KT jkv. 2014.05.27.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
12/2014.
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. május 27. napján 16.15 órakor megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Földes Tamás képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Wild Robert képviselő.
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületi ülést megnyitom. Dr. Ecsédi képviselő Úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Határozatok:
     Schuszter Mátyás részére utaltuk a meghatározott perköltséget.
     Megszülettek a hármasikrek, 2000 gramm feletti súllyal, egészségesek szerencsére, így valószínűleg már a jövő héten hazakerülhetnek, addig a szerződést is megkötjük.
     Fő utcai járdaépítésről és a hozzájárulásról a lakosok az értesítést megkapták, a befizetések folyamatban vannak.
     Mithrasz gyalogút szerződését megkötöttük.
Wild Robert képviselő távozik a teremből.
Az előző KT ülés óta eltelt időszak beszámolója:
     Május 15. Értesítést kaptunk a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól, hogy a kibocsátott kötvény kezességvállalási kötelezettségünk megszűnt.
     Április 30. Buszforduló műszaki átadása megtörtént.
     Május 8. Kőfejtő helyszíni szemle.
     Május 12. Fertődön Világörökségi napi megbeszélés.
     Május 15. Piknik projekt helyszíni ellenőrzése az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság részéről.
     Május 16. Soproni Vízműben jártunk Pécsváradi Péterrel és a Jegyző Úrral Varga Ákos műszaki igazgató Úrnál az ún. déli lakótelep szennyvízelvezetési problémája ügyében.
     Május 26. Fehérvári Béláné szépkorú köszöntése.
     Május 17. Világörökség Nap.
Kérem a T. Képviselőket, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a beszámoló 5 igen szavazattal elfogadásra került.
Kérem szavazzunk a napirendi pontokról.
Tegnap a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt 10 napirendi pontot, az ott elhangzottak alapján további pontosítás és új ajánlatok bekérése miatt visszavonom a meghívóban szereplő 6; 7; 8; és 12 napirendi pontokat.
A Jegyző Úr visszavonja a meghívóban szereplő Földbizottságról szóló napirendi pontot, tekintettel arra, hogy a végrehajtási rendelet még nem jelent meg róla.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2014. (V. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 27-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
1.      Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló 380 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Fertőrákosi Könyvtár munkatársának beszámolója.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Galambos György kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
5.      Soproni Vízmű Zrt. víziközmű rendszerek besorolásának és tulajdonviszonyainak rendezéséről szóló kérelme.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
6.      Külterületi utak karbantartására való árajánlatok bekérése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
7.      Meggyesi útra tervezett technikai akadály elkészítésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
8.      Belterületi utak kátyúzására beérkezett árajánlatok.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
9.      Dr. Gabriel Liedermann egyezségi ajánlatáról való döntés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
10. Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
11. Egyebek
Mosoly Klub támogatási kérelme
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Az érvényben lévő HÉSZ és vagyonrendelet, valamint az elkészült értékbecslés alapján a PB az előterjesztést egyhangúlag támogatta.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
65/2014. (V. 27.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Takács János (9421 Fertőrákos, Kőbánya sor 9.) 2014. március 18. napján kelt kérelmét, valamint a Bunyevácz Földmérő Kft. (9400 Sopron, Napos utca 2/D.) által 2014. 04. 22. napján elkészített Fertőrákos 380 és 381 helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről szóló változási vázrajzot és úgy határozott, hogy a változási vázrajznak és a Fertőrákos Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) önkormányzati rendeletnek megfelelő telekalakítási eljárást saját költségén elvégezteti és az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló forgalomképes 380 helyrajzi számú ingatlanból a 381 helyrajzi számú ingatlanhoz átkerülő 282 m2 területet a kérelmező részére a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2014. május 10. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő 290.000 Ft, azaz kettőszázkilencvenezer forintos vételáron a kérelmezőnek elidegeníti.
 
A Fertőrákos 380 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó 385 m2 területű, kivett helyi közút besorolású ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. 1. számú függelékébe, a forgalomképtelen vagyontárgyak közé kerül besorolásra.
 
