KT jkv. 2014.04.08.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
8/2014.
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. április 8. napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Földes Tamás képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Wild Robert képviselő.
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületi ülést megnyitom. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2014. (IV. 8.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 8-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Tanácsába az önkormányzat részéről történő tag delegálása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Az önkormányzat 2014. évre tervezett beruházásainak áttekintése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Fertőrákos Fő utca autóbuszöböl építésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Fertőrákos Fő utca és Fertő utca közötti járdaszakasz, valamint vízelevezetés felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. A Fertőrákos közigazgatási területén megvalósuló kerékpárút telekvásárlásaihoz kapcsolódó pénzügyi fedezetről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Freiler László tervező árajánlatáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Fűnyírótraktor beszerzésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Az iskola igazgatója fordult önkormányzatunkhoz, kötelező Iskola Tanácsot létrehozni, ebbe az önkormányzatnak kell jelölni valakit. Puskás Csaba képviselő Urat az Igazgató Asszony megkereste, aki vállalná a megbízatást.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2014. (IV. 8.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója 2014. március 26. napján kelt kérelmében foglaltakat és úgy határozott, hogy a Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolai Tanácsába Puskás Csaba képviselőt delegálja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatóját a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. április 15.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2014. (IV. 8.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetésben betervezett beruházások megvalósulásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében K62 soron szereplő Közösségi ház megvalósítását elhalassza 2015. évre, a költségvetésben szereplő 46.000.000 Ft + ÁFA összeget az alábbiak szerint használja fel:
 
Autóbuszforduló rézsű és forduló parkosítása:         759.500 Ft + ÁFA,
Polgármesteri Hivatal lábazat                                 2.362.204 Ft + ÁFA,
Freiler László tervezés:                                              620.000 Ft + ÁFA,
Traktor beszerzés:                                                   5.632.360 Ft + ÁFA,
Kőfejtő autóbuszöböl                                               3.000.000 Ft + ÁFA,
Összesen:                                                                 12.374.064 Ft + ÁFA, bruttó 15.715.061 Ft.
 
A maradék 33.625.936 Ft + ÁFA összegből 3.625.936 Ft + ÁFA összeg az általános tartalék terhére átcsoportosításra, a 30.000.000 Ft + ÁFA összeg zárolásra és lekötésre kerül.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri  polgármestert, hogy a módosításokat vezesse át a költségvetésben.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. december 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2014. (IV. 8.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Püspöki Kastélynál kialakítandó buszöbölre beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 2014. április 7. napján kelt árajánlatát fogadja el 7.330.740 Ft + ÁFA, azaz hétmillió-háromszázharmincezer-hétszáznegyven forint + általános forgalmi adó mértékben.

 

Kivitelezési határidő: 2014. július 15.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg és írja alá, az önkormányzat műszaki ellenőre által leigazolt teljesítés után a vállalkozói díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 15.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2014. (IV. 8.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Fő utca 210. és a Fő utca-Fertő utca sarkáig tartó járdaszakasz felújítására, a vízelvezető árok és áteresz felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 2014. április 7. napján kelt árajánlatát fogadja el 9.384.910 Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-háromszáznyolcvannégyezer-kilencszáztíz forint + általános forgalmi adó mértékben.

 

Kivitelezési határidő: 2014. június 30.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg és írja alá, az önkormányzat műszaki ellenőre által leigazolt teljesítés után a vállalkozói díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 15.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2014. (IV. 8.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos közigazgatási területén megvalósítandó kerékpárút kialakításához szükséges telekvásárlásokat és egyéb felmerülő költségeket és az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 28.) Ör. tartalékának terhére (K512 rovatszám) 1.000.000 Ft, azaz egymillió forintot különít el erre a célra.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az polgármestert, hogy a költségvetésben a változást vezettesse át, valamint az érintett telekvásárlásokat intézze, az arról szóló szerződéseket aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. május 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Ezeket a tervezési díjakat drágának és irreálisnak tartom. Ez legyen iránymutató a későbbiekre.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenére az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2014. (IV. 8.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az F-Road Kft. (9400 Sopron, Mikes K. utca 4.) képviseletében Freiler László ügyvezető 2014. március 18. napján kelt árajánlatát a Fő u. 6/d. autóbuszöböl tervezése járdaszigettel, kijelölt gyalogos átkelőhellyel és a Fő u. 73. kijelölt gyalogos átkelőhely tervezése kiemelt megvilágítással kapcsolatban és azt 620.000 Ft + ÁFA, azaz hatszázhúszezer forint + általános forgalmi adó összegben elfogadja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az polgármestert, hogy a költségvetésben a változást vezettesse át, valamint a vállalkozóval a szerződést kösse meg és írja alá.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. május 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2014. (IV. 8.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kóbor Kisgép Szerviz (9400 Sopron, Somfalvi út 14.) 2014. március 10. napján tett, az önkormányzat tulajdonában álló Partner P180107 H típusú fűnyíró traktor javítási költségeiről szóló ajánlatát és úgy döntött, hogy a fűnyírótraktort nem javíttatja meg, azt értékesíti.
 
Az új traktor beérkezett árajánlatokat megvizsgálva Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Starex Pro Kft. (2100 Gödöllő, Remsey Jenő krt. 25.) 2014. április 7. napján beérkezett árajánlatát fogadja el 5.632.360  Ft + ÁFA, azaz ötmillió-hatszázharminckettőezer-háromszázhatvan forint + általános forgalmi adó összegben fogadja el.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a fentiek alapján a beszerzést lebonyolítsa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. június 30.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az egyebekre.
Wild Robert képviselő:
Most szombaton 1 órás tavaszköszöntő koncertet tartunk, melyen 3 kórus lép fel. Mindenkit szeretettel várunk.
A Plébános Úr jelezte, hogy a plébánia melletti épületnek nagyon rossz a teteje, kihez kellene ez ügyben fordulni.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Építéshatósági Osztály, akik kijönnek és felszólíthatják a tulajdonost, hogy tegye rendbe az épületet, mert életveszélyes.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
Baltigh Márta                                       dr. Nagy Attila

                                Polgármester                                            Jegyző