KT jkv. 2013.09.03.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
19/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. szeptember 3-án 10.30 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Földes Tamás, képviselő,
Kovács Pál képviselő
Puskás Csaba képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem a T. Képviselőket, szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
97/2013. (IX. 3.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 3-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Polgármester évközi jutalmazása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
  1. Az önkormányzat tulajdonában álló Fő utca 190. számú ingatlan áttervezésével kapcsolatos konzultáció és tervezési irányelvek lefektetése.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az első napirendi pontra. Átadom a szót az előterjesztőnek.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Köszönöm. A legutóbbi KT ülésen nem született döntés a Polgármester Asszony évközi jutalmáról. Dr. Ecsédi képviselő Úr azzal nem értett egyet, hogy a 300 e Ft jutalom miért lett 400 e Ft. Az a megjegyzés volt erre, hogy az aránytalanságok kiküszöbölése miatt. Szeretném leszögezni, hogy az emelés nemcsak az aránytalanság kiküszöbölése miatt lett előterjesztve, hanem azért, mert a polgármester megérdemli az évközi jutalmat. Rengeteget dolgozik, nem ismer hétvégét, vagy ünnepnapokat. Ezért döntsön úgy a KT, mert megérdemli és megdolgozott érte. Ezzel együtt gondolja át a testület.
Földes Tamás képviselő:
A Pénzügyi Bizottság már korábban megtárgyalta és támogatja, a fedezet is rendelkezésre áll.
Baltigh Márta polgármester:
Bejelentem, hogy az érintettség okán nem kívánok szavazni.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
98/2013. (IX. 3.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester évközi jutalmazásra tett javaslatot és – figyelembevéve a Pénzügyi Bizottság 71/2013. (VII. 22.) PB határozatában foglaltakat – annak összegét bruttó 400.000 Ft, azaz négyszázezer forintban állapítja meg, melynek forrása az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalnál keletkezett bérmaradvány.
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom szabályszerű kifizetéséről gondoskodjon.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2013. szeptember 6.
 
Baltigh Márta polgármester:
Szeretném megköszönni a képviselőknek a jutalmat.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Megdolgoztál érte, nem ajándékként kaptad.
Baltigh Márta polgármester:
Szeretném megköszönni azoknak a képviselőknek, akik az önkormányzat ünnepségén részt vettek, de a következő Képviselő-testületi ülésen nem fogom szó nélkül hagyni, hogy vannak képviselők, akik az önkormányzati ünnepségeken nem vesznek részt, akik a Csíkkarcfalvi küldöttség köszöntésére sem tudtak időt szakítani.
Kovács Pál képviselő:
A Mithrasz szentélynél elkészült a kerítés az út felől, de sokan azt mondják, hogy ez fél munka. Hátul is kellene, legalább drótháló.
Baltigh Márta polgármester:
A terület nem a miénk, nem tehetünk oda kerítést, a mostani is a meglévő kerítés felújítása volt.
Földes Tamás képviselő:
A Jámbor Úrnak lehetne telefonálni és az idén fel kellene tenni egy dróthálós, vagy vadhálós kerítést.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a második napirendi pontra, és szeretettel üdvözlöm Abdai Zsolt tervező Urat.
Abdai Zsolt:
Köszönöm a meghívást. A korábbi megbeszélésünk után egy kis félreértés történt. Volt egy bejárás, de ott nem készült tervezési program, erre lenne szükségem.
Földes Tamás képviselő:
A volt irattár rossz állapotban lévő részét le kellene bontani és egy zárt, 120-150 fő befogadására alkalmas közösségi teret kellene megtervezni. Arra figyelni kell, hogy a kapu kisteherautóval megközelíthető legyen. A könyvtár pedig megmaradna próbateremnek.
Abdai Zsolt:
Beszéltünk korábban a tetőtér használatáról.
Baltigh Márta polgármester:
Ez egyelőre kizártuk. De a tervezésnél esetleg figyelembe lehet venni, hogy a későbbiekben esetleg kialakítható legyen.
Abdai Zsolt:
Tetőhéjazat cseréje?
Földes Tamás képviselő:
Egyelőre az sem, a pala elhelyezése nagyon drága lenne.
Baltigh Márta polgármester:
Azt gondolom, menjünk át a helyszínre és a többit ott beszéljük meg, melyről a Jegyző Úr feljegyzést készít, ami a tervezési program alapja lesz.
Az ülést bezárom.
Kmf.
Baltigh Márta                                       dr. Nagy Attila
 Polgármester                                               Jegyző