A kérelmező az elidegenítésből származó költségeket (így különösen az ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási költségek) teljes körűen vállalja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a határrendezésről szóló iratokat és annak átvezetése után az adásvételi szerződést aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Sajnos a könyvtárosunk nem tud jelen lenni, mert jelenleg is nyitva van a könyvtár. Jól végzi a kolléga a munkáját, szép a könyvtár, remélem már minden képviselő felkereste a könyvtárunkat. Kellemes környezetet alakított ki a könyvtárban. A tavalyi évben akkora volt a jelentkezés az egyhetes olvasótáborra, hogy az idén két olvasótábort is szervez. Egy problémánk van a könyvtárral, könyvállomány fejlesztésre csak az önkormányzat fordít, a KLIK erre nem fordít anyagi forrást. A 2014. évben egy pályázaton 197.000 forintot nyert állományfejlesztésre, ami azonban kevés.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Az állománybővítéssel kapcsolatosan javaslom, hogy a féléves jelentésnél biztosítsunk 150-200 e forintot erre a célra.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
66/2014. (V. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Könyvtár 2013. évi beszámolóját és azt elfogadta.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a könyvtár vezetőjét a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. május 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A mai napig nem tudjuk konkrétan azt a pénzügyi keretet, ami rendelkezésünkre áll a vízműnél ilyen célokra. Javasoltuk a Polgármester Asszonynak, hogy minél előbb üljön le tárgyalni a vízművel és az érintett önkormányzatokkal. Galambos Úr kérelmét támogattuk, de szeretnénk tudni a pénzügyi keretet.
 
Baltigh Márta polgármester:
Pécsváradi Péter a vízmű Szakértői Bizottságának tagja elküldte a korábbi bizottsági ülésről szóló jegyzőkönyvet, amiben az szerepel, hogy előkészítés alatt van a probléma kezelése.
 
Galambos György:
Szeretném azt kérni az önkormányzattól, hogy az önkormányzat és az építőközösség közötti támogatási szerződést is készítsék elő.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság által tett módosítással.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
67/2014. (V. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2014. május 11. napján kelt, a Fertőrákos Boglárhegyen megvalósuló új ivóvíz gerincvezeték szakaszának és 37 darab fogyasztói leágazás cseréjéről szóló kérelmét, és azt a Soproni Vízmű Zrt. Szakértői Bizottsága elé terjeszti, mely kérelmet Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. július 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Minden évben az érintettek meghívásával tartunk egy megbeszélést az aktuális gyermekvédelmi feladatokról. A részletes szakmai beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Új helyre költözött a Családsegítő Szolgálat is az épületen belül.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2014. (V. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést az illetékes gyámhivatalnak küldje meg.
 
Felelős:          dr. Nagy Attila jegyző
Határidő:        2014. május 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A vízmű jelezte, hogy a regionális vízműben lévő részt kellene beolvasztani, hogy egységes víziközmű szolgáltató jöjjön létre. Az önkormányzatnak kiadásba nem kerülne, a víziközmű bérleti díjból kerülne kifizetésre. A PB egyhangúlag támogatta.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2014. (V. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Soproni Vízmű Zrt. 2014. május 7. napján kelt kérelmét és úgy határozott, hogy a 2014. évi víziközmű bérleti díjának terhére 859.681 Ft, azaz nyolcszázötvenkilencezer-hatszáznyolcvanegy forint összegben – a többi tulajdonos önkormányzattal közösen – meg kívánja vásárolni a Regionális Vízrendszer, valamint az Aqua Burgenland Sopron Projekt Nagycenk, Pereszteg, Pinnye önkormányzatainak tulajdonában lévő vagyonát.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló nyilatkozatot és az adásvételi szerződést aláírja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. július 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, melyek 8 millió Ft + ÁFA körüli értékről szólnak. Úgy döntöttünk, hogy bruttó 1,5 millió forint keretösszeg erejéig a legsürgősebb hibaelhárítások történjenek meg. Nagyobb anyagi terhet nem tud az önkormányzat vállalni. A legolcsóbb árajánlatot adó vállalkozóval tárgyaljon a Polgármester Asszony.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Nincs osztrák murva, hanem magyar kőpor legyen.
 
Baltigh Márta polgármester:
Károlyi-Horváth Péterrel már beszéltem, holnap bejön és meg tudjuk beszélni a részleteket.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2014. (V. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos külterületi utak karbantartására beérkezett árajánlatokat és ezeket nem fogadja el.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a legolcsóbb árajánlatot adó Károlyi-Horváth Péterrel bruttó 1,5 millió forint keretösszeg erejéig beszélje meg a legsürgősebb munkálatokat és azt a következő Képviselő-testületi ülésre terjessze be.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. június 30.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Tavaly elkészült a Meggyesi út pályázati forrásból, mely kerékpárút besorolása miatt kerékpáros forgalomra készült. Két műszaki akadály lenne elhelyezve, ami a kerékpáros és a villanyautós forgalmat nem zavarná. A két műszaki akadály telepítéssel együtt 280.000 forintba kerülne.
 
