KT jkv. 2014.03.25.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
7/2014.
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. március 25. napján 16.00 órakor megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Földes Tamás képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületi ülést megnyitom. Az előző KT ülés óta eltelt időszak beszámolója és lejárt határidejű határozatok:
Február 28.                 Nagycenk Világörökség Egyesület közgyűlése
Március 5.                   Sopron Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökségi ülés
Március 10.                 Fertő Kultúrtáj Világörökség Helyszín kezelési Tervének Megalapozó Dokumentációjának (MAD) elfogadása.
Március 14.                 Március 15-i ünnepségek az óvoda, az iskola épületében, illetve a községi ünnepség
Március 20.                 Soproni Vízmű Zrt. részvénycseréje
Március 20.                 Mithrasz szentély boltozatát nézettem meg Gabrielli Gabriella régész Asszonnyal és Baranyai Gáborral.
Március 24.                 Sarródon egyeztetés kerékpárutas projekttel kapcsolatban.
Az alábbi meghívásokról szeretném tájékoztatni a T. Képviselőket:
Március 27-én helyszíni szemle lesz Fertőrákoson a kerékpárút engedélyezési tervdokumentációjáról. Találkozás 10.30 órakor a Fő utca Meggyesi út sarkán.
Március 31. Hegykőn lesz egy átadási ünnepség az elkészült kerékpárútnak.
Lejárt határidejű határozatok:
Hatos Józseffel a támogatási szerződést megkötöttük, a mezén szponzorként Fertőrákos Községi Önkormányzat is szerepel majd.
Nemzetiségi Önkormányzatokat kiértesítettük az Együttműködési Megállapodásokról, visszajelzés még nem érkezett.
Adósságkonszolidációra a pályázatot benyújtottuk. A Kormány honlapján a 2000 fő alatti települések támogatása már megjelent, a maradék 3,7 milliárd forintra 158 település pályázott, de annak eredménye még nem ismert.
Óvoda közbeszerzési szerződését aláírtuk, munkaterület átadás várhatóan 2014. március 31. napján lesz, ünnepélyes alapkőletétel április 2-án 11. órakor. A meghívót minden képviselő megkapta, a faluba is kitettük jó pár helyre.
Kérem a T. Képviselőket, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a beszámolót 4 igen szavazattal, 1 nem ellenében elfogadásra került.
Kérem a képviselőket, szavazzunk a napirendi pontokról. A napirendek közül a megjelentek miatt a 2. és a 3. napirendet megcserélném, illetve a 8. és 10. napirendi pontot vissza kell vonnom, mert a Pénzügyi Bizottság azt nem tudta megtárgyalni.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. március 25-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
 1. Makk Lajos (9421 Fertőrákos, Fertő utca 3.) kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Önkormányzati támogatásban részesülő egyesületek 2013. évi beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Pfaiffer Zoltán (9421 Fertőrákos, Fő utca 133.) kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Az önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvének elfogadása.
Előterjesztés: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 1. Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előterjesztés: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 1. Közbeszerzési bírálóbizottság új tagjának megválasztása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Fertőrákosi Temető kerítésének kijavítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. MADÉMA 2006. Útépítő Kft által elvégzett és elvégzendő pótmunkákról és azok pénzügyi forrásiról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Steinheim településsel testvér-települési kapcsolatok felvételéről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Óvoda vezetői pályázat kiírása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Fűnyírótraktor beszerzésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
 
 
 
 
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Makk Lajos egy telekre rá szeretne csatlakozni a szennyvízrendszerre. Önkormányzati rendelet alapján ehhez az önkormányzat felé hozzájárulást kell fizetnie. A PB 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25. napján tartott rendes testületi ülésén egyhangúlag, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy Makk Lajos, Fertőrákos Fertő utca 3. szám alatti lakos 2014. március 18. napján kelt kérelmére – a szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás feltételeként – 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint közművesítési hozzájárulás megfizetését rendeli el.
 
A közművesítési hozzájárulás összegét az önkormányzat Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 59100700-11045177 számlaszámára kell teljesíteni.
 
A szavazáson jelen volt: 5 fő.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs!
 
Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.
 
