a területet, kialakult beépítettség van és az övezeti besorolást is átnézte, úgy látja, hogy a telekalakítás nem ellentétes a HÉSZ-szel. De még a Kulturális Örökségvédelmi Iroda is szakhatóság az ügyben, mert kiemelt műemléki környezet, illetve ott van a városfal is.
A kijelölés és a szakhatóságok miatt ez az eljárás elhúzódik 3-4 hónapig.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az 5. és 6. napirendi pont összefügg egymással, ezért javaslom, hogy ezt együtt tárgyaljuk.
Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag:
És mi van akkor, ha nem engedélyezik a telekhatár-rendezést? Ezt előre senki sem tudja.
Földes Tamás képviselő:
Ezt egyikünk sem tudja.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A vagyonrendelet módosítását megtárgyalta a JÜB a mai ülésén és 2-1 arányban javasolja, hogy ne kerüljön ki az ingatlan a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közül. Antenna 100 e Ft/hó összeget hoz, ami évente 1.2 m Ft. Ez biztos bevétel. Ha minden évben ezt az összeget ráköltjük az épületre, akkor az egy jobb ingatlan lenne. Ha az önkormányzatnak nincs likviditási gondja, akkor nem javasoljuk az eladását. Bérbe kell adni, és lelakni a ráfordítást.
Baltigh Márta polgármester:
Mindkét jelentkező meg szeretné venni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Hagyjunk a következő testületre is ingatlant.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Ha a Turzayék kérelme nem érkezik be, akkor nem foglalkoznánk az üggyel. Ha van egy ilyen lehetőség, akkor éljünk vele.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Dr. Ecsédi Úr elmondta egy részt a mondanivalómnak. Fertőrákoson 317 előfizetője van a kábel TV-nek, az ebből befolyó éves díj 9 m Ft. Ebből 1.2 M Ft-ot fizetnek nekünk.
Az értékbecslő értékelte a telekárat?
Tudta-e az értékbecslő, hogy a közeljövőben kerékpár út épül és ezzel növekszik az épület értéke?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
558 nm a telek, de azt külön nem értékelte, hanem az ingatlant, amin épület is van, valamint a jelenlegi állapotát vizsgálta, nem a jövőbelit.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
10.8 m Ft-ért ezt az ingatlant eladni nem lehet. Turzayék béreljék ki.
Földes Tamás képviselő:
A kábel Tv bérleti díj megemelése az új Pénzügyi bizottság ülései után emelkedtek meg, mi vetettük fel ezt a kérdést. Havonta sokan térnek át lavóros TV-re. A Kultúrház hasznosítására elkészültek a tervek, de a testület nem látott benne fantáziát. Az önkormányzat nem kívánta felújítani. Most 2 vevő is jelentkezett, mindkettő meg kívánja vásárolni. Ha 2 üzlet lenne Fertőrákoson, az a rákosiak javát szolgálná, valamint az az elhanyagolt környék rendbe lenne téve. A PB döntése, hogy értékesítésre kerüljön. Ebben az évben likviditási problémáink nincsenek, de a jövő bizonytalan. Állami pénzből fejlesztésekre nem telik, csak a működésre.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, szavazzunk a vagyonrendelet módosításáról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében a rendelet-tervezetet elfogadta.
 
