KT jkv. 2014.04.29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
9/2014.
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. április 29. napján 16.00 órakor megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Földes Tamás képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Wild Robert képviselő.
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületi ülést megnyitom.
Puskás Csaba képviselő Úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, dr. Ecsédi képviselő Úr pedig jelezte, hogy késni fog.
Az előző KT ülés óta eltelt időszak beszámolójával kezdeném:
03. 26. Soproni Vízmű Zrt. Közgyűlés, 2013. évi beszámoló, vagyonmérleg elfogadása.
03. 28. Pataknál történt villanyoszlop áthelyezés műszaki átadás átvétele.
03. 31. Fertődön voltam egy egyeztetésen a Tervtanács működésével kapcsolatban.
03. 31. Hegykő kerékpárút ünnepélyes átadása.
04. 02. Óvoda ünnepélyes alapkőletétel.
04. 11. Fertődön Világörökség Egyesület Közgyűlés.
04. 25. Pesty Gyula műszaki ellenőrrel a kerékpárút bejárása és a hibák ismételt felírása történt meg.
04. 29. Sopron Hulladéktársulási Tanácsülés.
Határozatok:
Makk Lajos, Pfaiffer Zoltán, MADÉMA 2006. Kft. Freiler László a határozatokról értesítve lett.
Temető kerítés javításáról, traktor vásárlásról, valamint a Fő utcai járda és buszöböl építésre a szerződések megkötésre kerültek.
Tájékoztatni szeretném a T. Képviselőket, hogy a buszforduló műszaki átadása holnap 10.00 órakor lesz, aki jelen tud lenne, azt szeretettel várjuk.
Kérem a T. Képviselőket, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a beszámoló 5 igen szavazattal elfogadásra került.
Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. A Jegyző Úr visszavonja a meghívóban szereplő Földbizottságról szóló napirendi pontot, tekintettel arra, hogy a végrehajtási rendelet még nem jelent meg róla.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2014. (IV. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. április 29-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
1.      Schuszter Mátyás kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Feketéné Baranyai Katalin kérelme
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Beszámoló az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      A Fő utcán megvalósuló járda felújítási beruházáshoz lakossági hozzájárulás megállapítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
5.      A temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2001. (IX. 1.) Ör. módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
6.      Kérelem a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felé a Fertőrákos 342 hrsz. megosztásához.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
7.      Árajánlat a Mithrasz szentély területén gyalogút készítésére.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
8.      Meggyesi úti behajtási engedélyekről szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
9.      Külterületi utak karbantartására való árajánlatok bekérése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Mindkét oldalról szerettük volna tisztán látni a dolgokat, azért kértük a Jegyző Urat, hogy az előterjesztést egészítse ki, ami megtörtént. Ki indította az eljárást, ki volt a felperes, alperes, milyen hagyatéki eljárás történt stb. Pontosítva lett az előterjesztés, az önkormányzat alperes volt. A PB nem az összeg nagysága, hanem a tisztánlátás miatt kérte a kiegészítést. A PB egyhangúlag javasolja az elfogadását.
 
Wild Robert képviselő:
Beszéltem Schuszter Mátyással. Nem csinált volna semmit, ha az önkormányzat nem keresi meg. Lényegében ez a tulajdonrendezés is kényszerűség volt. A hagyatéki eljárás költség egy nem szándékolt költsége volt. Bennem az vetődött fel, hogy ezen kényszerhelyzet miatt a hagyatéki eljárás költségét is vállalja át az önkormányzat.
 
 
Baltigh Márta polgármester:
A szomszéd akarta megvenni az ingatlant, akkor derült ki, hogy Schuszter Mátyás édesapja nevén van még a lakás. Felkerestem Schuszter Urat, hogy az önkormányzat el akarja adni az ingatlant, ő mit szeretne vele kezdeni? Azt akkor nem tudhattuk, hogy a Reschék perelni fognak. A hagyatékfelvétele elmaradt, ezt bármikor meg kellett volna csinálnia.
 