INDOKOLÁS
 
Makk Lajos, Fertőrákos Fertő utca 3. szám alatti lakos 2014. március 18. napján kelt kérelmében jelezte önkormányzatunk felé, hogy az önkormányzat által kiépített szennyvízcsatorna hálózatra rá szeretne kötni.
 
A szennyvízhálózatot Fertőrákos településen az önkormányzat építette ki, az erre való rácsatlakozás díját a 9/2003. (I. 28.) Kt. határozat állapította meg 40.000 Ft/ingatlan összegben.
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 28. §-a kimondja, hogy közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt.
 
A fentiekre tekintettel a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatot az Mötv. 11. §, 109. §, az Étv. 28. §-a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alapján hozta.
 
A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Ket. 19. §-a és 21. §-a és az Étv. 28. §-a határozza meg.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Tisztelettel köszöntöm a Sportegyesület új elnökét és a Tűzoltóegyesület titkárát.
Megkérdezném, hogy a Sportegyesület Elnöke szeretné e kiegészíteni a beszámolóját.
 
Majoros Zoltán FSE Elnök:
Üdvözlöm a képviselőket. Én lettem a sportegyesület új elnöke a januári közgyűlésen. Edzőként vettem részt a tavalyi munkában, tavaly januárban vettem át a csapatot, akkor nagyon mély kútban volt a csapat. Őszi szezonban 6 pontot szereztünk. A csapat nyáron átalakult, sok rákosi srác visszajött, jelenleg 18 fős a keret, amiből 90 % rákosi.
Ősszel az új szezonban annyi pontot szereztünk, mint tavaly egész évben. A jövőről néhány szót. A célom, hogy egy olyan sportegyesület alakuljon, ahol a gyerekek sportolnak. Elkezdtük a szervezést, a1-2. évfolyamos gyerekek közül már 15 jelezte szándékát. Új tagságot is indítottunk, minden focistát beléptettem tagnak.
 
Baltigh Márta polgármester:
Köszönöm a kiegészítést. Nagyon örülünk, hogy elindult az egyesület. Látjuk a pozitív elmozdulást, az önkormányzat minden segítséget meg ad, amire lehetősége van.
 
Majoros Zoltán FSE Elnök:
Az öltöző nagyon rossz állapotban van, ha lehet, akkor abban kérném az önkormányzat segítségét.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Kiírtak egy pályázatot sportpályákra.
 
Majoros Zoltán FSE Elnök:
Abban csak műfüves pályákra lehet pályázni, öltözőkre nem. Én nem vagyok ellene, sőt.
 
Baltigh Márta polgármester:
Köszönöm. Minden évben volt egy olyan egyesület, mely nem adta be időbe az elszámolását, idén ez a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület volt.
 
Pácser Attila FTE titkár:
Jó évet zártunk. Nehézségeink a Katasztrófavédelemmel kapcsolatosan vannak. Olyan feltételeket támasztanak, amiket egyesületnek nehéz teljesíteni. Légzőkészülékeket le kell vizsgáztatnunk, 120.000 Ft darabja. Az egyesület tavaly sok munkát elvállalt, ezért vannak tartalékaink. Sok pénz megy el üzemanyagra, a tavalyi évben több mint 500.000 Ft. Próbáltunk pályázni csapatszállítóra, de végül is nem pályáztunk a feltételek miatt, inkább vettünk egyet saját pénzből. Az egyesület 16 fővel tud vonulni, a képzések, papírok rendben vannak.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Már a tavalyi évben is jeleztem, hogy a hajó miatt szolgálati jogosítványt kellene szerezni pár tagnak, hogy ha vészhelyzet van, akkor tudja ki vezetni a hajót.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatokat. Minden egyesületről külön szavaznánk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Lövészklub 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. március 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Német Dal- és Kultúregyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. március 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Sportegyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. március 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. március 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákosi Fúvós Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. március 31.
 