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Kovács Pál képviselő kimegy az ülésteremből.
Baltigh Márta polgármester:
Tekintettel arra, hogy vita alakult ki az ingatlan bérbeadásáról, vagy eladásáról, először előterjesztem azt az eladásról szóló határozati javaslatot külön, hogy utána tudjunk továbblépni:
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 14/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) alapján jelenleg korlátozottan forgalomképes vagyontárgynak minősülő 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan (természetben 9421 Fertőrákos, Fő utca 53., volt Kultúrház épülete) hasznosítását és úgy határozott, hogy azt el kívánja idegeníteni.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Baltigh Márta polgármester:
Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Az SzMSz alapján név szerinti szavazás és minősített többség szükséges.
Baltigh Márta: igen
Dr. Ecsédi Károly:       nem
Földes Tamás: igen
Puskás Csaba:             igen
Szentesi Ervin: igen
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2013. (V. 28.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 14/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) alapján jelenleg korlátozottan forgalomképes vagyontárgynak minősülő 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan (természetben 9421 Fertőrákos, Fő utca 53., volt Kultúrház épülete) hasznosítását és úgy határozott, hogy azt el kívánja idegeníteni.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Dr. Horváth Ákos JÜB külső tag:
A városfalon túli rész eladása lassítja az eladást. Látok erre megoldást. Kössük meg úgy a szerződést, hogy a vevő vállalja annak a résznek az eladását/bérbe adását.
Kovács Pál képviselő visszaérkezik.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A Turzayék a PB ülésen úgy nyilatkoztak, szükségük van arra a területre a parkolóhelyek számának alakulása miatt.
Baltigh Márta polgármester:
Akkor az alábbi módosító indítványt teszem az ingatlan eladása utáni teendőkről:
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, Fertőrákos belterület 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan (természetben 9421 Fertőrákos, Fő utca 53., volt Kultúrház épülete) hasznosítását és úgy határozott, hogy Tar László 2013. május 16. napján kelt kérelmében foglaltakra tekintettel a városfalon kívül eső 105 négyzetméteres részről új értékbecslést kér, valamint annak telekhatár-rendezési eljárásának kezdeményezését kéri, melynek összes költségét a kérelmező vállalja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a következő rendes testületi ülésre terjessze elő a határozati javaslatot a 105 négyzetméter kérelmező részére történő eladásáról.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a telekhatár-rendezés jogerős lezárultát követően új értékbecslést kérjen a fennmaradó Fertőrákos belterület 719 hrsz-re (várhatóan 453 négyzetméter), melynek licit útján való elidegenítéséről a következő rendes testületi ülésre készüljön határozati javaslat.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekhatár-rendezési eljárással kapcsolatos iratokat aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
Baltigh Márta polgármester:
Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2013. (V. 28.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, Fertőrákos belterület 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan (természetben 9421 Fertőrákos, Fő utca 53., volt Kultúrház épülete) hasznosítását és úgy határozott, hogy Tar László 2013. május 16. napján kelt kérelmében foglaltakra tekintettel a városfalon kívül eső 105 négyzetméteres részről új értékbecslést kér, valamint annak telekhatár-rendezési eljárásának kezdeményezését kéri, melynek összes költségét (így különösen az értékbecslés díja, földhivatali eljárási díjak, ügyvédi költség, földmérő vállalkozási díja stb.) a kérelmező vállalja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a következő rendes testületi ülésre terjessze elő a határozati javaslatot a 105 négyzetméteres rész kérelmező részére történő eladásáról.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a telekhatár-rendezés jogerős lezárultát követően új értékbecslést kérjen a fennmaradó Fertőrákos belterület 719 hrsz-re (várhatóan 453 négyzetméter), melynek licit útján való elidegenítéséről készüljön határozati javaslat.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekhatár-rendezési eljárással kapcsolatos iratokat aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
Baltigh Márta polgármester:
Javaslom, hogy tartsunk 5 perc szünetet.
Szünet.
Baltigh Márta polgármester:
A szünet után térjünk át a 7. napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 10/2003. (VIII.1.) rendelet módosítása szükséges törvényi változások miatt, az önkormányzat nem állapítja már meg a közszolgáltatás díját. A JÜB és a PB megtárgyalta a rendelet-tervezetet.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A JÜB megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Földes Tamás képviselő:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Én kifogást jelentek be, nem kívánok szavazni, mert a Felügyelő Bizottságban részt veszek.
Kovács Pál távozik.
Galambos György:
A rendelet-tervezetben a 60 literes kuka benn maradt, de 110 literesre szabják az árakat.
 
Földes Tamás képviselő:
Az említett jövő heti Road Show-n minden kérdésre választ kapunk a Társulás Elnökétől.
Baltigh Márta polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta.
 
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Baltigh Márta polgármester
Térjünk át a 8. napirendi pontra.
Az előterjesztést mindenki megkapta.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2013. (V. 28.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést. Felkéri a Jegyzőt, hogy az értékelést az illetékes gyámhivatalnak küldje meg.
 
