KT jkv. 2014.02.18

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
3/2014.
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. február 18. napján 16.00 órakor megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Földes Tamás képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületi ülést megnyitom. Polgármester Asszony szabadságon van, ezért az SzMSz alapján én vezetem le az ülést, Wild Képviselő Úr nincs jelen.
Kérem a képviselőket, szavazzunk a napirendi pontokról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2014. (II. 18.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. február 18-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Balázs Gabriella kérelme.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
  1. Hatos József kérelme.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
  1. „A Fertő-tó menti kerékpárút-hálózat fejlesztése” projekt kapcsán a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé történő szándéknyilatkozat elfogadása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
  1. Az önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
  1. A 4/2014. (I. 28.) KT határozat visszavonása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
  1. Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Szentesi Ervin Alpolgármester
 
  1. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
  1. Egyebek
 
Felelős: Szentesi Ervin alpolgármester
Határidő: azonnal
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra. Osztálykirándulásra vinné az osztályát, 11 gyermek, 5.000 Ft, azaz 55.000 forint támogatást kér.
A PB megtárgyalta, átadom a szót a PB elnökének.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag nem támogatta. Itt egy osztályról van szó, de az iskolában több osztály is van. Többen is fordulhatnának az önkormányzathoz, úgy gondolom, először forduljanak a kisebbségi önkormányzatokhoz. Nem az összeg nagysága miatt nem támogattuk, hanem azért, mert ez precedenst teremtene.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Én is azon gondolkodtam, ha az összes osztály ilyen kéréssel fordul hozzánk, akkor mit teszünk. Csak akkor szabad támogatni, ha az összes osztálynak tudunk adni. Tehet-e egy osztály arról, hogy milyen szabályok alapján támogatja az önkormányzat az iskolát? Megtehetné az önkormányzat azt, hogy egy támogatási keretet biztosít az iskolának ilyen célra. Becsülendő az a pedagógus, aki 3 napos kirándulásra viszi a gyerekeket.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Sok mindenben egyetértek az előttem szólóval, de elfogadom a PB érvelését is. Az a javaslom, ha pénzosztásról van szó, akkor a testület legyen következetes. A Székely vágtára tudtunk adni 150.000 forintot, akkor furának tűnik, hogy erre a célra nem adunk. A testvérvárosi költségekre viszonylag sok pénzt áldozunk, azonban ezek a kapcsolatok kiüresedtek. Csak 1 jó példa van, az a karcfalvi fúvószenekar. Régen az volt, hogy innen mentek gyerekek Németországba, nyelvet tanulni és ebből profitált az egész község. A PB érveibe nem lehet belekötni, de az éremnek 2 oldala van.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Eltértünk a napirendtől. Cáfolnám, hogy nem működnek a testvérvárosi kapcsolatok. Rapolano-n kívül mindegyik működik. Karcfalvi gyerekek tavaly 55-en jöttek, idén az egész Képviselő-testület. Amikor kinn voltunk, akkor vendégül láttak. Más költséget nem számoltunk el, mint útiköltséget. Amikor pedig itt vannak, akkor a képviselők magánemberként látják őket vendégül.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Az iskola támogatására nincs pénzügy technikai lehetőség. Lásd ereszcsatorna javítás. Erről a pénzügyi előadóval is egyeztettünk. Az alapítványnak lehetne adni, de azt nem lehetne címkézni. Ez az idei feszített költségvetésbe nem fér bele. Térjünk vissza a 2. félévben rá.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Miért előbbre való hatos József kérelme, mint ez?
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Az osztálykirándulásra vannak pályázati lehetőségek is.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Akkor az iskolai alapítvány részére utaljuk az összeget.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Minek a terhére? Nincs ilyen betervezve. Én megvárnám a félévet, akkor tisztábban látunk.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:
 
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2014. (II. 18.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Balázs Gabriella 2014. február 7. napján kelt kérelmét és azt nem támogatta.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: Szentesi Ervin alpolgármester.
Határidő: 2014. február 28.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra. Részben már érintettük. A PB megtárgyalta, átadom a szót a PB elnökének.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
 