Baltigh Márta polgármester:
Pej Kálmántól kaptunk egy rajzot a műszaki zárra, azon annyit változtatunk, hogy Szerdahelyi Úrral egyeztetve a belső mérete, amin át lehet hajtani, az 10 cm-rel szélesebb lenne a biztonságos áthajtás miatt. Rákosi Laci egy hét alatt le tudná gyártani és a MADÉMA Kft. pedig kihelyezné.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Először út legyen, utána műszaki akadály.
 
Baltigh Márta polgármester:
A PB ülésen azt beszéltük meg, hogy először az út elkészül, utána helyezzük ki az akadályt. Határidő az út elkészültére június 30. lenne, a műszaki zár telepítésére július 15.
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést nem fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2014. (V. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Meggyesi úton elhelyezendő technikai zárral kapcsolatos előterjesztést és azt nem fogadta el.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal.
 
 
 
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Előzetes felmérés alapján 3 árajánlatot kértünk be, melyek közül a legolcsóbbat fogadtuk el, azzal a módosítási javaslattal, hogy a kivitelezési határidő 2014. 07. 15.
 
Kovács Pál képviselő:
Az orvosi rendelőnél lévő lépcsőnél baleset lesz előbb utóbb, azt is bele kellene ebbe venni.
 
Baltigh Márta polgármester:
Kimegyek egy szakemberrel és megnézem.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2014. (V. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos belterületi utak kátyúzására beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 2014. április 24. napján kelt árajánlatát fogadja el 3.195.500 Ft + ÁFA, azaz hárommillió-százkilencvenötezer forint + általános forgalmi adó mértékben, mely az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalékának terhére kerül kifizetésre.

 

Kivitelezési határidő: 2014. július 15.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg és írja alá, az önkormányzat műszaki ellenőre által leigazolt teljesítés után a vállalkozói díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 1.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Liedermann ügyben a 3. tárgyalási napon, kb. 2,5 óra után egyezségi javaslattal állt elő az alperes, melyben azt ajánlotta, hogy saját költségén leszerelteti a kaput, de ezért használati jogot, vagy szolgalmi jogot kér bejegyeztetni a 345 helyrajzi számra. Jeleztük részére, amennyiben nincs kapu, akkor a területet mindenki használhatja, így nincs szükség használati jog bejegyzésére. Átjárási szolgalmi jogot pedig az önkormányzat nem kíván biztosítani. Az Ügyvéd Úr azt is jelezte, hogy az egyezségi ajánlatba írja bele, hogy az eddig felmerült költségeket az alperes állja.
Ehhez képest az ajánlatában szerepel a szolgalmi jog, így az előterjesztés arról szól, hogy azt a Képviselő-testület ne fogadja el. 2014. június 18-án lesz a következő tárgyalási nap, akkor nagy valószínűséggel döntést fog hozni a bíróság.
 
Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Mindenki előtt ismert, hogy az eredeti konfliktus abból alakult ki, hogy Liedermann Úr csináltatott önhatalmúlag egy változási vázrajzot, melyben szolgalmi jogot kért az önkormányzattól. Akkor a KT úgy döntött, hogy a szívességi használat alapján fennálló szerződést a kapura felmondja. A szerződésben az szerepel, az önkormányzat felmondhatja a szerződést, ha az lényeges önkormányzati érdeket sért, vagy azzal összeegyeztethetetlen. Az önkormányzat ezt a szerződést szabályosan felmondta. Érkezett 2012. decemberében kb. 32 aláírással egy beadvány, melyben kérik az önkormányzatot, hogy a gyalogúton biztosítsa a bejárást. Nem tett eleget a kapu leszerelésére való felszólításnak eleget a Liedermann Úr, így keresetet nyújtott be az önkormányzat.
Baltigh Márta polgármester:
Azért került a Kőfejtő kerítése 3 méterrel arrébb, hogy a rákosiak a szokásjog alapján meg tudják közelíteni a fenti ingatlanokat.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2014. (V. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Gabriel Liedermann alperes a Soproni Járásbíróság előtt P.20.727/2012/52. számon folyamatban lévő ügyben 2014. május 22. napján kelt egyezségi ajánlatát, melyet nem fogad el, tekintettel arra, hogy az önkormányzat az 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 345 helyrajzi számú ingatlant nem kívánja szolgalommal megterhelni.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 345 helyrajzi számú ingatlanon lévő gyalogutat a Fertőrákos Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) önkormányzati rendeletnek megfelelően kívánja hasznosítani.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az alperest és a bíróságot tájékoztassa.
                                         
Felelős: dr. Nagy Attila Jegyző
Határidő: 2014. június 18.
 