Felelős. Dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. május 31.
Baltigh Márta polgármester
Térjünk át a 9. napirendi pontra.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Elhoztam a Boglárhegy térképét, ahol bejelöltem a telekadót és az építményadót fizető telkeket. 127 telekből 25 darab telek jelenleg külterület és szántó besorolás, így azok nem adókötelesek, valamint előzetes adatok alapján 10 telek nincs a rendszerünkben, mint adózó. A felszólító levelek és a nyomtatványok már kimentek az érintettekhez.
Baltigh Márta polgármester
Köszönjük a tájékoztatót, térjünk át a 10. napirendi pontra.
Fő utca szélesítéses közbeszerzés határidejét kell módosítani, mert rajtunk kívülálló okok miatt nem történt meg a munkaterület átadás, így a kivitelező sem tudta akkor megkezdeni a beruházást.
Földes Tamás képviselő:
A PB megtárgyalta és javasolja a július 19-i időpontot.
Baltigh Márta polgármester
A 2 hónapot így ez nem éri el, javaslom a július 27-i időpontot elfogadni, ami a határozati javaslatban szerepel.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2013. (V. 28.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos, „Fő utca szélesítése, autóbuszöböl építése I. ütem” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban a MADÉMA 2006. Kft-vel 2013. május 10. napján aláírt vállalkozási szerződést és a 2013. április 12-i testületi ülésén meghozott 34/2013. (IV. 12.) KT határozatában és a vállalkozási szerződésben előírt kivitelezési határidőt 2013. július 27. napjára módosítja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés módosítását a lefolytatott közbeszerzési eljárás és a hatályos jogszabályok alapján hajtsa végre.
 
A vállalkozási szerződés és a 34/2013. (IV. 12.) KT határozat egyebekben változatlan marad.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. július 31.
Baltigh Márta polgármester
Térjünk át a 11. napirendi pontra.
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
Földes Tamás képviselő:
A PB megtárgyalta és az UNIQA Biztosító ajánlatát javasolja elfogadni 278.038 forintos áron.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2013. (V. 28.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló épületekre vonatkozó vagyonbiztosításra és az általános felelősségbiztosításra beérkezett árajánlatokat, melyek közül – a Pénzügyi Bizottság 42/2013. (V. 22.) PB határozatának figyelembevételével – az UNIQA Biztosítótól 2013. május 21. napján beérkezett árajánlatot fogadja el 278.038 Ft, azaz kettőszázhetvennyolcezerharmincnyolc forint összegben.
 
A kockázatviselés kezdete 2013. július 1.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyertes biztosítóval a szerződést megkösse.
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. június 15.
Baltigh Márta polgármester
Térjünk át a 12. napirendi pontra.
Ravatalozó tetőjavítására beérkezett a 3 árajánlat, illetve a bádogos szakvéleménye.
Puskás Csaba képviselő:
A bádogos megnézte, a tetőszerkezet ép. Az eredeti korcolása a vápának 1999-ben készült.
Baltigh Márta polgármester
Az ajánlata összesen bruttó 659 e Ft. A munkadíjat 120 e Ft + ÁFA összegre saccolta.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Ezt az ajánlatot így el kell felejteni. A hegesztésre pl. nincs ajánlat, pedig az lenne a legolcsóbb. A rezes megoldás pedig a legdrágább. Ez bádogos munka, nem kőműves munka.
Puskás Csaba képviselő:
A forrasztást kellene megpróbálni, de ez nincs leírva.
A Fertő utcában lakik egy bádogos, azt megkeresem és kérek egy árajánlatot tőle a forrasztásra.
Baltigh Márta polgármester
Az árajánlat beérkezéséig erről nem tudunk dönteni, de a 2. határozati javaslat a Hegy utcai járdáról szól bruttó 566.500 Ft értékben.
Puskás Csaba képviselő:
Előttünk van az a lépcső, látom a vízmennyiséget, ami lezúdul. A nyertesnek a vízelvezetést jól meg kell terveznie.
Baltigh Márta polgármester
Megtervezték és berajzolták a szinteket és az elvezetést is.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a Hegy utcai lépcső beruházásról, a ravatalozóról szóló határozati javaslatomat visszavonom.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2013. (V. 28.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fertőrákosi a Fertőrákos Hegy utcában található gyalogjárda felújítására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és a 2013. május 21. napján Takács Lászlóné EV. által adott árajánlatot bruttó 566.500 Ft, azaz ötszázhatvanhatezerötszáz forint  összegben fogadja el az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének terhére.
 
