KT jkv. 2013.11.12

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
27/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. november 12. napján 19.00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Földes Tamás képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Wild Robert képviselő
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem a T. Képviselőket, szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2013. (XI. 12.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november 12-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
1.      Fertőrákos sportpálya (Fertőrákos külterület 03/3 hrsz.) vízbekötés és belső vízellátás szerelése
Előterjesztő Baltigh Márta polgármester
 
2.      Egyebek
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Erről korábban már többször beszéltünk, a sportpálya új vízbekötése megtörténne, a vállalkozó beadta az árajánlatát. November 17-ig tud a SOPVIZ merőórát felszerelni, ezért sürgős.
A költség egy részét a rendelkezésünkre álló víziközmű fejlesztési hozzájárulásból fizetjük, a másik részre kell forrást találni és a KT-nak megszavazni. Az előterjesztést és az árajánlatot mindenki megkapta.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB támogatta az előterjesztést.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2013. (XI. 12.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga József EV.  (9421 Fertőrákos, Béke utca 16.) 2013. november 12. napján beérkezett, a Fertőrákos sportpálya (Fertőrákos külterület 03/3 hrsz.) vízbekötés és belső vízellátás szerelése tárgyában elkészített árajánlatát és azt az árajánlatban szereplő összegben, azaz 242.500 Ft + ÁFA, azaz kettőszáznegyvenkettőezerötszáz forint + ÁFA összegben – a Soproni Vízmű Zrt. által elkülönített víziközmű fejlesztési támogatásából kerül kifizetésre – , valamint a 499.500 Ft + ÁFA, azaz négyszázkilencvenkilencezerötszáz forint + ÁFA összegben – mely az Alpolgármesteri és Képviselői Alapból kerül kifizetésre – fogadja el.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést elkészítse, a szerződéses összeget a szabályszerű teljesítés után kifizesse.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. november 30.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az egyebekre.
 
Wild Robert képviselő:
A korábban elhangzottakra tekintettel szeretném, ha az önkormányzat a fertőrákosi gyerekek karácsonyi megajándékozásáról is döntene valahogyan. A Csíkkarcfalviak 100.000 Ft támogatást kaptak erre, de gondoljunk a sajátjainkra is.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Mire gondoltál, ajándékutalvány, csomag?
 
Wild Robert képviselő:
Még nem gondoltam semmire.
 
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Kérjük le a népesség nyilvántartásból a 0-14 év közötti gyerekek létszámát. Kb. 1000 Ft/gyerek összeggel számolhatunk.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
Baltigh Márta                                       dr. Nagy Attila

 Polgármester                                               Jegyző