KT jkv. 2013.06.25

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS
9/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. június 25-én 15.30 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottsági ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás, képviselő, PB Elnök,
Puskás Csaba képviselő PB tag,
Csóka Zoltánné PB külső tag,
Baltigh Márta polgármester
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem szavazzunk a napirendi pontokról.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
55/2013. (VI. 25.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2013. június 25-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Dr. Rab Attila kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Nagy Imréné kérelme.
      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. A Fertőrákos 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan ún. városfalon kívül eső részének hasznosítása.
      Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Sopron Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Fertőrákos Patak sor burkolatcseréről beérkezett árajánlat tárgyalása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Polgármesteri Hivatal munkatársainak Köztisztviselői nap alkalmából való jutalmazása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Tájékoztatás a 2013. I. féléves előirányzatok módosítására.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Pataki Béla és Pataki Béláné kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Polgármester évközi jutalmazása
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
  1. Fertőrákos Fő utcán lévő közúti híd rézsűjének beruházása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Felelős: Földes Tamás PB Elnök
Határidő: azonnal
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Az előterjesztést mindenki megkapta.
Korábbi testületi üléseken már többször tárgyaltunk róla. Azok pontosítása történik meg, nem kívánom tovább ragozni.
Baltigh Márta polgármester:
Új értékbecslést is kellett kérni a vagyonrendeletünk alapján, mivel a korábbi lejárt.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
56/2013. (VI. 25.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Dr. Rab Attila (9421 Fertőrákos, Kovácshegy utca 4.) 2012. november 30. napján kelt, a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 958, 960, 962 hrsz ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelmét és a fenti ingatlanokat egyben, a D&K  Ingatlanforgalmazó Kft. 2013. június 12. napján kelt értékbecslésben szereplő 347.800 Ft, azaz háromszáznegyvenhétezernyolcszáz forintos áron javasolja felajánlani megvételre a kérelmezőnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Az előterjesztést mindenki megkapta. Nagy Imréné szeretne rákötni a szennyvízcsatornára. Korábbi KT határozatban lett meghatározva a hozzájárulás összege, mely 40.000 Ft.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
57/2013. (VI. 25.) PB határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Nagy Imréné, született Bolba Ilona, Fertőrákos Fő utca 41/D. szám alatti ingatlantulajdonos 2013. június 6. napján kelt szennyvízrákötésről szóló kérelmét és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Az előterjesztést mindenki megkapta, ezt is többször tárgyaltuk. A műemlékvédelem kint volt a városfalat megnézni, a földmérő 105 négyzetmétert mért ki, aminek az eladásáról lenne szó. Új értékbecslés is van 203.000 forintról. Technikai jellegű döntés lenne.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Az lenne a kérdésem, hogy 203.000 forintra ennyire szüksége van az önkormányzatnak? A műemlék várfalat is rátestáljuk, felújítási kötelezettséggel. Az a véleményem, hogy erre az összegre nincs most szüksége az önkormányzatnak, ezt a zöldterületet nem szabad eladni az önkormányzatnak.
Baltigh Márta polgármester:
A műemlékesekkel való bejáráson a Jegyző Úr jelen volt, a kérelmező vállalta a felújítást saját költségén.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Sokat tárgyaltuk ezt az ügyet már korábban, ezzel többet nem kellene foglalkozni.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
58/2013. (VI. 25.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 14/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet alapján forgalomképes vagyontárgynak minősülő 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan (természetben 9421 Fertőrákos, Fő utca 53., volt Kultúrház épülete) hasznosítását és azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Tar László 2013. május 16. napján kelt kérelmében, a 47/2013. (V. 28.) KT határozatban és a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2013. június 24. napján készített értékbecslési bizonyítványában foglaltakra tekintettel a Bunyevácz Földmérő Kft. által készített változási vázrajznak megfelelő 105 négyzetméteres terület kerüljön értékesítésre az értékbecslésben szereplő 203.000 Ft, azaz kettőszázháromezer forintos összegben.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. július 31.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Az előterjesztést mindenki megkapta. Önkormányzatunk korábban úgy határozott, hogy kilép a kistérségből, de az bizonyos dolgokat még ellát az év végéig.
Baltigh Márta polgármester:
Hat hónap a kilépés, a belső ellenőrzést látja el az év végéig. De jogszabályi változások és a kilépők miatt módosítani kell a Társulási Megállapodást, melyet a kilépő önkormányzatok testületeinek is meg kell szavazni.
 
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
59/2013. (VI. 25.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról készült előterjesztést és megállapodást és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. június 30.
 