Kovács Pál képviselő:
Valahogy jelenjen meg, hogy Fertőrákos támogatta. Ezt én már tavaly is mondtam.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Szimpatikus volt a fiatalember, de nem lenne jó, ha a támogatás automatizmussá válna. Pláne úgy, hogy az iskolás gyerekeknek pedig nem adunk támogatást. Ez nem tesz jót a testület jóhírének.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A támogatási szerződésben jelenjen meg, hogy az önkormányzat szerepeljen a mezén.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2014. (II. 18.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hatos József (9421 Fertőrákos, Fő utca 49.) 2014. február 7. napján kelt kérelmét és úgy határozott, hogy a sporttevékenysége támogatásához a 2014. évre 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összegben – az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésében szereplő Tartalékok (K 512 sor) terhére – nyújt támogatást.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa és az összeget szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Szentesi Ervin alpolgármester.
Határidő: 2014. március 31.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra
A tegnapi PB ülésen Fersch Attila a Fertő-Hanság Nemzeti Park képviseletében tájékoztatta a bizottságot. Kaptunk egy újabb gondot, amit nem tudunk kivédeni. A negatívum az, hogy ezt az utat át kell venni kezelésbe és azt gondozni kell. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől ingyenesen átvesszük az utat, valamint 2 magántulajdonostól megvásárolunk területeket.
Fersch Attiláék tárgyaltak az NFA-val, azonban eredetileg szándéknyilatkozatot kértek az átvételről, most azonban már kérelmet. Ebből alakult ki a vita tegnap. Ezt a napirendi pontot így nem tudjuk elfogadni, a tegnapi megbeszélés alapján a Jegyző Úr elkészíttet egy levéltervezetet, amit elküldenénk a FHNP részére. Ebbe beleépítettünk olyan kéréseket, ha ezeket elfogadják, akkor lépünk az NFA felé. Fizikai akadályokkal védenénk a kerékpárutat, valamint a kerékpárút és a Határ út kereszteződésénél megerősített, szilárd burkolatú útszakaszt kérünk. A levél 3. pontja a magántulajdonostól megvásárolandó földterület nagyságát szeretnénk csökkenteni.
 
Wild Robert képviselő megérkezik.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
A megvásárolandó telkek ára kb. 1.000 Ft/nm, ez 450 nm lenne. Erre a konzorcium biztosít pénzt, de nekünk kellene megelőlegezni.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta, a módosítások ott kerültek megfogalmazásra. Adminisztrációs hiba folytán ezek az utak nem lettek átadva az önkormányzatnak. Ezt a levelet elküldjük, ha a FHNP válaszol, utána dönt a testület róla.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
A Községfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, ott 2 nem szavazattal 1 igen ellenében nem támogattuk. Amikor ez a konzorcium indult, akkor nem voltunk tisztában azzal, hogy a kerékpárutat át kell vennünk és ez milyen anyagi terhekkel fog járni. Akkor is azt mondtuk volna, hogy akarjuk, pláne, ha nem mi finanszírozzuk, de az lett volna a tisztességes.
Azt szeretném kérdezni Wild Robert képviselő Úrtól, hogy leadta-e a vagyonnyilatkozatát, mert minden képviselő leadta.
 
Wild Robert Képviselő:
Nem adtam még le.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Akkor addig nem tudsz szavazni.
 
Wild Robert Képviselő:
Tudomásul veszem, megfigyelőként veszek részt az ülésen.
 
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Sok tervet láttam már életemben, de ilyen pongyolát még nem. A csapadékvíz elvezetés problémás. Most derül ki, hogy a tulajdoni viszonyok is problémásak. Ezért persze nem az önkormányzat a hibás. Az egész kerékpárutat elsietett dolognak tartom, nem lett kiérlelve. Mi szükség van arra, hogy ezen a nyomvonalon menjen az út. Nem lehet indok a panoráma. A Balf-Fertőrákos közötti út mellett kellett volna vinni.
 
Dr. Kozma József Szociális Bizottság külső tagja:
A falu 1 %-a fog rajta biciklizni. Nem nekünk készül.
 
Kovács Pál képviselő:
Nem erről van szó, a panzió vendégek bicikliznek, fizetik a szobák után az IFA-t, a vállalkozások az adót.
 
Puskás Csaba képviselő:
20 évig azért sipákoltunk, hogy nincs kerékpárút, most lesz. És nem a mi pénzünkből épül. Ez egy határon átnyúló út része, 128 kilométerből 8 kilométer nem volt megépítve, most meg lesz.
Nagyon jónak tartom a tegnap elhangzottat is, hogy az itteni vállalkozások szálljanak be pénzzel a karbantartásba, fűnyírásba. Nem nagy összeggel.
 
 
Kovács Pál képviselő:
A Kápolna utcába kapunk egy jó utat. Ez az önkormányzatnak mennyibe kerülne? Az utakra pedig 5 év garancia van.
 