 
 
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Az önkormányzat felmondta Pfaiffer Zoltán bérleti szerződését, aki ismét kérvényezte a szerződés újra megkötését 2014. 04. 01. napjától változatlan feltételekkel. A PB 4 igen szavazattal úgy döntött, hogy nem támogatja a szerződés újrakötését. A Képviselő-testület korábban úgy döntött, a nem fizető bérlők szerződését fel kell mondanunk, példát kell statuálni. 2000 Ft + ÁFA összeg a bérleti díj, mi a garancia, hogy újra fizetni fogja.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az az álláspontom, hogy határozottan és következetesen kell fellépni és akkor sorban fognak állni, hogy rendezzék a tartozásaikat. Ha az önkormányzat nem köti meg újra a szerződést, akkor kényszerkiköltöztetést kell megindítani a bíróság előtt.  Azt kell eldönteni, ezt végigviszi az önkormányzat? Kiskorú gyermek is van, akkor be kell vonni a gyámhatóságot is. Csak akkor döntsön így a testület, ha ezt végig tudjuk csinálni. 2000 Ft lakbér nagyon kevés. A vagyonnal való felelős gazdálkodás azt követelné, hogy ezt az összeget növeljük.
 
Baltigh Márta polgármester:
Ez akkor merült fel, amikor a bérleti díjakról tárgyalt a testület.  Pont Te mondtad Karcsi, hogy végig kell vinni az ügyet. Akkor ez talán jó hatással lesz. A lépéseket végigvette és végigcsinálta a Jegyző Úr. Úgy gondolom, nem fognak kiköltözni határidőben. Lakáshasználók lesznek. Ebben az ügyben majd a bíróság dönt. Azért született ez a határozati javaslat, mert erre kaptunk megbízást.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Elég nagy vita volt annak idején, hogy odaadjuk-e a Pfaiffer Zolinak ezt a lakást. Egy nap megkeres annyit Ausztriában , mint amennyi hátraléka van. Önmagának kereste ezt a helyzetet.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Sajnálom, mert nagyon rossz érzés kitenni valakit. Nem lehetne előre kérni a bérleti díjat? Nem egy hónapra gondoltam, hanem például fél évre.
Rajki János külső Községfejlesztési Bizottsági tag:
Bárki feljöhet akkor ide, hogy innentől kezdve nem fizet bérleti díjat. Vagy adót. Találja ki, hogy hogyan tovább.
 
Dr. Kozma József:
Egy nap többet költ szerencsejátékra a postán, mint a havi bér. Én többször találkozom vele a postán.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra az első határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pfaiffer Zoltán (9421 Fertőrákos, Fő utca 133.) 2014. március 17. napján kelt kérelmét és úgy határozott, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, Fertőrákos Fő utca 133. számú lakóingatlan (Fertőrákos belterület 852/1 helyrajzi szám) esetében fenntartja a korábbi bérleti szerződés 2014. március 31. napjával történt felmondását és azt nem kívánja bérbe adni a kérelmezőnek 2014. április 1. napjától.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja Pfaiffer Zoltánt, hogy határidőben az ingatlant ürítse ki.
 
Amennyiben a volt bérlő az ingatlant határidőre nem üríti ki, Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan kiürítése tárgyában a peres eljárást megindítsa.
 
Felelős: Baltigh Márta Polgármester
Határidő: 2014. április 15., illetve a bírósági eljárás jogerős befejezéséig.
 
Szentesi Ervin alpolgármester távozott a tanácsteremből.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
Átadom a szót a Jegyző úrnak.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
A testület a tavalyi évben úgy döntött, hogy kilép a kistérségi együttműködésből, így a belső ellenőrzésre szerződést kellett kötnünk egy új belső ellenőrrel, akinek az új rendszert fel kell építenie Fertőrákosra vonatkozóan, ehhez kell a Belső Ellenőrzési Kézikönyv. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában is ezt át kell vezetni és ha már módosítanom kellett, pár időközben eltelt változást is átvezettem. Erről a következő határozati javaslat szól.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőrákos Község Önkormányzatának Belső Ellenőrzési Kézikönyvét megismerte és azt az előterjesztésben foglaltakhoz képest változatlan formában elfogadja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott határozatot hitelesített formában az önkormányzat belső ellenőrének továbbítsa.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2014. március 31.
A Belső Ellenőrzési Kézikönyv jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a következő határozati javaslatot. A Jegyző Úr az előbbiekben indokolta ezt is.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést megismerte és azt az előterjesztésben foglaltakhoz képest változatlan formában elfogadja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott határozatot hitelesített formában az önkormányzat belső ellenőrének továbbítsa.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2014. március 31.
 
