KT jkv. 2013.11.12.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
26/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. november 12. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Földes Tamás képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Wild Robert képviselő
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Dr. Ecsédi Károly jelezte, hogy külföldön tartózkodik, nem tud részt venni a mai ülésen. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem a T. Képviselőket, szavazzunk a napirendi pontokról. A 2. napirendi pontot visszavonom, mert írásos válasz nem érkezett a megkeresésünkre. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2013. (XI. 12.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november 12-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
1.      A Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat kérelme az önkormányzat közigazgatási területén található, Soproni Vízmű Zrt. kezelésében álló ingatlan megvásárlásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      A Fertőrákos buszforduló beruházásban megvalósuló járdaépítés kapcsán az érintett ingatlantulajdonosoktól 10.000 forint hozzájárulás kérése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      A Csíkkarcfalvi testvértelepülés részére pénzbeli támogatás megállapítása a „Székelyek nagy menetelése” c. rendezvényen való részvételre.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      A Mithrasz Építőközösség által kiépített víz-, és szennyvízvezeték ingyenes tulajdonba vételéről, és annak üzemeltetésre a Soproni vízmű Zrt. részér történő átadásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      A Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának jóváhagyása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
6.      Tájékoztató az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
7.      Az önkormányzat és szerveinek 2014. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
8.      Egyebek
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Nagycenk kérelmét már többször megvitattuk, kevésnek találjuk az 50 Ft/négyzetméter árat, de a PB ezt elfogadta.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Mai napon beszéltem az AK tekintetében egy értékbecslővel, aki azt a tájékoztatást adta, hogy SMJV felkérte egy másik értékbecslővel együtt, hogy értékeljék fel a területet. A holnapi napon fogja leadni az ő értékbecslését, de ebben kb. 1100 Ft /négyzetméter ár szerepel.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Egyetértek ezzel az összeggel. Kb. ennyi az ára. Javaslom, hogy addig, amíg nem tisztázódik az ügy, ne döntsön a Képviselő-testület.
Baltigh Márta polgármester:
Előterjesztőként visszavonom az előterjesztést.
 
A Forster Központtal beszélem, a Jogi Osztályukon van a szerződéstervezet, mi az adatokat már elküldtük. A feljegyzés is elkészült:
Fertőrákos Község Önkormányzata vállalja
a)      a közterületről nyíló nagykapu és a garázs közötti terület murvás bejáróvá való alakításának költségeit;
b)      a garázs burkolatának falemezzel való leburkolását az esetlegesen kiömlő olajszennyezés felfogása érdekében;
c)      az érintett kertrész gondozását és fűnyírását;
d)      a kastély kamerarendszeréhez való új kamerákkal való rácsatlakozás költségeit, melynek megrendelését a Központ intézi és a számlát az önkormányzat állja;
e)      A szerződés bármelyik fél általi felmondása vagy megszűnése esetén a kiépített rendszerhez újonnan telepített kamerák tulajdonjoga a Központra száll.
A Forster Központ vállalja
a) az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásra tekintettel pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül bocsátja az önkormányzat rendelkezésére a garázst;
b) a kamerarendszer működtetését és karbantartását;
c) a szerződés hatálya határozott tartalmú, mely 2014. december 31. napjáig érvényes.
 
 
Wild Robert:
A kamerák mekkora összegbe kerülnek?
 