Rajki János külső Községfejlesztési Bizottsági tag:
Nem egészen tiszta. Adva van egy pici ház, ami az önkormányzaté és az egyik fele a Schuszter Mátyásé. Ő lemondott az örökségről.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Nem az örökségről mondott le. A beadványában az szerepel, hogy két tanú előtt lemondott a házról az önkormányzat javára. Ez kiderült számomra, hogy ez én lettem volna és az Ügyvéd Úr, amikor a képviselethez szükséges tényvázlatot vettük fel. Már akkor tájékoztattuk róla, hogy ingatlanról szóban nem lehet lemondani, illetve akkor már az ingatlanon perfeljegyzési jog volt bejegyezve, azaz nem is tudott volna erről lemondani. Azt beszéltük akkor, hogy az ajándékozási szerződés és a földhivatali átvezetés alsó hangon 50-60 ezer forint, annyiból a perképviselet is kitelik és próbálja meg képviselni az ügyet és lehet, hogy megnyerjük a pert és akkor lesz egy fél lakása, amit utána elajándékozhat, ha akar. A hagyatéki eljárásról pedig annyit, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv szerint póthagyatékot kell felvenni, ha van olyan vagyontárgy, ami kimaradt a hagyatéki eljárásból. Nekem, mint jegyzőnek hivatalból kell ezt jeleznem és elindítanom az eljárást. Lemondani természetesen lehet a hagyatékról, de közjegyző előtt, vagy teljes bizonyító erejű okiratban.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Méltányossági szempontból javaslom, hogy döntsünk a fizetés mellett.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
A hagyatéki eljárás díjának megfizetését nem kérte a kérelemben, furcsa lenne, ha 15.000 forintot kérne és az önkormányzat 45.000 forintot fizetne vissza.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2014. (IV. 29.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Schuszter Mátyás 2014. április 11. napján kelt kérelmét és úgy határozott, hogy a részére a Soproni Járásbíróság P.21.176/2013/11. számú ítéletében kiszabott 15.000 Ft perköltséget az önkormányzat átvállalja és megfizeti a pernyertes számlaszámára.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa és az összeg átutalásáról gondoskodjon.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 15.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Ezzel kapcsolatosan van két vendégünk, Fekete Krisztián az apuka és Őr Mária védőnő, aki kezdeményezte az ügyet. Ki szeretnétek egészíteni a kérelmet?
 
Fekete Krisztián:
Köszönöm. Mindenki ismeri az ügyet. Két lány és egy fiú és mindannyian jól vannak.
 
Baltigh Márta polgármester:
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a javaslatot.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2014. (IV. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Feketéné Baranyai Katalin 2014. április 14. napján kelt kérelmét és úgy határozott, hogy a gyermekek megszületésétől és hazahozatalától számított hat (6) hónapon keresztül havi nettó 45.000 forintos megbízási díjjal (munkáltatói járulékokkal együtt összesen 85.300 Ft) megbízási szerződést köt Kánitsch Tamásné szakképzett ápolóval a születendő hármasikrek gondozására.
 
A megbízási díj összege a fenti időszakra összesen 511.800 Ft, azaz ötszáztizenegyezer-nyolcszáz forint, melyet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 28.) Ör. tartalékának terhére (K512 rovatszám) különít el.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa és a megbízási szerződést aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 15., illetve 2014. december 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta. Technikai kérdésről van szó. Elszámolás a Magyar Államkincstár felé már korábban rendben megtörtént. A PB egyhangúlag támogatta a javaslatot.
 
Baltigh Márta polgármester:
Mivel rendeletről van szó, a JÜB is megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta
 
A 3/2014. (IV. 29.) Ör. jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta, máskor is előfordult, hogy a járdaépítéshez tulajdonosi hozzájárulást kértünk, melynek összege 12.000 Ft/ingatlan.
 
 
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2014. (IV. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos Fő utca 210. és a Fő utca – Fertő utca kereszteződéséig tartó járdaszakasz felújítás költségeihez az érintett ingatlantulajdonosoktól 12.000 Ft/ingatlan hozzájárulást kér.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az érintett ingatlantulajdonosok értesítésére.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A JÜB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a javaslatot. A temető nyitvatartást egy év tapasztalata alapján 21.00 órás zárási időpontról 20.00 órára módosítanánk. Aki ki akar menni a temetőbe, az ki tud menni nyolc óráig is.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Nyáron, amikor 40 fokos kánikula van, sokan nyolc óra után mennek locsolni.
 
Baltigh Márta polgármester:
Nyári kánikulában is lehet nyolcig locsolni.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Túl korai a nyolc órás zárás, én ezt így nem tudom támogatni.
 
Rajki János külső Községfejlesztési Bizottsági tag:
Ne abból induljatok ki, hogy hányan mennek ki akkor locsolni, hanem abból, hogy van-e rá igény?
Sokan jöttek hozzám az elmúlt napokban, hogy úgy hallják, hogy meg fog változni a nyitvatartási rend. Úgy gondolom, hogy lesznek olyanok, akik nyolc óra után mennek majd locsolni.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Módosító javaslatom a következő lenne:
 
A köztemető nyitvatartása:
a) Április 1. és május 31. között  600– 2000.
b) Június 1. és augusztus 31. között 600– 2100.
c) Szeptember 1. és szeptember 30. között 600– 2000.
d) Október 1. és március 31. között 700– 1800, kivéve Mindenszentek és Halottak napján 700– 2200 között.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a módosító javaslatot. Megállapítom, hogy a módosító javaslatot 5 igen szavazattal elfogadtuk.
Felteszem szavazásra a módosított rendelet-tervezetet.
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta
 