A Polgármesteri Hivatal SzMSz-e jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
A hivatal egyik kollégája elment, így módosítani kell a Közbeszerzési Bírálóbizottság névsorát. A kollégánkat Bertha Sándor Ottónét javasoljuk.
 
Szentesi Ervin alpolgármester visszaérkezik a tanácsterembe.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a következő határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát és annak 1. számú mellékletét jelen határozat melléklete szerint 2014. április 1. napjától módosítja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. április 15.
 
Közbeszerzési Szabályzatát és annak 1. számú melléklete jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
Három árajánlatot kértünk a temető kerítés felújítására, ebből kettő érkezett be. A műszaki tartalom megegyezik. A legolcsóbb 886.320 Ft, ÁFA tartalom nincs. Kivitelezési határidő 2014. május 31.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A kötbér mértékét javasoltam felemelni időjárástól függetlenül 50000 Ft/nap mértékre, de a tegnapi PB ülésen a 10000 Ft/nap mértékben állapodtunk meg.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az elfogadott mérték a kivitelezési összeg 5 %-a.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Megállapodásban lehet ennél több.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Itt az időjárás a kérdés, mert ez egy időjárásnak kitett munka. Írjuk akkor bele a szerződésbe, hogy a munkavégzésre alkalmatlan időpontok kiesnek. Az fontosabb, hogy elsőosztályú minőségben készüljön el a munka.
Baltigh Márta polgármester:
A tavalyi évben precízen és jól dolgozott. A probléma az volt, hogy a kivitelezés 1,5-2 hónap csúszott.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a következő határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi temető kerítésének felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül Takács Lászlóné EV. (székhely 9421 Fertőrákos, Ifjúság utca 5., adószám: 65804764-1-51) által bruttó 886.310 Ft, azaz nyolcszáznyolcvanhatezer-háromszáztíz forintos árajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésében szereplő ingatlanok felújítása K71 rovatszámon szereplő összeg terhére kerül elszámolásra.
 
Kivitelezési határidő: 2014. május 31.
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megkösse és a vállalkozási díjat a munkálatok szerződésszerű teljesítése és annak önkormányzati műszaki ellenőri átvételét követően szabályszerűen kifizesse.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. június 15.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 8. napirendi pontra.
A PB tárgyalta, átadom a szót a PB Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A határozati javaslat 1. részét támogatta a PB. A 4 részmunka összértéke bruttó 1.035 e Ft. Ezeket a munkákat részben elvégezték, vagy folyamatban van. A járdaépítést elnapolnánk. A 4 részmunkára a fedezet meg van a költségvetésben.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a következő határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos közigazgatási területén megvalósítandó és folyamatban lévő beruházások vállalkozási szerződés keretében elvégzendő munkáira a MADÉMA 2006. Útépítő Kft. részéről 2014. március 19. napján érkezett árajánlatokat és azt a következőkben fogadja el:
 

Eresz bekötések, épület tetővíz elvezetése:                                   250 000,- Ft + ÁFA

Buszforduló területén védőbetonozás:                                            256 000,- Ft + ÁFA
Buszforduló területén víznyelő áthelyezése, +1db kialakítása:     155 000,- Ft + ÁFA
Buszforduló területén süllyesztett szegély építése:                        154 500,- Ft + ÁFA
 
Kivitelezési határidő: 2014. április 30.
 

Összesen: 815.500 Ft + ÁFA, azaz nyolcszáztizenötezerötszáz forint + általános forgalmi adó, melynek költsége az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 28.) Ör. tartalékának terhére (K512 rovatszám) kerül elkülönítésre.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az polgármestert, hogy a költségvetésben a változást vezettesse át, valamint a vállalkozóval a szerződést kösse meg és írja alá.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. május 31.
 
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 9. napirendi pontra.
Március 17-19. között a steinheimi küldöttség látogatta meg a településünket. Minden képviselőnek korábban elküldtem a programot és kértem visszajelzést rá. Két évvel ezelőtt merült fel, hogy a két település hivatalos testvérvárosi kapcsolatot létesítene. Steinheim a környező településekre kitelepített fertőrákosiakat is összefogja. Itt jártukkor meglátogatták a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesületet, jártunka az óvodában és az iskolában, március 18-án a hivatalban tartottunk egy megbeszélést. Ott az a megállapodás született, hogy mindkét önkormányzat hoz egy támogató döntést. Náluk 2014. április 1-jén lesz a testületi ülés. Ha ők is megszavazzák, akkor tudunk továbblépni az ügyben.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A Német Önkormányzat Elnöke kapott meghívást erre a megbeszélésre?
 
