KT jkv. 2014.03.04.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
5/2014.
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. március 4. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Földes Tamás képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületi ülést megnyitom.
Kérem a képviselőket, szavazzunk a napirendi pontokról. Két napirendi pont lenne, az előzetesen kiküldött napirendekhez képest a Fertőrákosi Polgárőr Egyesületének a kérelmét is felvennénk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2014. (III. 4.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. március 4-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Az adósságkonszolidációban részt nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló pályázatról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Fertőrákosi polgárőr Egyesület kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Az önkormányzatok adósságkonszolidációjáról megjelent a BM rendelet, mely szerint az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra. A támogatás mértéke Fertőrákos tekintetében 44 millió forint. A pályázatot március 6. napjáig kell beadnunk, a miniszter március 24-ig dönt a kérelmekről. Ezt az összeget a Közösségi házra fordítanánk, mely be lett tervezve 46 millió forint + ÁFA összegben a költségvetésünkben. Majdnem teljes egészében fedezné a pályázat a költségeket.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
 
 
 
 
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2014. (III. 4.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az adósságkonszolidációban részt nem vevő települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendeletben foglalt támogatási lehetőséget és arra pályázni kíván.
 
A pályázatot 44.000.000 Ft, azaz negyvennégymillió forint értékben az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, Fertőrákos belterület 47/1 hrsz. ingatlan területén (természetben 9421 Fertőrákos, Fő utca 190.) megvalósuló Közösségi ház építésének beruházására kívánja fordítani.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben és az előírt mellékletekkel adja be, és felhatalmazza, hogy a pályázat elnyerése után a támogatási szerződést aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
A Polgárőr Egyesület azt kéri, tekintettel arra, hogy a Kultúrház, az eddigi székhelyük eladásra került, a Fő utca 190. lehessen az új székhelyük. A többi egyesületnek is ott van a székhelye.
 
Puskás Csaba képviselő:
Van részükre helyiség?
 
Baltigh Márta polgármester:
Nem szükséges részükre. Ruháik vannak, amiket a Polgármesteri Hivatal nem használt irodáiba tettünk. Évente egyszer tartanak gyűlést, akkor pedig a Képviselő-testületi teremben lehetnek.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2014. (III. 4.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Polgárőr Egyesület kérelmét és azt támogatja azzal, hogy a Fertőrákos Község Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 9421 Fertőrákos, Fő utca 190. számú ingatlant az egyesület új székhelyként megjelölje.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. március 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
Baltigh Márta                                       dr. Nagy Attila

                                Polgármester                                             Jegyző