Puskás Csaba képviselő:
Kb. 25-30 e Ft. Itt csak a kamerákat kell felszerelni, a kiszolgáló rendszer már van és az a drága.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Átadom a szót a PB Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Hosszan beszéltünk róla. Több évre visszamenőleg 10.000 forint összeg volt a hozzájárulás. Az inflációval növelt összeget, 12.000 forintot javasoljuk.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A laktanya mögötti területtel mi a helyzet?
Dr. Nagy Attila jegyző:
A telkek 2 tulajdonosával többször beszéltem, levelet is küldtem ez ügyben és tájékoztattam őket, hogy a ki beruházásunk előtt csinálják meg a vízbevezetésüket. Egyeztetnek a kivitelezővel, mert a SOPVÍZ állítólag azt mondta nekik, hogy a védőcső lehelyezéséhez nem kellenek tervek. Majd utána tennék bele a vezetéket. Pénteken fognak ez ügyben egyeztetni személyesen. De azt tudják, ha elkészül a buszfordulónk, akkor 10 évig nem adok bontási engedélyt az aszfaltra.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Én javaslom az önkormányzatnak, hogy ezen az egyeztetésen vegyenek részt és készüljön róla jegyzőkönyv.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
125/2013. (XI. 12.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben a Fertőrákos Fő utcán megvalósuló buszforduló, járda és gyalogátkelőhely beruházás keretében a Fertőrákos Fő utca Kápolna utca és az ún. volt Határőr laktanya közötti szakaszán megvalósuló a járda felújítás költségeihez az érintett ingatlantulajdonosoktól 12.000 Ft/ingatlan hozzájárulást kér.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítéséről gondoskodjon, valamint a befolyó összegről a Képviselő-testületet a következő rendes ülésén tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. november 15.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Átadom a szót a PB Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Módosításra került a polgármester Asszony által az előterjesztés, mely 50 + 100 e forintról szóla. A PB javasolja, hogy az összeg ne legyen megbontva, hanem 150.000 Ft összegben nyújtsunk támogatást a karácsonyi ajándékokra és egyéb költségekre.
Baltigh Márta polgármester:
Valamint a Csíkkarcfalvi Önkormányzatra bízzuk a felhasználást.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Pontatlannak tatom az előterjesztést. Az előző KT ülésen az hangzott el, hogy páran nem tartják helyesnek a céltámogatást a Székelyek menetelésére. Az hangzott el, ha adni akarnánk, akkor adjunk karácsonyi ajándékokra. Politikai íze van ennek a dolognak.
 
Baltigh Márta polgármester:
A települési Önkormányzatok országos Szövetsége küldött egy levelet, ami nem politikai szerv, és melynek tagjai vagyunk, ők kértek fel erre a támogatásra. Ez nem politikai lépés volt. Elhangzott dr. Ecsédi Úr szájából egy javaslat, eszerint módosítottam az előterjesztést.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A TÖOSZ nem politikai szervezet, de ez egy politikai akció volt.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A KT határozat teljesen politika mentesen kezeli a kérdést.
 
Wild Robert képviselő:
Az egyebekben szeretném majd jelezni, hogy javaslom, hogy a fertőrákosi gyerekekre is gondoljunk legalább ekkora összeggel.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
126/2013. (XI. 12.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2013. október 16. napján kelt a „Székelyek nagy menetelése” c. rendezvény anyagi támogatásáról szóló megkeresést, valamint a 2013. október 29. napján tartott rendes Képviselő-testületi ülés Egyebek napirendi pontjában elhangzottakat és úgy határozott, hogy 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint összegben – az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésében szereplő Testvérvárosi találkozó (03. űrlap 61. sor) terhére –  támogatást nyújt Csíkkarcfalva Önkormányzatának a településen élő gyermekek karácsonyi megajándékozására, valamint az egyéb költségekre.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az összegek szabályszerűen kifizetéséről gondoskodjon.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. november 30.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Sokáig vártunk és tagnap kaptuk meg a Mithrasz Építőközösség képviselőjétől a 2 soros kérelmét, melyet a PB megtárgyalt.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Két részre kell bontani a kérelmet. Létrehoztak 10 éve egy építőközösséget, ahol elkészült a víz és szennyvízhálózat. A Soproni Vízmű Zrt. akkor veszi át kezelésbe, ha mi a tulajdonunkba vesszük. Kb. 20 telek van, akik a közműfejlesztési hozzájárulást 2 kivételével befizették az építőközösségnek. Ez a 2 telektulajdonos úgy építkezik, hogy arra játszik, hogy nem fizeti be a hozzájárulást, mert a 10 év lejárt. Most áll a vita köztük. Kb. telkenként 1 millió forintról van szó. 10 év után az építőközösség nem szedhet pénzt ezért, ezért vegye át az önkormányzat és nekünk fizessék ugyanezt az összeget. Ez majd a későbbiek folyamán is érvényes legyen.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Az infláció mértékével is meg lehetne növelni ezt az összeget.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Valaki befizette az alakuláskor, de aki 5 év után fizette be, attól sem az inflációval emelt összeget szedték be.
Galambos György:
Ezen túl még a rácsatlakozás megterveztetése is őket terheli. A Golgotán is van egy építőközösség, ez egy precedens lenne.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Az utakkal kapcsolatosan pedig a rendeletünk alapján akkor lehet aszfaltozni, ha 90 %-os a beépítettség. Hogy hol húzódnak a határok, ezt egy hivatalos kitűzéssel lehetne tisztázni, utána beszéljünk róla. Ha átveszzük, akkor közvilágítást és utat is kell csinálnunk.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2013. (XI. 12.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss János (9421 Fertőrákos, Fő utca 11.), mint a Mithrasz Építőközösség képviseletében eljáró kérelmező 2013. november 11. napján kelt beadványát és az alábbiak szerint döntött:
 