Bögi Lajos:
Ez egy diktátum, vagy EU pénzből valósul meg?
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
EU-s pénzből és az önkormányzat önként lépett be.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Ez a kerékpárút projekt Fertőrákoson 450 millió forintba kerül, ami állami pénzből valósul meg. A tulajdonosi viszonyok sajnos nem tisztázottak. A hiányzó szakaszokat meg kell építeni és az új EU szabványok szerint. Közgazdasági számítások szerint minimum 10-15 %-kal nőnek majd a vállalkozások bevételei és a foglalkoztatottság. Ehhez az önkormányzatnak nem kell hozzátennie, a fenntartásra társulás fog létrejönni.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Az eredeti határozati javaslatot tehát nem teszem fel szavazásra, hanem ezt a levele küldjük el, amit mindenki megkapott és a válasz után térünk vissza a kérdésre.
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A közbeszerzési törvény alapján minden évben el kell készíteni a közbeszerzési tervet, ebben jelenleg 2 közbeszerzést szerepeltetünk, az óvoda és a közösségi ház közbeszerzését.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2014. (II. 18.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervét és azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadta.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2014. március 31.
Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Egy korábbi KT határozat visszavonása. Boglárhegyiek kérelme, egy újabb árajánlat lett bekérve, ami a duplája az eredetinek, illetve a vízmű átszámolja, hogy mekkora fejlesztési forrás áll az önkormányzat rendelkezésére. A döntésről megvárjuk a vízmű nyilatkozatát.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2014. (II. 18.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2014. január 13. napján kelt, a Fertőrákos Boglárhegyen megvalósuló új ivóvíz gerincvezeték szakaszának és 37 darab fogyasztói leágazás cseréjéről szóló kérelmét, valamint az érintett munkákról szóló Varga József EV. által 2014. január 25. napján beadott új árajánlatot és erre tekintettel úgy határozott, hogy a 2014. január 28. napján tartott nyílt Képviselő-testületi ülésen hozott 4/2014. (I. 28.) KT határozatát visszavonja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: Szentesi Ervin alpolgármester.
Határidő: 2014. február 28.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és támogatta. Technikai jellegű változtatások átvezetése történik meg. Az önkormányzatnak ez több pénzébe nem kerül.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
A szerződés V. fejezetében az szerepel, hogy Sopron 6 szavazattal rendelkezik, a 4 kistelepülés 1-1 szavazattal. Arra kellene törekedni, hogy a kisebbségi érdekérvényesítésre legyen lehetőség.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Tavalyi évben a kistelepülések polgármesterinek sikerült elérni, hogy a szerződés V. fejezet 5. pontja úgy módosuljon, hogy a minősített többségi szavazáshoz 7 igen szavazat legyen szükséges, tehát legalább 1 kistelepülést meg kell győznie Sopronnak.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2014. (II. 18.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és azt változatlan tartalommal elfogadja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Társulási Megállapodásának módosítását aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. február 28.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
 
 
 
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A nemzetiségi önkormányzatokkal 2010. évben kötöttünk együttműködési megállapodást, melyet évente felül kell vizsgálni, az idei változások miatt egy újat készítettem elő, melyet mindkét önkormányzatnak elküldtem egyeztetés céljából. A Fertőrákosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke szóban jelezte, hogy sérelmezi az önkormányzat SzMSz-ét, melyben a nemzetiségi önkormányzat elnöke nem kapja meg az előterjesztéseket, csak a meghívót, ha ezt nem változtatja meg az önkormányzat, akkor nem fogadják majd el a megállapodást.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és támogatta. Véleményezési joguk nincs a nemzetiségi önkormányzatoknak, csak az őket érintő kérdésekben.
 
Wild Robert képviselő:
Áttanulmányoztuk, a Német Önkormányzat részéről elfogadjuk majd.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2014. (II. 18.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Község Önkormányzata és a Német Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást és azt elfogadja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodást ellenjegyezze.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. február 28.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2014. (II. 18.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Község Önkormányzata és a Fertőrákosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást és azt elfogadja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodást ellenjegyezze.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. február 28.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Egyebek napirendi pont.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
A Meggyesi út ügyében megkértük a Kormányhivatal állásfoglalását, és érkezett már válasz?
 
 
 
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Elküldtem a levelet, de még nem jött rá válasz. Elküldtem a Közlekedési Felügyelőségnek, a múlt héten volt kinn a kollégájuk a helyszínen, de még nem alakította ki az álláspontját. Amint megérkeznek az állásfoglalások, azokat továbbítom a T. Képviselőknek.
Wild Robert képviselő:
Erről Firtl Mátyás országgyűlési képviselő Úr is kért egy emlékeztetőt.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Érdeklődni szeretnék, hogy múlt hét hétfőn milyen FIDESZ gyűlés volt a hivatalban.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Nem FIDESZ gyűlés volt, hanem képviselői fogadóórát tartottam.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom. Zárt üléssel folytatjuk.
Kmf.
Szentesi Ervin                                       dr. Nagy Attila

                               Alpolgármester                                            Jegyző