KT jkv. 2014.06.10.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
13/2014.
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. június 10. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületi ülést megnyitom. A Polgármester Asszony a mai ülésen betegség miatt nem tud részt venni.
Az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 3. és 4. napirendi pontot visszavonom.
Kérem szavazzunk a napirendi pontokról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
76/2014. (VI. 10.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 10-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
1.      Fertőrákos Szt. Sebestyén utca közvilágítására beérkezett árajánlatról való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      Fertőrákos buszforduló gyalogátkelőhely megvilágítására beérkezett árajánlatokról való döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
3.      Fertőrákosi Óvodánál telepítendő gyalogátkelőhely tábla LED villogóval.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
4.      Egyebek
Felelős: Szentesi Ervin alpolgármester
Határidő: azonnal
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
77/2014. (VI. 10.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Szt. Sebestyén utca közvilágításának bővítésére bekért árajánlatot és a Villkász Kft. (9700 Szombathely, Mérleg utca 1/A.) 2014. május 12. napján beérkezett árajánlatát fogadja el 365.000 Ft + ÁFA összegben.

 

Kivitelezési határidő: 2014. augusztus 15.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg és írja alá, az önkormányzat műszaki ellenőre által leigazolt teljesítés után a vállalkozói díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az első határozati javaslatot egyhangúlag támogatta, melyhez a fedezet is rendelkezésre áll. A második határozati javaslat, az iskolánál és az óvodánál lévő gyalogátkelőhely külön megvilágítására érkezett árajánlatot elutasítottuk, mert magas összegre kaptunk árajánlatot. Az engedélyeztetés és tervezés miatt 440.000 Ft + ÁFA összegbe kerülne. Oda úgyis lesz LED-es villogó telepítve.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
78/2014. (VI. 10.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Fő utcán létesülő (Fertőrákosi buszforduló) gyalogos átkelőhely mesterséges megvilágítására beérkezett árajánlatokat és az Elektron GM Kft. (9400 Sopron, Kelénpataki u. 12.) 2014. 06. 04. napján kelt árajánlatát fogadja el 650.000 Ft + ÁFA, azaz hatszázötvenezer forint + általános forgalmi adó összegben.
 
A beruházás költségéből 635.000 Ft + ÁFA összeg az önkormányzat 2014. évi költségvetésének K71 rovat terhére, az ezen felüli 15.000 Ft + ÁFA összeg az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalékának terhére kerül elszámolásra.

 

Kivitelezési határidő: 2014. augusztus 15.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg és írja alá, az önkormányzat műszaki ellenőre által leigazolt teljesítés után a vállalkozói díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 31.
 
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag támogatta, melyhez a fedezet is rendelkezésre áll.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
79/2014. (VI. 10.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Fő utca 156. szám előtt lévő (Fertőrákosi Óvoda), valamint a Fertőrákos Fő utca 236/A. előtt lévő (Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola)  gyalogátkelőhelyhez „Figyelmeztető tábla LED villogóval” való telepítésére az Alfa-Girod Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) 2014. május 8. napján beérkezett és 2014. június 3. napján kiegészített árajánlatát, melyet 1.130.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-százharmincezer forint + általános forgalmi adó összegben – az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – elfogad.

 

Kivitelezési határidő: 2014. július 31.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg és írja alá, az önkormányzat műszaki ellenőre által leigazolt teljesítés után a vállalkozói díjat szabályszerűen fizesse ki.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2014. augusztus 15.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Áttérhetünk az egyebek tárgyalására.
Az ülés után kezdődik a buszfordulónk avatása. A traktor és a kiegészítők már lenn vannak a Laktanya bejáratánál, ahová asztalt és székeket is levitettem. A feldíszített busz 16.45 órakor indul a Sziklasori buszmegállóból.
A MADÉMA Kft. elkezdte a munkálatokat a Fő utcán, a feltárás megtörtént. A Huber étterem előtti burkolt árokban 200 mm-es cső van beépítve, ami csatlakozik a 800 mm-es átereszbe. Az út alatti áteresz tiszta, az használható. A 200 mm-es csövet kiváltják 400 mm-esre, azonban a csatlakozásnál aknát kellene csinálni, hogy az iszapot megfogja és mindkét oldalra tisztítható legyen. Ez nincs benne az adott árajánlatába, ennek összege 250-260 e Ft + ÁFA lenne.
Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
Szentesi Ervin                                              dr. Nagy Attila

                               Alpolgármester                                                    Jegyző