Kivitelezési határidő: 2013. július 31.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja, a kivitelezés befejezését követően az önkormányzat műszaki ellenőrével az elvégzett munkát ellenőriztesse, és amennyiben a szerződésben foglalt kiviteli munkák elvégzésre kerültek, a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. augusztus 15.
Baltigh Márta polgármester
Térjünk át a 13. napirendi pontra.
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
Földes Tamás képviselő:
Módosult az árajánlat, -1 cm aszfalttal kevesebbről szól a Rét utcánál és a bejárati deltát is kisebbre vették.
Baltigh Márta polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2013. (V. 28.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos belterületi útjainak javítására, valamint szalagkorlát telepítésére beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és a 2013. május 24. napján Stettin Hungária Kft. által adott árajánlatot 10.328.082 Ft +  ÁFA, azaz tízmillió-háromszázhuszonnyolcezernyolcvankettőforint + ÁFA összegben – az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének terhére – fogadja el.
 
Kivitelezési határidő: 2013. augusztus 21.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja, a kivitelezés befejezését követően az önkormányzat műszaki ellenőrével az elvégzett munkát ellenőriztesse, és amennyiben a szerződésben foglalt kiviteli munkák elvégzésre kerültek, a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
Baltigh Márta polgármester
Térjünk át a 14. napirendi pontra.
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
Földes Tamás képviselő:
A PB egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Baltigh Márta polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2013. (V. 28.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sollux Generál Kft. (9400 Sopron, Gyertyamártó utca 4.) 2013. május 15. napján beérkezett a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal kapualjának belső lezárása tárgyú árajánlatát, melyet 387.592 Ft + ÁFA, azaz háromszáznyolcvanhétezerötszázkilencvenkettő forint + általános forgalmi adó összegben – az önkormányzat és szervezi 2013. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – elfogad.
 
Kivitelezés határideje: 2013. július 31.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg és a termék leszállítása és beszerelése után az összeget szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. július 31.
Baltigh Márta polgármester
Térjünk át a 15. napirendi pontra.
Pereszteg gesztorságával működne a továbbiakban is az orvosi ügyelet megszervezése. Ez évente kb. 800 e forintba kerül az önkormányzatnak.
Baltigh Márta polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2013. (V. 28.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2013. július 1-jétől továbbra is tagja kíván maradni a Sopron Környéki Községek Orvosi ügyeletének, mint jogi személyiségű társulás tagjaként.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg Pereszteg Község Önkormányzatának, valamint felhatalmazza a társulási megállapodás aláírására.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. július 31.
Baltigh Márta polgármester
Térjünk át a 16. napirendi pontra.
A Kőfejtő bérleti díjból befolyt 40.000.000 Ft + ÁFA összeg, melyet lekötöttünk a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél 5 % kamatra, havi megújuló kamatra.
Amennyiben nincs kérdés, térjünk át az egyebek tárgyalására.
Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Az esőzések után említettem, hogy a Patak sor 20 előtti árok teljesen el van tömődve tűlevéllel. Kérem a Polgármester Asszonyt, beszéljen a fák tulajdonosával, tisztítsa ki az árkot és a belelógó ágakat vágja le.
A másik a Patak sori híd melletti sövény. Itt is kérem a Polgármester asszonyt, hogy a sövényt nyírassa le a fiúkkal, mert a közlekedésnél a kilátást gátolja és az balesetveszélyes.
Baltigh Márta polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
                        Baltigh Márta                                        dr. Nagy Attila          
Polgármester                                                Jegyző