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Sikeresen letettem a jogi szakvizsgát, erre tekintettel lehetőség van arra, hogy a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ében a jegyző feladatköreinek bővítésével a jogtanácsosi bejegyzésemet elindítsam az illetékes bíróságnál. E mellett a Polgármester Asszony módosítaná, mint munkáltató az én beleegyezésemmel a munkaköri leírásomat, melybe szintén bekerülne ez a feladat.
Ez az önkormányzat szempontjából azzal az előnnyel járna, hogy pl. földhivatali bejegyzéshez nem lenne szükséges ügyvéd által ellenjegyzett okirat, azt én is aláírhatnám.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
74/2014. (V. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2014. (III. 25.) KT határozatával elfogadott Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést megismerte és a IV. fejezet (Polgármesteri Hivatal feladatai) I. pontot az alábbi 6. ponttal egészül ki:
 
6. A jogi szakvizsgával rendelkező és a bíróság által vezetett jogtanácsosi névjegyzékbe bejegyzett jegyző ellátja az önkormányzat és a hivatal jogtanácsosi tevékenységét.
 
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a névjegyzéki bejegyzéshez szükséges iratokat készítse el, írja alá és azt nyújtsa be az illetékes bíróságra.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2014. július 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az egyebek tárgyalására, benne a Mosoly Klub vezetőjének kérelmére, melyet tegnap délután nyújtott be.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A költségvetésben szerepel 400.000 Ft egyesületi támogatásként. Már akkor kihangsúlyoztuk, hogy, hogy a klub minél előbb legyen egyesület, mert csak akkor tudunk támogatást adni. Ez a mai napig nem történt meg. Ez a pénz itt van, de csak akkor kifizethető, ha egyesület lesz. A PB a kérelmet elutasította.
 
Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
A testvér települési kapcsolatok sorra nem lehetne ezt megoldani, hogy az idősek eljussanak a testvér településre és ápolják a kapcsolatokat?
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
Felmerült ez is, de a január 1. óta életbelépett önkormányzati finanszírozási szabályok ezt nem teszik lehetővé.
 
Baltigh Márta polgármester:
Kb. 1 éve indították el az egyesület, beadták a bíróságra a papírokat, utána hiánypótlást kaptak. Felajánlottam a segítségemet, de a mai napig nem történt az ügyben semmi.
Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Ez a baráti társaság megrendelt egy buszt. Csak a könnyelműséget szerettem volna érzékeltetni.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
75/2014. (V. 27.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mosoly Nyugdíjas Klub vezetője által 2014. 05. 26. napján kelt kérelmét és azt nem támogatja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. május 31.
 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a többi egyéb kérdésre.
A búcsúi programot átbeszéltük, kérem a T. Képviselőket azon minél nagyobb számban vegyenek részt.
Június 2-án köszöntjük a pedagógusainkat 13.00 órakor a Puskás Sörkertben.
Elkészült a buszfordulónk, annak a felavatásáról kellene beszélnünk. Úgy gondoltuk, hogy a rendkívüli KT ülést 2014. 06. 10. napján 16.00 órakor tartanánk, az avatást pedig 17.00 órakor. Meghívnánk a kivitelezőt, a műszaki ellenőrt, a felelős műszaki vezetőt, a Kisalföld Volán és a Magyar Közút képviselőit. Ki avassa a buszfordulót?
 
Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Mivel az önkormányzat 4 éven keresztül dolgozott ezért, javaslom, hogy a Polgármester Asszony és a képviselők avassák, ne hívjunk erre külsőst.
 
Molnár Ferenc:
Elindul lassan a járdaépítés. A Huber Csabánál lévő járda hogyan lesz megoldva? A Fertő utcából nem lehet kilátni, ha ott áll egy autó a sarkon.
 
Baltigh Márta polgármester:
Rossz megoldás volt az ottani árok korábbi lefedése, kis átmérőjű cső van benne és tisztító akna sincs. Fel lesz bontva az áteresz és az árok, ráccsal lesz lefedve, hogy lehessen tisztítani és a gyalogosok biztonsága miatt. A kanyarban a járda ki lesz emelve.
 
Galambos György:
Az lenne a kérdésem, hogy a Fertő utcában a járdára adott-e ki valaki területfoglalási engedélyt? A Huber étteremnél kinn vannak asztalok és nagy leanderek a járdán.
 
Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Ha ebbe belemegyünk, akkor kezdhetnénk a Ráspinál is, vagy másnál. Ha azzal nem tud mit kezdeni az önkormányzattal, akkor ez fura lenne.
 
Kovács Pál képviselő:
Tudtommal most vesszük vissza a területet.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A kerékpárút megvalósulása után lesz megosztva a Fő utca.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom..
Kmf.
Baltigh Márta                                       dr. Nagy Attila

                                Polgármester                                             Jegyző