Baltigh Márta polgármester:
Nem kapott. Először a két önkormányzatnak kell döntenie. Ha Steinheim is úgy dönt, akkor bevonjuk a Német Önkormányzatot. Wild Robert képviselő, mint a Német Önkormányzat alelnöke részt vett a megbeszélésen.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Szerintem ettől függetlenül el lehetett volna hívni. A steinheimi küldöttség az önkormányzat meghívására érkezett Fertőrákosra?
 
Baltigh Márta polgármester:
A tavalyi steinheimi búcsúba Wild Robert és Kovács Pál képviselők utaztak az önkormányzat képviseletében. Erről akkor hoztunk határozatot. Akkor jelezte a Polgármester Úr a két képviselőnek, hogy el szeretnének jönni hozzánk és az önkormányzat nevében Wild képviselő Úr meghívta őket. 2014. januárjában jelezték, hogy most jönnének.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Nem akarok kötözködni, de erre Wild képviselő Úrnak nem volt felhatalmazása.
Az a véleményem, ha a testvérvárosi kapcsolatot valakivel meg kell kötni, az Steinheim. Elképzelhetetlennek tartom, hogy Fertőrákos ezt nem akarná.
 
Baltigh Márta polgármester:
Számunkra is érthetetlen, hogy eddig miért nem jött létre.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a következő határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Steinheim (Németország) településsel felveszi a testvér-települési kapcsolatot.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás előkészítésével.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. június 15.
 
 
 
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 10. napirendi pontra.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Az óvodavezető vezetői megbízása 2014. 06. 30. napjával lejár, ezért szükséges a pályázat kiírása. Az előterjesztés tartalmazza a kiírandó pályázatot és a feltételeket.
 
Rajki János KB külső tag:
A jelenlegi vezető megfelel a pályázati feltételeknek?
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Igen.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a következő határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Fertőrákosi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására az intézményvezetői pályázatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal kiírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. június 30.
 
Az intézményvezetői pályázat jelen jkv. 4. számú mellékletét képezi.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 11. napirendi pontra.
Tegnap a PB megtárgyalta és javasolt egy traktort a Képviselő-testület részére.
Kértem egy új árajánlatot, mert a korábbiba a szállítás nem volt benne. A traktor tartozékokkal, forgalombahelyezéssel és szállítással 3.578 e Ft. A Mithrasz szentélyen 3.131 e Ft marad. Szeretném, ha a vásárlással megvárnánk a szentély boltozatának átvizsgálását. A Stornó féle boltozat záróköve kb. 10 cm-t lóg.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az a véleményem, hogy akkor fogjunk ilyen beszerzésbe, ha garantálni tudjuk, hogy az olyan ember kezébe kerül, aki vigyáz rá. Tény, ha valaminek nincs gazdája, akkor ebek harmincadjára kerül. Csak emlékeztetnék mindenkit, hogy volt egyszer nekünk egy kistraktorunk. Megbízható ember kell, aki egyszemélyben felelős érte.
 
Baltigh Márta polgármester:
Szeretném ajánlani, hogy meg lehet nézni, hogy a két gondnokunk hogy dolgozik. Ott egyből látod, hogy milyen jó munkát végeznek. Ügyesek, megbízhatóak. Szakmai felügyeletre pedig a Galambos Úr is ott van.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az lenne a kérdésem, a Kőfejtő pénzt megkapjuk időben?
 
Baltigh Márta polgármester:
Igen, be is van tervezve a költségvetésbe.
 
 
 
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Javaslom, hogy ezt a kérdést tegyük ad acta, amíg a Mithrasz boltozatáról ki nem derül, hogy mennyibe kerül.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra Földes Tamás képviselő Úr módosító indítványát. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2014. (III. 25.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat részére traktor beszerzéséről szóló árajánlatokat és az arról szóló döntést elhalasztja a Mithrasz szentély boltozatának kijavítására érkezett árajánlat beérkezéséig.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
Baltigh Márta                                       dr. Nagy Attila

                                Polgármester                                            Jegyző