  1. A Mithrasz Építőközösség által kiépített vezetékes víz és szennyvíz hálózat ingyenes tulajdonba vételét elfogadja és kezdeményezi a Soproni Vízmű Zrt. részére üzemeltetésbe adást.
 
  1. Mithrasz Építőközösség által kiépített vezetékes víz és szennyvízhálózathoz való utólagos rácsatlakozás összege – az önkormányzati tulajdonba vétel után – megegyezik az építőközösség által szedett összeggel, mely a későbbi építőközösségektől átvett beruházásokra is érvényes.
  1. A Fertőrákos 284/17 és 284/33 helyrajzi számú utak átvételéhez szükséges az érintett terület földmérő általi kiméretése és helyszíni bejárás.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vezetékes víz és szennyvízhálózat Soproni Vízmű Zrt. részére üzemeltetésébe történő átadását kezdeményezze és az ehhez szükséges iratokat aláírja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Mithrasz Építőközösség vezetőjének nyilatkozatát szerezze be a befizetendő hozzájárulás mértékéről, illetve a területen a rendszerhez még nem csatlakozott ingatlantulajdonosok adatait szerezze be, valamint a KT határozatról a kérelmezőt tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. november 30.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A Soproni Vízmű Zrt. kereste meg a tagönkormányzatokat, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása lenne szükséges. Több technikai jellegű módosítás, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás egységes beszedése kerülne bele a szerződésbe. Ezt vállalkozásoktól szedné a vízmű és azt a község megkapná, de csak ilyen jellegű beruházásra költhetné.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
128/2013. (XI. 12.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Soproni Vízmű Zrt. 2013. október 25. napján kelt, Soproni Vízmű Zrt-vel korábban kötött víziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződésének módosításáról szóló kérelmét, valamint a szerződés-tervezetét és azt változatlan tartalommal elfogadja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a víziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződésének módosításáról szóló szerződést aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
PB megtárgyalta, átadom a szót.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A tegnapi PB ülésen részletesen végigmentünk rajta, a bevételek és a kiadások időben teljesültek. A bevételek, állami támogatások teljesültek, az adók jól állnak, a szeptember 30-i állapot szerepel a táblázatban, nem az október 30-i. Az IFA áll rosszul, itt nagyobb ellenőrzést kellene megvalósítani, anyagilag érdekelt ellenőrzést kellene bevezetni. A bérek, dologi kiadások is arányosan állnak. Az eddigi gazdálkodás kiegyensúlyozott. A PB elfogadásra javasolja.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2013. (XI. 12.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2013. év I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Ebben az évben a koncepció már komolyan meghatározza a 2014. évi költségvetést.
Arányaiban már nem lehet módosítani, csak kisebb változtatások lehetnek, ezért kell nagyon pontosan meghatározni.
A bevétel kiadás között 125 millió forintos különbség van.
Nem lehet beletenni a Kultúrház eladását és a Kőfejtő 20 m Ft összegét sem.
A külterületi földek felmérése megtörtént, értékbecslés után gondoskodni kellene a meghirdetésükről.
Tartalékot 10 millió forintos összegben kell beállítani.
