KT jkv. 2013.06.03

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS
13/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. június 3-án 18.00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testület ülésen.
 
Jelen vannak:   
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Földes Tamás, képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
 
Szentesi Ervin alpolgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, a Polgármester Asszony ma nem tud részt venni az ülésen, ezért az SzMSz alapján én tartom az ülést.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem a T. képviselőket, hogy a napirendi pontok elfogadásáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2013. (VI. 3.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 3-i nyílt Képviselő-testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Sopron és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megállapodás-tervezetének megtárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. A Fertőrákos Fő utca szegélybetonozás és térkövezésre beérkezett árajánlatról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Felelős: Szentesi Ervin alpolgármester.
Határidő: azonnal
Szentesi Ervin alpolgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Az előterjesztést mindenki megkapta, átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Köszönöm a szót. 2006-ban az érintett 4 kistelepülés és Sopron a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataira kötött egy megállapodást. Ennek a megállapodásnak az önkormányzati törvény alapján június 30. napjáig felül kell vizsgálni. Ez megtörtént, amit SMJV Közgyűlése 2013. május 30. napján elfogadott. Arra kérte Sopron a társult települések Képviselő-testületeit, hogy a belépési szándékukról 2013. június 3. napjáig döntsenek. Július 1. napjától változna a megállapodás, mely december 31-ig szólna, utána a 2014. évi költségvetési támogatások alapján lehetne újra tárgyalni. Most létrejönne egy intézményi társulás, melyre 45 millió forint plusz támogatás jár az államtól. Sajnos ez sem fedezi a költségeket, kb. 20 millió forint hiányzik, mely a szerződés alapján lakosságszám arányosan a települések fizetnek. Sajnos erről csak saját számítással rendelkezünk, ami kb. évi 400 e Ft. De erről Soprontól hivatalos számokat nem kaptunk. A szerződésben az szerepel, hogy SMJV rendeletében határozza meg az ellátás térítési díjait, tehát ebbe beleszólásunk nincs. Több polgármester kifogásolta az inkasszó lehetőségének belevételét a szerződésbe, illetve a Társulási tanácsban lévő szavazatarányokat. Itt 6 szavazata lenne Sopronnak, a 4 kistelepülésnek 1-1.
Földes Tamás Képviselő:
Félek attól, hogy itt is az lesz, mint a kistérségnél. A Polgármesterek megbeszélnek valamit, aztán nem úgy történik. A 4 kistelepülés közül ki marad benn a kistérségben?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Rajtunk kívül a másik 3 település marad.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Nekem is az a problémám, hogy nem tudjuk az összegeket.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Az általunk kiszámolt összeg, ami sajnos nem biztos, hogy jó, szerintem vállalható az önkormányzat számára. Ha egyedül látnánk el ezt a feladatot, jóval többe kerülne. A Kistérségi Elnökségi ülésen a mai napon az is elhangzott, hogy ezt a társulást 2014-től beteszik a kistérségbe.
Földes Tamás Képviselő:
Az egész visszavezet a kistérség problémájára. 16 település kilépett, ezzel az intézményfenntartói társulással vissza leszünk bele kényszerítve.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2013. (VI. 3.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért a jelen határozati javaslat mellékletét képező Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás módosított társulási megállapodással és azt elfogadja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába Baltigh Márta polgármestert, akadályoztatása esetén Szentesi Ervin Alpolgármestert delegálja.
 
Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással járó, 2013. II. félévében felmerülő költségek az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének általános tartalékának terhére kerülnek kifizetésre.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás módosított társulási megállapodás aláírására.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Térjünk át az 2. napirendi pontra.
Az előterjesztést mindenki megkapta. A megkezdett munkálatok után láttuk több képviselővel együtt a problémákat. A szegély és az árok között valahol 20 cm, valahol 50 cm marad el.
Földes Tamás Képviselő:
Ezek után kezdeményeztem helyszíni bejárást, melyről feljegyzés készült. Ez alapján kértünk árajánlatot.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
58/2013. (VI. 3.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a MADÉMA 2006. Útépítő Kft. 2013. május 30. napján elektronikus úton beérkezett Fertőrákos Fő utca szegélybetonozás és térkövezésre vonatkozó árajánlatát és azt az ajánlatban szereplő 1.170.542 forint + ÁFA, azaz egymillió-százhetvenezer-ötszáznegyvenkettő forint + általános forgalmi adó összegben – az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére – elfogadja.
 
Kivitelezési határidő: 2013. augusztus 5.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az árajánlatnak és jelen határozatban foglaltakra tekintettel a nyertes vállalkozóval az árajánlatnak megfelelő szerződést készíttesse el és felhatalmazza annak aláírására, valamint a teljesítés utáni szabályszerű kifizetésére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. augusztus 15.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, a nyílt ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk az ülést.
Kmf.
 Szentesi Ervin                                     dr. Nagy Attila
                  Alpolgármester                                          Jegyző