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Baltigh Márta polgármester:
A télen a kukásautó összetörte az útburkolatot, ennek kijavításáról lenne szó. Az STKH vállalja azt a részt, ami az ő hibájukból történt, e mellett egy részt az önkormányzat is megcsináltatna, mert az is rossz állapotban van.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Tehát költségmegosztás lesz a beruházásnál.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
60/2013. (VI. 25.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Sopron Holding Zrt. 2013. június 12. napján beérkezett, a Fertőrákos Alsószikla sor és Patak sor összekötő útszakasz burkolatcseréjére adott árajánlatát és azt az ajánlatban szereplő összegben, azaz 190.846 Ft + ÁFA (százkilencvenezernyolcszáznegyvenhat forint + ÁFA) összegben az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében az 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai főkönyvi számla terhére javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
A hivatal jutalmazása. Bruttó 1 millió forint szétosztásáról lenne szó. Forrás a PH költségvetésében biztosított. Marad is pénz, ami eszközbeszerzésre és bérekre fordítható, erre majd később teszünk javaslatot.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
61/2013. (VI. 25.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2013. évi Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából való jutalmazására tett előterjesztést és annak összegét 1.000.000 Ft-ban, azaz egymillió forintban az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalnál keletkezett bérmaradvány terhére javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek.
Felelős: Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013 július 1.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
Az előirányzat-módosításról szóló táblázatokat mindenki megkapta.
Naske Lászlóné gazdálkodási előadó:
A táblázatban szereplő összegek annyiban módosultak, hogy a mai napon kaptuk meg a gyermekjóléti feladatokra létrejött intézményfenntartói társulás levelét a költségmegoszlásról, ebben Fertőrákosra a 2013. évben 559 e Ft jut, ezért a tartalék 825 e Ft-ra módosul.
 
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
62/2013. (VI. 25.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az előirányzat-módosításokról szóló tájékoztatót és azt elfogadja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Térjünk át a 8. napirendi pontra.
A korábbi testületi ülésen meghatároztuk a másfél millió forintos vételárat, ennek megfizetésére adtak be kérelmet úgy, hogy 500 e Ft egyben való befizetése lenne és a fennmaradó 1.000.000 forintra 24 havi részletfizetést kérnek. Úgy gondolom, hogy 12 havi részletnél ne adjunk többet.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
63/2013. (VI. 25.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Pataki Béla és Pataki Béláné (9421 Fertőrákos, Kőbánya sor 11.) 2013. június 24. napján kelt kérelmét és a Fertőrákos belterület 383 helyrajzi számú, ½-d részének megvásárlásáról szóló 43/2013 (V. 28.) számú KT határozatot és a KT határozatban foglalt 1.500.000 forintos, azaz egymillió-ötszázezer forintos vételár kifizetésére az alábbi részletfizetést javasol:
 
1. Egyösszegű befizetés, legkésőbb a szerződés megkötésének napjával Fertőrákos Községi Önkormányzat Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 59100700-11045177 pénzforgalmi bankszámlájára, melynek összege: 474.600 Ft, azaz négyszázhetvennégyezerhatszáz forint [az 500.000 forintból levonásra kerülő és megelőlegezett értékbecslési díj (25.400 Ft) utáni összeg].
 
2. A vételárból fennmaradó 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint tizenkét (12) havi, kamatmentes, egyenlő részletben való befizetése.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Térjünk át a 9. napirendi pontra.
Szentesi Ervin Alpolgármester:
Döntenünk kellene a Polgármester évközi jutalmazásáról. Javaslom, hogy adjunk jutalmat a Polgármester Asszonynak, ha a köztisztviselőket jutalmazzuk Köztisztviselői nap alkalmából.
 
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Én bruttó 300.000 forintot javaslok. A forrása ugyanaz, mint a köztisztviselők részére.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
64/2013. (VI. 25.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Polgármester évközi jutalmazásra tett javaslatot és azt bruttó 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint összegben javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek, melynek forrása az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalnál keletkezett bérmaradvány.
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. augusztus 31.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Térjünk át a 10. napirendi pontra.
A Puskás Sörkertnél lévő rézsű nagyon rossz állapotban van, azt betonozni, vagy térkövezni kellene és hálóval megerősíteni a szerkezetét.
Kérni kell kivitelezőtől árajánlatot. Azt árazza be, és amennyiben a vagyonrendelet alapján 500.000 Ft alatt van, a Polgármester Asszony rendelje meg a kivitelezést.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
65/2013. (VI. 25.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca Rákos-patak felett átvezető közúti híd rézsűjének felújításáról szóló előterjesztést és felkéri a polgármestert, hogy kivitelezőtől kérjen árajánlatot és amennyiben az 500.000 Ft összeget nem haladja meg, akkor annak megrendeléséről és kifizetéséről gondoskodjon.
 
A beruházás fedezete az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében az 55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai főkönyvi számon lévő maradvány.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.
Földes Tamás, képviselő PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
                      Földes Tamás                   Puskás Csaba                      Csóka Zoltánné
                         PB Elnök                            PB tag                                PB külső tag