Választási év lesz jövőre, a leköszönő KT-nak tartalékkal kell átadni a költségvetést.
Az óvodaépületre 30 millió forintot nyertünk, de csak az épület 50 millió lesz. A költségkiírás elkészült, de abból vissza kell venni.
A 2 darab villanyoszlopot hátrébb kell helyezni a Fő utcán és valószínűleg a buszforduló is áthúzódik a jövő évre. Itt kiegészítő költségeket kell betervezni a nyomvonalkitűzés, szakfelügyeletek miatt.
Kerékpárút projekttel kapcsolatosan 21 + 5 parkoló és az autóbuszöböl megépítésére is kell félretenni pénzt.
Patak sor és a Közösségi ház fejlesztések közül a Közösségi ház a fontosabb. Az a cél, hogy ebben az évben minden terv rendelkezésre álljon és csak be kell nyújtani a pályázatokhoz. 50-100 millió forint kompenzációt kaphat az önkormányzat az államtól, mert nem lett eladósítva az elmúlt években.
Ha ezek megvalósulnak, akkor a bevétel és kiadás egyensúlyban lesz.
Ez egy előzetes koncepció, melyet a november 27-i Kt ülésre kell áttervezni, ott történne a szavazás.
Baltigh Márta polgármester:
Ha nincs kérdés, térjünk át az egyebekre.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A tegnapi PB ülésen jeleztem, hogy a november 26-i KT ülésre elő kell terjesztenem az adórendeletek módosítását. A tegnapi ülésen elhangzott emelt adómértékekkel kiszámoltuk a várható adóbevételek alakulását a 2014. évre. Ebben természetesen nem szerepel, az adóelkerülés, mert több esetben a telek és építményadó miatt nem fizetnek és ezeket be kell hajtanunk.
Baltigh Márta polgármester:
Az építmény és telekadót nem érdemes emelni, így is nagyon sokan nem fizetnek. Ha emelünk, még többen nem fizetnek.
Galambos György:
Valamilyen szinten emelni kell. Nagyon nehéz az adókat beszedni, itt a Boglárhegyre gondolok, de az elmúlt évek alatt nagyon sokat kaptunk vissza az önkormányzattól.
Kovács Pál képviselő:
A TV-ben, rádióban mindenhol rezsicsökkentés van, mi pedig adót emelünk.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
A helyi adókat a KT határozza meg. Ha nem emeltek és nem csináltok fejlesztést, azt is meg kell a faluban magyarázni.
Baltigh Márta polgármester:
Az IFA-t nem a helyiek fizetik, a kommunális adó emelés évi 500 forint.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Az IFA emelésnél én 350 Ft/fő/éj helyett 300 Ft/fő/éj emelést javaslok. A kommunális adó emelés mindenkit érint és 756 e Ft plusz bevétellel járna.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Még így is a legalacsonyabb a környéken.
Baltigh Márta polgármester:
Javaslom, hogy egyenként menjünk végig rajta és szavazzunk, hogy a Jegyző Úr tudjon rendelet-tervezetet készíteni:
Építményadó
220 Ft/nm helyett 250 Ft/nm
330 Ft/nm helyett 350 Ft/nm
6 igen szavazat.
Telekadó
55 Ft/nm helyett 60 Ft/nm.
4 igen szavazat 2 tartózkodás
Idegenforgalmi adó:
250 Ft/fő/éj helyett 300 Ft/fő/éj
6 igen szavazat.
Iparűzési adó
1,5 % helyett 1,6 %.
6 igen szavazat.
Kommunális adó
8500 Ft/év helyett 9000 Ft/év.
6 igen szavazat.
Baltigh Márta polgármester:
Kérem a Jegyző Urat, hogy ezek alapján készítse el a rendelet-tervezetet.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom és 5 perc szünet múlva összehívok egy rendkívüli Képviselő-testületi ülést a napirendi pontokban nem szereplő, de halaszthatatlan ügy megtárgyalása miatt. .
Kmf.
Baltigh Márta                                       dr. Nagy Attila
 Polgármester                                               Jegyző