A 4/2014. (IV. 29.) Ör. jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
 
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
 
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Egy korábbi Fő utcát érintő beruházás kapcsán a Nemzeti Közlekedési Hatóság előírta, hogy a Fő utca érintett szakaszán az árok külső szélétől a házakig lévő területet meg kell osztani és azt az önkormányzati kezelésbe kell kerüljön. Ez megtörtét, de annak átvételéhez és átjegyzéséhez a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint tulajdonos hozzájárulása is kell.
Tekintettel arra, hogy tulajdont érint a kérdés, így név szerinti szavazás szükséges.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Baltigh Márta polgármester                               Igen
Földes Tamás képviselő:                                  Igen
Kovács Pál képviselő:                         Igen
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:           Igen
Wild Robert képviselő:                                     Igen
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2014. (IV. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos belterület 342 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról készült előterjesztést és a Magyar Állam tulajdonában álló, a megosztás után kialakítandó Fertőrákos belterület 342/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kéri.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat a Fertőrákos belterület 342/2 helyrajzi számú ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt „helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása” önkormányzati feladatok ellátásának segítése érdekében kívánja ingyenesen tulajdonba venni és az ingatlant útként kívánja felhasználni.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat saját költségén vállalja a Fertőrákos belterület 342/2 helyrajzi számú ingatlan átvételével kapcsolatos járulékos költségeket.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az út ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezze és az ehhez szükséges nyilatkozatokat tegye meg.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. december 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta. A Mithrasz szentély kerítése szép, teteje szép, a kaputól az ajtóig a járdát csináltatnánk meg. A PB egyhangúlag támogatta.
 
Baltigh Márta polgármester:
A járda és a biciklitárolók után szeretnék egy Kisalföld cikket az elkészült munkálatokról.
 
Wild Robert képviselő:
Az akáckockák, amiket letesznek, azok mikor rohadnak ki?
 
Baltigh Márta polgármester:
Nem a mi életünkben, ha azt jól lerakják. Kezelve is lesz
 
Wild Robert képviselő:
Lesz ott valamikor pénztárgép?
 
Baltigh Márta polgármester:
Egyelőre nincs, ingyenesen látogatható.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2014. (IV. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Mitrasz szentélyben kialakítandó gyalogútra beérkezett árajánlatot és a Rakinvest Kft. (9400 Sopron, Bajnok utca 5.) 2014. április 9. napján kelt árajánlatát fogadja el bruttó 770.890 Ft összegben, mely az önkormányzat 2014. évi költségvetésében Mithrasz szentély fenntartására elkülönített során kerül elszámolásra.
 
Kivitelezési határidő: 2014. június 15.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést írja alá.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. június 30.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Meggyesi út, örökzöld téma. Kiment az anyag, Földes Tamás és dr. Ecsédi Károly képviselő Urak kérték, hogy az előterjesztést szedjük 2 részre, ami megtörtént. A PB csak az első napirendi pontot tárgyalta, ami a korábbi KT határozat visszavonásáról szól a Kormányhivatal levele alapján, a többire majd árajánlatokat kell kérnünk.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Jegyezzük meg, hogy a Kormányhivatal nem arra válaszolt, amit kérdeztünk.
 
Baltigh Márta polgármester:
Az akadály ügyben beszéltem Pej Kálmánnal Méretarányos rajz alapján egy lakatos legyártja. A 2. határozati javaslatot visszavonom, azt majd a májusi KT ülésen tárgyaljuk.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
58/2014. (IV. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Meggyesi úton (Fertőrákos külterület 0102/2 hrsz. és 034 hrsz.) megvalósuló beruházásra, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/451-3/2014. iktatószámon 2014. március 4. napján kelt törvényességi felhívására tekintettel a 2013. december 17-i ülésén hozott 142/2013. (XII. 17.) KT határozatát visszavonja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. április 30.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A korábbi előterjesztést kiegészítettük volna a belterületi utak kátyúzásával is. Szentesi Ervin alpolgármester Úr a MADÉMA képviselőjével körbejárta a falut megnézték, mit kellene kijavítani. Egy árajánlatunk van, a májusi KT ülésre kérünk még kettőt, akkor tudunk róla dönteni.
A külterületi utakkal kapcsolatosan a Határ út és a temető melletti út járhatóvá tételéről lenne szó, oda is három árajánlatot kérünk majd, erről szól az előterjesztés. A bejáráson elhangzott kőporral kapcsolatosan Kovács Gábor vállalkozó szerint azt nem szabad letenni, mert szétmegy. Több helyen javítottak már utat a TAEG részére murvával, amibe a FHNP beleegyezett. Beszéltem Reischl Gábor Igazgató Úrral erről, utánanéznek.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
59/2014. (IV. 29.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2014. április 15-i bejáráson elhangzottakra tekintettel a Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő külterületi utak karbantartására kérjen árajánlatokat, melyet a következő rendes Képviselő-testületi ülésre terjesszen be.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk.
Kmf.
Baltigh Márta                                       dr. Nagy Attila

                                Polgármester                                            Jegyző